U ile başlayan ilaçlar » Sanofi Aventis » ULTRACAIN %2 SUPRE 5 ML 5 AMPUL

ULTRACAIN %2 SUPRE 5 ML 5 AMPUL

 • İlaç Firması :
  SANOFI AVENTIS
 • Barkod :
  8699809758506
 • Fiyatı :
  13.86TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  N01BB58
 • Etkin madde :
  artikain + epinefrin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
  N01 ANESTETİKLER
  N01B LOKAL ANESTETİKLER
  N01BB Amidler
  N01BB58 artikain + epinefrin

artikain + epinefrin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Lokal anestezik.

Gebelik kategorisi C.
IV kullanılmaz.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, Adams-Stokes sendromu, akut dekompanse kalp yetmezliği.
Kolinesteraz eksikliği olan hastalarda nisbi kontrendikasyon.
Epinefrin nedeniyle paroksismal taşikardi, dar açılı glokomda kontrendikedir.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Ultracain® % 2-Suprarenin Ampul
Steril ampul
FORMÜLÜ
1 ml enjeksiyon solüsyonu 20 mg artikainhidroklorür, 0.006 mg epinefrin hidroklorür
(adrenalin hidroklorür), 0.5 mg sodyum disülfit, 5 mg sodyum klorür ve ad. 1 ml
enjeksiyonluk distile su içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Ultracain, amid tipi bir lokal anesteziktir ve günümüzde kullanılan tiofen grubuna ait
tek lokal anesteziktir.
Ultracain yaklaşık %20 oranında suda çözünür; sulu çözeltide hidrolize olmadan
ısıyla tekrar tekrar sterilize edilebilir ve vazokonstriktörlerle karıştırılabilir.
Ultracain çözeltileri vazokonstriktör olarak 0.5 mg/100 ml (1:200.000) adrenalin içerir.
Ultracain %2-Suprarenin bir infiltrasyon anesteziğidir; yüzey anestezisi etkisi çok
azdır. Ultracain %2-Suprarenin, bütün kullanım tekniklerinde çabuk başlayan (latent
dönem 1 ila 11 dakika) ve güvenilir etkisi sayesinde kuvvetli analjezik etki gösterir.
Etki süresi 120 - 420 dakika arasındadır.
Amid grubundan standart preparatlar ve Ultracain %2-Suprarenin dokudan aynı hızla
rezorbe olurlar. Bununla birlikte, Ultracain %2-Suprarenin'in eliminasyonu, başlıca
renal yolla olmak üzere hızlıdır (6 saatte % 54 ila 63) ve tümüyle karaciğerde
metabolize edilir.
ENDİKASYONLARI
Ultracain %2-Suprarenin,cerrahi ve diagnostik girişimlerde kullanılan bütün mutad
tekniklerde infiltrasyon anestezisi ve rejyonel anestezi için, doğuma yardımcı analjezi
için, -ağrı sendromlarının tedavisi için kullanılır.
KONTRENDİKASYONLARI
Artikain ve adrenaline karşı aşırı duyarlılık. Etkinin uzun sürmesi ve bazı durumlarda
da artması hesaba katılarak, kolinesteraz eksikliği olan hastalarda endikasyon kesin
olarak belirlenmelidir.
Ultracain %2-Suprarenin, vazokonstriktör içeren bütün lokal anesteziklerde
olduğu gibi, intravenöz olarak kullanılmamalıdır.
Vazokonstriktör olarak eklenen adrenalinin mutad kontrendikasyonları olarak,
paroksismal taşikardi, yüksek frekanslı absolü aritmi, dar açılı glokom ve uç ileti
bölgelerinde, özellikle de el parmakları, ayak parmakları, penis ve burun ucundaki
anesteziler geçerlidir.
Vejetatif olarak çok labil olan hastalarda, merkezi sinir sistemi hastalıklarında,
pernisiöz anemide ve kronik hipoksi durumlarında, omurilik yakınına anestezi
endikasyonu kesin olarak belirlenmelidir. Preeklampsili gebelerde, 3. trimesterde
kanaması olanlarda ve amnionitis'i olanlarda paraservikal blokaj (PCB) endikasyonu
kesin olarak belirlenmelidir.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Ultracain %2-Suprarenin, sülfite aşırı duyarlılığı olan bronşiyel astımlılarda
kullanılmamalıdır. Sodyum disülfit içeriği nedeniyle özellikle bronşiyel astımlılarda tek
tek olgularda bulantı, kusma, nefes almada zorluk, akut astım krizi, bilinç bozuklukları
ya da şok ile kendini gösteren aşırı duyarlılık reaksiyonları ortaya çıkabilir.
Yan etkilerin ve aşırı doz belirtilerinin tedavisi için öneriler
Enjeksiyon sırasında baş dönmesi, motor bozukluklar, uyuşukluk gibi ilk yan etki ya
da entoksikasyon belirtileri ortaya çıkarsa enjeksiyon derhal kesilmeli; hasta yatay
duruma getirilmeli ve hava yolu açık tutulmalı, nabız ve kan basıncı kontrol
edilmelidir. Semptomlar pek ağır gözükmese bile, intravenöz bir enjeksiyon yolunun
açık tutulması için infüzyona başlanması önerilir.
Solunum bozukluklarında derecesine göre oksijen verilir; gerekirse solunum desteği,
örneğin ağızdan ağıza solunum ya da endotrakeal entübasyon ve kontrollü solunum
uygulanır. Merkezi etkili analeptikler kontrendikedir. Kas seğirmeleri ya da jeneralize
kramplar kısa ya da çok kısa etki süreli barbitüratlarla ortadan kaldırılabilir.
Barbitüratların oksijenle birlikte ve dolaşım kontrolü altında yavaş yavaş ve etkisini
gözleyerek (dolaşım, solunum depresyonu!) enjekte edilmesi ve uygulanan kanüle bir
infüzyon çözeltisi takılması önerilir.
Kan basıncı düşüşü ve taşikardi ya da bradikardi sıklıkla yalnızca yatay hale
getirilmekle ya da baş hafifçe aşağı sarkıtılarak kompanse edilebilir.
Ağır dolaşım bozukluklarında ve şokta -hangi nedene bağlı olursa olsun- enjeksiyon
kesildikten sonra acil önlemler alınmalıdır:
- Başın aşağıya doğru sarkıtılması ve hava yolunun açık tutulması (oksijen verilmesi)
intravenöz infüzyon takılması (tam elektrolit solüsyonu)
- IV glukokortikoid uygulanması. Volüm substitüsyonu (gerekirse ayrıca plazma
ekspander, human albumin).
- Tehlikeli dolaşım iflası ve bradikardinin artması halinde i.v. adrenalin verilmesi:
Piyasadaki 1:1000'lik adrenalin çözeltisinin 1 ml'si 10 ml'ye seyreltilir ve bunun 0.25
ml ila 1 ml'si [=0.025 mg - 0.1mg adrenalin] yavaş olarak enjekte edilir.
- IV adrenalin enjeksiyonu yavaş ve en azından nabız kontrolü ile (kalp ritm
bozuklukları) hatta daha iyisi nabız frekansı ve kan basıncı kontrolü altında
yapılmalıdır. Tek bir intravenöz doz olarak 0.1 mg adrenalin aşılmamalıdır; daha
fazla gerekiyorsa adrenalin infüzyon çözeltisi ile verilmelidir (damla hızı nabız
frekansına ve kan basıncına göre ayarlanır).
- Şiddetli taşikardi ve taşiaritmide beta-sempatolitiklerin dikkatle intravenöz
enjeksiyonu uygundur - örneğin kalp yetersizliği, daha önce geçirilmiş miyokard
infarktüsü ya da pektanginöz rahatsızlığı olan hastalarda. Oksijen verilmesi ve kan
dolaşımının kontrolü her durumda gereklidir.
Hipertonik hastalarda kan basıncının yükselmesi, gerekirse periferik damar açıcı
maddelerle düzeltilmelidir.
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIM
Gebelik:
Lokal anestezi, gebelik sırasındaki cerrahi girişimler için koruyucu bir anestezi ya da
analjezi yöntemidir. Ultracain® %2-Suprarenin, doğuma yardım amacıyla yapılan
analjezide, kullanılan teknik ya da doz ne olursa olsun, çocuğun yaşamını tehdit
etmez. Ultracain®, plasebo bariyerinden diğer lokal anestetiklere kıyasla daha az
geçer.
Laktasyon:
Serum düzeyinden hızla azalması ve çabuk atılımı nedeniyle, anne sütünde klinik
olarak anlamlı miktarda Ultracain® bulunmaz. Bu nedenle emzirmenin kesilmesi
gerekmez.
Araç ve Makine Kullanımına Etkileri:
Ultracain %2- Suprarenin kullanıldıktan sonra, hastanın tekrar ne zaman aktif olarak
araba ya da makine kullanılabileceğine doktor tarafından her bir olguya göre karar
verilmelidir.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Diğer bütün lokal anesteziklerde olduğu gibi, doza bağlı merkezi sinir sistemi
bozuklukları ortaya çıkabilir. Lokal anestezikler, uyuşukluk halinden bilinç kaybına,
solunum bozukluklarından yaşamı tehdit edici solunum durmasına, kaslarda titreme
ve seğirmelerden jeneralize kramplara, bulantıdan kusmaya, kan basıncı
düşüklüğünden bazı durumlarda yaşamı tehdit edici olan şoka ve kalp durmasına
kadar birçok duruma yol açabilirler.
Tahammülsüzlük reaksiyonları da (alerjik ya da psödoalerjik karakterde) dikkate
alınmalıdır. Bu reaksiyonlar, enjeksiyon bölgesinde ödematöz şişlik ya da
enflamasyonun yanısıra, enjeksiyon bölgesinden bağımsız olarak, kızarıklık, kaşıntı,
konjunktivit, rinit, üst ve/veya alt dudağın ve/veya yanakların şişmesi ile Quincke
ödemi tarzında yüz şişmesi; globus hissi ve yutma güçlüğü ile birlikte glottis ödemi;
ürtiker ve solunum güçlüğünden anafilaktik şoka kadar birçok durumla kendilerini
gösterirler.
Doğuma yardımcı analjezide -özellikle paraservikal blokajlarda (PCB)- fetusta
bradikardi oluşabilir. Çocuğun kalp seslerinin dikkatle kontrol edilmesi gereği
bildirilmiştir.
Sıklıkla, adrenalin içeriğine bağlı olabileceği tahmin edilen baş ağrıları görülebilir.
Adrenaline bağlı diğer yan etkiler (taşikardiler, kalp ritm bozuklukları, kan basıncı
yükselmesi), 1:200.000'lik (%0.5 mg) düşük konsantrasyonda çok ender olarak
ortaya çıkmaktadır.
BEKLENMEYEN ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Ultracain %2-Suprarenin'in içindeki 1:200.000'lik çok düşük bir adrenalin
konsantrasyonuyla bile, vazokonstriktörlerin kan basıncını artırıcı etkisinin trisiklik
antidepresanlar ya da MAO inhibitörleri ile artabileceği düşünülmelidir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Kullanım başına önerilen en yüksek doz: 6 - 8 mg/kg vücut ağırlığı; toplam 600 mg.
Değişik endikasyonlarda doz
İnfiltrasyon anestezisi
Tonsillektomi (her tonsil için) 4 - 8 ml
Fraktür repozisyonu 5 - 15 ml
Perine dikişi 5 - 15 ml
Rejyonel anestezi
Retrobulber anestezi 1 - 2 ml
Plexus brachialis blokajı 10 - 20 ml
(supraklaviküler ya da aksiller giriş)
İnterkostal anestezi 2 - 4 ml
(her segment için)
Paravertebral anestezi 5 - 10 ml
Pudendus blokajı 7 - 10 ml
(her bir yan için)
Paraservikal blokaj 6 - 10 ml
(her bir yan için)
Omuriliğe yakın regional anestezi
Peridural (Epidural) Anestezi 10 - 20 ml
Sakral anestezi 10 - 20 ml
Kullanıma ilişkin öneriler
Damar içi enjeksiyondan kaçınmak için enjeksiyondan önce prensip olarak
aspirasyon testi yapılmalıdır. Enfeksiyona (örneğin hepatit bulaştırılması dahil) engel
olmak için ampüllerden çözelti çekilirken her seferinde yeni, steril iğne ve kanüller
kullanılmalıdır. Çatlayan ampüller tekrar kullanılmamalıdır.
Gözde ve omurilik yakınındaki regional anestezide kullanım için yalnızca yeni açılmış
çözeltiler kullanılmalıdır.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
“Uyarılar/Önlemler” bölümüne bakınız.
SAKLAMA KOŞULLARI
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE SAKLAYINIZ.
TİCARI ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ
Ultracain %2-Suprarenin, 5 ml'lik 5 ampul içeren ambalajlarda
Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri:
Ultracain % 2, 5 ml'lik 5 ampul, 20 ml’lik birden fazla kullanıma uygun flakon içeren
ambalajlarda
Ultracain D-S, 2 ml'lik 20 ampul ve 1.7 ml’lik 100 karpül içeren ambalajlarda
(Diş hekimliğine mahsustur)
Ultracain D-S Forte, 2 ml'lik 20 ampul ve 1.7 ml’lik 100 karpül içeren ambalajlarda
(Diş hekimliğine mahsustur)
Ruhsat sahibi : Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti.,
No:209, 4.Levent-İstanbul
Üretim yeri : PharmaVision San. ve Tic. A.Ş.,
34010 Topkapı - İstanbul.
Ruhsat no ve tarihi : 198/43 – 06.11.2001
Reçete ile satılır.
Prospektüs onay tarihi : 21.07.2006

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.