T ile başlayan ilaçlar » Kocak Farma » TRIZOL 50 MG 7 KAPSUL

TRIZOL 50 MG 7 KAPSUL

 • İlaç Firması :
  KOCAK FARMA
 • Barkod :
  8699828150060
 • Fiyatı :
  20.64TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J02AC01
 • Etkin madde :
  flukonazol
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J02 SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER
  J02A SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER
  J02AC Triazol türevleri
  J02AC01 flukonazol

flukonazol etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Triazol türevi antimikotik.
Yetişkinde günde 50-100mg - haftada 1 kez 150mg.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Etkileşim; kumarin grubu antikoagülanlar, klorpropamid, glibenklamid gibi sulfonilüre grubu ilaçlar, siklosporin, fenitoin, tiazid grubu diüretikler.

Yan etkiler; bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, gaz, ağız kuruluğu, hıçkırık, SGOT, SGPT, alkalen fostataz, bilüribin düzeylerinde yükselmeler, sersemlik, başağrısı, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

Parenteral formları UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

A-72
İlaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gerekir.Bu antibiyotikler için nfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir.

Prospektüs

Trizol ® 50 mgTRİZOL KAPSÜL 50 mg

FORMÜLÜ :
Beher kapsülde 50 mg Flukonazol vardır.
Kapsül: Titandioksit, Jelatin.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Flukonazol, triazol sınıfı bir antimikotiktir; fungal sterol sentezinin güçlü ve spesifik bir
inhibitörüdür. Sistemik kandidiyazis ve immün sistem yetmezliğine bağlı diğer Candida enfeksiyonları,
Cryptococcus neoformans'a bağlı enfeksiyonlar (intrakraniyal olanlarda dahil), Microsporum ve
Trichophyton türlerine bağlı enfeksiyonlar gibi fırsatçı mikozlarda etkinliği kanıtlanmıştır. Ayrıca
endemik mikoz hayvan modellerinin de gösterdiği gibi Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis,
Histoplasma capsulatum (hem normal hem de immünosüpresif vakalarda)'a karşı da etkilidir.
Farmakokinetik Özellikleri:
Çok iyi absorbe olur, oral biyoyararlanım yaklaşık %80'dir. Oral absorbsiyonu gıdadan etkilenmez;
aç karna alındıktan 0.5-1.5 saat sonra doruk plazma seviyelerine ulaşır. Plazma eliminasyon yarı ömrü
yaklaşık 30 saattir. Plazma konsantrasyonu doza bağlıdır; günde tek dozun tekrarlanan uygulaması ile
istikrarlı durum (steady state) seviyesine 7 gün içinde ulaşılır.
Vücut sıvılarına dağılımı çok iyidir. Özellikle tükrük ve balgamdaki dağılımı total vücut sıvıları
dağılımı ile aynıdır. Fungal menenjitli hastalarda BOS'taki Flukonazol seviyesinin, buna tekabül eden
plazma seviyesinin yaklaşık %80'i olduğu saptanmıştır. Plazma proteinlerine düşük oranda bağlanmaktadır.
(%11-12). Böbreklerle büyük bir kısmı değişmeden atılmaktadır(%70). Flukonazol klerensi, kreatinin
klerensi ile orantılıdır. Uzun plazma yarılanma ömrü, yüksek kan seviyesine ulaşması, idrarla yüksek
oranda değişmeden atılması fungal enfeksiyonlarda tek dozla tedavi imkanı sağlamaktadır.

ENDİKASYONLARI:
1) Tinea pedis, tinea corpuris, tinea versicolor gibi dermatomikozlarda ve kütanöz kandidiyaziste,
2) Mukozal kandidiyaziste (orofarengeal kandidiyazis-özellikle AIDS'li, habis tümörlü hastalarda çok
sık rastlanır, kronik oral atrofik kandidiyazis, vb...),
3) Ayrıca AIDS'li hastalarda, organ nakli yapılmış hastalarda veya diğer immünosüpresyon vakalarında
nüksleri ve muhtemel fungal enfeksiyonları önlemek için kullanılabilir. Aynı şekilde habis hastalığı
olan, sitotoksik kemoterapi veya radyoterapi gören, yoğun bakım ünitelerinde yatan veya kandida
enfeksiyonlarına predispoze edici faktörlerin mevcut olduğu diğer hastalarda TRİZOL ile tedavi
edilebilir.

KONTRENDİKASYONLARI:
Bu ilaca veya triazol grubu bileşiklere hassas kişilerde, akut veya kronik karaciğer yetmezliği
olanlarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR/ÖNLEMLER:
Tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında mutlaka karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.
Flukonazol büyük oranda idrarla değişmemiş ilaç şeklinde itrah edildiği için, böbrek yetmezliği olanlarda
dikkatle kullanılmalı, gerektiği durumlarda doz ayarı yapılmalıdır. Tedavi sırasında Flukonazol'a bağlı
olduğu düşünülen deri döküntüleri, bülloz lezyonlar ve eritem multiform gelişirse tedaviye derhal son
verilmelidir. Mevcut verilere göre Flukonazol hastaların vasıta sürme veya makina kullanma kapasitelerini
değiştirmemektedir.
Hamilelikte Kullanımı: Hamilelikte kontrendikedir. Bu yüzden doğurganlık yaşındaki kadınlar ilaca
başlamadan önce mutlaka gebelik testi yaptırmalı ve test negatif olmalıdır. Tedavi sırasında ise
hamilelikten korunmalıdırlar.
Emzirme Döneminde Kullanım: Emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Çocuklarda Kullanım: 16 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:
Flukonazol genellikle iyi tolere edilir. En çok gastrointestinal yan etkilere rastlanılmaktadır. Bunlardan
başlıcaları: Bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare... Gastrointestinal rahatsızlıklardan sonra en çok
rastlanan yan etki deri döküntüleridir. Baş dönmesi, baş ağrısı, asteni de görülebilir.

"BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRüLDüĞüNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ"

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ:
Oral antidiabetikler: Flukonazolün oral antidiabetiklerle kullanımı hipoglisemiye neden olabilir.
Flukonazolün alımı tolbutamid, gliburid ve glipizidin metabolizmasını azaltarak plazma seviyelerini artırır.
Bu ilaçlar veya diğer sülfonilüre grubu antidiabetikler flukonazolla kullanıldığında kan şekeri düzenli
olarak takip edilmeli ve gerektiğinde antidiabetik ilaçların doz ayarı yapılmalıdır.
Kumarin tipi antikoagülanlar: Kumarin tipi antikoagülan ilaç kullanan hastaların aynı zamanda flukonazol
almaları protombin zamanının uzamasına neden olabilir. Kumarin tipi antikoagülan ile birlikte flukonazol alan
hastaların protrombin zamanı düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Fenitoin: Flukonazol feniton seviyesini yükseltir. Fenitoinle flukonazolün birlikte kullanıldığı durumlarda
fenitoin serum düzeyi takip edilmelidir.
Siklosporin: Böbrek transplantasyonu yapılan (renal yetmezliği olan veya olmayan) hastalarda, flukonazol
siklosporin'in seviyesini yükseltir. İki ilaç aynı zamanda kullanıldığında siklosporin ve kreatinin kan düzeyi
takip edilmelidir.
Rifampin: Rifampin flukonazolün metabolizmasını artırır. İki ilaç birlikte kullanıldığında, hastanın klinik
durumuna göre flukonazolün dozunu artırmak gerekebilir.
Tiofilin: Flukonazol tiofilin seviyesini yükseltir. İki ilacın birlikte kullanıldığı durumlarda tiofilin serum
düzeyi takip edilmelidir.
Terfenadin: Azol grubu antifungal ilaçların terfenadinle kullanımı, terfenadin serum seviyesinin artmasına
neden olur. Terfenadin seviyesinin artması QTc aralığını uzatarak kardiyak disritmiye yol açar. Bu etki günde
400 mg'den az flukonazol alan hastalarda görülmez. Günlük 400 mg veya daha fazla Flukonazol alan hastaların aynı
zamanda terfenadin kullanmaları kontrendikedir. Günlük 400 mg'ın altında flukonazol ile terfenadin kullanan hastalar
yakından takip edilmelidir.
Sisaprid ve astemizol: Sisaprid ve astemizol (veya sitokrom P450 sistemi yoluyla metabolize olan benzeri ilaçlar)
flukonazol ile birlikte kullanıldığı durumlarda bu ilaçların serum düzeyleri artabileceğinden, bu ilaçlardan hangi
birini flukonazolle birlikte alan hastalar yakından takip edilmelidir.
Oral kontraseptifler: Ethinyl estradiol ve serum levonorgestrel içeren oral kontraseptifleri kullanan kadınlarda
flukonazolün serum ethinyl estradiol ve levonorgestrel seviyeleri etkisinin klinik önemi bilinmemektedir.
Hidroklorotiazid: Flukonazol ile birlikte kullanıldığında renal klirensi azaltarak flukonazolün plazma konsantrasyonunu
önemli derecede yükselttiği görülmüştür.
Zidovudin: Flukonazol zidovudinin plazma konsantrasyonunu yükseltir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Dermatomikozda: Günde tek bir 50 mg.lık doz verilir; tedavi 14-28 gün sürer. Tinea Pedis'te 42 günlük tedavi
gerekmektedir. Özellikle Immünosupresif vakalarda sıkça rastlanılan orofarengeal kandidiyaziste: Mutat doz günde bir defa
50 mg'dır; tedavi 7-14 gün sürer. Özellikle immünodepresif hastalarda tedavi peryodu uzatılabilir.
Protez kullanımına bağlı atrofik oral kandidiyazis için mutat doz, 14 gün süre ile günde bir defa 50 mg'dır. Bu tedavide
Flukanazol yanısıra, proteze ve oral kaviteye antiseptik uygulanması tavsiye edilmektedir. AIDS'li hastalarda kriptokoksik
menenjit nüksünü önlemek için, hasta primer tedavi kürünü tamamlayıp, kültür sonuçları negatif bulunduktan sonra,
Flukonazol günde en az 100 mg olmak şartıyla süresiz uygulanabilir.
Diğer kandida enfeksiyonlarında ise (özofajitis, yayılıcı olmayan bronkopülmoner enfeksiyonlar, alete bağlı primer
kandidiyazisler vb) mutat etkili doz 50 mg'dır. Tedavi 14-30 gün sürer. Şiddetli vakalarda doz 100 mg'a çıkarılabilir.
Sitotoksik kemoterapi veya radyoterapi uygulanan habis hastalıklarda, fungal infeksiyon profilaksisi için doz günde bir defa
50 mg'dır.
Yaşlı Hastalarda:
Renal yetmezlik bulunmayan vakalarda normal doz tavsiye edilmektedir. "Kreatinin klerensi 40 ml/dk" olan hastalarda ise
aşağıdaki doz şeması uygulanmalıdır:

Kreatinin Klerensi (ml/dk) Doz Aralığı / Günlük Doz
40 24 saat (Normal Doz Rejimi)
21-40 48 saat (veya normal günlük dozun yarısı)
10-20 72 saat (veya normal günlük dozun üçte biri)
Diyalize tabi hastalar Her diyaliz seansından sonra bir doz.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda: Flukonazol, büyük oranda idrarla, değişmemiş ilaç şeklinde itrah edilir. Vajinal
kandidiyaziste olduğu gibi tek bir dozla gerçekleştirilen tedavide, doz ayarlaması gerekmemektedir. Ancak böbrek bozukluğu
olan hastalardaki çok dozlu tedavilerde doz, ayarlaması, tablodan kreatinin klerens değerlerine göre yapılmalıdır.

DOZ AŞIMI:
Aşırı doz durumlarında semptomatik tedavi (destekleyici önlemler ve gerekirse mide lavajı ile birlikte) uygulanır.
Flukonazol, büyük oranda idrarla atılır. Zorlu volüm diürezi eliminasyon hizını artırır. 3 saatlik bir hemodiyaliz seansı,
plazma seviyesini yaklaşık %50 azaltmaktadır.

SAKLAMA KOŞULLARI:
25oC'nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:
Her birinde 50 mg. Flukonazol bulunan 7 kapsüllük blister ambalajlarda.
Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri: 100 ve 150 mg'lik kapsüller.


RUHSAT SAHİBİ VE ADRESİ : KOÇAK FARMA İLAÇ VE SANAYİ A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad. No: 64-66
Üsküdar / İSTANBUL
0.216 4925708
0.216 3347888

RUHSAT TARİHİ VE NO : 26.10.1992-162/29

İMAL YERİ : KOÇAK İLAÇ SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Çerkezköy / TEKİRDAĞ
0.282.7581112

Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (flukonazol etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.