T ile başlayan ilaçlar » Novartis » TRILEPTAL 600 MG 50 DİVİ. TABLET

TRILEPTAL 600 MG 50 DİVİ. TABLET

 • İlaç Firması :
  NOVARTIS
 • Barkod :
  8699504090604
 • Fiyatı :
  53.48TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  N03AF02
 • Etkin madde :
  okskarbazepin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
  N03 ANTİEPİLEPTİKLER
  N03A ANTİEPİLEPTİKLER
  N03AF Carboksamid türevleri
  N03AF02 okskarbazepin
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 1g Oral

okskarbazepin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Antiepileptik.
Yetişkinde başlangıç 2 x 600mg (idame max 2400mg/gün). 4 yaş üzeri çocuklar başlangıç 8-10mg/kg/gün.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, AV blok.

Etkileşim; MAO inhibitörleri, oral kontraseptifler, fenitoin, valproik asit, felodipin.

Yan etkiler; yorgunluk, sersemlik, baş dönmesi, baş ağrısı, ataksi, tremor, konsantrasyon bozukluğu, görme bozukluğu, parestezi, anksiete, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

FORMÜLÜ
Bir tablet 600 mg okskarbazepin içerir.
Yardımcı maddeler: sarı demir oksit ve titan dioksit.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikleri
Okskarbazepinin başlıca farmakolojik aktivitesi, metaboliti monohidroksi türevi (MHD) ile
kendini gösterir. Okskarbazepin ve MHD’nin etki mekanizmasının başlıca, voltaja duyarlı
sodyum kanallarının bloke edilmesine ve böylelikle aşırı uyarılmış nöronal membranların
stabilizasyonu, ardaşık nöronal ateşlemenin inhibisyonu ve sinaptik impulsların yayılmasını
azaltmaya dayandığı düşünülmektedir. Ayrıca, artmış potasyum iletimi ve yüksek-voltaj ile
aktive edilen kalsiyum kanallarının modülasyonu, ilaçların antikonvülsan etkilerine yardım
edebilir. Beyindeki nörotransmitter veya modülator reseptör bölgeleri ile anlamlı
etkileşimler bulunmamıştır.
Farmakokinetik özellikleri
Emilim
Trileptal oral olarak alındıktan sonra, okskarbazepin tamamen emilir ve geniş ölçüde
farmakolojik olarak aktif metaboliti olan 10-monohidroksi türevine (MHD) indirgenir.
Sağlıklı erkek gönüllülere aç karnına tek doz 600 mg Trileptal verildikten sonra, MHD’ nin
ortalama Cmax değeri 34 μmol/L (medyan tmax : 4.5 saat) bulunmuştur.
İnsanda kütle eşitliğinin tespit edildiği bir çalışmada plazmadaki toplam radyoaktivitenin
sadece % 2’ si değişmemiş okskarbazepine, yaklaşık % 70’ i MHD ve kalanı hızla atılan
minör sekonder metabolitlerine atfedilebilir.
Yiyeceğin, okskarbazepinin emilim hızına ve derecesine herhangi bir etkisi yoktur.
Dolayısıyla, Trileptal yiyecek ile birlikte veya yiyecek olmaksızın alınabilir.
Dağılım
MHD nin görünür dağılım hacmi 49 litredir.
MHD nin yaklaşık % 40’ i başlıca albümin olmak üzere serum proteinlerine bağlanır.
Bağlanma terapötik olarak ilgili aralık içindeki serum konsantrasyonundan bağımsızdır.
Okskarbazepin ve MHD alfa-1-asit glikoproteine bağlanmaz.
Biyotransformasyon
Okskarbazepin, karaciğerde sitosolik enzimler vasıtasıyla, Trileptal’ in başlıca farmakolojik
etkisinden sorumlu olan MHD’ e hızla indirgenir. MHD daha sonra glukuronik asitle
konjugasyon oluşturmak suretiyle metabolize edilir. Az bir miktar (dozun % 4’ü)
farmakolojik olarak aktif olmayan metabolitine (10, 11-dihidroksi türevi, DHD) okside olur.
Atılım
Okskarbazepin, vücuttan büyük bir kısmı metabolitleri şeklinde başlıca böbreklerden atılır.
%1’den daha az bir kısmı değişmemiş okskarbazepin olmak üzere, dozun % 95’ inden daha
fazlası idrarda bulunur. Alınan dozun % 4’ten daha az bir kısmı feçese atılır. İdrarla atılan
dozun yaklaşık % 80’i, MHD nin glukuronidleri % 49 veya değişmemiş MHD % 27
şeklindedir. Dozun yaklaşık % 3’ü inaktif DHD ve % 13’ ü okskarbazepinin konjugatlarıdır.
Okskarbazepin plazmadan hızlı bir şekilde atılır. Görünür yarı-ömrü 1.3 ve 2.3 saat
arasındadır. Buna karşın MHD nin ortalama plazma yarı-ömrü ise 9.3 ± 1.8 saattir.
Doz orantısı
Trileptal hastalara günde iki defa verildiği zaman MHD nin kararlı durum plazma
konsantrasyonlarına 2-3 gün içinde ulaşılır. Kararlı durumda, MHD nin farmakokinetiği
lineerdir ve günde 300 ila 2400 mg doz aralığında doz ile orantılıdır.
Özel hasta grupları
Karaciğer bozukluğu olan hastalar
Sağlıklı gönüllüler ve karaciğer bozukluğu olan hastalarda 900 mg oral tek dozdan sonra
okskarbazepin ve MHD nin farmakokinetiği ve metabolizması değerlendirilmiştir. Hafif ve orta
şiddette karaciğer bozukluğu, okskarbazepin ve MHD nin farmakokinetiğini etkilememiştir.
Trileptal’in şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda klinik deneyimi yoktur.
Böbrek bozukluğu olan hastalar
MHD nin böbrek klerensi ile kreatinin klerensi arasında doğrusal korelasyon vardır. Böbrek
fonksiyon bozukluğu olan (kreatinin klerensi 30 ml / dakikadan az) hastalarda Trileptal tek
dozda 300 mg verildiği zaman MHD nin atılma yarı-ömrü, eğri altında kalan alan (AUC)’da
iki kat artışa karşı gelecek şekilde uzar.
Çocuklar
Trileptal tek dozda 5 veya 15 mg/kg verildikten sonra, MHD nin doz-ayarlı AUC değerleri 8
yaşın altındaki çocuklarda 8 yaştan büyük çocuklardan % 30-40 daha düşüktür. Genelde,
böbrek fonksiyonu normal olan çocuklarda, MHD nin böbrek klerensi, MHD nin atılma yarı-
ömründe azalmaya karşı gelecek şekilde erişkinlerden daha yüksektir.
Yaşlılar
60-82 yaşlarındaki sağlıklı gönüllülerde Trileptal’in tek doz (300 mg) ve çoklu dozlarda (600
mg/gün) verilmesini takiben, MHD nin en yüksek plazma konsantrasyonları ve AUC
değerleri daha genç (18-32 yaş) gönüllülerdekinden % 30 - % 60 daha yüksek olmuştur.
Genç ve yaşlı gönüllülerde kreatinin klerenslerindeki kıyaslamalar, kreatinin klerensinde
yaşa bağlı azalmalardan dolayı fark göstermiştir. Terapötik dozlar kişisel olarak
ayarlandığından özel doz gerekli değildir.
Cinsiyet
Çocuklarda, erişkinlerde ve yaşlılarda cinsiyetle ile ilgili farmakokinetik farklılıklar
gözlenmemiştir.
ENDİKASYONLARI
Trileptal, erişkin ve çocuklarda kısmi nöbetlerin (basit, kompleks ve sekonder yayılma
nöbetlere ilerleyen kısmi nöbetlerin alt tipleri dahil) ve yaygın tonik-klonik nöbetlerin
tedavisinde kullanılır.
Trileptal, monoterapi olarak birinci basamak antiepileptik ilaç veya destekleyici tedavi olarak
kullanılır.
Trileptal, mevcut tedavi nöbet kontrolünde yetersiz olduğunda diğer antiepileptik ilaçların
yerini alabilir.
KONTRENDİKASYONLARI
Etken madde veya bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlık.
UYARILAR / ÖNLEMLER
Hastalara, karbamazepine karşı aşırı duyarlık reaksiyonları gösteren hastaların % 25-30’
unun Trileptal’e karşı da aşırı duyarlık gösterebileceği bildirilmelidir (“Yan etkiler / advers
etkiler” bölümüne bakınız). Aşırı duyarlık reaksiyonlarının işaret ve belirtileri (örn. şiddetli
deri reaksiyonları) olduğu takdirde Trileptal derhal kesilmelidir.
125 mmol / L’ nin altında serum sodyum düzeyleri olan hastalar genellikle asemptomatiktir
ve tedavide ayarlama gerektirmez. Bu durum, Trileptal ile tedavi edilen hastalarda % 2.7
oranına kadar gözlenmiştir. Klinik olarak müdahale düşünülürse, klinik çalışmalardan elde
edilen deneyimler, Trileptal dozu azaltıldığında, kesildiğinde veya hasta ihtiyatlı bir şekilde
tedavi edildiğinde (örn. sıvı alımının kısıtlanması) serum sodyum düzeylerinin normale
doğru döndüğünü göstermektedir.
Yüksek sıvı alımı gerektiren renal bozukluğu olan, düşük sodyum düzeyleri olan ve
diüretiklerle tedavi edilen hastalarda sodyum düzeylerinin izlenmesi gereklidir.
Doğurganlık yaşında olan kadın hastalara, hormonal kontraseptiflerle birlikte Trileptal
kullanımının bu tip kontraseptiflerin etkisini azaltacağı bildirilmelidir (“ilaç etkileşmeleri ve
diğer etkileşmeler” bölümüne bakınız). Trileptal kullanırken, ek olarak hormon içermeyen
kontraseptif formlarının kullanımı tavsiye edilir.
Sedatif etkiyi arttırması nedeniyle Trileptal tedavisi ile birlikte alkol alındığında dikkatli
olunmalıdır.
Diğer bütün antiepileptik ilaçlarda olduğu gibi, nöbet sıklığındaki artış olasılığını azaltmak
için Trileptal kademeli bir şekilde azaltılarak kesilmelidir.
Gebelik ve emzirme
Gebelikte Trileptal kullanımının emniyetini ortaya çıkaracak yeterli ve kontrollü klinik
çalışmalar yoktur.
Eğer Trileptal alan kadınlar hamile kalırsa veya gebelik esnasında Trileptal tedavisi
başlatma gereksinimi doğarsa, ilacın sağlayacağı potansiyel yararlara karşılık, potansiyel
fetal malformasyon riski dikkatle değerlendirilmelidir.
Gebelik kategorisi D’dir.
Okskarbazepin ve aktif metaboliti (MHD) plasentayı geçer. Bir vakada, yeni doğan ve
annedeki plazma MHD konsantrasyonları benzer bulunmuştur.
Okskarbazepin ve aktif metaboliti (MHD) anne sütüne geçer. Süt/ plazma konsantrasyonu
oranı her ikisi için de 0.5 bulunmuştur. Bu yolla Trileptal’e maruz kalan bebekler üzerindeki
etkileri bilinmemektedir. Bu nedenle, Trileptal alındığı süre içinde emzirme tavsiye
edilmemektedir.
Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri
Hastalar, Trileptal’in sersemlik ve uyuşukluğa neden olduğu konusunda bilgilendirilmelidir.
Bu nedenle, Trileptal’in araç veya makine kullanma yeteneği üzerine ters etkileri hakkında
yeterli deneyimlerini kazanıncaya kadar araç sürmemeleri veya makine kullanmamaları
tavsiye edilmelidir.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Klinik çalışmalarda, advers etkiler genellikle hafif ve orta şiddette, geçici ve çoğunlukla
tedavinin başlangıcında görülmüştür.
Vücudun yan etki profilinin analizi, klinik çalışmalarda Trileptal ile ilişkili olarak
değerlendirilen advers etkilere dayanır. Ayrıca, hasta bazında tedavi anlaşmasına dayalı
çalışmalar ve piyasaya verildikten sonraki deneyimlerden elde edilen advers etkiler için
klinik olarak anlamlı raporlar dikkate alınmıştır.
Görülme sıklığı: Sık sık ≥ %10, yaygın olarak ≥ %1 - < %10; seyrek olarak ≥ %0.1 - < % 1;
ender olarak ≥ % 0.01 - < % 0.1; çok ender olarak < % 0.01.
Tüm vücut
Sık sık yorgunluk; yaygın olarak asteni; çok ender olarak anjiyoödem, birden fazla organda
aşırı duyarlık bozuklukları (döküntü, ateş, lenfadenopati, karaciğer fonksiyon testlerinde
bozulma, eosinofili, artralji gibi).
Merkezi sinir sistemi
Sık sık sersemlik, baş ağrısı, uyuşukluk; yaygın olarak ajitasyon, unutkanlık, hissizlik,
ataksi, konsantrasyon bozukluğu, konfüzyon, depresyon, emosyonel labilite, (örn. sinirlilik),
nistagmus, tremor.
Kardiyovasküler sistem
Çok ender olarak aritmi (örn. AV-blok).
Sindirim sistemi
Sık sık bulantı, kusma; yaygın olarak kabızlık, ishal, karın ağrısı.
Hematoloji
Seyrek olarak lökopeni; çok ender olarak trombositopeni.
Karaciğer
Seyrek olarak transaminazlarda ve/veya alkali fosfatazda artış; çok ender olarak hepatit.
Metabolik ve beslenme bozuklukları
Yaygın olarak hiponatremi; çok ender olarak hiponatremi’ye bağlı nöbet, konfüzyon, bilinç
düzeyinde değişiklikler, ensefalopati (merkezi sinir sistemine ait istenmeyen etkiler
bölümüne bakınız), görme bozukluğu (örn. bulanık görme ), bulantı, kusma gibi belirti ve
semptomlar.
Deri ve ekleri
Yaygın olarak akne, alopesi, döküntü; seyrek olarak ürtiker; çok ender olarak Stevens-
Johnson sendromu, sistemik lupus eritematosus.
Özel duyular
Sık sık diplopi; yaygın olarak vertigo, görme bozuklukları (örn. bulanık görme ).
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Yapılan in vitro ve in vivo çalışmalar Trileptal’in ilaç etkileşimi potansiyelinin düşük
olduğunu ortaya koymuştur.
Okskarbazepin, diğer ilaçların metabolizmasından sorumlu olan major sitokrom P450
enzimlerini inhibe etme kapasitesini saptamak için insan karaciğer mikrozomlarında
değerlendirilmiştir. Sonuçlar, okskarbazepin ve onun farmakolojik aktif metabolitinin
(monohidroksi türevi; MHD) insan sitokrom P450 enzimlerinden CYP2C19 hariç bir çoğu
için (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1, CYP4A9 ve CYP4A11) inhibitör
olarak fonksiyon görme kapasitesinin çok az olduğunu ya da hiç olmadığını göstermiştir. Bu
nedenle, Trileptal yüksek dozlarda CYP2CP19 tarafından metabolize edilen ilaçlarla birlikte
verildiğinde (örn. fenobarbiton, fenitoin) etkileşimler ortaya çıkabilir.
In vitro olarak, UDP-glukuronil transferaz seviyesinin artmış olması bu enzimin
indüklendiğini göstermektedir. MHD ile % 22 ve okskarbazepin ile % 47 oranında bir artış
gözlenmiştir. MHD, UDP- glukuronil transferazın zayıf bir indükleyicisi olduğu için, başlıca
UDP-glukuronil transferazın konjügasyonu yolu ile atılan ilaçlar (örn. valproik asit,
lamotrijin) üzerinde etkisi olma ihtimali düşüktür.
Ayrıca, okskarbazepin ve MHD, dihidropiridin kalsiyum antagonistleri ve oral
kontraseptiflerin metabolizmasından sorumlu olan sitokrom P450 3A ailesinin (CYP3A4 ve
CYP3A5) bir alt grubunu indüklemekte ve böylece bu medikal ürünlerin daha düşük plazma
konsantrasyonlarına neden olmaktadır.
MHD’nin plazma proteinlerine bağlanması düşük olduğundan (% 40), proteine bağlanma
bölgesi için yarışma yolu ile başka ilaçlarla klinik açıdan önemli bir etkileşimi pek olası
değildir.
Antiepileptik İlaçlar
Trileptal ve diğer antiepileptik ilaçların arasındaki potansiyel etkileşimler klinik çalışmalarda
değerlendirilmiştir. Bu etkileşimlerin ortalama AUC ve Cmin üzerindeki etkileri aşağıda
özetlenmiştir:
Birlikte Kullanılan Trileptal’in Antiepileptik Antiepileptik İlacın MHD
Antiepileptik İlaçlar İlaç Konsantrasyonu Üzerine Etkisi Konsantrasyonu Üzerine
Etkisi
Karbamazepin % 0-22 azalma % 40 azalma
(karbamazepin-epoksitte 30 % artış)
Klobazam Çalışılmamıştır Etkisi yok
Felbamat Çalışılmamıştır Etkisi yok
Fenobarbiton %14 -15 artış % 30 - 31 azalma
Fenitoin % 0 - 40 artış % 29 - 35 azalma
Valproik asit Etkisi yok % 0 -18 azalma
In vivo olarak Trileptal günde 1200 mg’ dan daha yüksek dozlarda verildiğinde fenitoinin
plazma seviyeleri % 40’a kadar çıkmıştır. Bu nedenle, destekleyici tedavi süresince günde
1200 mg’ın üzerinde Trileptal dozları kullanıldığında, fenitoin dozunda azaltma gerekebilir.
Trileptal ile birlikte verildiğinde fenobarbiton seviyesindeki artış düşüktür (%15).
Sitokrom P450 enzimlerinin güçlü indükleyicilerinin (örneğin, karbamazepin, fenitoin ve
fenobarbiton) MHD’nin plazma seviyelerini düşürdükleri gözlenmiştir (% 29 - 40).
Trileptal ile otoindüksiyon gözlenmemiştir.
Hormonal Kontraseptifler
Trileptal’in oral kontraseptiflerin iki maddesi olan etinilestradiol (EE) ve levonorgestreli
(LNG) etkilediği gösterilmiştir. EE ve LNG’nin ortalama AUC değerleri % 48-52 oranında
azalmıştır. Diğer oral veya implant kontraseptiflerle çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle,
Trileptal’in hormonal kontraseptiflerle birlikte kullanımı bu kontraseptiflerin etkisini azaltabilir
( “Uyarılar / Önlemler” bölümüne bakınız).
Kalsiyum Antagonistleri
Trileptal’in birlikte uygulanımı tekrarlandığında felodipinin AUC değerleri % 28 oranında
azalmıştır. Ancak, plazma seviyeleri tavsiye edilen terapötik aralıkta kalmıştır.
Diğer taraftan, verapamil MHD’nin plazma seviyelerini % 20 azaltmıştır. MHD’ nin plazma
seviyelerindeki bu azalma klinik önem taşımamaktadır.
Diğer İlaç Etkileşimleri
Simetidin, eritromisin ve dekstropropoksifen MHD’nin farmakokinetiği üzerinde etkili
değilken, viloksazin MHD’nin plazma seviyelerinde küçük değişiklikler meydana getirmiştir
(birlikte uygulanım tekrarlandığında yaklaşık %10 artış). Varfarin ile Trileptal’in tek veya
tekrarlanan dozlarıyla herhangi bir etkileşim olmamıştır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Trileptal monoterapi şeklinde veya diğer antiepileptik ilaçlarla kombinasyon şeklinde
kullanılmaya elverişlidir. Monoterapi ve destekleyici tedavide, Trileptal ile tedaviye klinik
olarak etkili doz ikiye bölünerek başlanır. Doz, hastanın klinik yanıtına bağlı olarak
artırılabilir. Diğer antiepileptik ilaçlar Trileptal ile değiştirileceği zaman, Trileptal tedavisinin
başlangıcında birlikte alınan diğer antiepileptik ilaçların dozu kademeli olarak azaltılmalıdır.
Destekleyici tedavide, hastanın toplam antiepileptik ilaç dozu artacağından, birlikte alınan
diğer antiepileptik ilaçların dozunu azaltmak ve / veya Trileptal dozunu daha yavaş artırmak
gerekebilir.
Trileptal yiyecek ile beraber veya yiyecek olmaksızın alınabilir.
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Aşağıda tavsiye edilen dozlama, böbrek fonksiyon bozukluğu olmayan bütün hastalara
uygulanır ( “Farmakokinetik Özellikleri” bölümüne bakınız). Trileptal tedavisinde ilaç plazma
düzeyini izlemek gerekli değildir.
Erişkinler ve yaşlı hastalar
Monoterapi
Trileptal’e günde 600 mg’ lık doz (8-10 mg/kg) ile başlanmalı, günlük doz ikiye bölünerek
verilmelidir. İyi terapötik etkiler günde 600 mg ve 2400 mg arasındaki dozlarda
görülmektedir. Klinik olarak uygunsa, arzu edilen klinik yanıtı elde etmek için, başlangıç
dozundan itibaren yaklaşık haftalık aralıklarla günde en fazla 600 mg artışlarla doz
artırılabilir. Hastane ortamında kontrol altında, 48 saatlik bir süre içinde 2400 mg’ a ulaşana
kadar doz artışı sağlanmıştır.
Destekleyici tedavi
Trileptal’e günde 600 mg’ lık doz (8-10 mg/kg) ile başlanmalı, günlük doz ikiye bölünerek
verilmelidir. İyi terapötik etkiler günde 600 mg ve 2400 mg arasındaki dozlarda
görülmektedir. Klinik olarak uygunsa, arzu edilen klinik yanıtı elde etmek için, başlangıç
dozundan itibaren yaklaşık haftalık aralıklarla günde en fazla 600 mg artışlarla doz
artırılabilir.
Sınırlı sayıda hastada, en fazla terapötik etkiyi elde etmek için günde 4200 mg’ a kadar
verilmiştir.
Çocuklar
Monoterapi ve destekleyici tedavide, Trileptal’e günde 8-10 mg/kg doz ile başlanmalı,
günlük doz ikiye bölünerek verilmelidir. Destekleyici tedavide, iyi terapötik etkiler ortalama
idame dozu, günde yaklaşık 30 mg/kg olarak görülmüştür. Klinik olarak uygunsa, arzu
edilen klinik yanıtı elde etmek için, başlangıç dozundan itibaren yaklaşık haftalık aralıklarla
günde en fazla 10 mg/kg artışlarla doz en fazla 46 mg/kg’ a çıkarılabilir.
Trileptal’in 2 yaşından küçük çocuklarda kontrollü klinik deneyimleri yoktur.
Karaciğer bozukluğu olan hastalar
Hafif ve orta şiddette karaciğer bozukluğu olan hastalar için doz ayarlaması gerekli değildir.
Trileptal’in şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda klinik deneyimi yoktur
(“Farmakokinetik Özellikleri” bölümüne bakınız).
Böbrek bozukluğu olan hastalar
Böbrek fonksiyon bozukluğu olan (kreatinin klerensi 30 ml / dakikadan az) hastalarda
Trileptal tedavisi normal başlangıç dozunun yarısı (300 mg / gün) ile başlatılmalı ve arzu
edilen klinik yanıtı elde etmek için yavaşça artırılmalıdır (“Farmakokinetik Özellikleri”
bölümüne bakınız).
DOZ AŞIMI
Çok az olarak bildirilen doz aşımı vakalarında en fazla alınan doz yaklaşık 24000 mg’dır.
Tüm hastalar semptomatik tedaviyle düzelmişlerdir. Doz aşımı semptomları uyuşukluk,
baş dönmesi, bulantı, kusma, hiperkinezi, hiponatremi, ataksi ve nistagmustur. Özel bir
antidotu yoktur. Uygun görüldüğünde semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.
İlaç, gastrik lavaj ve/veya aktif karbon uygulamak suretiyle inaktive edilmelidir.
SAKLAMA KOŞULLARI
30 oC' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Trileptal 600 mg Film Tablet, 50 tablet içeren blister ambalajda.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ
Trileptal 150 mg Film Tablet, 50 tablet içeren blister ambalajda,
Trileptal 300 mg Film Tablet, 50 tablet içeren blister ambalajda.
RUHSAT SAHİBİ
Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
34730 Bakırköy - İstanbul
Novartis Pharma AG, Basel -İsviçre’ den ithal edilmiştir.
Ruhsat tarihi ve No : 15.01.1997 - 101/6
Reçete ile satılır.
BPI: 3.9.98

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.