T ile başlayan ilaçlar » Pfizer » TRIFLUCAN 100 MG 7 KAPSÜL

TRIFLUCAN 100 MG 7 KAPSÜL

 • İlaç Firması :
  PFIZER
 • Barkod :
  8699532151445
 • Fiyatı :
  44.98TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J02AC01
 • Etkin madde :
  flukonazol
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J02 SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER
  J02A SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER
  J02AC Triazol türevleri
  J02AC01 flukonazol

flukonazol etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Triazol türevi antimikotik.
Yetişkinde günde 50-100mg - haftada 1 kez 150mg.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Etkileşim; kumarin grubu antikoagülanlar, klorpropamid, glibenklamid gibi sulfonilüre grubu ilaçlar, siklosporin, fenitoin, tiazid grubu diüretikler.

Yan etkiler; bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, gaz, ağız kuruluğu, hıçkırık, SGOT, SGPT, alkalen fostataz, bilüribin düzeylerinde yükselmeler, sersemlik, başağrısı, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

Parenteral formları UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

A-72
İlaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gerekir.Bu antibiyotikler için nfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir.

Prospektüs

TRIFLUCAN® Kapsül 100 mg
FORMÜLÜ:
Her Triflucan 100 mg kapsülde 100 mg flukonazol ve kapsül boyar maddeleri
patent mavisi V, titanyum dioksit ve eritrosin bulunur.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Flukonazol, yeni triazol sınıfı antifungal ajanların bir üyesi olup, fungal sterol
sentezinin güçlü ve spesifik bir inhibitörüdür.
Flukonazolun oral veya intravenöz uygulamayı takiben farmakokinetik özellikleri
birbirine benzer. Flukonazol, oral uygulamayı müteakip iyi absorbe olur ve
plazma seviyeleri (ve sistemik bioyararlılık) intravenöz uygulamayı takiben
erişilen seviyelerin %90'ından yüksektir. Oral absorbsiyon beraberce gıda
alınması ile etkilenmez. Açlık halinde doruk plazma seviyeleri, dozu müteakip
0.5-1.5 saat sonra oluşur ve plazma eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 30 saattir.
Plazma konsantrasyonları doza orantılıdır. Günde bir defalık dozların tekrarlanan
uygulamasıyla % 90 istikrarlı durum (steady state) seviyelerine 4-5. günlerde
erişilir. İlk gün, mutad günlük dozun iki misli olarak verilen yükleme dozu, ikinci
günde plazma düzeylerinin yaklaşık %90 istikrarlı durum seviyelerine erişmesini
sağlar. Görünür dağılım hacmi toplam vücud sıvısına çok yaklaşır. Plazma
proteinine bağlanma düşüktür ( % 11 - 12).
Flukonazol, incelenen bütün vücut sıvılarına iyi bir penetrasyon gösterir. Tükürük
ve balgamdaki flukonazol seviyeleri, plazma seviyeleri ile benzerlik gösterir.
Fungal menenjitli hastalarda BOS (beyin omurilik sıvısı)'daki flukonazol
seviyeleri, buna tekabül eden plazma seviyelerinin takriben %80'idir.
Başlıca atılım yolu böbrek olup, uygulanan dozun takriben % 80'i idrarda değişmemiş
ilaç halinde bulunur. Flukonazol klerensi, kreatinin klerensi ile orantılıdır. Sirküle eden
metabolitlere ait bir kanıt saptanmamıştır.
Uzun plazma eliminasyon yarı ömrü, tek bir dozla vajinal kandidiyazis tedavisinin ve
endike olduğu diğer bütün fungal enfeksiyonların günde tek doz ve haftada tek
dozlarla tedavilerinin esasını teşkil eder.
Flukonazol, fungal sitokrom P-450'ye bağımlı enzimler için çok spesifiktir. Günde 50
mg olarak 28 güne kadar kullanılan flukonazolun erkeklerde plazma testosteron
konsantrasyonlarını veya çocuk doğurma yaşındaki kadınlarda steroid
konsantrasyonlarını etkilemediği gösterilmiştir. Günde 200-400 mg flukonazolun,
sağlıklı erkek gönüllülerde endojen steroid seviyelerinde veya ACTH ile uyarılmış
cevapta, klinik anlamlı etkisi yoktur.
ENDİKASYONLARI
Kültür ve diğer laboratuar çalışmalarının sonuçları bilinmeden önce tedavi
başlatılabilir. Fakat bu sonuçlar mevcut olduğunda, tedavi gerektiği şekilde
düzenlenmelidir.
TRIFLUCAN, aşağıdaki durumların tedavisinde endikedir :
1. Kriptokoksik menenjit ve diğer organların (akciğer ve cilt gibi) enfeksiyonları dahil
olmak üzere kriptokokkozis. AIDS'li hastalar, organ nakli yapılmış veya
immünosupresyonun diğer sebepleri olan veya normal bulunan hastalar tedavi
edilebilir. Flukonazol, AIDS'li hastalarda kriptokoksik hastalığın nüksünü önlemek
için idame tedavisi olarak kullanılabilir.
2. Kandidemi, dissemine kandidiyazis ve yayılıcı (invaziv) kandida
enfeksiyonlarının diğer formları dahil olmak üzere sistemik kandidiyazis. Bunlar
periton, endokard,göz, akciğer ve idrar yolları enfeksiyonlarını kapsar. Habis
hastalığı olan, yoğun bakım ünitelerinde yatan, sitotoksik veya immünosupresif
tedavi gören, veya kandida enfeksiyonlarına predispoze edici diğer faktörlerin
bulunduğu hastalar tedavi edilebilirler.
3. Mukozal kandidiyazis. Bunların arasında orofarenjeal, ösofajeal, yayılıcı olmayan
(non-invaziv) bronkopulmoner enfeksiyonlar, kandidüria ve mukokütan kandidiyazis
vardır. Normal veya bağışıklık fonksiyonları bozulmuş hastalar tedavi edilebilir.
4. Habis hastalık sebebiyle sitotoksik kemoterapi veya radyoterapi uygulaması
sonucu fungal enfeksiyonlara predispoze olmuş hastalarda fungal
enfeksiyonların önlenmesinde.
5. İmmün sistemi yeterli hastalarda, koksidioidomikozis, parakoksidioidomikozis,
sporotrikozis ve histoplazmozis dahil derin endemik mikozlarda
KONTRENDİKASYONLARI
TRIFLUCAN, bu ilaca veya buna benzer azol bileşiklerine hassas olduğu bilinen
hastalarda kullanılmamalıdır. Multipl doz etkileşim çalışmaları sonuçlarına göre günde
400 mg veya daha yüksek miktarlarda multipl doz flukonazol alan hastalarda
flukonazol ile beraber kullanılan terfenadin kontrendikedir (Bkz. İlaç Etkileşimleri ve
Diğer Etkileşimler).
UYARILAR/ÖNLEMLER
Flukonazol alan özellikle ağır tıbbi sorunları olan hastalarda nadir olarak, ölüm
dahil, ciddi hepatik toksisite durumları gözlenmiştir. Flukonazole bağlı
hepatotoksisite durumlarında; hastanın yaşı ya da cinsiyetiyle, tedavinin süresiyle
ve toplam günlük dozla açık bir ilişki gözlenmemiştir. Flukonazol
hepatotoksisitesi, genellikle tedavinin kesilmesiyle reversibl olmuştur. Flukonazol
tedavisi boyunca anormal karaciğer fonksiyon testleri saptanan hastalar, daha
ciddi hepatik hasar gelişme riskine karşın takip edilmelidir. Flukonazole bağlı
olabilecek karaciğer hastalığı ile uyumlu klinik bulgu ya da semptomlar gelişirse
flukonazol kesilmelidir.
Flukonazol ile tedavi sırasında hastalarda nadiren toksik epidermal nekroliz ve
Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları gelişmiştir. AIDS’li
hastalarda pek çok ilaca karşı şiddetli deri reaksiyonları gösterme eğilimi daha
yüksektir. Yüzeysel fungal enfeksiyon için tedavi edilen bir hastada flukonazole
bağlı olabileceği düşünülen bir deri döküntüsü görülürse, bu ajanla tedavi
kesilmelidir. İnvaziv/sistemik fungal enfeksiyonu olan hastalarda deri döküntüsü
oluşursa, bunlar yakından takip edilmeli ve büllöz lezyonlar veya eritema
multiforme gelişecek olursa flukonazol kesilmelidir.
Günde 400 mg’dan az flukonazol dozları ile beraber terfenadin kullanılan hastalar
dikkatlice izlenmelidir (Bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler).
Flukonazol ile beraber sisaprid uygulanan hastalarda torsade de pointes’i de içeren
kardiyak olaylar rapor edilmiştir. Sisaprid ile beraber flukonazol uygulanan hastalar
dikkatlice izlenmelidir (Bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler).
Ender vakalarda, diğer azollerde görüldüğü gibi anaflaksi bildirilmiştir.
Hamilelikte kullanım
Hamilelerde yapılmış yeterli miktarda kontrollü çalışma mevcut değildir.
Koksidioidomikozis tedavisi sebebiyle 3 ay süresince veya daha uzun süre yüksek
dozda (400-800 mg/gün) flukonazol kullanan annelerin çocuklarında multipl
kongenital anormallikler rapor edilmiştir. Bu etkiler ile flukonazol arasındaki ilişki
belirsizdir.
Şiddetli veya potansiyel olarak hayatı tehdit edici ve beklenen faydanın fötüse
muhtemel riskden daha ağır bastığı fungal enfeksiyonlar dışında hamilelikte
kullanımdan kaçınmalıdır.
Emzirme döneminde kullanım
Flukonazol anne sütünde, plazmaya benzer konsantrasyonlarda bulunur. Dolayısıyla
emziren annelerde kullanımı tavsiye edilmemektedir.
Vasıta sürme/ Makina kullanma
Mevcut deneyimlere göre, flukonazol kullanımının hastanın vasıta sürme veya
makina kullanma kabiliyetini bozması olası görülmemektedir.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Flukonazol, genellikle iyi tolere edilir. Flukonazol ile en sık görülen yan etkiler
gastrointestinal yola ait semptomlardır. Bunlar arasında bulantı, karın ağrısı,
diyare ve gaz vardır. Gastrointestinal semptomlardan sonra en sık gözlenen yan
etki deri döküntüsüdür. Flukonazole bağlı başağrısı görülmüştür. Bazı
hastalarda, özellikle AIDS ve kanser gibi ciddi primer hastalığı olanlarda, gerek
flukonazol gerekse mukayese ilaçları ile tedavi sırasında renal ve hematolojik
fonksiyon testlerinde değişmeler ve hepatik anormallikler (Bkz. Uyarılar/
Önlemler) gözlenmiştir, fakat bunların klinik anlamı ve tedavi ile olan ilişkisi açık
değildir. Eksfoliatif deri hastalıkları (Bkz. Uyarılar/Önlemler), nöbetler, nötropeni
ve agranülositozu içeren lökopeni, trombositopeni ve saç dökülmesi, sebepsel
ilişkisi kesin olmayan durumlarda ortaya çıkmıştır.
Ender vakalarda, diğer azollerde görüldüğü gibi anaflaksi rapor edilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ
Antikoagulanlar: Kumarin tipi antikoagülan alan kimselerde protrombin zamanının
dikkatle takip edilmesi tavsiye edilmektedir.
Sulfonilüreler: Flukonazolun sağlıklı gönüllülerde, beraberce kullanılan sülfonilürelerin
(klorpropamid, glibenklamid, glipizid, tolbutamid) serum yarı ömürlerini uzattığı
gösterilmiştir. Flukonazol ve oral sülfonilüreler diabetik hastalarda beraberce
kullanılabilir, fakat bir hipoglisemik epizod ihtimali daima akılda tutulmalıdır.
Hidroklorotiazid: Kinetik bir etkileşim çalışmasında, flukonazol alan sağlıklı
gönüllülerde beraberce tekrarlayan dozlarda hidroklorotiazid verilmesi, flukonazol
plazma seviyelerini %40 civarında artırmıştır. Bu sınırlardaki bir etki, birlikte diüretik
kullanan hastalarda flukonazol doz rejiminde bir değişiklik gerektirmez ise de,
uygulayıcı hekim tarafından akılda bulundurulmalıdır.
Fenitoin: Flukonazol ve fenitoinin birlikte kullanılması fenitoin seviyelerini klinik olarak
anlamlı derecede yükseltir. Eğer bu iki ilacın birlikte kullanımı gerekiyorsa, fenitoin
düzeyleri takip edilmeli ve terapötik seviyeleri idame ettirecek şekilde fenitoin dozu
ayarlanmalıdır.
Oral Kontraseptifler: Günde 200 mg flukonazol ile etinil östradiol ve levonorgestrel
eğri altında kalan alanı artarken, 50 mg flukonazol çalışmasında her iki hormon
seviyesinde belirgin değişme olmamıştır. Bu dozlarda, tekrarlayan dozlar halinde
flukonazol kullanımı, kombine oral kontraseptiflerin etkinliği üzerine bir etkisi olma
ihtimali yoktur.
Rifampisin: Flukonazol ile birlikte tatbik edilen rifampisin, flukonazolun eğri altında
kalan alanında (EAA) %25 ve yarı-ömründe %20 azalmaya yol açmıştır. Birlikte
rifampisin verilen hastalarda flukonazol dozunda bir yükseltme düşünülmelidir.
Siklosporin: Böbrek nakli hastalarıyla yapılan kinetik çalışmada, 200 mg/gün
flukonazolun siklosporin seviyelerini yavaşca arttırdığı tespit edilmiştir. Bununla
beraber, bir diğer tekrarlayan doz çalışmasında kemik iliği nakledilmiş hastalarda 100
mg/gün flukonazol siklosporin seviyelerini etkilememiştir. Flukonazol kullanan
hastalarda, siklosporin plazma seviyelerinin kontrolu tavsiye edilmektedir.
Teofilin: Plasebo kontrollü etkileşim çalışmasında, 14 gün 200 mg flukonazol
kullanımı teofilinin ortalama plazma klerensi hızında, %18 azalma meydana
getirmiştir. Yüksek doz teofilin kullanan veya artmış teofilin toksisite riskinde olan
hastalarda flukonazol kullanımı sırasında, teofilin toksisitesi belirtileri izlenmelidir ve
toksisite belirtileri gelişirse tedavi gerektiği gibi değiştirilmelidir.
Terfenadin: Terfenadin ile birlikte azol grubu antifungal ilaçları alan hastalarda
QTc aralığının uzamasına sekonder olarak ciddi kardiak disritmilerin ortaya
çıkması nedeniyle etkileşme çalışmaları yapılmıştır. Terfenadin ile beraber 400
mg veya daha fazla dozlarda flukonazol kullanımı kontrendikedir (Bkz.
Kontrendikasyonlar).
Günde 400 mg’dan az flukonazol dozları ile beraber terfenadin kullanılan hastalar
ise dikkatlice izlenmelidir.
Sisaprid: Flukonazol ile beraber sisaprid uygulanan hastalarda torsade de
pointes’i de içeren kardiyak olaylar bildirilmiştir.
Rifabutin: Flukonazol, rifabutin ile beraber uygulanıldığında, rifabutinin serum
konsantrasyonlarında artışa sebep olan bir etkileşim oluştuğu bildirilmiştir.
Flukonazol ve rifabutinin beraber uygulandığı hastalarda uveit rapor edilmiştir.
Flukonazol ve rifabutini beraber kullanan hastalar dikkatlice izlenmelidir.
Takrolimus: Flukonazol ve takrolimus beraber uygulanıldığında, takrolimusun
serum konsantrasyonlarında artışa sebep olan bir etkileşim oluştuğu bildirilmiştir.
Flukonazol ve takrolimusun beraber uygulandığı hastalarda nefrotoksisite
bildirilmiştir. Flukonazol ve takrolimusu beraber kullanan hastalar dikkatlice
izlenmelidir.
Zidovudin: Flukonazol ile birlikte kullanımda zidovudinin eğri altı alanı(EAA)
değerleri anlamlı olarak artmıştır (% 74). Bu kombinasyonu alan hastalar
zidovudine bağlı advers reaksiyonların oluşma riskine karşı takip edilmelidir.
Astemizol, sisaprid, rifabutin, takrolimus veya sitokrom P-450 sistemi tarafından
metabolize edilen diğer ilaçları alan hastaların aynı zamanda flukonazol kullanması;
bu ilaçların serum seviyelerinde yükselmeye neden olabilir. Kesin bilginin olmayışı
nedeniyle, flukonazol ve bu ajanların birlikte kullanılması durumunda dikkatli olunmalı
ve hastalar dikkatle takip edilmelidirler (Bkz. Uyarılar Önlemler).
Etkileşim çalışmaları, aynı zamanda verilen gıdaların simetidinin, antiasitlerin veya
kemik iliği naklini müteakip yapılan tüm vücut ışınlamasının, flukonazolun
emilmesinde klinikçe anlamlı bir azalmaya sebep olmadığını göstermiştir.
Diğer ilaçlarla ilaç ilaç etkileşim çalışmalarının yapılmadığından, hekimler olası
etkileşimler konusunda dikkatli olmalıdır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Flukonazolun günlük dozu fungal enfeksiyonun cinsi ve ciddiyetine bağlı olmalıdır.
Tekrarlayan dozlarla tedavi gerektiren enfeksiyon tiplerinde, tedavi klinik parametreler
veya laboratuar testleri aktif fungal enfeksiyonun geçtiğini belirtene kadar devam
etmelidir. Yetersiz bir tedavi süresi aktif enfeksiyonun nüksetmesine neden olur.
Nüksü önlemek için; AIDS'li ve kriptokoksik menenjit veya nükseden orofarenjeal
kandidiazisli hastalarda sıklıkla idame tedavi gerekir.
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlar
uygulanabilir:
Yetişkinler:
1.a. Kriptokoksik menenjit veya diğer bölgelerdeki kriptokoksik enfeksiyonlarda
mutad doz, ilk gün 400 mg, müteakiben günde bir defa 200-400 mg'dır.
Kriptokok enfeksiyonlarında tedavi süresi, klinik ve mikolojik cevaba bağlı
olmakla beraber, kriptokoksik menenjit için genellikle en az 6-8 haftadır.
1.b. AIDS'li hastalarda, kriptokoksik menenjitin nüksünü önlemek için, hasta tam bir
primer tedavi kürünü tamamladıktan sonra flukonazol günde 200 mg olmak
üzere süresiz olarak uygulanabilir.
2. Kandidemi, dissemine kandidiyazis, ve diğer yayılıcı (invaziv) kandidal
enfeksiyonlarda mutad ilk gün dozu 400 mg bunu takiben günde 200 mg’dır.
Klinik cevaba göre bu doz, günde 400 mg'a kadar yükseltilebilir. Tedavinin süresi
klinik cevaba bağlıdır.
3. Orofarenjeal kandidiyazis için mutad doz 7-14 gün süreyle günde bir defa 50 -
100 mg’ dır. Bağışıklık fonksiyonu ciddi olarak bozulmuş hastalarda gerekirse
tedavi daha uzun süre devam ettirilir.
Mukozanın diğer kandidal enfeksiyonlarında (vajinal kandidiyazis hariç, aşağıya
bakınız) mesela ösofajitis, yayılıcı olmayan (non-invaziv) bronkopulmoner
enfeksiyonlar, kandidüria, mukokütan kandidiyazis vs., mutad etkili doz 14 - 30
gün süreyle verilen günde 50-100 mg'dır.
4. Kandidiyazisin önlenmesinde önerilen flukonazol dozu, hastada fungal
enfeksiyon gelişmesi riskine bağlı olarak günde bir kez 50-400 mg'dır. Sistemik
enfeksiyon riski yüksek olan; örneğin derin veya uzun süreli nötropenisi olan
hastalarda önerilen doz günde 1 kez 400 mg'dır. Flukonazol uygulaması,
önceden tahmin edilen nötropeni başlangıcından bir kaç gün önce başlamalı ve
nötrofil sayısı 1000/ mm3 'ün üzerine çıktıktan sonra 7 gün daha devam etmelidir.
5. Derin endemik mikozlarda günde 200-400 mg’lık dozlar, 2 yıla kadar gerekebilir.
Tedavi süresi; koksidioidomikoziste 11-24 ay, parakoksidioidomikoziste 2-17 ay,
sporotrikoziste 1-16 ay ve histoplazmoziste 3-17 ay arasında olmakla birlikte, her
hasta için uygun süre seçilmelidir.
Çocuklar:
Erişkinlerdeki benzer enfeksiyonlarda olduğu gibi tedavi süresi klinik ve mikolojik
cevaba bağlıdır.Çocuklarda ,günlük maksimum erişkin dozu aşılmamalıdır.
Flukonazol günde tek doz olarak verilir.
Mukozal kandidiazis'te önerilen flukonazol dozu 3 mg/kg/gün'dür. Kararlı hal
düzeylerine (steady state) daha çabuk ulaşmak için ilk gün 6 mg/kg'lık yükleme dozu
kullanılabilir.
Sistemik kandidiyazis ve kriptokoksik enfeksiyonların tedavisi için önerilen doz
hastalığın ciddiyetine bağlı olarak 6-12 mg/kg/gün'dür.
Sitokoksik kemoterapi ve radyoterapiyi takiben oluşan nötropeni nedeniyle riskli kabul
edilen immun sistem yetmezliği olan hastalarda fungal enfeksiyonların önlenmesinde
doz, nötropeninin süresine ve derecesine göre 3-12 mg/kg/gün olmalıdır (yetişkin
dozuna bakınız).
Renal fonksiyonları bozuk çocuklarda ise, renal bozukluğun derecesine bağlı olarak,
yetişkinler için verilen prensiplere uygun şekilde günlük doz azaltılmalıdır.
Yaşlılarda Kullanım:
Renal bozukluk belirtilerinin olmadığı hallerde, normal doz tavsiyesi benimsenmelidir.
Renal bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi < 50 ml/dak) dozaj aşağıda tarif
edildiği gibi ayarlanmalıdır.
Renal Bozukluğu Olan Hastalar :
Flukonazol, çok büyük oranda idrarla değişmemiş ilaç şeklinde itrah edilir. Tek bir
doz gerektiren tedavide doz ayarlaması gerekmemektedir. Multipl flukonazol
dozları alacak olan renal fonksiyonu bozulmuş hastalarda, 50 mg ila 400 mg’lık
bir başlangıç yükleme dozu verilmelidir. Yükleme dozundan sonra,günlük doz
(endikasyona uygun olarak) aşağıdaki tabloya göre düzenlenmelidir:
Kreatinin Klerensi (ml/dak) Önerilen Doz Yüzdesi
> 50 % 100
11 - 50 % 50
Muntazam dialize tabi hastalar Her dializ seansından sonra bir doz
Uygulama
Flukonazol hem oral hem de, dakikada 10 ml. aşmayacak hızda, intravenöz verilir.
Verilme yolu hastanın klinik durumuna bağlıdır. İntravenöz yoldan oral yola geçerken
veya bunun aksini yaparken günlük dozu değiştirmeye gerek yoktur.
DOZ AŞIMI
Flukonazol ile bir adet doz aşımı vakası bildirilmiştir. 42 yaşında HIV ile enfekte bir
hastanın 8200 mg flukonazol aldığı söylendikten sonra, kişide halüsinasyonlar
gelişmiş ve paranoid davranış göstermiştir. Hasta hastaneye kaldırılmış ve durumu
48 saat içinde eski haline dönmüştür.
Aşırı doz durumlarında semptomatik tedavi (destekleyici önlemler ve gerektiğinde
mide lavajı ile birlikte) yeterli olabilir.
Flukonazol, büyük oranda idrarla atılır; zorlu volüm diürezi, muhtemelen eliminasyon
hızını artıracaktır. Üç saatlik bir hemodializ seansı plazma seviyelerini takriben % 50
azaltır.
SAKLAMA KOŞULLARI:
30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:
Triflucan kapsül 100 mg flukonazol içeren 7 kapsüllük blister ambalajlarda sunulmuştur.
PIYASADA MEVCUT DIĞER FARMASÖTIK DOZAJ ŞEKILLERI:
Triflucan İntravenöz İnfüzyon; 2 mg/ ml flukonazol içeren 50 ml’lik şişede ve
Triflucan Şurup; 5 mg/ml flukonazol içeren 70 ml’lik şişede bulunur.
-Reçete ile satılır.
-HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.
-ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE
AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
Ruhsat No: 17.01.1990 – 151/85
Ruhsat sahibi: Pfizer İlaçları Ltd. Şti.
Üretim Yeri: Pfizer İlaçları Ltd. Şti.,34347 Ortaköy-istanbul
(Prospektüs Onay Tarihi: 27.12.1999)

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (flukonazol etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.