T ile başlayan ilaçlar » Gurel » TOLECTIN 200 MG 30 KOMPRIME TABLET

TOLECTIN 200 MG 30 KOMPRIME TABLET

 • İlaç Firması :
  GUREL
 • Barkod :
  8699564012608
 • Fiyatı :
  17.26TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  M01AB03
 • Etkin madde :
  tolmetin sodyum dihidrat
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - M - KAS-İSKELET SİSTEMİ
  M01 ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER
  M01A ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER (NONSTEROİD)
  M01AB Asetik asit türevleri
  M01AB03 tolmetin sodyum dihidrat
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 0.7g Oral-rektal

tolmetin sodyum dihidrat etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar.
Yetişkin 600-1200mg/gün 3-4 doza bölünerek.

Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, koroner cerrahi ağrıları, gebeliğin son dönemi.

Etkileşim; ACE inhibitörleri, aspirin, furosemid, thiazidler, lityum, methotreksat, nonsteroid antienflamatuarlar, oral antikoagulanlar, hipoglisemik ajanlar.

Yan etkiler; bulantı, kusma, dispepsi, karın ağrısı, diare, konstipasyon, somnolans, insomni, baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik, kulak çınlaması, allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), peptik ülser, gastrointestinal kanama, hepatik kolestaz, trombositopeni, hemolitik anemi, agranülositozis, proteinüri, interstisyel nefrit, ödem, kalp yetmezliği, hipertansiyon, aritmi, trombo emboli riskinde artış.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

FORMÜL
Her Tablet 200 mg tolmetine eşdeğer 245 mg tolmetin sodyum dihidrat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Tolmetin antienflamatuar, analjezik ve antipiretik etkiye sahiptir. Bu etkilerin tam mekanizması açıkça bilinmemekle beraber prostaglandin sentezi inhibisyonuna bağlı gözükmektedir. Tolmetin'in hipofiz adrenal fonksiyonunu uyarıcı etkisi yoktur.

Tolectin® tedavi dozunda ağızdan alındıktan sonra çabuk ve tam olarak emilir ve 30-60 dakikada plazma zirve seviyesine ulaşır. Plazmadan bifazik eliminasyonu dolayısıyla yarı ömrü çabuk safha için 2 saat, yavaş safha için 5 saattir.

400 mg ağızdan alındıktan sonra zirve seviye takriben 40 mcg/ml'dir ve alınan dozun hemen hepsi 24 saat zarfında idrarla inaktif oksidatif metabolitler veya tolmetin bileşikleri şeklinde atılır.

Tolmetin tedavinin ilk haftasında ağrı ve sertliği hafifletir, şişliği ve gerginliği azaltır; hareket yeteneğini, sıkma kuvvetini ve diz eklemi fonksiyonunu artırır. Sonuç olarak genellikle tedavinin ikinci gününde subjektif 3-4'üncü gününde objektif iyileşme görülebilir.

ENDİKASYONLARI
Romatoid artrit, juvenil romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, skapulohumeral periartrit (frozen shoulder), epikondilit (tennis elbow), burkulma ve zorlanmalar, travmatik sinovit.

KONTRENDİKASYONLARI
Tolectin® salisilat ve diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçların astım, rinit, ürtiker veya allerjik veya anaflaktik reaksiyonun diğer belirtilerine sebep olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR/ÖNLEMLER
Diğer antienflamatuar ilaçlarda olduğu gibi tolmetin ile de anafilaktik reaksiyon nadiren bildirilmiştir. Diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlarla çapraz hassasiyet ihtimali sebebiyle bu bileşiklere hassasiyet reaksiyonu olanlarda anafilaktik reaksiyon ortaya çıkma ihtimali daha fazla olabilir. Tolectin®'le anaflaktik reaksiyon görülenlere adrenalin, antihistaminik ve/veya steroid gibi ilaçlarla uygun tedavi yapılmalıdır.

Tolmetin, üst gastrointestinal organ hastalığı hikayesi olan hastalara sıkı nezaret altında verilmelidir. Tolmetin kullanan hastalarda peptik ülserasyon ve gastrointestinal kanama bildirilmiştir.

Tolmetin ile tedavi esnasında görme bozukluğu husule gelen hastalarda oftalmolojik muayene yapılmalı ve takip edilmelidir.

Hematüri ve proteinüri ile ilişkili akut interstisyel nefrit ve arasıra nefrotik sendrom bildirilmiştir. Böbreğinde önceden kan akımı veya kan hacminde azalmaya yol açan durum olan hastalarda nonsteroid antienflamatuar tatbiki açık böbrek dekompansasyonunu ortaya çıkarabilir; bu durumda ilaç kesilmelidir. Kalp yetmezliği, karaciğer fonksiyon bozukluğu olan, diüretik alan ve yaşlı hastalarda bu reaksiyon riski fazladır. Böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalar yakından takip edilmelidir; tolmetin böbreklerle itrah edildiğinden muhtemelen doz azaltımı gerekebilir.

Tolmetin tedavisindeki bazı hastalarda periferik ödem gözlendiğinden, kalp fonksiyonu tehlike sınırında, hipertansiyon veya su retansiyonuna yatkınlık yapan diğer durumları olan hastalarda bu ilaç ihtiyatla kullanılmalıdır.

Salisilatlar gibi tolmetin de platelet fonksiyonunu inhibe eder ve kanama süresini uzatır. Tolmetin normal kişilerde protrombin zamanını değiştirmez ve in vitro olarak warfarinin plazma proteinlerine bağlanmasını etkilemez. Bununla beraber aynı zamanda warfarin ve Tolectin® verilen hastalarda protrombin zamanı ve kanama süresinin arttığı bildirilmiştir. Bu sebeple antikoagülan tatbik edilen hastalara tolmetin verirken ihtiyatlı olmalıdır.

Tolmetin ile tedavi esnasında karaciğer fonksiyon bozukluğunu telkin eden işaret ve/veya belirtiler gösteren veya anormal karaciğer fonksiyon testi ortaya çıkan hastalarda daha ciddi karaciğer reaksiyonu gelişiminin delilleri için değerlendirme yapılmalıdır. Tolmetin ve diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlarla sarılık ve öldürücü hepatit gibi ciddi karaciğer reaksiyonları bildirilmiştir. Bu gibi reaksiyonlar nadir olmasına rağmen, eğer karaciğer testi anormalliği devam eder veya fenalaşırsa veya klinik belirtiler karaciğer hastalığının ilerlediğini telkin ediyorsa veya eozinofili, döküntü gibi sistemik belirtiler ortaya çıkmışsa tolmetin kesilmelidir.

Gebelerde iyi kontrollü yeterli çalışma yoktur. Bu tip ilaçlar gebeliğin üçüncü üç ayında uterus içinde ductus arteriosus daralmasına sebep olarak yeni doğanda kalıcı pulmoner hipertansiyona sebep olabilirler. Tolmetin gebelik esnasında, eğer faydası fetusa muhtemel tehlikesinden üstün görülüyorsa kulanılmalıdır. Prostaglandin inhibitörlerinin hayvanlarda anormal doğum gecikmesi rastlantısını artırdığı gösterilmiştir.

Tolmetin insan sütünde salgılanmaktadır. Yeni doğan üzerindeki muhtemel istenmeyen etkileri sebebiyle emziren annelerde kullanılmamalıdır.

2 yaşından küçük çocuklarda etki ve emniyeti ispatlanmadığından bu yaş grubunda tolmetin kullanılması tavsiye edilmez.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Kontrollü klinik çalışmalarda ve pazarlanmasından beri aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir: Tolmetin'in en sık rastlanan yan etkisi bulantıdır (% 11). Diğerleri; dispepsi, gastrointestinal huzursuzluk, karın ağrısı, ishal, flatulans, kusma, baş ağrısı, asteni, göğüs ağrısı, kan basıncı yükselmesi, baş dönmesi, kilo alma ve verme yaklaşık % 3-9 oranındadır. Gastrit, konstipasyon, sersemlik, depresyon, cilt tahrişi, kulak çınlaması, üriner infeksiyon, BUN yükselmesi, gastrointestinal kanama olmaksızın hemoglobin ve hematokrit azalması, peptik ülser rastlantısı % 1-3 arasındadır.

Rastlantısı % 1'den az ve muhtemelen tolmetin kullanımıyla ilişkili görülen yan etkiler: glossit, stomatit, ateş, lenfadenopati, serum hastalığı, hemolitik anemi, trombositopeni, agranülositoz (1 vaka), konjestif kalp yetmezliği, periferik ödem, ürtiker, purpura, eritema multiforme, toksik epidermal nekroliz, dizüri, böbrek yetmezliği. Nadir bildirilen burun kanaması, optik nöropati, retinal ve maküler değişikliklerin ise tolmetin tedavisi ile nedensel ilişkisi ispatlanmamıştır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Akut ve kronik magnezium ve alüminyum hidroksit (antasit) kullanımının tolmetin biyoyararlılığı ve farmakokinetiğinde anlamlı bir değişme yapmadığı tespit edilmiştir.

Tolmetin altın tuzları ile birlikte kullanıldığında daha fazla, kortikosteroidlerle birlikte ise daha az olmak üzere ilave tedavi etkisi sağlar. Salisilatlarla kombinasyonu fazla bir fayda sağlamaz, istenmeyen etki riskini artırır.

Sulfonilüre veya insülin kullananlar dahil diyabetik hastalarda ne tolmetin ne de hipoglisemik ajanların klinik etkisinde değişme olmaz.

Tolmetin
in vitro warfarinin plazma proteinine bağlanmasını etkilemez ve normalde protrombin zamanını etkilemez. Bununla beraber klinikte birlikte kullanıldığında protrombin ve kanama zamanının arttığı bildirildiğinden antikoagülanlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Gıdalarla kontrollü tek doz çalışmasında tolmetinin süt ile birlikte verilmesinin zirve plazma seviyesini etkilemediği fakat total tolmetin biyoyararlılığını % 16 azalttığı tespit edilmiştir.

Tolmetin, yemekten hemen sonra alınınca plazma zirve seviyesi % 50, total biyoyararlılığı % 16 azalmaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU
Dozaj hastanın ihtiyacı ve cevabına uyacak şekilde, muhtemel en az etkili doz kullanarak doktor tarafından ayarlanır. Kontrol genellikle 3 veya 4'e bölünerek verilen günde 600-1800 mg dozla sağlanır. Günde 2000 mg'dan fazla doz denenmemiştir, tavsiye edilmez. Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve üst solunum yolu enflamasyonlarında Tolectin®'in mutat başlangıç dozu günde 3 defa 2 tablettir.

Juvenil romatoid artritli çocuklarda (2 yaş ve daha büyüklerde) tavsiye edilen başlangıç dozu bölünmüş dozlar halinde günde 20 mg/kg'dır. Kontrol sağlandıktan sonra mutat doz, günde 15-30 mg/kg arasındadır. 30 mg/kg'dan yukarı doz denenmemiştir ve tavsiye edilmez. İstenmeyen gastrointestinal etkiler Tolectin®'in yemek, süt veya antasit ile birlikte verilmesiyle en aza indirilebilir.

DOZ AŞIMI ve TEDAVİSİ
Mide boşaltılmalı ve aktif kömür verilmelidir. Genel destekleyici tedavi uygulanır.

SAKLAMA KOŞULLARI
30 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, ambalajı içinde ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI
Tolectin® Tablet; 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda.

RUHSAT SAHİBİ
CILAG AG-İsviçre lisansı ile,
GÜREL İLAÇ TİCARET A.Ş.
P.K. 301 34115
Sirkeci - İSTANBUL

RUHSAT TARİHİ ve NUMARASI
25.11.1982 131/76

İMAL YERİ
SANTA FARMA İLAÇ SANAYİİ A.Ş.
P.K.262 34361
Şişli - İSTANBUL

REÇETE İLE SATILIR.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (tolmetin sodyum dihidrat etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.