T ile başlayan ilaçlar » Er-Kim » THALIDOMIDE CELGENE 50 MG 28 KAPSUL

THALIDOMIDE CELGENE 50 MG 28 KAPSUL

 • İlaç Firması :
  ER-KIM
 • Barkod :
  8699538154808
 • Fiyatı :
  1439.63TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  L04AX02
 • Etkin madde :
  talidomid
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - L - ANTİNEOPLASTİK VE İMMÜNOMODÜLATÖR AJANLAR
  L04 İMMÜNOSÜPRESANLAR
  L04A İMMÜNOSÜPRESANLAR
  L04AX Diğer
  L04AX02 talidomid
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 0.1g Oral

talidomid etkin maddesi hakkında kısa bilgi

İmmünosupresan.
200-400mg/gün.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, gebelik, emzirme.

Yan etkiler; kabızlık, uyuklama, asteni, periferik duyusal nöropati, ortostatik hipotansiyon, nötropeni, Stevens Johnson, allerjik reaksiyonlar, iştah artması, bradikardi, taşikardi, tromboz...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç.

4.2.14 - Kanser tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri
(1) Ayakta kemoterapi yapılacak kanserli hastalara tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu/uzman hekim raporuna dayanılarak kür tanımına uyacak tedavi uygulanıyor ise bir kürlük, kür tanımına uymayan tedavi uygulanıyor ise en fazla 3 aylık dozda ilaç verilebilir.
(2) Kanser tedavisinde kullanılacak hormonlar ve hormon antagonistleri ile maligniteye bağlı metastatik olgularda kullanılan yardımcı ilaçlar, tedavi protokolünü gösterir uzman hekim raporuna dayanılarak 3 aylık dozlarda verilebilir. (SUT’ta bu ilaçlar için ayrıca bulunan düzenlemeler saklıdır.)
(3) Kanser tedavisinde endikasyon dışı ilaç kullanımında, tedavi protokolünü ve daha önce uygulanan kemoterapi dahil diğer tedavileri de gösteren tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinden birinin bulunduğu sağlık kurulu raporu aranır. (SUT’un 4.2.14.A maddesinde belirtilen etken maddeler hariç)

4.2.14.A - Tedavi protokolünü gösteren uzman hekim raporuna dayanılarak endikasyon uyumu aranmaksızın kullanılabilecek ilaçlar
(1) Adriamisin, asparaginaz, bleomisin, busulfan, dakarbazin, daktinomisin, daunorubisin, epirubisin, estramustin, etoposid, fluorourasil, folinik asit, ifosfamid, hidroksiüre, karboplatin, klorambusil, lomustin, methotrexat, melfalan, merkaptourin, mesna, mitoksantron, mitomisin, prokarbazin, siklofosfamid, sisplatin, sitozin arabinosid, tamoksifen, vinblastin, vinkristin.

4.2.14.B - Tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçetelendirilecek ilaçlar
(1) Amifostin, anastrazol, bikalutamid, buserelin, dosetaksel, eksemestan, filgrastim, flutamid, gemsitabin, goserelin, ibandronik asit, interferon alfa 2a-2b, irinotekan, kapesitabin, klodronat, lenograstim, letrozol, löprolid asetat, medroksiprogesteron asetat, oksaliplatin, paklitaksel, pamidronat, siproteron asetat, tegafur-urasil, topotekan, triptorelin asetat, vinorelbin, (vinorelbin tartaratın oral formları, kür protokolünde belirtilmesi ve tedaviye enjektabl form ile başlanması şartıyla kullanılır) zolendronik asit.

4.2.14.C - Özel düzenleme yapılan ilaçlar;
(1) Bevacizumab, fotemustin, gefinitib, interleukin-2, octreotid, lanreotid, streptozosin; tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce veya bu sağlık kurulu raporuna dayanılarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında tüm uzman hekimlerce reçete edilir.
(2) Tioguanin, tiotepa, bortezomib, talidomid, kladribin, anagrelid, idarubisin, pentostatin, lipozomal doksorubisin, fludarabin, tretinoin, klofarabine, bendamustin; tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu hekimlerce veya bu sağlık kurulu raporuna dayanılarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında tüm uzman hekimlerce reçete edilir.
(3) Bu fıkrada belirtilen ilaç grupları için bu maddede ilaca yönelik özel rapor süresi düzenlemesi yapılmamış ise en fazla bir yıl süreli sağlık kurulu raporlarında, tedavi protokolü ve teşhise esas teşkil eden radyoloji, patoloji veya sitoloji raporunun merkezi, tarihi ve numarası veya teşhise esas teşkil eden bilgiler, evre veya risk grubu, varsa daha önce uygulanan kanser tedavi planı bulunmalıdır.

a) Trastuzumab; 1) HER-2 immünhistokimya ile +3 veya FISH/CISH/SISH (+) olan hastalarda, metastatik meme kanseri endikasyonunda, bu durumun belirtildiği tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir. Trastuzumab kullanılırken progresyon gelişmesi halinde tedavi sonlandırılır.
2) HER-2 immünhistokimya ile +3 veya FISH/CISH/SISH (+) olan hastalarda, erken evre meme kanseri endikasyonunda, tedavi süresi 9 haftadır. Tedavinin 52 haftaya tamamlanması düşünülen durumlarda, 9 haftalık tedaviden sonra “Trastuzumab Kullanımı İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu”nun tedaviyi yürüten hekim tarafından düzenlenerek bir örneğinin Sağlık Bakanlığına gönderilmesi ve reçete üzerinde formun düzenlendiğinin belirtilmesi gerekmektedir. En az bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin bulunduğu ve ekokardiyografi değerlendirmesinin de yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçete edilir. Toplam tedavi süresi 52 haftayı geçemez.
3) Metastatik mide veya özofagogastrik bileşke yerleşimli adenokanserli hastalardan daha önce kemoterapi uygulanmamış olup, Her-2 neu pozitifliği, hem immunhistokimyasal yöntemle +2/+3 hem de FISH/CISH/SISH ile pozitif olarak saptananlarda; platin ve kapesitabin ya da platin ve 5-Fluorourasil içeren kemoterapi rejimleri ile kombine olarak kullanılabilir. Progresyon gelişmesi halinde tedavi sonlandırılır. Tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir.

b) Alemtuzumab;
1) Kemik iliği tutulumu gösterir biyopsi sonucuyla, yeterli doz ve sürede alkilleyici ajanlar alan ve fludarabin fosfat kürlerini tamamlayan ya da fludarabin temelli kombinasyon rejimlerine kesin olarak dirençli hale gelmiş (Evre III veya Evre IV Kronik Lenfoid Lösemi-KLL) hastalarda; bu durumların belirtildiği hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji veya tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir.
2) Sekiz haftalık tedaviyle cevap alınması durumunda, bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla tedavi on iki haftaya kadar uzatılabilir. Cevap alınamaması durumunda ise tedavi sekiz haftayla sınırlandırılır.

c) BCG canlı intravezikal; tıbbi onkoloji veya üroloji uzman hekimlerinden birinin yer aldığı tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji veya üroloji uzman hekimlerince reçete edilir.

ç) Fulvestrant;
1) Tıbbi onkoloji uzman hekimlerinin yer aldığı tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilir.
2) Doğal veya yapay postmenapozal kadınlarda, lokal veya metastaz yapmış hormon reseptör pozitif meme kanserinde, endokrin tedaviden [tamoksifen veya aromataz inhibitörlerinden biri (anastrazole, exemastane, letrozole)] sonra ilerlemeye devam etmiş hastalarda, raporda bunların belirtilmesi koşuluyla reçete edilebilir.

d) İmatinib; Tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporu ile bu uzman hekimler tarafından reçete edilir.

e) İmiquimod; Yüzeysel bazal hücreli karsinom tedavisinde, tıbbi onkoloji veya cilt hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilir. (Yalnızca bu madde kapsamında ödenir.)

f) Rituksimab;
1) Tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinin bulunduğu hastanelerde bu uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı, bu uzman hekimlerden hiçbirinin bulunmadığı üçüncü basamak sağlık kurumlarında ise hastalıkla ilgili branşlardaki uzman hekimlerce düzenlenmiş, sağlık kurulu raporuna istinaden; yalnızca bu uzman hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenir.
2) Nükseden veya kemorezistan CD20 pozitif foliküler lenfoma, diffüz büyük B hücreli lenfoma, mantle hücreli lenfoma teşhisi konmuş hastaların tedavisinde, daha önce tedavi edilmemiş evre III veya evre IV CD20 pozitif foliküler lenfomalı hastalarda kombinasyon kemoterapisine ek olarak, CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfomada CHOP kemoterapi şemasına ek olarak kullanılabilir. CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfoma, foliküler lenfoma ve mantle hücreli lenfomada maksimum 8 küre kadar kullanılabilir.
3) Foliküler lenfomada; rituximab kullanımına cevap veren ancak progresif hastalık gelişen (daha önce aynı tedaviye yanıt vermiş olduğu için kombinasyon kemoterapisi olarak) vakalarda 8 küre ilave olarak en fazla 4 kür daha kullanılabilir. İndüksiyon tedavisine yanıt vermiş (en fazla 8 kür kullanılmış) hastada, hastanın yanıt süresini uzatmak için indüksiyon tedavisinden sonra hastalık progresyonunu engellemek amacıyla iki yıl süresince ek olarak en fazla 8 kür daha kullanılabilir.
4) Kronik Lenfositik Lösemi (KLL);
a. Performans durumu iyi olan (ECOG 0-1), 17 p delesyonu bulunmayan KLL hastalarının birinci basamak tedavisinde fludarabin ve siklofosfamid ile kombine olarak kullanılabilir.
b. Relaps/Refrakter (Nükseden/Dirençli)tedavide; daha önce fludarabin ve alkilleyici ajanlarla tedavi sonrası progresyon gelişmiş, 65 yaş ve altı, ECOG performans statüsü 0-1 olan, 17p delesyonu bulunmayan KLL hastalarında fludarabin ve siklofosfamid ile kombine olarak 4 kür rituksimab kullanılması uygundur. İlk kürde en çok 375 mg/m² , diğer kürlerde 500 mg/m² kullanılabilir; 4 kür sonunda en az kısmi yanıt alınması halinde, 2 kür daha verilerek tedavi en çok 6 küre tamamlanabilir.

g) Temozolomid; Radyoterapi ile birlikte ve/veya tek başına kullanımında tıbbi onkoloji veya radyasyon onkolojisi uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce veya bu sağlık kurulu raporuna dayanılarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarındaki tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.

ğ) Floxuridin; Sadece kolon kanserinin karaciğere çoklu metastazlarında ilacın onaylı prospektüs bilgileri dikkate alınarak, intraarterial yolla en fazla 6 kür olarak tıbbi onkoloji, genel cerrahi ve gastroenteroloji uzmanlarından en az birinin bulunduğu tedavi protokolünü de gösterir sağlık kurulu raporu ile yatarak tedavide kullanılmak üzere tıbbi onkoloji uzmanları, genel cerrahi uzmanları ve gastroenteroloji uzmanları tarafından reçete edilir.

h) Azasitidin ve decitabin;
1) Azasitidin;
a) Miyelodisplastik Sendromda (MDS) görülen dirençli anemi tedavisinde;
1) Kemik iliği blast oranının %5’in üzerinde artmış olduğunun belirtildiği, içinde en az bir hematoloji uzmanının bulunduğu 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporu ile 18 yaş üstü hastalarda kullanılmak üzere hematoloji uzmanı tarafından en fazla birer aylık tedavi miktarında reçete edilebilir.
2) Azasitidini 6 siklus alan hastalarda yanıt değerlendirilmesi yapılır. Tedaviye başlandığındaki ilk değerine göreblast oranında %50’den daha fazla azalma olmayan hastalarda tedavi kesilir. Blast oranı tedaviye başlandığındaki ilk değerine göre %50 ve daha fazla azalan hastalarda bu durumu belirten 3’er ay süreli rapor düzenlenerek progresyona kadar tedaviye devam edilebilir.
b) Azasitidin; kronik miyelomonositer lösemi (KMML) ve akut miyeloid lösemi (AML) tedavisinde;
1) İçinde en az bir hematoloji uzmanının bulunduğu 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir.
2) Söz konusu teşhislerde en fazla 6 siklus kullanılabilir.
c) Azasitidin ve decitabin birlikte kullanılamaz.

2) Decitabin;
a) Miyelodisplastik Sendromda (MDS) görülen dirençli anemi tedavisinde;
1) Kemik iliği blast oranının %5’in üzerinde artmış olduğunun belirtildiği, içinde en az bir hematoloji uzmanının bulunduğu 4 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporu ile 18 yaş üstü hastalarda kullanılmak üzere hematoloji uzmanı tarafından en fazla birer aylık tedavi miktarında reçete edilebilir.
2) Decitabini 4 siklus alan hastalarda yanıt değerlendirilmesi yapılır. Blast oranı %5 ve altına inen hastalar ile tedaviye başlandığındaki ilk değerine göre blast oranında %50’den daha az azalma olan hastalarda tedavi kesilir. Blast oranı tedaviye başlandığındaki ilk değerine göre %50 ve daha fazla azalan (ancak Blast oranı %5’in üstünde kalan) hastalarda bu durumu belirten yeni bir rapor düzenlenerek yalnızca 3 siklus daha tedaviye devam edilir. Relaps olan hastalarda başlama kriterlerine uygun olarak tedaviye tekrar başlanabilir.
3) Decitabin, yukarıdaki koşullarda 4 haftada bir 5 günlük sürede (20 mg/m2/gün) toplam 100 mg/m2’yi geçmeyecek şekilde kullanılır.
b) Decitabin, kemik iliğinde blast oranı %30'dan fazla olan, orta/kötü sitogenetik riski bulunan ve standart indük siyon kemoterapisi için aday olmayan 70 yaş ve üstü yeni tanı konmuş akut miyeloid lösemi (AML) tedavisinde;
1) İçinde en az bir hematoloji uzmanının bulunduğu 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir.
2) Söz konusu teşhiste en fazla 6 siklus kullanılabilir.
c) Azasitidin ve decitabin birlikte kullanılamaz.

ı) Dasatinib ve nilotinib;
a) Kronik miyeloid lösemi tanılı yetişkin hastaların tedavisinde;
1) Dasatinib; imatinib dahil önceki tedavilere dirençli veya intolere (aşağıdaki 4. ve 5. maddede belirtilen koşullarda), Philadelphia kromozomu pozitif kronik, hızlanmış veya blastik evre kronik miyeloid lösemi tanılı yetişkin hastaların tedavisinde; prospektüsünde yazılan başlama kriterleri dikkate alınarak, bu durumların belirtildiği en az bir hematoloji uzmanının yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimleri tarafından reçetelenir.
2) Nilotinib yalnızca; imatinib dahil önceki tedavilere dirençli veya intolere (aşağıdaki 4. ve 5. maddede belirtilen koşullarda), Philadelphia kromozomu pozitif kronik evre veya hızlanmış evre kronik miyeloid lösemi tanılı yetişkin hastaların tedavisinde; prospektüsünde yazılan başlama kriterleri dikkate alınarak, bu durumların belirtildiği en az bir hematoloji uzmanının yer aldığı, en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimleri tarafından reçetelenir.
3) (Mülga:RG-05/08/2015-29436/15 c md. Yürürlük:13/08/2015)
4) Direnç gelişmesi durumu;
1- 3. ayda tam hematolojik yanıt olmaması veya Philadelphia kromozomu %95 üzerinde pozitif olması,
2- 6. ayda uluslararası skala ile (ıs) BCR-ABL >%10 olması veya Philadelphia kromozomu % 35 üzerinde pozitif olması,
3- 12. ayda uluslararası skala ile (ıs) BCR-ABL >% 1 olması veya Philadelphia kromozomu pozitif olması,
4- Tedavi sırasında herhangi bir zamanda aşağıdaki durumlardan herhangi birinin oluşması;
a) Tam hematolojik yanıt kaybı
b) Tam sitogenetik yanıt kaybı
c) En az 2 ölçümle konfirme edilmiş majör moleküler yanıt kaybı (uluslararası skala ile %1’in üzerinde olması)
ç) Mutasyon
d) Philadelphia kromozomu pozitifliği ile birlikte klonal karyotipik anormallik
5) İntolerans gelişmesi durumu;
Yan etkinin ne olduğu ve derecesinin nasıl saptandığı raporda belirtilmek koşulu ile grade (derece) 3-4 yan etki oluşması.
6) Dasatinib ve nilotinib kombine olarak kullanılamayacaktır.
b) ALL (akut lenfoblastik lösemili) yetişkin hastaların tedavisinde;
1) Dasatinib; Relaps/refrakter Philadelphia kromozomu pozitif (Ph+) ALL (akut lenfoblastik lösemili) yetişkin hastaların tedavisinde çoklu ajanlı kemoterapi şemaları ile birlikte içinde en az bir hematoloji uzmanının yer aldığı, en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporu ile tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimleri tarafından reçetelenir.
2) Dasatinib ve nilotinib kombine olarak kullanılamayacaktır.

i) Sunitinib;
1) İmatinibe dirençli metastatik veya rezekte edilemeyen gastrointestinal stromal tümörlerin (GIST) veya sitokin (interferon veya interlökin) sonrası progresyon olan metastatik renal hücreli karsinomların tedavisinde, içinde en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü de gösterir ve en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkologlar tarafından reçetelenir. Rapor süresinin sonunda tedavinin devamı için hastalıkta progresyon olmadığı belirlenmeli ve bu durum çıkarılacak raporda belirtilmelidir.
2) Temsirolimus, sunitinib, sorafenib ve pazopanib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.
3) Metastatik ya da lokal ileri evrede olan ve cerrahi tedavinin mümkün olmadığı, iyi differansiye, Ki-67 indeksi 5 ve altında olan, RECIST kriterlerine göre hastalık progresyonunun bulunduğu, daha önce somatostatin ve bir sıra kemoterapi uygulanmış olan pankreatik nöroendokrin tümörlerin tedavisinde, Ki-67 indeksini içeren patoloji rapor bilgilerinin bulunduğu, tedavi protokolünü de gösterir en az bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçetelenir.
4) Sunitinib ve everolimus pankreatik nöroendokrin tümör tedavisinde ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.

j) Lapatinib; Daha önce antrasiklin, taksan ve trastuzumab ile tedavi görmüş ve halen progresyon gösteren, c-erb B2 immünhistokimya testi sonucu 3 (+) veya FISH (+) olan metastatik meme kanserli hastalarının tedavisinde kapesitabin ile kombine olarak kullanılır. Lapatinib + kapesitabin progresyona kadar geçen sürede, hastanın tedaviden fayda görmesi ve bu durumun reçete üzerinde hekim tarafından belirtilmesi halinde ödenir. Lapatinib + kapesitabin kullanılıyor iken progresyon gelişen hastalarda tedavinin sonraki basamaklarında lapatinib ödenmez. Tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile bu uzman hekimlerce veya bu sağlık kurulu raporuna dayanılarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarındaki tüm uzman hekimlerce reçete edilir.

k) Temsirolimus; Sitokin (interferon veya interlökin) sonrası progresyon olan metastatik renal hücreli karsinomların tedavisinde, aşağıdaki 6 kriterden en az üç tanesinin bulunduğu kötü prognoz grubu kabul edilen hastalarda; bu durumu belirtir en az iki tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı tedavi protokolünü gösterir en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir. Temsirolimus, sunitinib, sorafenib ve pazopanib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.
1) Laktat dehidrogenaz düzeyinin normalin üst sınırından 1,5 kat veya daha fazla artmış olması,
2) Hemoglobinin normal değerinin alt sınırdan düşük olması,
3) Düzeltilmiş kalsiyum düzeyinin 10mg/dl nin üzerinde olması,
4) Tanıdan itibaren sistemik tedavinin başlangıcına kadar geçen sürenin 1 yıldan az olması,
5) Performans durumu ECOG’ a göre 2 ve üzerinde olması,
6) İki ya da daha fazla organ metastazının bulunması,

l) Sorafenib;
1) Metastatik renal hücreli karsinom (mRCC) endikasyonunda;
a. Sitokin (interferon veya interlökin) sonrası progresyon olan metastatik renal hücreli karsinomların tedavisinde, içinde en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü de gösterir ve en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkologlar tarafından reçetelenir. Rapor süresinin sonunda tedavinin devamı için hastalıkta progresyon olmadığı belirlenmeli ve bu durum raporda belirtilmelidir.
b. Temsirolimus, sunitinib, sorafenib ve pazopanib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.
2) Karaciğer kanserinde; lokal tedavi yöntemlerinin uygun olmadığı ve fonksiyonel karaciğer rezervinin Child-Pugh-A evresinde olduğu klinik ve laboratuvar bulgularla raporda kanıtlanmış olan; lokal ileri veya metastatik hepatocellüler kanserli olgularda; daha önce en az bir kemoterapi tedavisi uygulanmış ve progresyon gelişmiş hastalarda, ikinci basamak tedavi seçeneği olarak kullanılabilir. Hastanın kemoterapiye engel olacak bir durumu var ise bu durum sağlık raporunda belirtilerek birinci basamakta da kullanılabilir. Sorafenib en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu, tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanları tarafından reçetelenir. Rapor süresinin sonunda tedavinin devamı için progresyon olmadığı belirlenmeli, bu durum ve karaciğer rezervinin Child-Pugh-A evresinde devam ettiği raporda belirtilmelidir.
3) Tiroid kanseri endikasyonunda; daha önce VEGF-TKİ gibi hedefe yönelik bir tedavi almamış cerrahi ve radyoterapi gibi lokal tedavilere uygun olmayan veya bu tedaviler sonrası progresyon gösteren, son 14 ay içerisinde RECIST kriterlerine göre progresyon göstermiş radyoaktif iyot tedavisine dirençli lokal relaps veya metastatik diferansiye tiroid kanserlerinde monoterapi olarak progresyona kadar kullanılabilir. Progresyon sonrası kombinasyon veya monoterapi olarak kullanılamaz. Sorafenib bu durumların belirtildiği en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu, 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimleri tarafından reçetelenir.

m) Pemetrekset;
1) Lokal ileri evre ya da metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalardan nonskuamöz (adenokarsinom ya da büyük hücreli karsinom) histolojik alt grubunda birinci basamak kemoterapi sonrası progresyon gelişen hastalarda tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir.
2) Malign plevral mezotelyomada; üç uzman hekim tarafından düzenlenen ve tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir.

n) Lenalidomid;
1) En az 2 kür standart multiple myelom tedavisi (VAD, MP veya diğer standart antimiyelom rejimler) kullanım sonrası hastalık progresyonu gelişmiş hastalardan;
a) Yeterli doz ve sürede talidomid veya bortezomib kürlerine dirençli veya EMG ile kanıtlanmış nöropati nedeni ile bu ajanların kullanılamadığı hastaların tedavisinde veya,
b)Transplantasyon sonrasında dirençli hastalığı olan multiple myelom (MM) hastalarının tedavisinde,
hematoloji ve/veya onkoloji uzmanının yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu hekimler tarafından reçete edilir. 3 üncü kür sonunda en az minör yanıt yoksa tedavi sonlandırılır. 3 üncü kür sonunda en az minör yanıt, 6 ncı kür sonunda en az kısmi yanıt var ise tedaviye devam edilir. Tedavinin devamında her 6 ncı kür sonunda en az kısmi yanıt var ise tedavi toplam 26 küre tamamlanabilir.
2) Tek başına veya başka sitogenetik anomalilerle birlikte 5q delesyonu saptanan miyelodisplastik sendromlu hastalardan;
a) IPSS(Uluslararası prognoz puanlama sistemi)'ye göre düşük veya orta-1 riskli ve
b) Transfüzyona bağımlı anemisi bulunan hastalarda; hematoloji ve/veya tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı 3’er aylık sağlık kurulu raporlarına dayanılarak hematoloji veya tıbbi onkoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir. Tedavinin 4. ayın sonunda yapılan yanıt değerlendirmesinde, 8 hafta içinde hiç transfüzyon yapılmamış olması koşulu ile transfüzyon ihtiyacının ortadan kalkması halinde bu durum ilgili sağlık kurulu raporunda belirtilir. Sağlık kurulu raporları ile tedavi 12. aya kadar uzatılabilir. 4. ayda yapılan yanıt değerlendirmesinde transfüzyon ihtiyacının ortadan kalkmaması halinde tedavi sonlandırılır. Bu endikasyonda lenalidomidin yalnızca 5 ve 10 mg’lık formları en fazla günlük 1x1 dozunda ödenir.

o) Erlotinib; lokal ileri evre ya da metastatik adenokarsinom histolojik tipinde olan küçük hücreli dışı akciğer kanserli, hiç sigara kullanmamış, daha önce kemoterapi almış ve progresyon gelişmiş hastalarda; bu durumun belirtildiği tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, ikinci ve üzeri tedavi basamaklarında bu uzman hekimlerce veya göğüs hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir.

ö) Raltitreksed;
1) Kolorektal kanser hastalarına tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce veya bu sağlık kurulu raporuna dayanılarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında tüm uzman hekimlerce reçete edilir.
2) Malign plevral mezotelyomada; üç uzman hekim tarafından düzenlenen ve tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir.

p) Everolimus;
Hastalığı VEGF (Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü) hedefli tedavi sırasında veya sonrasında progresyon gösteren metastatik renal hücreli karsinomalı hastalarda en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü de gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
2) Cerrahi ya da diğer lokal tedavi yaklaşımlarına uygun bulunmayan, son 12 ay içinde RECIST kriterlerine göre progresyon gösteren, metastatik ya da lokal ileri evrede olan, iyi differansiye (Ki-67 değeri 20 veya altında olan) pankreatik nöroendokrin tümörü bulunan, daha önce somatostatin ve kemoterapi uygulanmış olan hastalarda en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
3) Sunitinib ve everolimus pankreatik nöroendokrin tümör tedavisinde ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.

r) Pazopanib; (Değişik: RG- 25/07/2014-29071 / 27-a md. Yürürlük: 07/08/2014 )
1) Biyolojik tedaviler (interferon ya da interlökin) sonrasında progresyon gelişmiş lokal ileri ya da metastatik evredeki renal hücreli karsinomların tedavisinde,
2) En az bir, en fazla iki seri kemoterapi sonrasında progresyon göstermiş metastatik sarkomun, prospektüsünde belirtilen alt tiplerinde,
3) En az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü de gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanları tarafından reçetelenir. Rapor süresinin sonunda tedavinin devamı için hastalıkta progresyon olmadığı yeni düzenlenecek raporda belirtilmelidir.
4) Temsirolimus, sunitinib, sorafenib ve pazopanib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.

s) Cinacalcet; paratiroid karsinomu endikasyonunda; opere olmuş ancak nüks olan hastalarda, bifosfonatlar ile hiperkalsemisi kontrol altına alınamamış ve albümin ile düzeltilmiş serum kalsiyum değeri ≥10,5 mg/dl olduğu belirtilen endokrinoloji uzman hekimince düzenlenen bir yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak iç hastalıkları uzmanlarınca reçetelenebilir.

ş) Trabektedin; doksorubisin ve ifosfamid içeren kemoterapi rejimleri sonrasında progresyon gelişmiş lokal ileri ve metastatik liyomiyosarkom ve liposarkomlu hastalarda; bu durumun belirtildiği en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü de gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanları tarafından reçetelenir. Rapor süresinin sonunda tedavinin devamı için hastalıkta progresyon olmadığı yeni düzenlenecek raporda belirtilmelidir.

t) Panitumumab;
1) Daha önce panitumumab veya diğer anti-EGFR (Anti-Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü) tedavileri kullanmamış, ECOG performans skoru 0-1 olan, KRAS wild tip metastatik kolorektal kanserli hastalarda; birinci veya ikinci seri tedavide FOLFOX veya FOLFIRI kombinasyon kemoterapi rejimlerinin sadece birisi ile progresyona kadar kullanılır. Bu durumların belirtildiği en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanları tarafından reçete edilir.
2) Progresyon durumunda veya beraberindeki kemoterapi rejiminin değiştirilmesi durumunda panitumumab veya başka bir anti-EGFR tedavisi kullanılmaz.

u) Kabazitaksel ve abirateron;
1) Hormonal tedavi ve sonrasında dosetaksel temelli kemoterapi tedavisine progresyon gelişmiş metastatik prostat kanserli hastalarda prednizolon ile kombine olarak kullanılır.
2) En az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü de gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanları tarafından reçetelenir.
3) Sağlık kurulu raporunda; progresyonun, PSA ve radyolojik görüntüleme yöntemleriyle (RECIST kriterleri ile) tespit edildiği, ECOG performans skorunun (0-1) olduğu ve testosteron düzeyinin kastrasyon seviyesinde olduğu belirtilir.
4) Rapor süresinin sonunda tedavinin devamı için düzenlenecek yeni raporda tedaviye başlangıç kriterleri ile birlikte hastada progresyon olmadığı belirtilmelidir.
5) Kabazitaksel ve abirateron ardışık olarak kullanılamaz.

ü) Fluorourasil topikal formları; sağlık raporu koşulu aranmaksızın yalnızca dermatoloji, tıbbi onkoloji ve plastik cerrahi uzmanları tarafından reçete edilir.

v) Aksitinib; bir sitokin tedavisi sonrası progresyon göstermiş olan veya bir sitokin tedavisi sonrası bir seri VEGF-TKİ (Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü – Tirozin Kinaz İnhibitörü) tedavisi kullanmış ve sonrasında progresyon göstermiş relaps/metastatik renal hücreli karsinomun tedavisinde; en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanları tarafından reçete edilir. Rapor süresinin sonunda tedavinin devamı için hastalıkta progresyon olmadığı belirlenmeli ve bu durum yeni raporda belirtilmelidir.

y) Setuksimab:
1) Metastatik kolorektal kanser endikasyonunda;
a) Daha önce setuksimab veya diğer anti-EGFR (Anti-Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü) tedavileri kullanmamış, ECOG performans skoru 0-1 olan, RAS wild tip metastatik kolorektal kanserli hastalarda; birinci veya ikinci seri tedavide FOLFOX veya FOLFIRI kombinasyon kemoterapi rejimlerinin sadece birisi ile progresyona kadar kullanılır. Bu durumların belirtildiği en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanları tarafından reçete edilir.
b) Progresyon durumunda veya beraberindeki kemoterapi rejiminin değiştirilmesi durumunda setuksimab veya başka bir anti-EGFR tedavisi kullanılamaz.
2) Skuamoz hücreli baş ve boyun kanseri endikasyonunda; nüks yada metastatik nazofarenks dışı baş-boyun yassı hücreli kanseri olan, ECOG performans statüsü 0-1 olan hastalarda, birinci basamakta platin ve 5-Fluorourasil içeren kemoterapi rejimi ile kombine olarak birlikte kullanılır. Bu durumların belirtildiği en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanları tarafından reçete edilir.

z) Dabrafenib ve vemurafenib;
1) Daha önce herhangi bir RAF yolağı inhibitörü kullanmamış ve ECOG performans skoru 0 veya 1 olan ve BRAF V600 mutasyonu pozitif olan aşağıda belirtilen hasta gruplarında tek ajan olarak progresyona kadar kullanılabilir;
a) Lokal tedaviler sonrası progresyon göstermiş ve lokal tedavilerin tekrar kullanılamadığı relaps malign melanom
b) Metastatik malign melanom
2) Progresyon sonrası tek ajan olarak veya başka tedavilerle kombinasyon şeklinde kullanılamaz.
3) Tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı ve yukarıdaki durumların belirtildiği en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir.
4) Dabrafenib ve vemurafenib ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.

aa) Beksaroten;
1) En az bir sistemik tedaviye dirençli erişkin hastalarda ileri evre (EORCT evre IIB, III, IV) kutanöz T-hücreli lenfomanın cilt bulgularının tedavisinde; tıbbi onkoloji, hematoloji veya dermatoloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir.
2) Bu grup hastalarda lipid düşürücü ilaç kullanılması gerektiğinde, bu durumun raporda belirtilmesi halinde SUT'un “4.2.28- Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri” maddesi koşulları aranmaz.

bb) Krizotinib; ALK (Anaplastik Lenfoma Kinaz) pozitifliği FISH testi ile doğrulanmış, en az bir seri kemoterapi kullanmış ve sonrasında progresyon göstermiş metastatik non-squamöz küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının tedavisinde, tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanı hekimlerince reçete edilir.

cc) Vismodegib;
1) Cerrahi, radyoterapi ve diğer lokal tedaviler sonrası progresyon göstermiş ve tekrar bu tedavilerin uygulanamadığının veya başlangıçta bu tedavilerin uygun olmadığının tespit edildiği progresif, semptomatik lokal ileri veya metastatik cildin bazal hücreli kanserinde; monoterapi olarak progresyona kadar kullanılır.
2) Bu durumların belirtildiği, bir tıbbi onkoloji, bir dermatoloji, bir radyasyon onkolojisi ve lokalizasyonuna göre ilgili bir cerrahi branş uzman hekiminin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden tedaviye başlanılır.
3) Tedaviye tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden devam edilebilir.
4) Bu sağlık kurulu raporlarına dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince en fazla birer aylık dozlarda reçete edilir.
5) Progresyon sonrası monoterapi veya başka tedavilerle kombinasyon şeklinde kullanılamaz.

çç) Ruksolitinib;
1) Primer miyelofibrosis, post polistemik miyelofibrosis veya esansiyel trombositemi sonrası ikincil miyelofibrosis tanılı hastalarda splenomegaliye bağlı semptomların tedavisinde aşağıdaki koşulların tümünü taşıyan hastalarda kullanılır.
a) Semptomatik masif splenomegalisi bulunan,
b) DIPPS plus skorlama sistemine göre orta veya yüksek risk grubu olan,
c) En az bir seri tedavi almış ve uluslararası çalışma grubu uzlaşı kriterlerine göre 8 haftadan fazla süren kot kavsi altında fizik muayene ile ölçülen dalak boyutunda başlangıca göre ≥%50 (USG ile ölçülen dalak hacminde ≥%35) azalma elde edilemeyen veya elde edilen yanıtı kaybolan,
ç) Güncel kan sayım değerlerinde trombosit sayısının ≥100.000/mm3, hemoglobin düzeyinin ≥8 g/dl, nötrofil sayısının ≥1000/mm3 ve çevresel kan blast oranı <%10 olan,
d) Kemik iliği nakline uygun olmayan.
2) Üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde bu durumların belirtildiği en az bir hematoloji uzmanının bulunduğu 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimlerince reçete edilir.
3) Tedaviye başlandıktan 6 ay sonra yapılan yanıt değerlendirmesinde dalak boyutunda bir azalma yoksa veya semptomlarda tedavinin başlangıcından beri bir iyileşme görülmemişse tedavi kesilir. 6. ayda yapılan yanıt değerlendirmesi, devamında düzenlenecek her 3 aylık raporda belirtilir.

dd) Regorafenib;
1) Öncesinde floropirimidin, oksaliplatin ve irinotekan bazlı kemoterapi ve anti-VEGF (anti vasküler endotelyal büyüme faktörü) tedavisi ve RAS-doğal tip ise ayrıca anti-EGFR (anti epidermal büyüme faktörü reseptörü) ile tedavi görmüş ve progresyon göstermiş, ECOG performans skoru: 0-1 olan, yeterli organ fonksiyonu bulunan ve yaşam beklentisi üç aydan fazla olan, rezeke edilemeyen metastatik kolorektal kanser (mKRK) tedavisinde kullanılır.
2) Öncesinde imatinib mesilat ve sunitinib malat tedavileri görmüş ve progresyon göstermiş rezeke edilemeyen metastatik gastrointestinal stromal tümör (GİST) tedavisinde kullanılır.
3) Yukarıdaki durumlarda tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporu ile tıbbi onkoloji uzman hekimleri tarafından birer aylık dozda reçete edilir.

ee) İpilimumab;
1) Daha önce en az bir seri sistemik tedavi kullanmış ve sonrasında progresyon göstermiş rezeke edilemeyen erişkin relaps veya metastatik erişkin malign melanom tedavisinde; tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir.
2) En fazla 4 doz (1 doz = 3 haftada bir uygulanan 3mg/kg dozunda uygulanan tedavi) tedavi bedeli karşılanır.
3) Dabrafenib, vemurafenib ve ipilimumab kombine olarak kullanılamaz.

ff) Trastuzumab emtansin; metastatik meme kanserinde daha önce trastuzumab ve bir taksan tedavisi almış ve hastalığı sonrasında progresyon göstermiş, HER-2/neu testi immunhistokimyasal olarak 3+ (+++) veya FISH/SISH/CISH pozitif olan hastalarda kurtarma tedavisinde tek ajan olarak progresyona kadar kullanılır. Progresyon sonrası tek ajan veya kombinasyon tedavisinin bir parçası olarak kullanılamaz. Daha önce herhangi bir sebeple pertuzumab kullanmış hastalarda endike değildir. Tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı ve bu hususların belirtildiği sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir.

gg) pertuzumab; daha önce metastatik hastalığı için sistemik kemoterapi veya trastuzumab tedavisi almamış, ECOG performans skoru 0-1 olan, HER-2 immünhistokimya ile +3 veya FISH/CISH/SISH (+) olan, visseral metastazı olan metastatik meme kanserinde ilk seri tedavide trastuzumab ve dosetaksel kemoterapisi ile kombine olarak progresyona kadar kullanılabilir.Bu durumların belirtildiği tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir. Pertuzumab, daha önce erken evre meme kanseri için adjuvan veya neo-adjuvan olarak trastuzumab tedavisi almış ve sonrasında relaps gelişmiş hastalarda kullanılmaz. Pertuzumab tedavisi alırken progresyon gösteren hastalarda bir daha monoterapi veya kombinasyon tedavisinin bir parçası olarak devam edilemez.

ğğ) Karmustin;
1) Sağlık Bakanlığından hasta bazında alınacak endikasyon dışı onaya dayanılarak; beyin tümörleri-glioblastom, beyinsapı glioması, medullablastom, astrositom, ependimoma ve metastatik beyin tümörleri endikasyonlarında; yanlızca rekürrens veya nüks hastalarda tek ajan veya diğer onaylı kemoterapötik ajanlarla belirlenmiş kombinasyon tedavisi şeklinde tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir. Bu şekildeki kullanımda endikasyon dışı onay tarihi ve süresi sağlık kurulu raporunda belirtilir.
2) Sağlık Bakanlığından hasta bazında alınacak endikasyon dışı onaya dayanılarak; hodgkın lenfoma ve non-hodgkın lenfoma hastalarında kemik iliği nakli hazırlık rejimi kullanımında hematoloji uzman hekiminin yer aldığı tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimlerince reçete edilir. Bu şekildeki kullanımda endikasyon dışı onay tarihi ve süresi sağlık kurulu raporunda belirtilir.
3) Yukarıdaki koşullar dışında kullanılması halinde Kurumca bedelleri karşılanmaz.
(4) SUT’un 4.2.14.C maddesinde yer alan ilaçlardan jinekolojik malignite tedavisinde endikasyonu bulunanlar, ilgili maddelerinde tanımlı uzman hekimlerin yanı sıra yalnızca üçüncü basamak sağlık kurumlarında olmak üzere jinekolojik malignite tedavisinde ayrıca kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce de reçete edilebilir.

4.2.14.Ç - Kanser tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
(1) SUT’un 4.2.14 maddesinde isimleri veya endikasyonu belirtilmeyen ilaçların kanser tedavisinde kullanımında; tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilir.

Prospektüs

THALIDOMIDE PHARMION 50 mg Kapsül
FORMÜLÜ
1 kapsül 50 mg talidomid içerir.
TERATOJENİK ETKİLER:
TALİDOMİD, GEBELİK SIRASINDA ALINDIĞI TAKDİRDE, CİDDİ
ÖZÜRLÜ BEBEK DOĞUMLARINA VEYA BEBEĞİN ANNE KARNINDA
ÖLMESİNE NEDEN OLABİLİR. GEBE KADIN TARAFINDAN, GEBELİĞİ
SIRASINDA ALINAN TEK BİR DOZ (1 KAPSÜL) BİLE CİDDİ ÖZÜRLÜ
BEBEK DOĞUMLARINA NEDEN OLABİLİR. TALİDOMİD; GEBE
KADINLAR VEYA İLACIN KULLANIMI SIRASINDA YA DA İLACIN
BIRAKILMASINDAN SONRAKİ 4 HAFTA İÇİNDE GEBE KALMA RİSKİ
OLAN KADINLAR TARAFINDAN KESİNLİKLE KULLANILMAMALIDIR.
ÇOCUK DOĞURMA POTANSİYELİ OLAN KADIN HASTALARDA, İKİ
ETKİN KONTRASEPTİF METODUN BİRLİKTE KULLANILMASI
ŞARTTIR. TALİDOMİD, İLAÇ ALAN HASTALARIN SPERMLERİNDE
BULUNDUĞU İÇİN, ERKEK HASTALAR, ÇOCUK DOĞURMA
POTANSİYELİ OLAN KADINLARLA CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA
PREZERVATİF KULLANMALIDIRLAR.
BU TOKSİSİTE NEDENİYLE VE FETUSUN TALİDOMİDE MARUZ
KALMA RİSKİNİ EN AZA İNDİRME ÇABASIYLA, THALİDOMİDE
PHARMİON’UN SADECE, ÖZEL BİR RİSK YÖNETİM PROGRAMI
(P.R.Y.P) DENETİMİNDE PAZARLANMASI ONAYLANMIŞTIR.
Bu risk yönetim programı denetiminde, sadece programa kayıtlı olan hekimler reçete
edebilirler ve programa kayıtlı eczacılar ilacı hastaya verebilirler. Ayrıca hastaların da
ilaçlarını alabilmeleri için risk yönetim programının kuralları konusunda
bilgilendirilmiş, bu kurallara razı, risk yönetim programına kayıtlı ve kurallara
uyumlu olması gerekmektedir.
Tüm hastalar için kurallar ve izleme prosedürleri
Talidomidin gebelik sırasında kullanılması durumundaki teratojenite riskini iyi
bilen ve risk yönetim programına kayıtlı olan bir hekim tarafından
Thalidomide Pharmion reçetelendirilebilir.
Talidomid kullanımı, “Bilgilendirilmiş Olur ve Kayıt Formu”nu bizzat kendisi
veya yasal velisi/vasisi imzalayarak yazılı anlaşma yapan hastalarla
sınırlandırılmıştır. Hasta ilacın potansiyel yan etkileri ve riskleri, fötal ölüm
riski ve ciddi özürlü bebek doğumları, anne sütü alan çocuklarda potansiyel
toksisitesi ve talidomid tedavisine başlamadan önce, tedavi sırasında ve
tedavinin bitiminden sonra alınması gereken önlemler ile ilgili tamamıyla
bilgilendirildikten sonra, hastadan onay imzası alınacaktır.
Talidomid, sadece hekim hastayı bu tedaviyi almaya uygun bulduktan sonra
hastaya reçetelendirebilir. Hekim, kısa ürün bilgilerinde ve risk yönetim
programında belirtilen gerekli tüm araştırma ve sorgulamaları tamamlamalı ve
ilacın kullanımının hastaya olan potansiyel yararlarının, potansiyel risklerinden
ağır bastığını belirlemelidir.
Hiçbir hastaya 28 günlük tedavi süresini aşan bir talidomid reçetesi
yazılmamalıdır. PRYP’na kayıtlı olmayan hekimlerin Thalidomide Pharmion
reçetesi yazmaları yasaklanmıştır .
Hekim hastasına talidomid başlamadan önce ve hastasının her aylık vizitinde,
gerekli tüm testleri tamamlamalı ve talidomid kullanımıyla ilgili potansiyel
riskler hakkında hastasını bilgilendirmeli ve dikkate alınması gereken uyarı ve
önlemleri anlatmalıdır.
Talidomid ile tedavi sırasında veya tedavinin durdurulmasından sonraki 8 hafta
içinde hastada gözlenen herhangi bir şüpheli yan etki, derhal Pharmion’a ve
yasal düzenlemeler çerçevesinde yerel sağlık otoritelerine bildirilmelidir.
Hastalar, talidomid tedavisinin bitiminden sonraki 8 hafta içinde veya talidomid
tedavisi sırasında, kan ve sperm bağışlamamaları ve talidomidi başkalarıyla
paylaşmamaları konusunda bilgilendirilmelidirler.
KADIN HASTALAR İÇİN EK KURALLAR VE İZLEME PROSEDÜRLERİ
ÇOCUK DOĞURMA POTANSİYELİ OLMAYAN YETİŞKİN KADINLAR VE
ERGENLİK ÇAĞINDAKİ KIZLAR:
HİSTEREKTOMİ GEÇİRDİĞİNİ VEYA 24 AYDAN UZUN SÜREDİR
POSTMENOPOZAL DÖNEMDE OLDUĞUNU BİLDİREN YETİŞKİN
KADIN HASTALARDA, HEKİM TALİDOMİD TEDAVİSİNE
BAŞLAMADAN ÖNCE HASTANIN HİSTEREKTOMİ VEYA
POSTMENOPOZAL DURUMUNU DOĞRULAYACAK GEREKLİ
TETKİKLERİ YAPMALIDIR. HEKİM, ERGENLİK ÇAĞINDAKİ
KIZLARDA ÇOCUK DOĞURMA POTANSİYELİ OLUP OLMADIĞINI
BELİRLEMELİDİR. HEKİM, YETİŞKİNLERDE VE ERGENLİK
ÇAĞINDAKİLERDE TALİDOMİD TEDAVİSİNE BAŞLAMADAN ÖNCE;
HASTANIN GEBE OLMADIĞINI TESPİT ETMELİDİR.
ÇOCUK DOĞURMA POTANSİYELİ OLAN YETİŞKİN KADINLAR VE
ERGENLİK ÇAĞINDAKİ KIZLAR:
HİSTEREKTOMİ GEÇİRMEMİŞ VEYA 24 AYDAN UZUN SÜREDİR POST-
MENOPOZAL DÖNEMDE OLMAYAN HASTALARDA HEKİM
TALİDOMİD TEDAVİSİNE BAŞLAMADAN ÖNCE, HER AYLIK
REÇETENİN YAZILMASI SIRASINDA VE İLACIN ALINMASI İZNİNİN
UZATILMASINDA, HASTANIN GEBE OLMADIĞINI GEREKLİ
TESLERLE TESPİT ETMELİDİR.
BU TETKİKLERİN YETERLİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ
İÇİN, İLACIN İLK VERİLİŞİNDEN ÖNCE, HER AYLIK REÇETEDEN
ÖNCE VE İLAÇ ALMA İZNİNİN ALINMASINDAN ÖNCE 24 SAAT İÇİNDE
YAPILAN KANDA/ İDRARDA GEBELİK TESTİNDE NEGATİF SONUÇ
YAZILI OLARAK ALINMALIDIR. HER REÇETE İÇİN HASTALAR,
KONTRASEPSİYONUN KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ OLARAK DOĞRU
ŞEKİLDE BİLGİLENDİRİLMELİDİRLER.
YETİŞKİN VE ERGENLİK ÇAĞINDAKİ ERKEKLER İÇİN EK KURALLAR VE
İZLEME PROSEDÜRLERİ
ERKEK HASTALAR BAŞARILI BİR VAZEKTOMİ GEÇİRMİŞ OLSALAR
BİLE, TALİDOMİD SPERMDE BULUNDUĞU İÇİN, HER CİNSEL
İLİŞKİDE PREZERVATİF KULLANMALARI KONUSUNDA
EĞİTİLMELİDİRLER. HASTALAR, DOĞUM BOZUKLUĞU RİSKLERİ,
DİĞER İSTENMEYEN ETKİLER VE TALİDOMİD TEDAVİSİ İLE
İLİŞKİLİ RİSKLERİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN GEREKLİ OLAN ÖNEMLİ
ÖNLEMLER KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMELİDİRLER.
Kontrasepsiyonda Uyulması Gereken Kurallar:
Hekim hastanın gebe kalma riskini değerlendirmeli ve gerekli kontraseptif
metodların kullanımı hakkında hastayı bilgilendirmelidir.
Çocuk doğurma potansiyeli olan yetişkin kadınlar ve ergenlik çağındaki kızlar:
Çocuk doğurma potansiyeli olan her bayan hasta talidomid tedavisine
başlamadan en az 1 ay önce, tedavi süresince ve tedavi bittikten sonra 1 ay daha
güvenilir kontraseptif metodlar kullanmalıdır. Bu hastalarda güvenilir
kontrasepsiyon; AYNI ZAMANDA bir yüksek etkinlikte kontrasepsiyon
metodu (rahim içi araç, oral, enjeksiyon veya implant hormonal kontraseptif,
tüplerin bağlanması veya eşinin vazektomi yaptırması) İLE bir etkin metodun
(diyafram, servikal kapak veya eşinin prezervatif kullanması) BİRLİKTE
kullanılması demektir.
Yetişkin ve Ergenlik Çağındaki Erkek Hastalar:
Erkek hastalar, çocuk doğurma potansiyeli olan birisi ile her cinsel ilişki
sırasında prezervatif kullanmalıdırlar. Tedavi bittikten sonra 4 hafta daha
prezervatif kullanmaya devam etmelidirler.
Erkek hastanın lateks veya poliüretana alerjisi olması durumunda, birlikte
olduğu kişinin en az bir yüksek etkinlikte kontaseptif yöntem kullanılması
gerekmektedir. Thalidomid kullanan hasta ile cinsel ilişkinin başlamasından en
az 1 ay önce bu kişide kontrasepsiyon başlatılmalı ve Talidomid tedavisi
süresince ve tedavinin sonlandırılmasından sonra 1 ay daha devam edilmelidir.
Thalidomide Pharmion’un reçetelendirme prosedürü:
Hastasının tedavisi için Thalidomide Pharmion kullanmak isteyen bir hekim ilk
olarak risk yönetim programına kaydolmalıdır. Hastada gereken tüm uygunluk
kontrolleri yapılır ve hasta bilgilendirilmiş olur ve kayıt formu doldurularak hekim,
hastayı da risk yönetim programına kaydeder.
PRYP Merkezi’ne form fakslanarak hasta kayıt edildikten sonra hekim, hasta
anketini tamamlaması için, hastadan PRYP Merkezi’ni aramasını ister- bu genellikle
hekimin ofisinde yapılır. Daha sonra hekim PRYP Merkezi’ni arar ve hekim anketini
doldurarak Reçete Onay Numarası’nı alır ve reçete üzerine yazar. Bu anket hekimin
hastasının tetkikleri ve bilgilendirilmesi ile ilgili tüm sorumluluklarını yerine
getirdiğinden emin olması için gereklidir.
Hasta reçeteyi eczaneye götürür. Henüz kayıtlı değilse, eczacı da PRYP’na kayıt
olur. Eczacı, ilacı her vermesi istendiği zaman, İlaç Verme Onayı almak için PRYP
Merkezi’ni aramalıdır.
Pharmion, hastanın uygunluğunu kontrol eder ve hastayı PRYP’na kaydeder. Eğer
hastanın uygunluğu ile ilgili bir sorun varsa, Pharmion reçeteyi yazan hekim ile
temasa geçer.
Tüm kişiler -hekim, eczacı, hasta- PRYP’na kayıtlı ve tüm anketler tamamlandıysa
PRYP Merkezi eczacıya İlaç Verme Onayı Numarası’nı verir. İlaç hastaya aylık, 28
günlük tedavi dönemleri halinde verilecektir.
Aylık reçeteler:
Hasta her ay reçetesinin yazılması için hekime gider. Hekim hastası için gerekli
klinik ve laboratuvar kontrollerini (gebelik testi de dahil) yapar.
Kontroller neticesinde uygun sonuçlar alındığında hekim hastasının aylık reçetesini
yazar. Hekim, PRYP Merkezi’ni arar ve hastasına uygun Hekim Anketi’ni tamamlar.
İlacı almaya uygun olan hastanın reçetesi için merkez tarafından bir Reçete Onay
Numarası verilecektir. Bu izin numarası 7 gün için geçerli olacaktır. Aylık reçeteyi
yazan hekim, aldığı reçeteye onay numarasını reçete üzerine yazacaktır.
Hasta aşağıdaki şemaya göre, kısa bir telefon anketini tamamlamalıdır:
Ayda bir: Çocuk doğurma potansiyeli olan yetişkin kadınlar,
Ergenlik çağındaki kızlar,
Yetişkin ve ergenlik çağındaki erkekler.
6 ayda bir : Çocuk doğurma potansiyeli olmayan yetişkin kadınlar.
Hasta, anketi tamamladığında ilacını almak için PRYP’na kayıtlı eczaneye gider.
Hasta, reçete onay numarası yazılı reçetesini eczacıya verdiğinde, eczacı PRYP
Merkezi’ni arar (tüm hastalar için). Reçete Onay Numarası PRYP Merkezi’ne
verildikten sonra, PRYP Merkezi ilacın hastaya verilip verilmemesine
kesinleştirecektir. Eğer reçete onay numarası doğruysa ve hala geçerliyse, hasta
anketi doğru şekilde tamamlamışsa ilacın verilmesine izin verilecektir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikler:
Farmakoterapötik grup: immünosüpresif ajan
Talidomidin kiral bir merkezi vardır ve klinik olarak +R ve -S talidomid rasem
karışımı olarak kullanılır. Talidomidin aktivite spektrumu tam olarak karakterize
edilmemiştir.
Talidomid önemli immunomodülatör anti-enflamatuar ve neoplastik aktivite
göstermektedir. İn vitro çalışmalardan ve klinik çalışmalardan elde edilen veriler,
talidomid’in immünolojik, anti-enflamatuar ve anti-neoplastik etkilerinin, aşırı tümör
nekroz faktörü-alfa (TNF-α) üretiminin supresyonu, lökosit göçünde yer alan seçilmiş
hücre yüzey adhezyon moleküllerinin down-modülasyonu ve anti-anjiyojenik aktivite
ile ilişkili olabileceğini akla getirmektedir. Talidomid ayrıca, non-barbitürat merkezi
aktif hipnotik bir sedatiftir. Hiçbir anti-bakteriyel etkisi yoktur. Preklinik veriler,
terapötik ve embryotoksik etkilerine, farklı moleküler sinyal verici yollar ile aracılık
ettiğini göstermektedir.
Farmakokinetik özellikler:
Emilim:
Tek doz çalışmaları talidomid’in gastro-intestinal yoldan yavaşça absorbe edildiğini
göstermiştir. 50-400 mg tek doz aralığında lineer ve doz orantılı farmakokinetik
sergiler. Gıda ile beraber verilmesi, absorpsiyonun miktarını değiştirmemiş fakat
başlaması geciktirilmiştir. 200-400 mg doz aralığı için plazma yarı-ömrü yaklaşık 5.5-
7.3 saattir.
Multiple doz sonrası farmakokinetik profil, Tablo 1’de gösterildiği gibi tek doz
sonrasında elde edilen profile benzerdir. Birikme veya metabolizmanın indüksiyonu
gözlenmemiştir.
Tablo 1: 1 ve 18. günlerde farmakokinetik parametreler
Parametre 200 mg tek doz (1.gün) (ort±ss) 200 mg multiple dozlar (18.gün)
(ort±ss)
Cmax (μg/ml) 2.3 (0.5) 2.3 (0.33)
Tmax (saat) 5.8 (2.0) 5.1 (1.7)
23.3 (5.8) -
AUC (0-∞) (μg.saat/ml)
AUC (0-t) (μg.saat/ml) - 22.6 (4.5)
V alan/F(L) 53.0 (13.9) 58.2 (15.7)
T1⁄2el (saat) 4.12 (0.80) 4.45 (1.15)
MRT (saat) 8.98 (1.54) -
Dağılım:
İnsanlarda talidomidin kesin dağılım profili henüz karakterize edilmemiştir.
Talidomid, erkek hastaların spermlerinde bulunur. Bu nedenle, ilacın bilinen
ciddi teratojenik etkileri nedeniyle, talidomid ile tedavi sırasında ve tedavinin
sonlandırılmasından 4 hafta sonrasına kadar, erkek hastalar ve çocuk doğurma
potansiyeli olan kadın partnerleri risk yönetim programında belirtilen uygun
kontraseptif metodlarını kullanmaları gereklidir.
Metabolizma:
Şu anda, talidomidin insanlardaki kesin metabolizması ve akıbeti bilinmemektedir.
İlaç, spontan hidroliz (non-enzimatik) in vivo ile sonrasında parçalanma ürünlerinin
idrarla eliminasyonu ile atılmaktadır. Talidomid’in minimal hepatik metabolizma ve
renal atılımı vardır.
Eliminasyon:
Talidomidin ortalama eliminasyon yarı-ömrünün 5-7 saat olduğu (50-400 mg arası
dozlar kullanılarak yapılan tek doz çalışmalarında) gösterilmiştir. Dozun %1’inden azı
idrarla atılmış ve 48 saatten sonra idrarda talidomid’e rastlanmamıştır. Atılan dozun
%0.1’inden azı, 4-OH-talidomid metaboliti şeklindedir ve 12-24 saat sonra idrarda
rastlanmamıştır. Renal klirens 0.08L/saat ve toplam vücut klirensi 10.4 L/saat olarak
bulunmuştur. Tek doz çalışmalarında gözlenen ortalama eliminasyon yarı-ömrü,
Tablo 1’de gösterildiği gibi çoklu dozlarda değişmemiştir.
HIV-seropozitif hastalar:
Tek doz Thalidomide Pharmion uygulamasını takiben sağlıklı insan denekler ve HIV-
seropozitif deneklerde yapılan farmakokinetik parametre ölçümleri arasında belirgin,
anlamlı bir farklılık yoktur.
HIV-seropozitif hasta popülasyonunda yapılan talidomidin randomize, plasebo
kontrollü çalışmasında, plaseboya kıyasla HIV RNA düzeylerinin arttığı görülmüştür.
Bu artışın klinik önemi bilinmemektedir. Bununla beraber, bu çalışma ve daha sonra
yapılmış benzer sonuçları olan bir çalışma, oldukça yüksek antiretroviral tedavinin
varlığından önce yürütülmüştür.
Hepatik ve renal yetmezlik:
Talidomidin karaciğer ile önemli bir metabolizması olmadığı için, ENL hastalarında
varolan potansiyel karaciğer bozuklukları, talidomidin farmakokinetik profilini
değiştirme potansiyeli olmadığını göstermektedir. Talidomidin farmakokinetiğinin,
böbrek yetmezliği ile etkilenmediği görülmektedir ve talidomid böbrek fonksiyonunu
herhangi bir şekilde bozmamaktadır. 24 yaşlı hastada yürütülen bir farmakokinetik bir
çalışma, plazma klirens ve eliminasyon yarı ömründe önemli bir yaşa bağımlılık
göstermemiştir.
ENDİKASYONLARI
Talidomid, tekrarlayan veya dirençli multipl myeloma, konvansiyonel tedavilere yanıt
vermemiş myelodisplastik sendrom, daha önce talidomid ile tedavi edilip tekrarlayan
veya ilk atak akut eritema nodozum leprozumun kutanöz belirtilerinin tedavisinde
endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI (Baştaki kutu içindeki bilgilere bakınız)
Thalidomide Pharmion, aşağıdaki hastalarda kontrendikedir:
- Talidomide veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlığı olan
hastalar,
Gebe kadınlar,
-
- Emzirenler,
- Risk yönetim programında belirtilen, gebeliği engellemek için gerekli
kontraseptif yöntemleri kullanmayan veya kullanamayan çocuk doğurma
potansiyeli olan kadınlar,
- Risk yönetim programında belirtilen kontraseptif yöntemleri kullanmak
istemeyen veya kullanamayan cinsel olgunluğa ulaşmış erkekler,
Risk yönetim programındaki açıklamaları her ne sebeple olursa olsun anlayamayan
veya uygulayamayan hastalar.
UYARILAR/ ÖNLEMLER (Girişteki kutu içindeki bilgilere bakınız)
12 yaşın altındaki hastalar:
Güvenlik ve etkinliği belirlenmediği için Thalidomide Pharmion’un 12 yaşın altındaki
hastalarda kullanılması önerilmemektedir.
HIV hastaları için özel uyarılar:
Uzun süre tedavi edilen HIV hastalarındaki güncel bilgimiz doğrultusunda, viral
yükün bir modifikasyonu er-geç oluşabilir ve bu nedenle bu vakalarda düzenli bir
izleme önerilmektedir. Zalsitabin, didanosin ve stavudin, ek advers etkilere bağlı
olarak periferal nöropati şiddetini veya riskini artırabilir. Klinik izleme
önerilmektedir.
Uyuşukluk, uyku hali ve sedasyon:
Talidomid, sık sık uyuşukluk, uyku hali ve sedasyona neden olur. Hastalar,
uyuşukluğun problem olabileceği durumlardan kaçınmaları ve hekim önerisi
olmaksızın uyuşukluğa neden olan diğer ilaçları almamaları konusunda
uyarılmalıdırlar. Thalidomide Pharmion, alkolün neden olduğu uyuşukluğu
şiddetlendirebilir.
Dikkat gerektiren işlerin yapılması için gerekli mental ve/veya fiziksel yetenekleri
olumsuz etkileyebileceği konusunda hastalar uyarılmalıdır.
Periferal nöropati:
Periferal nöropati, talidomid tedavisinin geri dönüşümsüz zararlara sebep olabilen,
sıkça görülen ve potansiyel olarak riskli bir yan etkisidir. Periferal nöropati genellikle
aylar süren kronik kullanımı sonrasında oluşur, bununla beraber, kısa süreli kullanım
sonrasında görülen vakalar da mevcuttur. Kümülatif doz ile korelasyon net değildir.
Semptomlar, talidomid tedavisinin durudurulmasından bir süre sonra oluşabilir ve
yavaşça ortadan kalkabilir veya hiç kalkmayabilir.
Hastalarda talidomid tedavisi başlamadan önce ve başlangıcından itibaren bir ay
içinde klinik ve elektrofizyolojik incelemeler 6, 12 ve 18. aylarda ve tedavi
bitiminden itibaren yılda bir kez rutin izlemenin yapılması önerilmektedir.
Hastalara karıncalanma, uyuşma ve paresteziyi rapor etmeleri önerilir. Hastalar aylık
olarak sorgulanmalı ve ellerde ve ayaklarda uyuşukluk, karıncalanma ve ağrı gibi
periferal nöropati belirti ve semptomları yönünden klinik olarak
değerlendirilmelidirler. Periferal nöropati semptomları gözlendiğinde, duyusal sinir
ölçümünü içeren elektrofizyolojik test
potansiyeli amplitüdlerinin (SNAP)
yapılmalıdır.
Talidomidin neden olduğu nöropati kesinleştiğinde, daha fazla zararın önlenmesi için
tedavinin durdurulması gereklidir. Nöropati ile ilişkili olduğu bilinen ilaçlar (örneğin;
zalsitabin, didanosin ve stavudin) talidomid alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Talidomidin, geri dönüşümsüz nötropeniye neden olduğu bilinmektedir. İlaç mevcut
nötropeniyi şiddetlendirir ve bu yüzden bu tip hastalarda yararları risklerinden daha
ağır basmıyorsa kullanılmamalıdır.
Baş dönmesi ve ortostatik hipotansiyon:
Talidomidin baş dönmesi ve ortostatik hipotansiyona neden olabileceği hastalara
hatırlatılmalıdır. Bu nedenle, hastalar, yatar pozisyondan ayağa kalkarken birkaç
dakika dik oturmalıdırlar.
Nötropeni:
Nötropeniyi içeren azalan beyaz kan hücrelerinin sayısı, talidomidin klinik kullanımı
ile ilişkili olarak rapor edilmiştir. Tam nötrofil sayısı (ANC) <750/mm3 (0.75x109/L)
olan hastalarda tedavi başlatılmamalıdır. Eğer bu sayı 500/mm3’ün altına düşerse,
tedavi durdurulmalıdır. Nötropeniye yatkın olan hastalarda, örneğin HIV ve miyeloma
hastaları, beyaz kan hücresi sayısı izlenmelidir.
Diğer uyarılar:
Hastalar sadece reçetelendiği şekilde Thalidomide Pharmion kullanmaları ve
talidomidlerini başkalarıyla paylaşmamaları konusunda uyarılmalıdırlar.
Hastalar talidomid tedavisi sırasında veya tedavi bitiminden sonra 8 hafta içinde kan
ve sperm bağışı yapmamaları ve talidomidlerini paylaşmamaları konusunda
uyarılmalıdırlar.
Gebelik ve Laktasyonda Kullanım:
Gebelik:
Gebelik kategorisi: X
Talidomid, gebelikte kesinlikle kontrendikedir.
Talidomidin ciddi özürlü bebek doğumları ve fetal ölümle sonuçlanan teratojenik
etkilere neden olduğu bilinmektedir. Gebe kadınlar tarafından alınan tek bir doz bile
ciddi özürlü bebek doğumlarına yol açabilir. Talidomide maruz kalan gebeliklerin
yaklaşık %30’unda görülen ciddi özürlü bebek doğumları şunlardır: alt veya üst
ekstremitelerde ektromeli (ameli, fökomeli, hemimeli), eksternal akustik meatusun
anormal mikrotiası (kör veya eksik), orta ve iç kulak lezyonları (az sıklıkta), oküler
lezyonlar (anoftalmi, mikroftalmi), konjenital kalp rahatsızlığı, renal anormallikler.
Diğer anormallikler de daha az sıklıkta gözlenmiştir.
Kontraseptif önlemlere rağmen, talidomid tedavisi sırasında gelişen gebelik, ciddi
malformasyon riski veya doğmamış bebeğin ölüm riskini taşır.
Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar, gebeliğin önlenmesi için risk yönetim
programında verilen uygun kontraseptif metodlar kullanılmadığı sürece, talidomid
kullanmamalıdırlar. Erkek hastalar, risk yönetim programında belirtilen uygun
kontraseptif metodları kullanmalıdırlar.
Eğer bir kadın hasta veya erkek hastanın kadın partnerinin dönemi gecikir veya
geciktiğinden şüphelenirse veya menstrüel kanamada herhangi bir anormallik varsa
veya gebe olduğundan şüpheleniyorsa, hastaya bir gebelik testi ve konsültasyon
yapılmalıdır.
Talidomid tedavisi sırasında bir hastada gebelik oluşur ise, talidomid tedavisine derhal
son verilmelidir. Hasta veya gebe partner, daha fazla değerlendirme ve konsültasyon
için teratolojide uzman olan bir doğum uzmanına veya jinekoloğa yönlendirilmelidir.
Talidomid, ilacı alan hastaların spermlerinde mevcut olduğu için, talidomid alan
erkekler, çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarla cinsel temas sırasında her zaman
lateks prezervatif kullanmalıdırlar.
Laktasyon:
Talidomid, emzirme sırasında kontrendikedir.
Talidomidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
MAKİNA VE MOTORLU ARAÇ KULLANIMINA ETKİSİ
Talidomid, sedasyon, uyuşukluk, uyku hali ve ortostatik hipotansiyona neden olabilir.
Bu şekilde etkilediği takdirde, hastalar, Talidomid tedavisi sırasında araç ve makina
kullanmamaları veya tehlikeli görevler yapmamaları konusunda uyarılmalıdır.
YAN ETKİLER/ ADVERS ETKİLER
Talidomidin kullanımıyla ilişkili en sık gözlenen istenmeyen etkiler kabızlık, uyku
hali ve halsizliktir.
Talidomidin kullanımıyla ilişkili klinik olarak önemli diğer istenmeyen etkiler,
duyusal periferal nöropati, ortostatik hipotansiyon, nötropeni ve Stevens Johnson
Sendromu içeren ciddi deri reaksiyonları ve toksik epidermal nekrolizdir.
Periferal nöropati, geri dönüşümsüz hasar ile sonuçlanabilen, talidomid tedavisinin
potansiyel olarak ciddi, sık görülen bir advers etkisidir. Periferal nöropati, genellikle
birkaç aylık kronik kullanım sonrasında oluşur, bununla beraber kısa süreli kullanım
sonrasında da oluştuğuna dair raporlar bulunmaktadır. Kümülatif doz ile korelasyon
açık değildir. Semptomlar, talidomid tedavisinin durdurulmasından bir süre sonra
oluşabilir ve yavaş yavaş ortadan kalkabilir veya hiç kalkmayabilir.
Talidomid, kontrollü ve kontrollü olmayan çalışmalara multiple myeloma, eritema
nodosum leprosum, HIV pozitif hastalar ve diğer birçok endikasyonda geçtiğimiz 20
yılda incelenmiştir. Bu araştırmalarda elde edilen talidomidin güvenlik profili ile
ilişkili geniş tecrübeler mevcuttur.
Aşağıdaki tablo, sadece ilaç tedavisi ile ilişkili advers etkileri içermektedir. Sıklıklar
esas olarak araştırma çalışmaları sırasındaki gözlemlere ve Amerika’da ilaç ile
yapılan pazarlama sonrası deneyimlere dayanmaktadır. Sıklıklar şu şekilde
tanımlanmıştır: çok sık>1/10, sık>1/100, <1/10; sık değil>1/1000, <1/100; az sıklıkta
>1/10,000, <1/1000; nadir <1/10,000 izole raporlar dahil.
Organ sistemi Çok sık Sık Az sıklıkta Nadir Çok nadir
Kan ve lenfatik Lökopeni
sistem Nötropeni
bozuklukları
Endokrin Hipotiroidzm
bozukluklar
Metabolizma İştahın artması
ve beslenme
bozuklukları
Psikiyatrik Davranış Libido azalması
bozukluklar değişiklikleri
Konfüzyon
Sinir sistemi Uyku hali Baş dönmesi Nöbetler
bozuklukları Parestezi
Periferal
nöropati
Uyuşukluk
Baş ağrısı
Göz Bulanık görme
bozuklukları
Diplopi
Kulak ve Tinnitus
labyrinth
Duyma bozukluğu
bozuklukları
Kardiyak Kardiyak
bozuklukları Aritmi
Bradikardi
Taşıkardi
Vasküler Derin ven Ortostatik
bozukluklar trombozu hipotansiyon
Trombo-embolik
reaksiyonlar
Solunum, Dispne Bronkospazm
torasik ve
mediastinal
bozukluklar
Gastrointestinal Kabızlık Ağız kuruluğu İntestinal
bozukluklar obstruction
Organ sistemi Çok sık Sık Az sıklıkta Nadir Çok nadir
Deri ve Döküntü Pruritus kuru
subkutan doku Ürtiker cilt
bozuklukları Stevens-
Johnson
sendromu dahil
bulöz deri
reaksiyonları
ve toksik
epidermal
nekroliz
Yüzde ödem
Fotosensitivite
Üreme sistemi Menstürasyon
ve meme bozuklukları
bozuklukları
Asteni
Genel Malaise
Periferal ödem
bozukluklar
Yorgunluk
ve uygulama
Letarji
bölgesinde
oluşan
durumlar
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA
BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Diğer ilaçların sedatif etkilerinin artışı:
Talidomidin, barbitüratlar, alkol, klorpromazin ve rezerpinin sedatif etkilerini artırdığı
rapor edilmiştir. Talidomid, morfin türevlerinin, benzodiazepinlerin, diğer
anksiyolitiklerin, hipnotiklerin, sedatif antidepresanların, nöroleptiklerin, sedatif H1
antihistaminiklerin, santral antihipertansiflerin ve baklofenin etkilerini artırır.
Periferal nöropatiye neden olduğu bilinen ilaçlar:
Periferal nöropatiye neden olduğu bilinen ilaçlar, talidomid alan hastalarda dikkatle
kullanılmalıdırlar. Zalsitabin, didanosin ve stavudin ile kombinasyonda periferal
nöropati riskinin arttığı görülmüştür.
Doksorubisin:
Neoplastik malign hastalıkların ve tedavilerinin birçoğunun, trombotik ve trombo-
embolik olayların riskini artırdığı bilindiği için, doksorubisin ile tedavi edilen
hastalarda, talidomidin ek bir etkisi er veya geç oluşabilir.
Oral kontraseptifler:
10 sağlıklı kadında, 1.0 mg noretindron asetat ve 0.75 mg etinil estradiol içeren tek bir
doz uygulaması sonrasında noretindron ve etinil estradiol’ün farmakokinetik profilleri
incelenmiştir. Talidomidin 200 mg/gün değerine kadar olan sabit dozların kullanıldığı
talidomidle birlikte veya talidomidsiz çalışmalarda elde edilen sonuçlar benzerdir.
Önemli non-talidomid ilaç etkileşimleri- hormonal kontraseptiflerle etkileşen
ilaçlar:
Lopinavir, nevirapin, efavirenz, griseofulvin, rifampin, rifabutin, fenitoin veya
karbamazepin gibi sitokrom P450 indükleyici ajanların, hormonal kontraseptif
ajanlarla beraber kullanımı, kontrasepsiyonun etkinliğini azaltabilir. Bu yüzden, bu
ilaçların bir veya birden fazlası ile tedavi olması gereken, çocuk doğurma potansiyeli
olan kadınlar, iki farklı etkin kontrasepsiyon metodu kullanmalıdırlar.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Thalidomide Pharmion Kapsül sadece Pharmion Risk Yönetim Programı’na (PRYP)
kayıtlı olan hastalara verilir (bkz. Uyarılar/Önlemler). Hekimler ve eczacılar da
Pharmion Risk Yönetim Programı’na kayıtlı olmalıdırlar.
Yetişkinlerde ve ergenlik çağındakilerde dozaj:
Multipl Miyelom’da
200 mg günlük oral doz olarak başlanmalı, tolerans ve toksisiteye göre haftada 100
mg artırılarak maksimum 400 mg günlük doz şeklinde uygulanmalıdır. Tolerans ve
gözlenen toksisiteye bağlı olarak, daha düşük idame dozları kullanılabilir.
Eritema Nodosum Leprosum’da (ENL)
Talidomid, akşamları yemekten en az 1 saat sonra, oral yoldan günlük 400 mg tek doz
olarak başlanmalıdır. Bu doz, klinik cevaba bağlı olarak 1-4 hafta devam edilmeli ve
her 2 haftada bir 100 mg kadar azaltılarak 50 mg idame dozuna ulaşılmalıdır. Toplam
tedavi süresi, hastalığın geçmişine, ENL şiddetine ve ENL tekrarlarının sıklığına bağlı
olarak her hasta için ayrı ayrı belirlenmelidir. Minimum 7 haftalık toplam tedavi
süresi önerilmektedir. Ağırlığı 50 kg’dan az olan hastalar için başlangıç dozu, günlük
300 mg olmalıdır.
Thalidomide Pharmion, yemeklerden en az 1 saat sonra alınmalıdır. Önerilen günlük
doz bir sabah, bir akşam olmak üzere ikiye bölünerek alınabilir. Her iki doz da
yemeklerden en az 1 saat sonra alınmalıdır.
Miyelodisplastik sendrom’da (MDS)
Başlangıç dozu olarak 100 mg talidomid gece yatmadan önce alınır. Yan etki
görülmemesi ve ilacın iyi tolere edilmesine bağlı olarak 2 hafta sonra 200 mg ve 1 ay
sonra 300 mg talidomid dozu uygulanır.
Yaşlılarda:
Sağlıklı gönüllülerden elde edilen farmakokinetik verilerin analizi, yaş ile ilgili
herhangi bir değişimi göstermemiştir. Dozaj, yetişkinlerde ve ergenlik
çağındakilerdeki gibidir.
Böbrek veya karaciğer yetemezliği olan hastalarda:
Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalar için özel doz önerileri
belirlenmemiştir.
Genel olarak, böbrek veya karaciğer hastalığı olan kişilerdeki dozlar, gözlenen
tolerans ve toksisiteye karşı titre edilmeli ve tolere edilen en yüksek doz seçilmelidir.
Kullanma Talimatı
Talidomid, sadece risk yönetim programına kayıtlı doktorlar tarafından
reçetelendirilebilir ve sadece risk yönetim programına kayıtlı eczacılar tarafından
verilebilir.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
14.4 g’a kadar olan dozlarda, 3 doz aşımı vakası bildirilmiştir. Hiçbir ölümcül sonuç
rapor edilmemiştir ve tüm doz aşımı hastaları komplikasyon görülmeksizin
iyileşmişlerdir.
SAKLAMA KOŞULLARI
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajı içinde ışıktan koruyarak
saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
28 kapsül içeren blister içinde ambalajlanmıştır.
RUHSAT SAHİBİ:
ER-KİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Gaziumurpaşa Sok. Bimar Plaza No:38 D: 4
Balmumcu 34347 Beşiktaş – İstanbul
Tel: 0212 275 39 68 Faks: 0212 211 29 77
RUHSAT TARİH VE NO:
ÜRETİM YERİ:
Penn Pharmaceuticals Ltd.
Tafarnaubach Industrial Estate
Tredegar, Gwent NP22 3AA
Wales
İngiltere
REÇETE İLE SATILIR.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (talidomid etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.