TERBONILE 250 MG 14 TABLET Prospektüs

TERBONİLE 250 MG TABLET
FORMÜLÜ:
Her tablet 250 mg terbinafine eşdeğer terbinafin hidroklorür içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Farmakodinamik Özellikler:
Allilamin grubu antifungal olan terbinafin, Trichophyton (ör: T. rubrum, T. mentagrophytes, T.
verrucosum, T. tonsurans, T. violaceum), Microsporum (ör: M. canis), Epidermophyton floccosum
ve Candida cinsi maya (ör: C. albicans) ve Pityrosporum gibi deri, saç ve tırnağın fungal
patojenlerine karşı geniş etki spektrumuna sahiptir. Düşük konsantrasyonlarda dermatofitlere, küf
mantarlarına ve dimorfik mantarlara karşı fungusidal etki gösterir. Maya mantarlarına karşı
etkinliği, mantarın türüne göre fungusidal veya fungustatik özelliktedir.
Terbinafin, spektrumunda bulunan mantarların sterol biyosentezini erken dönemde özgün olarak
engeller. Bu durum ergosterol yetmezliğine ve hücre içinde skualen birikimine yol açarak, mantar
hücresinin ölümü ile sonuçlanır. Terbinafin, mantar hücre membranında skualen epoksidaz enzim
inhibisyonu yolu ile etki gösterir. Skualen epoksidaz enziminin sitokrom P450 sistemi ile bir
bağlantısı yoktur. Terbinafin, hormonların ve başka ilaçların metabolizmasını etkilemez.
İlaç ağız yoluyla verildiğinde deri, saç ve tırnaklarda fungusidal etki oluşturacak düzeyde
yoğunlaşır.
Farmakokinetik Özellikler:
Ağız yoluyla 250 mg’lık tek doz alınan terbinafin, gastrointestinal kanaldan iyi emilir (%70) ve
0.97 μg/mL’lik plazma doruk konsantrasyonuna 2 saatte ulaşır. Absorpsiyon yarılanma ömrü 0.8
saat (48 dakika) ve dağılım yarılanma ömrü 4.6 saattir (4 saat 36 dakika). Terbinafinin
biyoyararlanımı yiyeceklerden orta düzeyde etkilenmekle birlikte, bu etkilenme doz ayarlamasını
gerektirmez.
Terbinafin plazma proteinlerine yaygın olarak bağlanır (%99). Deriye hızla diffüze olup lipofilik
stratum corneumda yoğunlaşır. Terbinafin ayrıca yağ bezlerinden de salınır, böylelikle kıl
foliküllerinde, saç ve yağdan zengin deri bölgelerinde yüksek konsantrasyonlar oluşturur. Ayrıca
terbinafinin tedavinin ilk birkaç haftasından itibaren tırnak yatağına dağılma özelliği de vardır.
Terbinafin, CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8 ve CYP2C19 başta olmak üzere en az 7 CYP
izoenzimi tarafından hızla ve büyük oranda metabolize edilir.
Biyotransformasyon sonucunda başlıca üriner yoldan atılan, antifungal etkisi olmayan metabolitler
oluşur. Eliminasyon yarı ömrü 17 saattir. Birikim oluşması söz konusu değildir. Terbinafinin kararlı
durum plazma konsantrasyonlarında yaş ile bağlantılı farmakokinetik değişiklikler gözlenmemiştir,
ancak böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalarda terbinafinin yüksek kan düzeylerine
çıkması ile sonuçlanan eliminasyonda yavaşlama olabilir.
Daha önceden karaciğer hastalığı bulunan hastalarda yapılan tek doz farmakokinetik çalışmalar
Terbonile klirensinin yaklaşık % 50 oranında azalabildiğini göstermiştir.
ENDİKASYONLARI:
Duyarlı mantarların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonlarda kullanılır;
- Onikomikozis
- Tinea capitis
- Tinea pedis
- Tinea corporis
- Tinea cruris
KONTRENDİKASYONLARI:
Terbonile (Terbinafin hidroklorür) tablet, terbinafine ve formülasyonda kullanılan yardımcı
maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. Karaciğer
yetmezliğinde kullanılmamalıdır.
UYARILAR/ÖNLEMLER:
Eğer hastada açıklanamayan kalıcı bulantı, anoreksi, yorgunluk, sarılık, koyu renkte idrar, açık
renkte dışkı gibi karaciğer fonksiyon bozukluğuna ait belirti veya semptomlar görülürse hepatik
nedenler değerlendirilerek Terbonile tedavisine son verilmelidir (Bkz. Yan etkiler/ Advers Etkiler).
Daha önceden karaciğer hastalığı bulunan hastalarda yapılan tek doz farmakokinetik çalışmalar
Terbonile klirensinin yaklaşık % 50 oranında azalabildiğini göstermiştir. Prospektif klinik
çalışmalarda kronik veya aktif karaciğer hastalığı bulunan hastalarda Terbonile’ nin terapötik
kullanımı çalışılmadığından önerilmemektedir.
Pansitopeni, nötropeni, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroz görüldüğü durumlarda
tedaviye son verilmelidir.
Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi 50mL/dak altında olanlar veya
serum kreatinini 300 μmol/L üzerinde olanlar) ilacı yarı dozda almalıdırlar.
In vitro çalışmalar, terbinafinin CYP2D6 metabolizmasını inhibe ettiğini göstermiştir. Bu nedenle,
terbinafin ile birlikte siklosporin, rifampisin, simetidin, trisiklik antidepresanlar, beta blokerler,
seçici serotonin geri alım inhibitörleri ve B tipi monoamin oksidaz inhibitörleri gibi başlıca bu
enzim tarafından metabolize edilen ilaçları kullanan hastalar eğer birlikte kullanılan ilacın tedavi
aralığı da darsa izlenmelidir (Bkz. İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler).
Gebelik ve Laktasyon Döneminde Kullanımı :
Gebelik kategorisi B’dir. Gebelerde klinik deneyim sınırlı olduğundan, muhtemel yararlanma
beklentisi, muhtemel riskleri geçmediği sürece Terbonile gebelik sırasında kullanılmamalıdır.
Laktasyonda Kullanımı :Terbinafin sütle atılır, bu nedenle Terbonil’in emziren kadınlarda
kullanılması önerilmemektedir.
Araç ve makine kullanma üzerine etkiler :
Terbonile’ nin araç ve makine kullanma üzerine etkisi hakkında bir bilgi mevcut değildir.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:
Terbonile tablet genelde iyi tolere edilir. Yan etkiler hafif veya orta derecede ve geçicidir.
En sık görülen yan etkiler*: gastrointestinal semptomlar (dolgunluk hissi, iştahsızlık, dispepsi,
bulantı, hafif karın ağrısı, ishal), ciddi olmayan deri reaksiyonları (döküntü, ürtiker) ve kas iskelet
reaksiyonları (artralji, miyalji), baş ağrısı, baş dönmesi ve vertigo’ dur.
Seyrek*: İlacın bırakılmasından birkaç hafta sonra genellikle geçen tad kaybı dahil tad
bozuklukları.
Ender*: Terbonile tedavisine bağlı olarak çok ender karaciğer yetmezliği dahil önemli
hepatobiliyer disfonksiyon (kolestatik yapıda) (Bkz: Uyarılar/Önlemler).
Çok Ender*: Ciddi deri reaksiyonları (Stevens-Johnson Sendromu, toksik epidermal nekroliz) ve
anafilaktoid reaksiyonlar bildirilmiştir. Deride ilerleyici kızarıklık ve döküntü olursa Terbonile
tedavisine devam edilmemelidir. Nötropeni, agranülositoz veya trombositopeni gibi hematolojik
bozukluklar bildirilmiştir. Nedensel bir ilişki henüz saptanmadığı halde saç dökülmesi bildirilmiştir.
*: Sıklık skalası : sık sık >%10, yaygın > %1-<%10, seyrek >%0.1 - <%1, ender olarak > %0.01 - <%0.1, çok ender
olarak <%0.01
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :
Terbinafinin, sitokrom P450 sistemi yoluyla metabolize olan ilaçların (ör: siklosporin, terfenadin,
triazolam, tolbutamid veya oral kontraseptifler) klirensini artırmak veya azaltmak üzerine etkisinin
ihmal edilebilir düzeyde olduğu gösterilmiştir. Terbinafin varfarinin etkisini artırabilir.
İnsan karaciğer mikrozomları ile yapılan in vitro çalışmalara göre terbinafinin tolbutamid,
ethinilestradiol, etoksikumarin ve siklosporin’in metabolizmasını inhibe etmediği görülmüştür.
Normal gönüllü vakalarda yapılan in vivo ilaç-ilaç etkileşim çalışmaları, terbinafinin antipirin ,
digoksin ve terfenadinin klirensi üzerine etki etmediğini göstermiştir. Terbinafin, i.v. kafein
uygulamasında klirensi %19 oranında azaltır. Terbinafin, siklosporin klirensini %15 oranında
artırır.
Ancak, in vitro çalışmalar, terbinafinin CYP2D6 ilişkili metabolizmayı inhibe ettiğini göstermiştir.
Bu in vitro bulgu başlıca bu enzim tarafından metabolize edilen trisiklik antidepresanlar, beta
blokerler, seçici serotonin geri alım inhibitörleri ve B tipi monoamino oksidaz inhibitörleri gibi
bileşikler için eğer tedavi aralıkları da darsa klinik olarak önemli olabilir (Bkz.Uyarılar/Önlemler).
Oral kontraseptiflerle birlikte Terbonile alan hastaların bazılarında adet düzensizlikleri
bildirilmekle beraber, bu tür düzensizliklerin sıklığı, oral kontraseptifleri tek başına
kullandıklarında görülen düzensizlik oranı kadar olmaktadır. Öte yandan, terbinafinin plazma
klirensi metabolizmayı indükleyen (ör: rifampisin) ilaçlarla artırılabilir ve sitokrom P450’yi inhibe
eden ilaçlarla (ör: simetidin) inhibe edilebilir. Bu tür ilaçlarla birlikte kullanım gerekli olduğunda,
Terbonile dozu uygun biçimde düzenlenmelidir. Terbinafin kodein ve tramadol’ün etkisini
azaltabilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Tedavi süresi endikasyona ve enfeksiyonun şiddetine göre değişir.
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Yetişkinler: Günde tek doz Terbonile 250 mg tablet verilir.
Deri Enfeksiyonlarında
Tavsiye edilen tedavi süreleri:
Tinea pedis (interdijital, planter/mokasen tipte): 2-6 hafta
Tinea corporis, cruris: 2-4 hafta
Cutaneous candidiasis: 2-4 hafta
Hastalık bulgularındaki tam düzelme mikolojik iyileşmeden sonraki birkaç hafta içinde görülebilir.
Saç ve Kafa Derisi Enfeksiyonlarında
Tavsiye edilen tedavi süresi:
Tinea capitis: 4 hafta
Tinea capitis özellikle çocuklarda görülür.
Onikomikoz: Başarılı tedavi süresi çoğu hastalarda 6-12 haftadır.
El tırnağı onikomikozu: Çoğu vakada el tırnağı enfeksiyonları için 6 haftalık tedavi yeterlidir.
Ayak tırnağı onikomuzu: Çoğu vakada ayak tırnağı enfeksiyonları için 12 haftalık tedavi yeterlidir.
Tırnak büyümesi yavaş olan bazı hastalarda daha uzun tedavi gerekebilir. Optimal klinik etkinliğe,
mikolojik iyileşmeden ve tedavinin sonlandırılmasından bir kaç ay sonra ulaşılır. Bu durum sağlıklı
tırnak büyümesi için gerekli süre ile ilgilidir.
Yaşlılarda Kullanımı: Gençlerde görülebilen yan etkilerden değişik bir bulgu söz konusu değildir.
Yaşlılarda farklı bir dozaj gerekmez. Bu yaş grubunda hastalara tablet reçete ederken, önceden
mevcut bir karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olabileceği akılda tutulmalıdır (Bkz
Uyarılar/Önlemler).
Çocuklarda Kullanımı:
Çocuklarda kullanımının güvenilirliliği kesin olarak kanıtlanmamıştır.
İki yaşın altındaki (genellikle <12 kg) çocuklarda kullanımıyla ilgili herhangi bir veri
bulunmamaktadır.
İki yaşın üzerindeki çocuklarda Terbonile 250 mg Tablet’in iyi tolere edildiği gözlenmiştir.
20-40 kg arası çocuklar: Günde tek doz 1⁄2 tablet Terbonile (125 mg)
40 kg’ın üzerindeki çocuklar: Günde tek doz 1 tablet Terbonile (250 mg)
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ:
Birkaç doz aşımı olgusu (5 g’a kadar) bildirilmiş, baş ağrısı, bulantı, abdominal ağrı, epigastrik ağrı
ve baş dönmesi, kaşıntı, idrar sıklığında artış oluşmuştur. Doz aşımının önerilen tedavisi esas olarak
aktif kömür uygulayarak ilacın eliminasyonu ve eğer gerekirse, semptomatik destekleyici tedaviden
ibarettir.
SAKLAMA KOŞULLARI:
250C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Işıktan koruyunuz.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklanmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:
Terbonile 250 mg Tablet, 14, 28 tabletlik blister ambalajlarda
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ:
Terbonile % 1 krem, 15 gramlık alüminyum tüpte
TRB250MG-060108P6V1
Terbonile dermal sprey % 1, 30 mL’lik plastik şişede
DOKTORA DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.
REÇETE İLE SATILIR.
Ruhsat Tarih ve No : 08.06.2005 - 205/91
Ruhsat Sahibi ve imal yeri : BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
34398 Maslak-İSTANBUL
Prospektüs Onay Tarihi :21.12.2006


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2021 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.