T ile başlayan ilaçlar » Recordati » TERANAR 2 MG 30 TABLET

TERANAR 2 MG 30 TABLET

 • İlaç Firması :
  RECORDATI
 • Barkod :
  8699559010077
 • Fiyatı :
  17.26TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  G04CA03
 • Etkin madde :
  terazosin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - G - ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
  G04 ÜROLOJİKLER
  G04C BENİGN PROSTAT HİPERTROFİSİ İLAÇLARI
  G04CA Alfa-adrenoreseptör antagonistleri
  G04CA03 terazosin
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 5mg Oral

terazosin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Allfa adrenerjik reseptörlerin alfa-1 alt tipinin selektif inhibitörü olan bir kinazolin bileşiğidir.
Hipertansiyonda ve selim prostat hiperplazisinde 1-20mg/gün.

Gebelik kategorisi C.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Yan etkiler; postüral etkiler, ödem kırıklık/yorgunluk ve kalp hızı değişmeleri...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Prospektüs

FORMÜL
Her tablette,
Etken madde : 2 mg terazosine eşdeğer 2.374 mg terazosin hidroklorür dihidrat
Yardımcı maddeler : Kinolin sarısı (E 104)
FARMAKOLOJiK ÖZELLiKLER
Farmakodinamik Özellikler:
Terazosin bir post sinaptik alfa1-reseptör blokörüdür.
Çalışmalar alfa1-reseptör blokajının antihipertansif etkisinin yanısıra selim prostat hiperplazisi (BPH) gibi
kronik, obstruktif mesane boşalması sorunlarında idrar akımını düzelttiğini göstermiştir. BPH semptomları
prostatın büyümesinden kaynaklandığı gibi, prostat ve mesane çıkısı kaslarının tonusunun artmasından
kaynaklanabilir ve alfa1-reseptörlerinin düzenleyici etkisi burada işe yarar.
İnsandaki prostat dokusunun fenilefrinle uyarılan kontraksiyonları terazosinin alfa1-reseptörlerini bloke edici
etkisi ile in vitro olarak engellenmiştir.
Terazosinin yararlı etkisi son dozdan 24 saat sonra bile görülür, böylece terazosinin günde bir kez alınması
yeterlidir. Terazosin tedavisine başlandıktan yaklaşık 2 hafta sonra şikayetlerde azalma ve daha sonra idrar
akımı hızında artış görülür.
Farmakokinetik Özellikler:
Emilim: Terazosin oral alım sonrasında hızlıca ve neredeyse tamamı emilir. Oral biyoyararlanımı %78-
96’dir. Biyoyararlanımı besinlerden çok fazla etkilenmez. Oral alım sonrası maksimal plazma
konsantrasyonlarına 1⁄2-11⁄2 saatte ulaşılır.
Dağılım: Maddenin yaklaşık %90-94’ü plazma proteinlerine bağlanır.
Metabolizma: Terazosin esas olarak karaciğerde amid bağının hidrolizasyonuyla, O-demetilasyonla ve daha
az oranda piperazin halkasının yarılması ve N-desalkilizasyonla metabolize edilir. 7 farklı metaboliti
gösterilmiştir.
Eliminasyon: Genel olarak alınan dozun yaklaşık %40’ı idrarla ve %60’ı feçesle atılır. Etken maddenin
yaklaşık %10’u idrarla ve %20’si feçesle hiç değişmeden atılır. Kalanı metabolitler olarak elimine olur.
Eliminasyon yarı ömrü 8-14 saat arasındadır. Azalmış böbrek fonksiyonu durumunda terazosinin
eliminasyonu çok az etkilenir.
Diyalizle temizlenebilme ve zorlu diürez
Terazosin plazma proteinlerine bağlandığından hemodiyalizle belirli bir temizlenme beklenmez. Fonksiyonel
olarak anefrik hastalarda diyalizle maddenin yaklaşık %7-10’u atılır.
Biyoyararlanım
1999’da 24 denekle (yaş ortalamaları 28.6 yıl) yapılan bir biyoyararlanım çalışmasında günde bir kez verilen
5 mg terazosin ve 5 mg referans preparatı karşılaştırılmıştır:
Ortalama ve uç değer bilgileri :
Test preparatı Referans preparatı
maksimal plazmakonsantrasyonu
91,8 ± 22,3 93,8 ± 26,6
(Cmaks), ng/ml
Maksimal plazma
1,35 ± 0,78 1,49 ± 0,85
konsantrasyonuna ulaşılan zaman
(tmaks), saat
Konsantrasyon-zaman-eğrisi
1127,0 ± 311,7 1177,5 ± 333,1
altındaki alan, ng/ml·sa
ENDiKASYONLAR
Teranar®, benign prostat hiperplazisinin (BPH) semptomatik tedavisinde endikedir. Teranar tedavisiyle,
üriner akışta artış ve BPH semptomlarında iyileşme sağlanır.
Teranar ayrıca hipertansiyon tedavisinde de endikedir. Teranar, tek başına ya da diüretikler ya da beta
adrenerjik bloker ajanlar gibi diğer antihipertansif ajanlarla kombine olarak kullanılabilir.
KONTRENDİKASYONLAR
Teranar® terazosinin etken maddesine ya da diğer kinazolinlere (örn. Prazosin, Doksazosin) ya da içerikteki
yardımcı maddelerin birine aşırı hassasiyeti olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.
Miksiyon senkopu öyküsü olanlarda kontrendikedir.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Teranar® tedavisi düzenli hekim kontrolü gerektirir.
Senkop ve “ilk doz” etkisi: Teranar, diğer alfa adrenerjik bloke edici ajanlar gibi, tedavinin ilk ya da ilk
birkaç dozu ile kan basıncında belirgin düşüşe, özellikle postural hipotansiyona ve senkopa neden olabilir.
Benzer etkinin, tedavi birkaç gün kesilirse ve sonra tekrar başlanırsa da görülmesi beklenir. Diğer alfa
adrenerjik blokaj yapan ilaçların hızlı doz artışları ile ya da bir başka antihipertansif ilacın ilavesiyle de
senkop bildirilmiştir. Bazen senkop görülmesinden önce, kalp atım hızının dakikada 120–160 vuruş olduğu
şiddetli supraventriküler taşikardi görülse de senkopun aşırı postural hipotansif bir etkiye bağlı olduğu
düşünülmektedir. Ayrıca postural hipotansiyon semptomlarına hemodilüsyon katkısının olasılığı da
düşünülmelidir.
Senkop ya da aşırı hipotansiyon olasılığını azaltmak için tedavi her zaman yatarken verilen 1 mg Teranar
dozu ile başlamalıdır. Başlangıç tedavisinde 2 mg, 5 mg ve 10 mg dozlar endike değildir. Sonrasında doz
yavaş yavaş “Kullanım Şekli ve Dozu” bölümünde önerildiği gibi arttırılmalıdır ve antihipertansif ilaçlar
dikkatle kullanılmalıdır. Hastalar tedavinin başlangıcında görülebilecek senkop sonucu yaralanmaya neden
olabilecek durumlardan sakınmaları konusunda uyarılmalıdırlar.
Eğer senkop ortaya çıkarsa, hasta yatar pozisyona getirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.
Teranar’ın ortostatik etkisinin, kronik kullanımda bile doz verildikten kısa bir süre sonra daha fazla
olduğunu gösteren bulgular vardır. Tedavinin ilk yedi günü risk daha fazladır; ama tüm zaman
aralıklarında söz konusudur.
Özellikle ilk doz alındıktan sonra ("1. dozun etkisi") ya da doz arttırıldığında, özellikle ayakta dururken ya da
pozisyon değiştirirken kan basıncı fazlaca düşebilir. Bu durumlarda halsizlik, baş dönmesi ya da çok nadir
olarak muhtemelen supraventriküler taşikardinin neden olacağı şuur kaybı gibi yakınmalar ortaya çıkabilir.
İlacın tedaviye iki gün ya da daha uzun süre ara verilmesinden sonra alınmasında da bu tip yakınmalar
olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu rahatsızlıklar normalde yalnızca kısa bir süre devam eder ve
tedavi süresince çoğunlukla bir daha ortaya çıkmaz. Bu tip yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı önerilenden
daha yüksek başlangıç dozlarında daha yüksek olduğundan doz talimatlarına dikkatle uyulması önerilir.
Doz artırımından ya da ilacın kesilmesi ve yeniden alınmasından sonra ani pozisyon değişikliklerinden ve
uzun süre ayakta durmaktan kaçınılmalıdır. Bu özellikle yaşlılar için geçerlidir.
Priapizm: Terazosin ve diğer alfa agonistlerle nadiren priapizm görülmüştür. Hasta ortostatik
disregülasyonun ya da priapizmin ortaya çıkabileceğinden haberdar olmalıdır ve bu durumlar için önerilen
tedbirlere uymalıdır. Hasta özellikle priapizm ortaya çıkarsa hemen hekime başvurması gerektiği, aksi
takdirde kalıcı erektil disfonksiyon oluşabileceği konusunda uyarılmadır.
Prostat kanseri: Prostat kanseri ve BPH aynı semptomları gösterebilir. Bu iki hastalık sıklıkla aynı anda
bulunabilir. Bu nedenle BPH olduğu düşünülen hastalar Teranar tedavisinden önce prostatik karsinom
açısından kontrol edilmelidir.
Ortostatik hipotansiyon: Senkop Teranar tabletlerin en şiddetli ortostatik yan etkisi olduğu halde, kan
basıncının düşmesine bağlı baş dönmesi, sersemleme ve çarpıntı gibi semptomlar çok daha yaygın
görülebilmektedir. Bu tür olayların potansiyel sorun oluşturduğu mesleklerde çalışan hastaların tedavisinde
özellikle dikkatli olunmalıdır.
Hastalar özellikle tedavinin başlangıcında senkopal ve ortostatik semptomlar olasılığına karşı uyarılmalı ve
ilk dozdan sonra, 12 saat için araba kullanmaktan ve dikkat gerektiren görevlerden kaçınmaları konusunda
uyarılmalıdırlar. Kan basıncının düşmesine bağlı semptomlar görüldüğünde, bu semptomlar her zaman
ortostatik olmasa da, hastalara oturmaları veya sırt üstü yatmaları ve oturur durumdan doğrulurken dikkatli
olmaları konusunda uyarılmalıdırlar. Baş dönmesi, sersemleme ve çarpıntılar rahatsızlık verici ise doz
düzenlemesinin yapılabilmesi için bunlar doktora bildirilmelidir.
Diğer antihipertansiflerle kombinasyon:
Kan basıncının aşırı düşebileceği tehlikesi nedeniyle terazosinin ve tiyazid diüretiklerin ya da diğer
antihipertansif ilaçların eş zamanlı kullanımı dikkat gerektirir. Terazosin terapisi sırasında bir tiyazid
diüretiği ya da başka bir antihipertansif ilaç eklenecekse, terazosin dozu azaltılmalı ya da ilaç kesilmelidir;
yeni bir doz ayarlaması yapılması gerekir. Antihipertansif kullanan kişilere terazosin başlanacaksa, terazosin
tedavisine başlanmadan önce antihipertansif dozu azaltılır ve yeniden doz ayarlaması yapılır.
Vazodilatatör etkisinden dolayı terazosin kullanımına aşağıdaki başlıca durumlarda dikkatle başlanmalıdır:
• Aort ya da mitral kapak stenozu nedenli akciğer ödemi
• Yüksek debili kalp yetmezliği
• Akciğer embolisi ya da hidroperikard nedenli sağ kalp yetmezliği
• Düşük dolum basınçlı sol kalp yetmezliği.
Ağır koroner kalp hastalığı olan hastalarda kan basıncının çok fazla ya da çok hızlı düşmesi angina pektoris
yakınmasının kötüleşmesine neden olabilir.
Galaktoz intoleransı, laktoz eksikliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu gibi ender herediter
bozukluklarda bu ilacın kullanılması önerilmemektedir.
Aynı zamanda üst idrar yollarında staz olan, kronik idrar yolu enfeksiyonu ya da mesane taşı olduğu bilinen
benign prostat hiperplazisi hastalarında terazosin tedavisi önerilmez.
Terazosin idrar kesesi inkontinansı, anürisi ve ileri derecede böbrek bozukluğu olan hastalara
başlanmamalıdır.
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanım
Terazosin karaciğer fonksiyonu bozuk olan hastalara özellikle dikkatle verilmelidir. Ağır karaciğer
yetmezliği olan hastalarda terazosin kullanımı ile ilgili klinik bilgi olmadığından, ilaç bu tip hastalara
önerilmez.
Karaciğer metabolizmasını etkileyebilen (simetidin gibi) ilaçlarla eş zamanlı kullanımda dikkatli
olunmalıdır.
Laboratuar testleri: Kontrollü klinik çalışmalarda hematokrit, hemoglobin, beyaz kan hücreleri total
protein ve albumin değerlerinde küçük ancak anlamlı düşüşler olmuştur. Bu bulgular hemodilüsyon
ihtimalini düşündürür.
Gebelikte ve Emzirme Döneminde Kullanımı:
Gebelik kategorisi: C
Gebe kadınlarda yapılmış yeterli ve kontrollü çalışma bulunmamaktadır ve terazosinin gebelikte güvenliği
kanıtlanmamıştır. Potansiyel yararların anne ve fetus üzerinde oluşabilecek potansiyel risklerden daha fazla
olduğu durumlar haricinde, Teranar®ın gebelikte kullanılması önerilmez.
Terazosinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emziren annelere Teranar
verildiğinde dikkatli olunmalıdır.
Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkileri:
Teranar® tedavisi düzenli hekim kontrolü gerektirir. Kişisel olarak görülebilecek farklı yan etkiler nedeniyle
reaksiyon zamanı etkilenebilir ve trafiğe aktif katılım, makine kullanımı ya da iş sırasında tehlikeli durumlar
ortaya çıkabilir. Bu durumlar daha çok tedavinin başlangıcında, doz yükseltildiğinde ve alkolle alınma gibi
preparatın değişime uğradığı durumlarda ortaya çıkar.
Hasta yan etkilerin kan basıncının düşmesi ile ilişkili ortaya çıkabileceği ve hangi durumlarda özellikle
oluşabileceği konusunda bilgilendirilmelidir. İlk dozun alınmasından ve dozun arttırılmasından sonraki 12
saat süresince hasta trafiğe aktif olarak katılmamalı ve tehlikeli işlerde çalışmamalıdır.
YAN ETKiLER/ADVERS ETKiLER
Tedavinin başlangıcında, bir yüksek doza geçildiğinde ya da tedaviye kısa süre ara verildikten sonra yeniden
başlandığında belirgin kan basıncı düşüşü gelişebilir.
Diğer alfa reseptör blokörleri gibi terazosin de senkopa yol açabilir. Bu genellikle tabletin alınmasından
sonraki 30–90 dakika arasında meydana gelir. Yüksek tansiyonla ilgili klinik çalışmalarda senkop
nöbetlerinin yaklaşık %1 oranında geliştiği bildirilmiştir.
Yan etkiler genellikle geçicidir ve hafif ya da ılımlıdır; fakat bazen tedavinin durdurulmasını gerektirecek
kadar ciddi olabilmektedir.
Yan etkilerin görülme sıklıkları şöyle listelendirilmektedir:
Yaygın: Tedavi edilenlerin 10’da 1’inden az ama 100’de 1’inden fazla
Yaygın olmayan: Tedavi edilenlerin 100’de 1’inden az ama 1000’de 1’inden fazla
Seyrek: Tedavi edilenlerin 1000’de 1’inden az ama 10 000’de 1’inden fazla, yani çok az sayıda vaka
Benign Prostatik Hiperplazi
Genel olarak vücut:
Yaygın : Güçsüzlük hissi, flu sendromu
Yaygın olmayan: Baş ağrısı, ödem, kilo alımı, senkop
Kalp, dolaşım sistemi:
Yaygın : Postural hipotansiyon, göğüs ağrısı, palpitasyon
Yaygın olmayan: Taşikardi
Seyrek : Atriyal flatter
Sindirim sistemi:
Yaygın : Bulantı
Solunum yolları:
Yaygın : Nefes darlığı, nazal konjesyon, rinit, burun kanaması
Ürojenital sistem:
Yaygın : İmpotans, anormal ejekülasyon (örn, hematospermi), idrar yolu enfeksiyonu
Yaygın olmayan: Miktürasyon sorunları, priapizm, libido azalması
Sinir sistemi:
Yaygın : Baş dönmesi, samnolans, idrak ve ruh hali sorunları
Özel duyu:
Yaygın olmayan: Göz tembelliği, bulanık görme (renk seçme bozukluğu/sisli görme)
Aşırı hassasiyet reaksiyonları:
Seyrek : Anaflaktik reaksiyon
Kan:
Seyrek: Trombositopeni
Diğer:
Herni oluşumu bildirilmiştir.
Hipertansiyon
Genel olarak vücut:
Yaygın : Güçsüzlük hissi, baş ağrısı
Yaygın olmayan: Sırt ağrısı
Kalp, dolaşım sistemi:
Yaygın : Palpitasyon
Yaygın olmayan: Postural hipotansiyon, taşikardi
Metabolik ve beslenme bozuklukları
Yaygın : Periferal ödem
Seyrek : Ödem, kilo alımı
Sindirim sistemi:
Yaygın : Bulantı
Yaygın olmayan: Kabızlık, diyare, kusma
Solunum yolları:
Yaygın : Nefes darlığı, nazal konjesyon, sinüzit
Sinir sistemi:
Yaygın : Sersemleme
Yaygın olmayan: Sinirlilik, parestezi
Seyrek : Depresyon, libido azalması
Terazosin alımı ile nedensel bir ilişkisi olmadığı düşünülen, ama klinik çalışmalarda ya da piyasaya
sürüldükten sonra görülen yan etkiler aşağıda verilmiştir:
Tüm vücut: Göğüs ağrısı, yüz ödemi, ateş, karın ağrısı, boyun ve omuz ağrısı; kardiyovasküler sistem: damar
genişlemesi, aritmi; Sindirim sistemi: konstipasyon, diyare, ağız kuruluğu, hazımsızlık, şişkinlik, kusma;
Metabolik/beslenme bozuklukları: gut; Kas-iskelet sistemi: artralji, artrit, eklem rahatsızlıkları, kas ağrısı;
Sinir sistemi: anksiyete, uykusuzluk; Solunum sistemi: bronşit, soğuk algınlğı, epitaksi, grip benzeri
belirtiler, faranjit, öksürük artışı, rinit; Cilt: kaşıntı, kızarıklık, terleme; Özel duyu: abnormal görüş,
konjonktivit, kulak çınlaması; Ürogenital sistem: sık idrara çıkma, üriner sistem enfeksiyonu, idrar kaçırma.
Kontrollu çalışmalarda hemodilüsyon nedeniyle hematokrit, hemoglobin, lökosit, total protein ve albümin
gibi bazı kan değerlerinin düşük görünebileceği bildirilmiştir.
24 aydan uzun terazosin tedavisinin prostata özgü antijen (PSA) değerlerine önemli bir etkisi görülmemiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
iLAÇ ETKiLEŞiMLERI VE DiGER ETKILEŞMELER
Benign Prostat Hiperplazisi: Terazosinle birlikte ADE-inhibitörleri ya da diüretik tedavisi alan hastalarda
başdönmesi ve diğer yan etkilerin diğer hastalara göre daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Bu durumda kan
basıncının aşırı düşebilme tehlikesi nedeniyle kan basıncını etkileyen (örn., ADE-inhibitörleri, beta reseptör
blokörleri, kalsiyum antagonistleri (verapamil), diüretikler) ilaçların eş zamanlı kullanımından
kaçınılmalıdır. Diğer alfa reseptör blokerleri ile kombinasyon önerilmemektedir.
Hipertansiyon: Hipertansiyonlu hastalarda terazosin diüretiklere ve birçok beta-adrenerjik blokerlere ilave
edildiğinde beklenmeyen herhangi bir etkileşim görülmemiştir. Belirgin hipotansiyondan kaçınmak için
antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda dikkatli olunmalıdır. Bir diüretik ya da
antihipertansif ilavesinde dozun azaltılması gerekebilir.
KULLANIM ŞEKLI VE DOZU
Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde, aşağıdaki doz önerileri geçerlidir:
Tedaviye en düşük dozla başlanmalıdır ve etkili doza kadar aşağıdaki doz şemasına göre doz yavaşca
artırılmalıdır. Özellikle hipertansiyon tedavisinde, doz ve doz aralığı hastanın kan basıncına göre
ayarlanmalıdır.
Bir doz basamağındaki ilk Teranar® tablet gece yatmadan önce alınmalıdır. Aynı doz basamağındaki tüm
diğer tabletler sabah ya da akşam alınabilir.
Benign prostat hipeplazisi:
Tablo 1: BPH’de etkili doza ulaşmada dozun artırılma şeması
Ürodinamik etkinin sağlanmasında bir sonraki
Doz artırma Günlük terazosin
yüksek doza çıkmadan önce doz basamağında
basamakları dozu
kalınması gereken en az zaman
1. basamak
1 mg 7 gün
(1.-7. gün)
2. basamak
2 mg 14 gün
(8.-21. gün)
Her doz basamağına geçildiğinde geçici yan etkiler ortaya çıkabilir. Yan etkiler geçmezse, dozun yeniden
azaltılması gerekebilir.
Terapötik etkinlik genellikle günde 2-5 mg alınması ile ortaya çıkar. İstenen etki elde edilinceye kadar doz
yavaş yavaş arttırılmalıdır. Dozun günde 10 mg’dan fazlaya çıkarılması semptomlarda daha fazla bir
düzelme sağlamayacaktır.
Yakınmaların düzelmesi için tedavinin başlanmasından sonra en az iki hafta geçmesi gerektiği göz önüne
alınmalıdır.
Hipertansiyon:
Başlangıç dozu tüm hastalar için 1 mg ve bu doz aşılmamalıdır. Sonraki doz, istenen kan basıncına göre
yavaş arttırılabilir. Genellikle önerilen doz günde 1 defa 1–5 mg’dır. Kan basıncı, doz aralığı boyunca
kontrolünün sağlandığından emin olunması için izlenmelidir.
Teranar® ve diğer kan basıncını düşüren diğer ilaçlarla aynı zamanda kullanılacaksa, yukarıdaki doz önerileri
ancak diğer ilaçların dozunun azaltılması ya da bu ilaçların kesilmesi halinde geçerli olacaktır.
Yaşlı hastalarda ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanım
Yaşlı hastalarda ve böbrek yetmezliği olan hastalarda yapılan farmakokinetik çalışmalar önerilen dozlarda
önemli bir değişiklik gerekmediğini göstermektedir. Yine de bu hastalarda mümkün olan en düşük doz
kullanılmalıdır ve doz artırılması tam bir gözetim altında yapılmalıdır.
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanım
Karaciğer fonksiyonu azalmış olan hastalarda, terazosin’in büyük oranda karaciğerle atılması nedeniyle,
Teranar® dikkatle kullanılmalıdır. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarla ilgili bir çalışma yapılmamıştır.
Çocuklarda kullanım: Teranar® çocuklarda endike değildir.
Kullanım şekli ve süresi
Tabletler yeterli miktarda sıvıyla yutulmalıdır (örn. bir bardak su).
Tedavinin süresine tedavi eden hekim karar verir. Terazosin tedavisi uzun süreli bir tedavidir ve ancak hekim
tarafından gerekli görülürse kesilmelidir. Tedaviye iki gün kadar ara verilmişse doz yine günde 1 mg’dan
başlanarak yavaş yavaş arttırılır ve ilk doz gece yatmadan önce alınır.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Teranar® doz aşımı genellikle senkopla ilişkili durumlarda hipotansiyona neden olur.
Doz aşımı nedeniyle oluşan hipotansiyonda ilk planda kardiyovasküler sistem stabilize edilmelidir. Kan
basıncının ve kalp hızının normale döndürülmesi için hasta sırt üstü ve başı aşağıda olacak şekilde
yatırılmalıdır. Ciddi hipotansiyonda plazma genişleticiler ve vazopressörler kullanılmalıdır. Böbrek
fonksiyonları izlenmelidir ve korunmalıdır. Terazosin plazmada proteinlere bağlı dolaştığından, doz aşımı
tedavisinde diyalizin yararı olmaz.
SAKLAMA KOŞULLARI
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların göremeyecekleri, erişemeyecekleri yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TiCARi TAKDiM ŞEKLI ve AMBALAJ MUHTEVASI
Terenar ® 2 mg tablet, 30 tablet, blisterlerde
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKLİ
Terenar ® Tedaviye Başlama Seti ; 1 kutuda 10 adet 2 mg’lık ve 10 adet 5 mg’lık tablet, blisterlerde
Terenar ® 5 mg Tablet ; 14 ve 30 tablet, blisterlerde
RUHSAT SAHİBİ
DR.F.FRİK İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Aydınevler Mah. Sanayi Cad. 22 34854 Küçükyalı-İSTANBUL
RUHSAT TARiH VE NUMARASI
11.10.2007 – 123/10
İMAL YERİ
APOGEPHA Arzneimittel GmbH Dresden, Almanya
Reçete ile satılır.
Prospektüs Onay Tarihi: 11.10.2007

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.