T ile başlayan ilaçlar » Sanofi Ilac San. » TAMPROST MR 0,4 MG 30 KAPSÜL

TAMPROST MR 0,4 MG 30 KAPSÜL

 • İlaç Firması :
  SANOFI ILAC SAN.
 • Barkod :
  8699502151376
 • Fiyatı :
  25.94TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  G04CA02
 • Etkin madde :
  tamsulosin hcl
 • KT :
  Hastalar için kullanma talimatı
 • KUB :
  Hekimler için kısa ürün bilgisi

 • ATC SINIFLAMASI - G - ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
  G04 ÜROLOJİKLER
  G04C BENİGN PROSTAT HİPERTROFİSİ İLAÇLARI
  G04CA Alfa-adrenoreseptör antagonistleri
  G04CA02 tamsulosin hcl

tamsulosin hcl etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Benign prostat hipertrofisinde alfa-adrenoreseptör antagonisti.
Kahvaltıdan sonra 1 kapsül.

Kontrendikasyon; hipotansiyon, karaciğer yetmezliği, aşırı duyarlılık.

Yan etkiler; sersemlik, cinsel fonksiyon bozuklukları, baş ağrısı, sersemlik, hipotansiyon...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Prospektüs

Tamprost® MR 0,4 mg Kapsül
FORMÜLÜ
Her kapsülde 0.4 mg tamsulosin HCl bulunur.
Boyar maddeler: Kırmızı demir oksit, Titanyum dioksit, Sarı demir oksit, İndigo carmin -
FD&C mavi no 2, Siyah demir oksit.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikleri
Benign prostat hiperplazisi (BPH) semptomları, prostat ve mesane boynundaki düz kas
kontraksiyonu artışı sonucu gelişen mesane çıkışında daralmaya bağlıdır. Prostat, prostatik
kapsül, prostatik üretra ve mesane boynundaki alfa1A adrenoreseptörlerin blokajı, mesane
boynu ve prostattaki düz kaslarda gevşemeye yol açar. Bunun sonucunda idrar akım
oranında artış ve BPH semptomlarında düzelme görülür.
Tamsulosin, prostattaki alfa1A adrenoreseptörlerine selektivite gösteren bir alfa1A
adrenoreseptör blokeridir. Tamsulosin, prostat ve üretradaki düz kas gerilimini azaltarak,
maksimum idrar akım hızını artırır ve obstrüksiyonu azaltır. Ayrıca, mesane instabilitesinin ve
alt üriner sistem düz kas tonusunun önemli bir rol oynadığı irritatif ve obstrüktif semptomlarda
da düzelme sağlar.
Tamsulosinle yapılan çalışmalarda, kan basıncında klinik olarak anlamlı bir düşme
gözlenmemiştir. Bu nedenle, tamsulosinin antihipertansif ilaç olarak kullanımı
önerilmemektedir.
Farmakokinetik Özellikleri
Emilim:
Aç karına alındığında tamsulosinin emilimi tama yakındır (>90%). Tamsulosin lineer bir
kinetik gösterir ve günde bir defa alındığında 5. günde kararlı durum konsantrasyonlarına
ulaşır. Doruk konsantrasyonuna ulaşmak için geçen süre (tmax) aç karına alındığında 4-5
saat, besinlerle birlikte alındığında 6-7 saattir. Tamsulosin HCl’ün tok karına alınması ile
karşılaştırıldığında, aç karına alındığında eğri altında kalan alanda (EAA) %30 ve doruk
konsantrasyonunda %40-70 oranında artış gözlenir.
Dağılım:
Tamsulosin HCl, sağlıklı erkek gönüllülere intravenöz olarak uygulandığında kararlı
durumdaki dağılım hacmi 16 L olarak saptanmıştır. Tamsulosin HCl yüksek oranda, başlıca
alfa1 asid glikoproteine olmak üzere plazma proteinlerine bağlanır (%94-99).
Biyotransformasyon:
Tamsulosin sitokrom P450 enzimleri ile karaciğerde metabolize edilir. Tamsulosinin
metabolitleri idrarla atılmadan önce glukuronid veya sülfatla konjugasyona uğrar.
Eliminasyon:
Tamsulosin ve metabolitlerinin büyük kısmı idrarla atılır. Alınan dozun %10’dan azı idrarla
değişmeden atılır. Sağlıklı gönüllülerde yarılanma ömrü 9-13 saat, hedef popülasyonda ise
14-15 saattir ve sistemik klerensi göreceli olarak düşüktür (2.88 L/saat).
Genç sağlıklı erkek bireylerle karşılaştırıldığında, eğri altında kalan alan (EAA) ve yarılanma
ömrü verileri tamsulosin HCl’ün farmakokinetik dağılımında yaşlı erkek bireylerde hafif
uzama olabileceğini göstermektedir.
Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi <10ml/dk/1.73 m2),
tamsulosin HCl ile yapılmış çalışma olmamakla birlikte, kreatinin klerensi 10 ml/dk/1.73
m2’nin üzerinde olan hastalarda, aktif tamsulosin konsantrasyonu ve intrensek klerensinin
göreceli olarak sabit kaldığı gözlenmiştir. Bu nedenle, böbrek yetmezliği olan hastalarda doz
ayarlamasına gerek yoktur.
Orta derecede karaciğer yetmezliği (Child-Pugh; Grade A ve B) olan hastalar ile sağlıklı
bireylerin karşılaştırıldığı çalışmalarda, aktif tamsulosin HCl konsantrasyonunun belirgin
olarak değişmediği, bağlanmamış tamsulosinin intrensek klerensinde orta derecede (%32)
bir değişme olduğu görülmüştür. Bu nedenle, orta derecede karaciğer yetmezliği olan
hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
ENDİKASYONLARI
Benign prostat hiperplazisinin fonksiyonel semptomlarının tedavisinde endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI
Tamsulosin HCl veya içeriğindeki diğer bileşenlere karşı aşırı duyarlılık öyküsü bulunanlarda
kullanılmamalıdır.
Ortostatik hipotansiyon öyküsü olanlarda ve ciddi karaciğer yetmezliğinde kontrendikedir.
Fosfodiesteraz 5 inhibitörleri; sildenafil (> 25 mg), tadalafil (tamsulosin dozu >0,4 mg/gün ise)
ya da vardenafil ile birlikte kullanılması kontrendikedir.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Diğer alfa adrenerjik blokerlerde olduğu gibi Tamprost tedavisi sırasında ortostatik
hipotansiyon (postüral hipotansiyon, sersemleme ve vertigo) ve senkop görülebilir. Tamprost
tedavisi başlanan hastalar, senkop gelişebileceği ve zarar görebilecekleri durumlardan
kaçınmaları konusunda uyarılmalıdır.
Nadiren, diğer alfa1 antagonistelerinde olduğu gibi tamsulosin tedavisi sırasında da priapizm
görülebilir. Eğer doğru tedavi uygulanmazsa, kalıcı empotans gelişebileceği için, hastalar
konunun ciddiyeti hakkında uyarılmalıdır.
Prostat kanseri ve BPH, benzer semptomlar gösterebileceği ve bu iki hastalık sıklıkla birlikte
bulunabildiği için, hastalar tedaviye başlanmadan önce prostat kanseri ihtimalini dışlamak
açısından değerlendirilmelidir.
Ciddi böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi < 10 ml/dk/1.73 m2) olan hastalarda yeterli klinik
çalışma olmadığından, bu hastaların tedavisinde dikkatli olunmalıdır.
Gebelik ve Laktasyon Üzerine Etkileri
Gebelik kategorisi: B
Sıçan ve tavşanlarda yapılan çalışmalarda fetusa bir zararı saptanmamıştır. Tamprost’un
kadınlarda kullanımı endike değildir.
Laktasyon döneminde kullanım:
Tamprost’un kadınlarda kullanımı endike değildir.
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisine dair veri bulunmamaktadır. Fakat
hastalar, sersemleme, uyku hali, görmede bulanıklaşma ve baygınlık gelişebileceği için araç
ve makine kullanımı etkileyebileceği konusunda uyarılmalıdır.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Tamsulosin HCl tedavisi sonrasında şu yan etkiler bildirilmiştir;
>%10:
Kardiyovasküler: Ortostatik hipotansiyon (0.4 mg tamsulosin kapsül alanların %16’sında,
0.8 mg tamsulosin kapsül alanların %19’unda görülmüştür. İlk doz ortostatik hipotansiyonu
0.4 mg alan hastaların; %7 sinde 4 saat sonra, %6’sında 8 saat sonra ortaya çıkmıştır.)
Merkezi sinir sistemi: Baş ağrısı (%19-21), sersemleme (%15-17)
Genitoüriner sistem: Anormal ejakülasyon (%8-18)
Solunum sistemi: Rinit (%13-18)
%1-10:
Kardiyovasküler: Göğüs ağrısı (%4)
Merkezi sinir sistemi: Uyku hali (%3-4), uykusuzluk (%1-2), vertigo (%0.6-1)
Endokrin ve metabolik sistem: Libido azalması (%1-2)
Gastrointestinal: Diyare (%4-6), bulantı (%3-4), mide rahatsızlıkları (%2-3), acı tat (%2-3)
Sinir-Kas ve iskelet sistemi: Güçsüzlük (%8-9), sırt ağrısı (%7-8)
Oküler: Ambliyopi (%0.2-2)
Solunum: Farenjit (%5-6), öksürük (%3-5), sinüzit (%2-4)
Diğer: Enfeksiyon (%9-11), diş hastalığı (%1-2)
< %1:
Alerjik reaksiyonlar (döküntü, anjiyoödem, pruritus, ürtiker), priapizm, kabızlık (%0.2-0.4),
çarpıntı, senkop (%0.2-0.4), transaminaz artışı, kusma.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Nifedipin, atenolol ya da enalaprilin herhangi birisi ile birlikte Tamsulosin HCl verildiğinde
etkileşim görülmemiştir.
En az 3 ay süre ile yavaş salınımlı nifedipin, atenolol ya da enalapril tedavisi ile tansiyonları
kontrol altına alınan, 47-79 yaşları arasındaki hipertansif hastalarda yapılan 3 klinik
çalışmada; 7 gün 0.4 mg tamsulosin kullanımını takiben 7 gün de 0.8 mg tamsulosin
kullanımı, plasebo ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda kan basıncında ve kalp hızında
plaseboya göre klinik olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır.
Bu nedenle, yavaş salınımlı nifedipin, atenolol veya enalapril ile birlikte tamsulosin verileceği
zaman doz ayarlamasına gerek yoktur.
Varfarin ve tamsulosin HCl’ün birlikte kullanımına ilişkin yeterli çalışma bulunmamaktadır.
Birlikte kullanımları sırasında dikkatli olunması önerilir.
Sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmalarda digoksin veya teofilin ile birlikte tamsulosin
verildiğinde, digoksin ve teofilinin farmakokinetik verilerinde değişiklik gözlenmemiştir. Birlikte
kullanımlarında doz ayarlamasına gerek yoktur.
Furosemid ile birlikte verildiğinde, furosemidin farmakodinamiğinde bir değişiklik
gözlenmezken, Tamsulosin HCl’nin eğri altında kalan alan (EAA) ve maksimum
konsantrasyon (Cmax) düzeylerinde %11-12’lik bir azalma gözlenebilir. Fakat bu değişiklikler
klinik olarak anlamlı olmadığı için, birlikte kullanımlarında doz ayarlamasına gerek yoktur.
Simetidin (önerilen en yüksek dozda: günde 4 kez 400 mg, 6 gün süre ile) ile birlikte
kullanıldığında, tamsulosin HCl klerensinde belirgin bir azalma (%26) ve eğri altında kalan
alanda (EAA) orta düzeyde bir artış (%44) gözlenmiştir. Bu nedenle, özellikle 0.4 mg’ın
üzerindeki dozlarda, birlikte kullanımlarında dikkatli olunmalıdır.
İn vitro çalışmalarda tamsulosinin plazma proteinlerine bağlanmasının amitriptilin, diklofenak,
glibenklamid, simvastatin, varfarin, diazepam, propranolol, triklormetiazid ve klormadinondan
etkilenmediği görülmüştür. Aynı şekilde, tamsulosinin de bu ilaçların proteine bağlanma
oranları üzerine bir etkisi yoktur.
Amitriptilin, salbutamol, glibenklamid ve finasterid’in de dahil olduğu karaciğer mikrozomal
fraksiyonları ile yapılan in vitro araştırmalar sırasında hepatik metabolizma düzeyinde
etkileşim gözlenmemiştir.
Alfa adrenerjik blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri hipotansiyon riskini artırır. İlk doz
ortostatik hipotansiyon riski beta-blokerlerle birlikte kullanıldığında artabilir. Fosfodiesteraz-5
inhibitörleri; sildenafil (25 mg ve altındaki dozlarda kullanımında), tadalafil (tamsulosinin
günde 0.4 mg’ın altında kullanıldığı durumlarda) ve vardenafil (kullanımı kontrendikedir) ile
birlikte uygulanması hipotansiyona neden olabilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Tamprost Kapsül, BPH semptomlarının tedavisinde günde bir defa 0.4 mg önerilir. Her gün
aynı öğünden yaklaşık 30 dakika sonra kapsül ezilmeden veya çiğnenmeden alınmalıdır.
0.4 mg’lık kapsül tedavisine yanıt vermeyen hastalarda 2-4 hafta 0.4 mg ile tedavi edildikten
sonra, tamsulosin dozu günde bir defa 0.8 mg’a çıkılabilir. Bir kaç gün tedaviye ara veren
hastalarda, tedavi tekrar 0.4 mg dozundan başlatılmalıdır.
DOZ AŞIMI
Tamsulosinin doz aşımı durumlarında hipotansiyon görülebileceği için, ilk olarak
kardiyovasküler destek uygulanmalıdır. Kan basınıcını ve kalp hızını düzeltmek için hasta
yatar pozisyona getirilmelidir. Bu uygulama yeterli olmazsa, intravenöz sıvı desteğine
başlanmalı, gerekli durumlarda vazopresör ilaçlar tedaviye eklenmeli ve böbrek fonksiyonları
takip edilmelidir. Tamsulosin yüksek oranda plazma proteinlerine bağlandığı için, diyaliz
önerilmez.
SAKLAMA KOŞULLARI
25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
30 kapsüllük ambalajlarda
RUHSAT SAHİBİ
Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cd. Ali Kaya Sk. No:7
Levent 34394, İstanbul
ÜRETİM YERİ
Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780
Lüleburgaz
Ruhsat tarihi: 11.10.2007
Ruhsat no: 212/86
Prospektüs onay tarihi: 11.10.2007
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.