S ile başlayan ilaçlar » Sanofi Ilac San. » SINORETIK 30 TABLET

SINORETIK 30 TABLET

 • İlaç Firması :
  SANOFI ILAC SAN.
 • Barkod :
  8699502012851
 • Fiyatı :
  20.5TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  C09BA03
 • Etkin madde :
  lisinopril dihidrat + hidroklorototiazid
 • KT :
  Hastalar için kullanma talimatı
 • KUB :
  Hekimler için kısa ürün bilgisi

 • ATC SINIFLAMASI - C - KALP DAMAR SİSTEMİ
  C09 RENİN-ANJİYOTENSİN SİSTEMİ
  C09B ACE İNHİBİTÖRLERİ KOMBİNASYONLARI
  C09BA ACE inhibitörleri ve diüretik
  C09BA03 lisinopril dihidrat + hidroklorototiazid

lisinopril dihidrat + hidroklorototiazid etkin maddesi hakkında kısa bilgi

ACE (Angiotensin-converting enzim) inhibitörü antihipertansif lisinopril ile primer etkisi distal tübül üzerine bir diüretik hidroklorotiyazid kombinasyonu.
Günde 1 veya 2 tablet.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

SİNORETİK® Tablet
FORMÜLÜ
Her bölünebilir tablette,
Lisinopril............................................................................................20 mg
Hidroklorotiyazid.............................................................................12.5 mg
Boyar madde: Kırmızı demir oksit
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Sinoretik, bir ACE inhibitörü olan lisinopril ile bir tiyazid türevi diüretik olan
hidroklorotiyazidin kombinasyonundan oluşan antihipertansif bir preparattır. Lisinopril,
hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde oral yoldan kullanılan, uzun
etkili bir angiotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörüdür.
Bir peptidil dipeptidaz olan ACE, angiotensin I’in angiotensin II’ye dönüşmesini katalize
eder. Angiotensin II, güçlü bir vazokonstriktör olmanın yanında, adrenal korteksten
aldosteron salgılanmasını da sağlar. ACE’nin inhibe edilmesi, angiotensin II’nin plazma
düzeyinin düşmesine, vazodilatasyona ve kan basıncının düşmesine neden olur.
Oral yoldan alındıktan yaklaşık 6-8 saat sonra en yüksek serum düzeylerine ulaşan
lisinoprilin yarılanma süresi ortalama 12 saattir.Biyotransformasyona uğramadan idrarla
atılır.
Hidroklorotiyazid, tiyazid sınıfı bir diüretiktir ve antihipertansif etkinliğe sahiptir.
Böbreklerin distal tubuluslarından elektrolitlerin geri emilimini engeller. Natriüreze, bir
miktar potasyum ve bikarbonat atılımı da eşlik eder.
Oral yoldan alındığında hidroklorotiyazidin diüretik etkisi 2 saat içinde başlar, 4 saat
içinde en yüksek düzeyine ulaşır ve yaklaşık 6-12 saat sürer. Hidroklorotiyazid
metabolize olmadan idrarla atılır. Yarılanma süresi ortalama 6-15 saattir. Plasentadan
geçerse de, kan-beyin bariyerine penetre olmaz. İki ilacın birlikte kullanımı, birbirlerinin
biyoyararlanım oranlarını etkilemez. Dolayısıyla bileşiklerin farmakokinetik
özelliklerinde, kombine kullanımdan dolayı bir değişiklik olmamaktadır.
Hidroklorotiyazidin diûretik etkisinin sonucu, plazma renin aktivitesi ve aldosteron
sekresyonu artar ve serum potasyum düzeyi düşer. Lisinopril ile kombine kullanıldığında,
lisinopril, renin-anjiyotensin-aldosteron eksenini bloke eder ve hidroklorotiyazidin
potasyum kaybına yol açan etkisini de azaltır. Klinik araştırmalarda lisinopril +
hidroklorotiyazid kombinasyonunun aditif etki gösterdiği ve antihipertansif etkisinin
yaklaşık 24 saat sürdüğü saptanmıştır.
ENDİKASYONLARI
Kombine tedavinin endike olduğu hipertansiyon hastalarında kullanılır.
KONTRENDİKASYONLARI
Sinoretik’in bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde ve
ACE inhibitörleriyle tedavi sırasında anjiyoödem görülenlerde
kullanılmamalıdır.Bileşiminde bir diüretik olan hidroklorotiyazid bulunduğundan, anürisi
olanlarda kontrendikedir.
UYARILAR / ÖNLEMLER
ACE inhibitörleri seyrek olarak, ekstremite, dudaklar, dil ve larinkste anjiyoödeme yol
açabilir.Anjiyoödem görülen hastalarda, lisinopril + hidroklorotiyazid tedavisi derhal
kesilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.
Diyaliz hastaları gibi su ve tuz kaybı olanlarda lisinopril, hipotansiyona neden olabilir
Diğer bir ACE inhibitörü olan kaptoprilin agranülositoza yol açtığı bildirilmiştir. Eldeki
veriler lisinoprilin benzer bir etkisi olup olmadığı konusunda yeterli olmadığından,
lisinopril kullananlarda (özellikle kolajen damar hastalığı ve böbrek hastalığı olanlarda )
düzenli lökosit sayımı yapılması önerilir.
Genel kural olarak tiyazid türevi bileşikler, ağır böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli
kullanılmalıdır. Bu grup hastalarda tiyazidler, azotemiyi şiddetlendirebilir, ayrıca ilaç
birikimi görülebilir.
Karaciğer yetmezliği olanlarda sıvı-elektrolit dengesindeki küçük değişiklikler, hepatik
komayla sonuçlanabileceğinden, diüretikler dikkatli kullanılmalıdır.
Tiyazidler lityum tuzlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.
Lisinopril + hidroklorotiyazid kombinasyonu, teratojenik etki açısından fare ve sıçanlarda
denenmiştir. Farelerde olumsuz bir etki gözlenmezken, sıçanlarda maternal ve fötal kilo
alımında ve fötal ossifikasyonda yavaşlama saptanmıştır. 2. ve 3. trimesterde ACE
inhibitörleri, gelişmekte olan fötus üzerinde olumsuz etkiler gösterebilir. Bu yüzden
lisinopril kullanımı sırasında hasta, gebe kalmaktan kaçınmalıdır. Hayvan
araştırmalarında lisinopril ve hidroklorotiyazidin herhangi bir teratojenik etkisi
saptanmamıştır.
Lisinopril, renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini bloke ettiği için, duyarlı kişilerde
böbrek işlevlerinin bozulmasına yol açabilir. Böbrek işlevleri büyük oranda renin-
anjiyotensin-aldosteron sisteminin kontrolünde olan konjestif kalp yetmezliği
hastalarında, ACE inhibitörleri oligüri ve progresif azotemiye neden olabilir. Tedavi
öncesinde böbrek yetmezliği olanlarda, lisinopril tedavisi sırasında kan üre ve serum
kreatinin düzeylerinde yükselme görülebilir. Bu gibi durumlarda lisinoprilin dozu azaltılır
ve/ya da diüretik tedavisine son verilir.
Lisinopril+hidroklorotiyazid konbinasyonu ile tedavi edilen hastaların (özellikle böbrek
yetmezliği ya da diabetes mellitusu olanlarda yada ek olarak potasyum tutucu diüretik
kullananlarda) seyrek olarak hiperpotasemi (>5.7 mEq/L) görülmüştür. Bu hastaların
çoğunda, tedavi kesilmediği halde hiperpotasemi düzelmiştir.
Lisinopril+hidroklorotiyazid kombinasyonu ile tedavi edilenlerde, potasyum
suplemanları dikkatli kullanılmalıdır.
ACE inhibitörleri inatçı öksürüğe yol açabilir.
Hidroklorotiyazid kullananlarda, elektrolit düzeylerinin düzenli izlenmesi önerilir.
Diyabetlilerde insülin ya da oral hipoglisemik ilaçların dozlarının ayarlanması
gerekebilir. Tiyazid türevleri hiperglisemiye yol açabilir. Bu nedenle, tiyazid tedavisi
sırasında latent diabetes mellitus manifest duruma geçebilir.
Tiyazid türevleri Mg atılımını artırdığı için, hipomagnezemiye neden olabilir.
Tiyazidler ayrıca,idrarla kalsiyum atılımını azaltır ve hiperkalsemi gelişebilir.Kolesterol
ve trigliserid düzeyinin yükselmesi, tiyazid kullanımına bağlı olabilir. Yapılan testlerde
lisinopril+hidroklorotiyazid kombinasyonu mutajenik etki göstermemiştir.Lisinopril ile
yapılan hayvan araştırmalarında, tümorijenik ya da karsinojenik etkisinin olmadığı ve
fertilite işlevlerini etkilemediği saptanmıştır.Hidroklorotiyazid ile yapılan araştırmalar,
hayvanlarda karsinojenik, genotoksik etkisinin olmadığını ve fertiliteyi etkilemediğini
ortaya çıkarmıştır.
Gebelerde Sinoretik ile yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur. Ancak ACE
inhibitörlerinin, gebelik sırasında uygulandığında, fötal ve neonatal morbidite ve
mortaliteye neden olabileceğini gösteren veriler bulunmaktadır. Dolayısıyla diğer
ilaçların kullanılamadığı ya da etkisiz olduğu durumlar gibi zorunlu durumlarda hekim
tarafından önerilmedikçe, Sinoretik gebeler tarafından kullanılmamalıdır.
Kullanımı gerekli ise hasta fötusa gelebilecek potansiyel zaralar konusunda
bilgilendirilmelidir.
Lisinopril insan plasentasından geçer.Bu nedenle anneleri Sinoretik kullanmış bebekler
yakından izlenmelidir.İlk trimester dışındaki dönemlerde Sinoretik kullanan gebelerde,
fötus üzerinde olumsuz etki oluşup oluşmayacağı kesin olarak bilinmemektedir.Ancak
gebeliğin ileri dönemlerinde Sinoretik kullanan gebelerde fötal hipotansiyon, böbrek
yetmezliği ve oligohidramniyoz oluştuğu bildirilmiştir. Böbrek işlevlerinde bir azalma
olduğunu gösteren maternal oligohidramniyozun, ekstremitelerin kısa kalması ve
kraniyofasiyal deformasyonlarla sonuçlanması olasıdır.
Oligohidramniyoz saptanan gebelerde, kesin gereklilik yoksa Sinoretik tedavisine son
verilmelidir.Başka bir ACE inhibitörü olan enalapril, neonatal dolaşımından peritoneal
diyalizle uzaklaştırılabilmektedir.Lisinoprilin neonatal dolaşımdan peritoneal diyaliz ile
uzaklaştırılabileceğine ilişkin bir bilgi yoktur. Lisinoprilin anne sütüne geçip geçmediği
bilinmemektedir. Tiyazid türevleriyse süte geçer. Bu nedenlerle emziren kadınlar kesin
gereklilik olmadıkça, Sinoretik kullanmamalıdır.
Sinoretik’in çoçuklarda güvenilirliği ve etkinliği konusunda elde yeterli veri yoktur.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Yapılan klinik araştırmalarda, lisinopril + hidroklorotiyazid kombinasyonuna özgü bir
yan etki gözlenmemiştir. Bildirilen yan etkiler, lisinopril ya da hidroklorotiyazid
monoterapisine özgü etkilerdir ve genellikle hafif ve geçicidir.
Kombine tedavi sırasında en sık görülen advers etkiler, sırasıyla göz kararması, başağrısı,
öksürük, halsizlik, ortostatik reaksiyonlardır.
Yan etkiler, hastaların yanlızca %4.4’ünde tedavinin kesilmesine yol açmıştır.
Lisinopril + hidroklorotiyazid kombinasyonuyla tedavi edilenlerde kan üre ve kreatinin
düzeyinde hafif yükselmeler görülebilir. Ayrıca bazı hastalarda, hemoglobin ve
hematokrit değerlerinde de düşüşler gözlenmişse de, bu düşüşler klinik önemi olmayacak
kadar azdır.
Lisinopril + hidroklorotiyazid tedavisi sırasında serum transaminazlarında ve bilirubin
düzeylerinde seyrek olarak yükselme görülebilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Diüretik tedavisi görenlere, ek olarak lisinopril verildiğinde hipotansiyon görülebilir.Bu
etkiyi önlemek amacıyla ya önceden diüretik tedavisi durdurulmalı ya da lisinoprile
başlamadan önce hastaya verilen tuz miktarı artırılmalı ve lisinopril düşük dozda (5 mg)
verilmelidir.
Lisinopril, indometasinle birlikte verildiğinde indometasinin etkinliği azalabilir.
Tiyazidlerin neden olduğu potasyum kaybını azaltan lisinopril spironolakton gibi
potasyum tutucu diüretiklerle ya da potasyum suplemanlarıyla ile birlikte kullanıldığında,
hiperpotasemi görülebilir. ACE inhibitörleri lityum tuzlarıyla birlikte kullanıldığında,
lityum entoksikasyonu görülebilir. Hidroklorotiyazid alkol, barbitürat ya da narkotiklerle
birlikte kullanıldığında ortostatik hipotansiyon görülebilir.
Hidroklorotiyazid glukoz metabolizmasıyla etkileştiğinden, kombine verilen
antidiyabetik ilaçların dozunun ayarlanması gerekebilir.Hidroklordiyazid, diğer
antihipertansif ilaçlarla aditif etki gösterir. Kolestiramin ve kolestipol resinleri,
hidroklorotiyazide bağlanarak emilimini büyük oranda engeller. Bu nedenle
hidroklorotiyazid en az 2 saat önce verilmelidir.
Kortikosteroidler ve ACTH, hidroklorotiyazidin hipopotasemik etkisini artırabilir.
Hidroklorotiyazid iskelet kası relaksanlarının etkisini artırabilir. Diüretikler, lityum
tuzlarının atılımını azaltır ve lityum toksikasyonuna yol açabilir. Bu yüzden,
hidroklordiyazid lityum tuzları ile birlikte kullanılmamalıdır.
Non-steroidal anti-enflamatuvar ilaçlar (NSAİD), diüretiklerin diürez, natriürez ve
antihipertansif etkilerini azaltır. Dolayısıyla NSAİD kullananlara Sinoretik verirken,
yeterli antihipertansif etki elde edilip edilmediği dikkatle izlenmelidir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Sinoretik başlangıç tedavisinde kullanılmaz. Monoterapiye, örneğin20-40 mg lisinopril
monoterapisiyle kontrol altına alınamayan hastalarda Sinoretik tedavisine geçilebilir. Doz
her hastada, alınan yanıta göre ayarlanmalıdır. Genellikle 20 mg lisinopril + 12.5 mg
hidroklorotiyazid yeterli kontrolü sağlar. Bu dozun yeterli olmadığı hastalarda
hidroklorotiyazidin dozu yükseltilmek istendiğinde, Sinoretik fort ( 20 mg lisinopril + 25
mg hidroklorotiyazid içerir ) kullanılmalıdır.
Normal koşullarda, Sinoretik dozun günde 1 yada 2 tablettir.
Kreatinin klirensi 30 ml/dakikanın üzerinde olan hastalarda normal doz kullanılabilir.
Ağır böbrek yetmezliği olanlarda, tiyazid türevi diüretik yerine bir loop diüretiği
lisinopril tedavisine eklenmelidir. Dolayısıyla bu grup hastalarda Sinoretik kullanılması
önerilmez.
DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK ÖNLEMLER
Lisinopril+hidroklorotiyazid kombinasyonunun aşırı doz alımıyla ilgili deneyim
yoktur.Tedavide semptomatik ve destekleyici önlemler alınır. Hasta kusturulmaya
çalışılır ve/ ya da midesi yıkanır. Elektrolit dengesizliği, dehidratasyon ve hipotansiyona
karşı önlemler alınmalıdır. Lisinopril hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilmektedir.
SAKLAMA KOŞULLARI
300C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Her tablette 20 mg lisinopril ve 12.5 mg hidroklorotiyazid bulunan 28 tabletlik
ambalajlarda.
PİYADASA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK ŞEKİLLER
Sinoretik Fort 30 tablet; 20 mg lisinopril + 25 mg hidroklorotiyazid
Ruhsat Sahibi:
Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cd. Ali Kaya Sk. No: 7
Levent 34394, İstanbul
Üretim Yeri:
Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz
Ruhsat tarihi : 05.03.1996
Ruhsat no : 177/38
Reçete ile satılır.
®Tescil edilmiş marka

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (lisinopril dihidrat + hidroklorototiazid etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.