S ile başlayan ilaçlar » Sanofi Ilac San. » SARVASTAN 50/12,5 MG 28 FİLM TABLET

SARVASTAN 50/12,5 MG 28 FİLM TABLET

 • İlaç Firması :
  SANOFI ILAC SAN.
 • Barkod :
  8699502091719
 • Fiyatı :
  23.75TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  C09DA01
 • Etkin madde :
  losartan potasyum + hidroklortiyazid
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - C - KALP DAMAR SİSTEMİ
  C09 RENİN-ANJİYOTENSİN SİSTEMİ
  C09D ANJİYOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ KOMBİNASYONLARI
  C09DA Anjiyotensin II antagonistleri ve diüretik
  C09DA01 losartan potasyum + hidroklortiyazid

losartan potasyum + hidroklortiyazid etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Anjiotansin II reseptör antagonisti antihipertansif losartan ile primer etkisi distal tübül üzerine bir diüretik hidroklorotiyazid kombinasyonu.
Yetişkinde günde 1 defa 25-100mg. losartan olacak şekilde.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç.

Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil) (Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.) Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kulllanılmında; hastanın monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının raporda belirtilmesi gerekmektedir.

Prospektüs

Sarvastan® 50/12.5 mg Film Tablet
FORMÜLÜ
Her film tablette,
Losartan potasyum................................................................................................. 50 mg
Hidroklorotiyazid ............................................................................................... 12.5 mg
Boyar madde: Titanyum dioksit, kinolin sarısı
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikleri:
Losartan, anjiyotensin II’nin AT1-reseptörüne bağlanmasını engelleyerek, anjiyotensin
II’nin vazokonstriktör ve aldosteron salınımını uyarıcı etkilerini inhibe eder. Dolayısıyla
kan basıncında belirgin bir düşüş sağlanır. Renin-anjiyotensin sisteminin temel vazoaktif
hormonu olan anjiyotensin II güçlü bir vazokonstriktördür ve hipertansiyonun
fizyopatolojisinde önemli bir rol oynar. Aynı zamanda adrenal korteksten aldosteron
salınımını uyarır.
100 mg losartan plazmada en yüksek düzeyde iken vazokonstriktör etkinin %85’ini
inhibe eder. İnhibisyon 24 saat süresince yaklaşık %25-40 arasındadır. Anjiyotensin
II’nin inhibe edilmesi renin aktivitesinin 2-3 katına çıkmasına ve plazma anjiyotensin II
düzeyinin yükselmesine neden olur. Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim inhibitörleri
bradikinin yanıtını artırırken losartan bradikinine verilen yanıtı etkilemez. Losartan
uygulanmasından sonra aldosteronun plazma konsantrasyonu düşer. Losartan aldosteron
salınımını engellese de serum potasyum konsantrasyonları üzerinde çok düşük oranda
etkisi vardır.
Tiyazid türevi bir diüretik olan hidroklorotiyazid renal tübüllerde elektrolit geri-
emilimini etkileyerek, sodyum ve klor atılımını sağlar. Diüretik etkisi ile plazma hacmi
düşer. Tiyazidlerin antihipertansif etki mekanizması bilinmemektedir.
Farmakokinetik özellikleri:
Oral yoldan uygulanan losartan iyi emilir. Karaciğerden geçiş sırasında ilk geçiş
metabolizasyonuna uğradığından, sistemik biyoyararlanım oranı yaklaşık %33’tür.
Biyotransformasyon sitokrom P450 enzim sistemi aracılığıyla olur. Oral olarak alınan
losartanın yaklaşık %14’ü aktif metabolite dönüşür. Metabolitlerinden biri olan
karboksilik asit metaboliti, losartandan 10-40 kez daha güçlü bir etkiye sahiptir ve
farmakolojik etkiden esas olarak bu metabolit sorumludur. Diğer metabolitlerin
aktivitesi losartandan daha düşüktür. Serum proteinlerine ortalama %98-99 oranında
bağlanır. Karboksilik asit metabolitinin proteinlere bağlanma oranıysa %99.8’dir.
En yüksek plazma konsantrasyonuna 3-4 saatte ulaşır. Yarılanma süreleri losartan için
ortalama 2 saat, karboksilik asit içinse 6-9 saattir. Yemeklerle birlikte alındığında
losartan emilimi yavaşlar ve maksimum serum konsantrasyonu düşer ancak AUC ("Area
Under Curve"= Eğri Altında Kalan Alan) üzerine etkisi düşüktür.Losartan ve metaboliti
tekrarlanan dozlarda plazmada birikmez.
Araştırmalar tek dozun sağladığı antihipertansif etkinin ortalama 24 saat sürdüğünü
göstermiştir. Losartanın %35’i idrarla, %60’ı feçesle, aktif metabolitin %6’sı idrarla
atılır. Losartan ve karboksilik asit metaboliti, serum proteinlerine çok yüksek oranda
bağlandığından, pratikte hemodiyalizle uzaklaştırılamaz.
18 yaşın altındakilerde losartanın farmakokinetik profili araştırılmamıştır. Losartanın
plazma konsantrasyonu yaşlılarda farklılık göstermez. Her ne kadar kadın hastalarda
losartanın plazma konsantrasyonu erkek hastalarınkinden 2 kat daha yüksek olsa da aktif
metabolitin konsantrasyonu kadın ve erkeklerde benzerdir.
Kreatinin klerensi dakikada 30 mL’nin üzerinde olan böbrek yetmezliği hastalarında
losartanın farmakokinetik özellikleri değişmez. Kreatinin klerensi düşük olan hastalarda
AUC yaklaşık %50 oranında daha fazladır. Ayrıca hemodiyaliz hastalarında iki katına
çıkabilir. Böbrek yetmezliği hastalarında losartanın aktif metabolitinin plazma
konsantrasyonu değişmez.
Hafif ve orta düzeyde alkolik sirozu olan hastalarda losartan ve aktif metabolitinin
plazma konsantrasyonu normal erişkinlerden 5 kat ve 1.7 kat daha yüksektir. Karaciğer
yetmezliği olan hastalarda losartanın plazma klerensi yaklaşık %50 oranında azalır ve
oral biyoyararlanımı 2 kat artar.
Hidroklorotiyazid oral yoldan uygulandıktan yaklaşık 2 saat sonra diürez başlar, 4’üncü
saatte en yüksek düzeye ulaşır ve 6-12 saatte sona erer.
Hidroklorotiyazid vücutta metabolize olmaz ve böbrekler yolu ile hızla elimine
metabolize edilir. Plazma yarılanma süresi 5.6-14.8 saat arasında değişmektedir. Oral
dozun yaklaşık %61’i 24 saat içinde değişmeden atılır. Hidroklorotiyazid kan-beyin
bariyerini geçmez ancak plasentaya geçer ve anne sütünde salgılanır.
ENDİKASYONLARI
Sarvastan hipertansiyon tedavisinde kullanılır.
KONTRENDİKASYONLARI
Sarvastan, bileşiminde bulunan maddelere karşı bilinen bir aşırı duyarlılığı olanlarda
kullanılmamalıdır.
Hidroklorotiyazid anürisi ve sulfanomid türevi ilaçlara aşırı duyarlılığı olanlarda
kullanılmamalıdır.
UYARILAR/ÖNLEMLER
İntravasküler volüm eksikliği olan hastalarda (örneğin; daha önce diüretik tedavisi alan
hastalar) semptomatik hipotansiyon görülebilir. Bu hastalarda intravasküler volüm
eksikliği tedavi edildikten sonra Sarvastan uygulamasına başlanmalıdır.
Tizayid türevleri lityum tuzlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Hidroklorotiyazide karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Tiyazid türevi
kullanan hastalarda sistemik lupus eritematosus alevlenmesi gözlenmiştir.
Tiyazid tedavisi alan tüm hastalar sıvı elektrolit dengesizlikleri yönünden izlenmelidir.
Yoğun diürez, şiddetli siroz ve uzun süreli tedavi sonrasında hipokalemi gelişebilir.
Tiyazid tedavisi sırasında hiperürisemi ve gut ortaya çıkabilir. Losartan ürik asit
düzeylerini düşüreceğinden tiyazidlerin bu etkisini engelleyebilir.
Tiyazid türevi diüretikler hipoglisemiye neden olabileceğinden diyabetik hastalarda
insülin ya da antidiyabetik ilacın dozu ayarlanmalıdır.
İlerleyen böbrek yetmezliği ortaya çıkarsa tedavi kesilmelidir.
Tiyazid türevi diüretikler magnezyum atılımını arttıracağından hipomagnezemi
görülebilir. Tiyazidler ayrıca idrarda kalsiyum atılımını azaltır ve hiperkalsemi yapabilir.
Kolesterol ve trigliserit düzeylerinin yükselmesi tiyazid kullanımına bağlı olabilir.
Losartan karaciğerde yoğun olarak biyotransformasyona uğrayan bir bileşiktir. Bu
yüzden karaciğer yetmezliği olan hastalarda ilacın biyoyararlanım oranı yaklaşık 2 kat
artar ve serum konsantrasyonlarında yükselme görülebilir. Bu nedenle karaciğer
yetmezliği olan hastalarda, tedaviye düşük dozla başlanması önerilir.
Böbrek yetmezliği olan hastalarda, losartanın AUC değeri yaklaşık %50 oranında
artabilir. Ancak araştırmalar, hastada ek olarak hipovolemi yoksa doz ayarlamasına
gerek olmadığını göstermiştir.
Losartan, seyrek olarak karaciğer transaminazlarının (SGOT, SGPT), serum bilirubin
düzeylerinin yükselmesine yol açabilir.
Losartan aldosteron konsantrasyonunu düşürdüğü için, serum potasyum düzeylerinde bir
miktar artış görülebilir.
Losartan ürikozürik etkiye sahip bir bileşiktir. Bu yüzden Losartan tedavisi sırasında
ürik asitin serum düzeyi düşebilir, idrarda ürik asit konsantrasyonu yükselebilir.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
Gebelik Kategorisi : C (Birinci Trimester) ve D (İkinci ve Üçüncü Trimester)
Losartan gibi renin-aldosteron sistemini etkileyen ilaçlar, gebelere verildiklerinde
fetal ve neonatal morbiditeyi ve mortaliteyi arttırabilir. Dolayısıyla gebelerde
kullanılmamalıdır.
Toksikoloji çalışmaları, losartanın karsinojenik, mutajenik, teratojenik etkilerinin
olmadığını ve fertiliteyi bozmadığını göstermiştir.
Losartanın ve metabolitlerinin, insanlarda anne sütüne geçip geçmediği
bilinmemektedir. Ancak olası riskler nedeniyle emzirenlerin Sarvastan kullanması
önerilmez.
Çocuklar ve Yaşlılarda Kullanım
Losartanın çocuklarda kullanımıyla ilgili bir deneyim yoktur.
Yaşlılar (>65) üzerindeki araştırmalar, losartanın herhangi bir olumsuz etkisinin
olmadığını ortaya çıkarmıştır.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Losartan potasyum+hidroklorotiyazid genellikle iyi tolere edilir. Yan etkilerin çoğu hafif
ve geçicidir, tedaviye gerek duyulmaz.
En sık görülen yan etkiler karın ağrısı, ödem, çarpıntı, sırt ağrısı, göz kararması,
öksürük, deri döküntüsüdür. Nadiren görülen yan etkiler; asteni/halsizlik, diyare, bulantı,
başağrısı, bronşit ve farenjittir.
Asetilsalisilik asit ve penisiline aşırı duyarlılığı olduğu bilinen bir hastada losartan
potasyum kullanımı sırasında anjiyoödem benzeri belirtiler saptanmıştır. Belirtiler ilacın
bırakılmasından 5 gün sonra iyileşmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA
BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Losartan potasyum, varfarin ve intravenöz digoksinin farmakokinetik ve
farmakodinamik özelliklerini etkilemez. Simetidin ile birlikte kullanımından sonra
losartanın AUC değerleri yükselebilir ancak aktif metabolitinin farmakokinetik
özellikleri değişmez. Fenobarbital ile birlikte kullanıldığında losartanın ve metabolitinin
AUC değerleri düşer. Losartan ile hidroklorotiyazid arasında farmakokinetik geçimsizlik
yoktur.
Tiyazid türevi diüretikler, lityum türevleri ile kullanılmamalıdır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Sarvastan'ın (losartan 50 mg/hidroklorotiyazid 12.5 mg) başlangıç ve idame dozu, aç
veya tok karnına alınabilen günde bir kez tek tablettir. Yeterli yanıtın alınamadığı
hastalarda, günlük doz bir kerede alınan iki tablete çıkarılabilir. Doruk antihipertansif
etki, tedavinin başlangıcından sonraki üç hafta içinde elde edilir.
Doza bağımlı yan etkileri en aza indirmek için kombinasyon tedavisi monoterapinin
yetersiz olduğu hastalara önerilmelidir. Doz ayarlaması hastanın tedaviye verdiği yanıta
göre yapılmalıdır.
Kreatinin klerensi dakikada 30mL’nin altında olan hastalarda kıvrım diüretikleri tercih
edildiğinden Sarvastan kullanılmamalıdır.
DOZ AŞIMI DURUMUNDA ALINACAK ÖNLEMLER
Doz aşımı ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Doz aşımı halinde hipotansiyon, taşikardi,
bradikardi, elektrolit dengesizliği, dehidratasyon ortaya çıkabilir. Bu durumda
semptomatik ve destekleyici önlemler alınır.
Losartan ve aktif metaboliti hemodiyalizle vücuttan uzaklaştırılamaz.
SAKLAMA KOŞULLARI
25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
28 tabletlik blister ambalajlarda.
RUHSAT SAHİBİ
Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic A.Ş.
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7
Levent 34394, İstanbul
ÜRETİM YERİ
Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz
Ruhsat tarihi: 18.08.2003
Ruhsat no: 202/94
Prospektüs onay tarihi:
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.