R ile başlayan ilaçlar » Kocak Farma » RIFCAP 150 MG 16 KAPSÜL

RIFCAP 150 MG 16 KAPSÜL

 • İlaç Firması :
  KOCAK FARMA
 • Barkod :
  8699828150176
 • Fiyatı :
  10.32TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J04AB02
 • Etkin madde :
  rifampicin
 • KT :
  Hastalar için kullanma talimatı
 • KUB :
  Hekimler için kısa ürün bilgisi

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J04 ANTİMİKOBAKTERİYELLER
  J04A TÜBERKÜLOZİS TEDAVİSİ
  J04AB Antibiyotikler
  J04AB02 rifampicin
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 0.6 g Oral, parenteral

rifampicin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

RNA polimeraz inhibitörü antimikobakteriyel antibiyotik.
Yetişkin 10 mg/kg, tek doz en faza 600 mg/gün, oral veya IV. Çocuk 10-20 mg/kg, tek doz en fazla 600 mg/gün, oral veya IV.

Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.
Kontrendikasyon ; aşırı duyarlılık.

Etkileşim; oral antikoagülan, kortikosteroid, siklosporin, digital, kinin, oral kontraseptif, sülfonilüre, dapson, narkotikler ve analjezikler, barbitüratlar, verapamil, beta bokerler, oral kontraseptifler, antidiyabetikler, probenesid.

Yan etkiler; epigastrik yanma, istahsizlik, bulanti, kusma, kramplar, diyare nadiren hepatit, trombositopeni, lökopeni, hemolitik anemi, bas agrisi, ates, halsizlik, ataksi, konsantrasyon bozuklugu, mental konfüzyon, kas zayifligi, myopati, görme bozuklugu, mensturasyon bozuklugu, üre ve ürik asit yükselmesi, hemoglobinüri, hematüri, interstisiyel nefrit, renal yetmezlik, aallerjik reaksiyonlar, karaciger enzimlerinde (SGOT, SGPT) yükselme, bilirubinemi...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Rifcap ® 150 mg KapsülRiFCAP © KAPSÜL 150 mg

FORMÜLÜ :
Beher kapsül 150 mg Rifampisin ihtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
Rifampisin semisentetik bir antibiyotiktir. Hassas bakterilerin RNA polimeraz aktivitesini inhibe ederek bakterisid
etki gösterir. Rifampisin mycobacterium Tuberculosis ve M.Lepraya karşı çok etkilidir ve bu bakteriler üzerinde yüksek
sterilizan etkisi vardır. Rifampisin ayrıca gram (+) bakterilerden özellikle staphylococlara, gram (-) bakterilerden
ise N.meningitis, N.gonorrhoea, Haemophilus influenza ve Legionella spp'ye karşı etkilidir. Rifampisine karşı
krosrezistans sadece diğer rifampisinler ile oluşabilir.
Farmakokinetik Özellikleri:
Rifampisin oral olarak alındıktan sonra, gastrointestinal sistemden tamamen absorbe olur. Biyolojik yarı ömrü 600 mg'lık
bir doz alımından sonra ortalama 3 saattir. Rifampisin'in % 80'i proteinlere bağlanır. Serebro spinal sıvı da dahil olmak
üzere tüm sıvılarda etkili konsantrasyonlara ulaşır. Asıl atılım yolu safra ile olup, çok az miktarda da idrarla atılır.

ENDİKASYONLARI:
1- Tüberküloz : Rifampisin tüberküloz'un bütün formlarında etkilidir.(Pulmoner, ekstra pulmoner,miliyer)
2- Menengokok Taşıyıcıları : N.Menejitis'in asemptomatik taşıyıcılarının tedavisinde, nazo fareksten menengokokların
uzaklaştırılmasında endikedir. Menengokok enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLARI:
Rifampisine aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER:
Rifampisin, karaciğer bozukluğuna neden olabileceğinden, karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ancak çok
gerekliyse, sıkı tıbbi kontrol altında ve dikkatle kullanılmalıdır. Bu hastalarda karaciğer enzimleri (SGOT, SGPT)
tedavi öncesi kontrol edilmeli ve tedavi sırasında her 2-4 haftada bir kontroller tekrarlanmalıdır. Şayet
hepatoselüler hasar bulgusu saptanırsa tedavi kesilmelidir. Bazı hastalarda tedavinin başlangıcında (billuribin ve
rifampisinin atılım yollarının ortak olması ve buradaki yarışma nedeniyle) hiperbillüribinemi oluşabilir. Seyrek
olarak tedavi sırasında orta derecede billüribin ve/veya transaminaz yükselmesi oluşabilir. Bu durumda testleri
tekrar ederek enzimlerin trendi izlenmeli ve hastalarında klinik durumu göz önüne alınarak tedavinin devam edip
etmeyeceğine karar verilmelidir. Rifampisinin yukarıda bahsedilen etkilerinden dolayı tüm hastaların tedavi öncesi
transaminaz ve billuribin değerleri kontrol edilmeli, tam kan sayımı yapılmalı ve tedavi esnasında da bu testler
periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Rifampisin tedavisi sırasında hastaların idrar, feçes, tükrük, balgam, ter ve
göz yaşının kırmızı-oranj bir renk alabileceği, hastalara bildirilmelidir. Rifampisin tedavisi sırasında oral
kontraseptiflerin etkinlikleri azalabileceğinden, hastalara başka korunma yöntemleri önerilmelidir.
Hamilelikte Kullanımı : Hamilelikte kullanımının fetüse etkileri tam olarak bilinmediğinden, sadece çok gerekliyse
fayda-zarar oranı dikkate alınarak kullanımına karar verilmelidir.
Emzirme : Süte geçtiğinden, ya ilaç kesilmeli ya da emzirme yapılmamalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Rifampisin tedavisi sırasında aşağıdaki yan etkilerin görülebileceği belirtilmiştir.
Gastrointestinal : Epigastirik yanma, iştahsızlık, bulantı, kusma, kramplar, diyare, nadiren hepatit.
Hematolojik : Nadiren trombositopeni (tedavinin kesilmesiyle düzelir), geçici lokopeni, hemolitik anemi.
S.S.S : Baş ağrısı, ateş, halsizlik, ataksi, konsantrasyon bozukluğu, mental konfüzyon, kas zayıflığı, nadiren myopati.
Göz : Görme bozukluğu.
Endokrin : Mensturasyon bozukluğu.
Renal : Üre ve ürik asit yükselmesi nadiren hemoglobinüri, hematüri, interstisiyel nefrit, renal yetmezlik.
Dermatolojik : Flaşing, kaşıntı.
Hipersensivite Reaksiyonları : Kaşıntı, ürtiker,kızarıklık, eozinofili.
Diğer : Yüz ve ekstrinetilerde ödem, Flu sendromu (ateş, titreme, başağrısı, sersemlik ve kemik ağrısı), hipotansiyon.
Laboratuvar testleri : Karaciğer enzimlerinde (SGOT, SGPT) yükselme, billuribinemi.

"BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ."

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER :
Rifampisin, oral antikoagülan, kortikosteroid, siklosporin, digital, kinin, oral kontraseptif, sülfonilüre, dapson, narkotikler
ve analjezikler, barbitüratlar, verapamil, beta blokerler gibi bir çok ilacın etkisini azaltabilir. Bu nedenle birlikte
kullanımları sırasında doz ayarlanması gerekebilir.
Oral kontraseptif kullanan hastalara, nonhormonal bir doğum kontrol metodu önerilmelidir. Keza diyabetin kontrolü de
zorlaşabilir. Probenesid, rifampisinin kan düzeyini artırır. Rifampisin ile halotanın beraber kullanımı hepatotoksik
etkiyi artırır.
İlaç / Laboratuvar Etkileşimi : Rifampisinin terapötik seviyeleri, vitamin B12 ve folatın standart mikrobiyolojik ölçümünü
inhibe eder. Bu nedenle başka ölçüm metodları kullanılmalıdır. Karaciğer fonksiyon testlerinde geçici yükselmeler
(SGOT, SGPT, billuribin, alkali fosfataz ) ve safra kesesi tetkikinde kullanılan kontras maddenin, bilier ekskresyonunda
azalma görülebilir. Bu nedenle bu testler Rifampisinin sabah dozu verilmeden önce yapılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
* Tüberküloz Tedavisinde :
Erişkinlerde : Tavsiye edilen günlük doz 50 kg altındaki erişkinlerde günde bir kez 450 mg, 50 kg üstündeki
erişkinlerde günde bir kez 600 mg ( 4 kapsül) dür.
Çocuklarda : 10 mg/kg/gün'dür. Günlük doz 600 mg'ı geçmemelidir.
Rifampisinin emilimi gıdalardan etkilenebileceğinden yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra aç karnına
kullanılmalı ve günlük doz 1 kerede alınmalıdır.
Tüberküloz tedavisinde Rifampisin daima, en azından diğer bir antitüberküloz ilaç ile birlikte kullanılmalı
ve tedaviye en az 1 yıl devam edilmelidir.
Rifampisin İntermitant tedavide ve menengokok tedavisinde kullanılmamalıdır.
* Aşırı Doz Tedavisi :
Belirti ve Bulguları : İlaç alımından kısa bir süre sonra bulantı, kusma ve giderek artan letarji oluşur. Ciddi karaciğer
hastalığı mevcutsa bilinç kaybı oluşabilir. Cilt, idrar, tükrük, gözyaşı ve feçes kahverengi-kırmızı veya oranj renk alır. Bu
rengin yoğunluğu alınan ilaç miktarıyla orantılıdır.
Ciddi doz aşımında birkaç saat içinde karaciğer hassasiyeti ve büyümesi ve hızla sarılık oluşabilir. Billuribin seviyesi hızla
yükselebilir. Özellikle karaciğer hastalığı olanlarda enzimlerde yükselme olur.
Tedavi : Gastirik lavajı ile mide içeriği boşaltılmalı ve sonra mide içerisine aktif karbon uygulanarak, kalan ilacın
absorbsiyonu engellenmelidir. Ciddi bulantı, kusma varsa antiemetik uygulanabilir. Aktif diürez ilacın atılımını artırır. Bazı
hastalarda hemodiyaliz faydalı olabilir. Daha önceden karaciğer bozukluğu olmayan hastalarda 72 saat içinde karaciğer
fonksiyonları normale dönebilir.

SAKLAMA KOŞULLARI :
25oC' nin altında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI :
Her kapsülde 150 mg rifampisin ihtiva eden 8 ve 16 kapsül blister, 10 kapsül x 10 'luk blister, 500 kapsül içeren cam şişede.

RUHSAT SAHİBİ VE ADRESİ : KOÇAK FARMA İLAÇ VA KİMYA SANAYİ A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad. No: 64-66
Üsküdar / İSTANBUL
0.216 4925708
0.216 3347888

RUHSAT TARİHİ VE NO : 15 .12.1982 - 131/82

İMAL YERİ : KOÇAK İLAÇ SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Çerkezköy / TEKİRDAĞ
0.282.7581112

Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.