R ile başlayan ilaçlar » Pfizer » RELPAX 40 MG 3 FİLM TABLET

RELPAX 40 MG 3 FİLM TABLET

 • İlaç Firması :
  PFIZER
 • Barkod :
  8699532090881
 • Fiyatı :
  30.5TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  N02CC06
 • Etkin madde :
  eletriptan
 • KT :
  Hastalar için kullanma talimatı
 • KUB :
  Hekimler için kısa ürün bilgisi

 • ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
  N02 ANALJEZİKLER
  N02C MİGREN İLAÇLARI
  N02CC Selectif serotonin (5HT1) agonistleri
  N02CC06 eletriptan

eletriptan etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Migrende, selektif 5-hidroksitriptamin reseptör agonisti.
Yetişkinde 40mg, iki saat içinde tekrarlanmamalı, maksimum günlük doz 80mg.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, karaciğer böbrek yetmezliği, hipertansiyon, iskemik kalp hastalıkları, aritmi, kalp yetmezliği, periferik vasküler hastalık, serebrovasküler hasar, geçici iskemik atak, ergotamin ile birlikte kullanımı, diğer 5-HT1 reseptör agonisti ile birlikte kullanımı.

Etkileşim; propranolol, güçlü CYP3A4 inhibitörleri (eritromisin, ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin, josamisin ve proteaz inhibitörleri; ritonavir, indinavir ve nelfinavir).

Yan etkiler; halsizlik, uyku hali, sersemlik, bulantı, yüz kızarması, karın ağrısı, taşikardi, ağız kuruluğu, dispepsi, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

4.2.19 - Migrende ilaç kullanım ilkeleri

(1) Triptanlar, nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir. Bu grup ilaçlardan yalnız bir etken madde reçete edilebilir ve ayda en fazla 6 doz/adet yazılabilir. Aynı ilacın farklı farmasötik formlarının aynı anda reçete edilmesi halinde birisinin bedeli ödenir.
(2) Topiramat tedavisine, diğer profilaktik migren ilaçlarının 6 ay süreyle kullanılıp etkisiz kaldığı durumlarda nöroloji uzman hekimince düzenlenen uzman hekim raporunda bu husus belirtilerek nöroloji uzman hekimince başlanır.
(3) Uzman hekim raporu 1 yıl süreyle geçerlidir ve nöroloji uzman hekimince düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimler tarafından en fazla birer aylık dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

Prospektüs

FORMÜL
Her tablette 40 mg eletriptana eşdeğer eletriptan hidrobromür ve boyar madde olarak
titanyum dioksit E171, sunset sarısı FCF ve aluminyum lak E 110 içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikleri
Etki şekli: Eletriptan, vasküler 5-HT1B ve nöronal 5-HT1D reseptörlerinin güçlü ve selektif (seçici)
agonistidir. Eletriptan ayrıca 5-HT1F reseptörlerine kuvvetli affinite gösterir ki bu da onun anti-
migren mekanizması ile bağlantılı olabilir. Eletriptanın insan rekombinant 5-HT1A, 5-HT2B, 5-HT1E
ve 5-HT7 reseptörlerine orta derecede bir affinitesi vardır.
Klinik çalışmalarda baş ağrısında düzelme oral uygulamayı takiben 30 dakika gibi kısa bir sürede
meydana gelmiştir.
Uygulamadan 2 saat sonra baş ağrısına yanıt ( örneğin orta veya ciddi derecedeki baş ağrısının
hafif dereceye inmesi ya da tamamen geçmesi), 80 mg için %59-77 , 40 mg için %54-65 , 20 mg
için %47-54 ve plasebo için %19-40 olmuştur. Eletriptan, aynı zamanda migrene eşlik eden
kusma, bulantı, fotofobi ve fonofobi gibi semptomların tedavisinde de etkilidir.
Eletriptan auralı veya aurasız migren tedavisinde ve menstruel kaynaklı migren tedavisinde
etkindir. Eletriptan, aura fazında alınırsa, migren baş ağrısını önlediği gösterilmemiştir. Dolayısı
ile eletriptan sadece migrenin baş ağrısı fazı esnasında alınmalıdır.
Böbrek bozukluğu olan hastalarda yapılan plasebo kontrollü olmayan farmakokinetik bir
çalışmada, eletriptan 80 mg kullanımından sonra, normal gönüllülere kıyasla kan basıncında
daha büyük yükselmeler kaydedilmiştir (Bkz. Uyarılar / Önlemler). Bu durum herhangi bir
farmakokinetik değişim ile açıklanamamaktadır ve dolayısıyla böbrek bozukluğu olan hastalarda
eletriptana karşı oluşan spesifik bir farmakodinamik yanıtı temsil edebilir.
Farmakokinetik Özellikleri
Emilim: Eletriptan oral uygulamayı takiben GI kanaldan (en az %81) hızlı ve iyi bir şekilde emilir.
Kadınlarda ve erkeklerde mutlak oral biyoyararlanımı yaklaşık %50’dir. Ortalama Tmaks oral
uygulamadan yaklaşık 1,5 saat sonra oluşur. Klinik doz aralığı (20-80 mg) üzerinden lineer
farmakokinetik gösterilmiştir.
Yüksek oranda yağ içeren yiyeceklerle beraber oral uygulamada, eletriptanın EAA ve Cmaks’ı
%20-30 oranında artmıştır. Migren nöbeti sırasında oral uygulamayı takiben EAA yaklaşık %30
azalmış ve Tmaks 2,8 saate yükselmiştir.
5-7 gün boyunca, tekrarlanan dozlar (günde 3 defa 20 mg) sonucunda, eletriptanın
farmakokinetiği lineer kalmış ve birikim tahmin edilebilmiştir. Daha yüksek (günde 3 defa 40 mg
ve günde iki defa 80 mg) multiple dozlarda ilaç birikimi (7gün sonunda) tahmin edilenden fazla
olmuştur (yaklaşık % 40).
Dağılım:
IV uygulamayı takiben, eletriptanın dağılım hacmi, 138 L’dir. Bu değer dokulara
dağılımı belirtir. Eletriptan sadece proteinlere bağlanır (yaklaşık %85).
Metabolizma: In vitro çalışmalar, eletriptanın primer olarak karaciğer sitokrom P-450 enzimi
CYP3A4 ile metabolize olduğunu gösterir. Bu bulgu, selektif ve potans CYP3A4 inhibitörleri
olan eritromisin ve ketokonazol ile birlikte eletriptan uygulaması sonucunda eletriptanın plazma
konsantrasyonunun artışı ile doğrulanmaktadır. Klinik çalışmalar CYP2D6 enziminin polimorfizmi
ile ilgili hiçbir kanıt göstermese de in vitro çalışmalar, bu enzimin metabolizmada küçük bir etkisi
olduğunu göstermektedir.
C14 ile işaretlenmiş eletriptan uygulamasını takiben plazma radyoaktivitesine belirgin bir şekilde
iştirak eden, dolaşımda bulunan iki major metabolit tanımlanmıştır.
N-oksidasyonu ile oluşan metabolit hayvan in vitro modellerinde hiçbir aktivite göstermemiştir. N-
demetilasyon ile oluşan metabolit ise hayvan in vitro modellerinde eletriptana benzer aktivite
göstermiştir. Plasmada üçüncü bir radyoaktivite alanı resmen tanımlanmamıştır fakat bunun idrar
ve feçesle atıldığı gözlemlenmiş olan hidrojenlenmiş metabolitlerin bir karışımından
kaynaklanması muhtemeldir.
N-demetillenmiş aktif metabolitlerin plazma konsantrasyonları, ana ilacın yalnızca %10-20’sidir ve
bu yüzden eletriptanın terapötik etkinliğine belirgin bir katkıları beklenmemektedir.
Eliminasyon: Eletriptanın ortalama total plazma klirensi IV uygulamayı takiben 36 L/h (plazma
t 1/2 si yaklaşık 4 saat) dir.Oral uygulamayı takiben ortalama renal klirens, yaklaşık 3,9 L/h’dır.
Non-renal klirens total klirensin yaklaşık %90’nı oluşturur. Bu da eletriptanın primer olarak
metabolizma ile elimine edildiğini gösterir.
Özel hasta gruplarında farmakokinetik:
Cinsiyet: Klinik farmakolojik çalışmalar arasındaki analizler ve klinik araştırmalarda populasyon
farmakokinetik analizleri, cinsiyetin eletriptanın plazma konsantrasyonuna belirgin bir etkisi
olmadığını gösterir.
Yaşlılar (65 yaş üstü):Yaşlılar (65-93) ve daha genç yetişkinler arasında, istatiksel olarak belirgin
olmayan bir klirens azalmasına (%16) , istatiksel olarak belirgin bir yarı ömür artışı (4,4 saatten
5,7 saate) eşlik etmektedir.
Adolesanlar (12-17 yaş): Ataklar arasında doz uygulanan adolesan migren hastalarında
eletriptanın (40-80 mg) farmakokinetiği sağlıklı yetişkinlerdekine benzemektedir.
Çocuklar(6-11 yaş): Eletriptanın klirensi çocuklarda adolesanlara göre değişmez. Ama
çocuklarda dağılma hacmi daha az olduğu için, aynı doz ile yetişkinlerde beklenenden daha
yüksek plazma seviyeleri görülür.
Karaciğer Yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan vakalarda (Child-Pugh A ve B) istatistiksel olarak
belirgin bir EAA (%34) ve yarı ömür artışı görülmüştür. Cmaks’da az bir yükselme (%18) vardır.
Yararlanımdaki bu küçük değişim klinik açıdan anlamlı olarak değerlendirilmez.
Böbrek Yetmezliği: Hafif (kreatinin klirensi 61-89 ml/dak.), orta (kreatinin klirensi 31-60 ml/dak.)
ve şiddetli (kreatinin klirensi < 30 ml/dak.) renal bozukluğu olan vakalarda, eletriptanın
farmakokinetiği ve plazma proteinlerine bağlanmasında istatistiksel olarak anlamlı hiçbir değişiklik
görülmemiştir. Bu grup hastalarda kan basıncındaki yükselmeler gözlemlenmiştir (Bkz.
Farmakodinamik Özellikler).

ENDİKASYONLARI (Kullanım Yerleri)
Auralı veya aurasız migrenin baş ağrısı fazının akut tedavisinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI (Kullanılmaması Gereken Yerler)
Eletriptan hidrobromüre ve preparatın bileşiminde bulunan diğer bileşenlere karşı aşırı duyarlılığı
olanlar,
- Ciddi karaciğer bozukluğu veya ciddi böbrek bozukluğu olan hastalar
- Orta derecede ciddi veya ciddi hipertansiyonu olan ya da tedavi edilmeyen hafif hipertansiyonu
olan hastalar,
- İskemik kalp hastalıkları (anjina pektoris, geçirilmiş miyokard infarktüsü veya teyid edilmiş
sessiz iskemi) da dahil olmak üzere, bildirilmiş koroner kalp hastalığı olan,iskemik kalp hastalığı
veya prinzmetal anjinanın objektif veya subjektif semptomları olan hastalar,
- Belirgin aritmisi veya kalp yetmezliği olanlar
- Periferik vasküler hastalığı olanlar,
- Geçmişinde serebrovasküler hasar (SVH) veya geçici iskemik atak (GİA) olan hastalar,
- Eletriptan tedavisinden 24 saat önce veya sonra uygulanan ergotamin veya ergotamin türevleri
(metiserjit dahil) (Bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler)
- Eletriptan ile birlikte diğer 5-HT1 reseptör agonisti uygulaması

UYARILAR/ÖNLEMLER
Eletriptan güçlü CYP3A4 inhibitörleri [(örneğin ketokonazol, itrakonazol, eritromisin, klaritromisin,
josamisin ve proteaz inhibitörleri (ritonavir, indinavir ve nelfinavir)] ile birlikte kullanılmamalıdır.
Eletriptan sadece kesin bir migren teşhisi konulduğunda kullanılmalıdır. Eletriptan, hemiplejik,
oftalmoplejik veya baziler migren tedavisinde endike değildir.
Eletriptan serebrovasküler vazokonstrüksiyonun zararlı olabileceği, örneğin; ciddi bir durum
(anevrizma yırtılması, felç) ile bağlantılı olabilecek atipik baş ağrılarının tedavisi için
kullanılmamalıdır.
Eletriptan göğüs ağrısı, sıkışması gibi, şiddetli olabilen ve boğaza doğru yayılabilen geçici
semptomlara neden olabilir (Bkz. Yan Etkiler). Bu tür semptomların iskemik kalp rahatsızlığını
düşündürdüğü durumlarda, başka bir doz alınmamalı ve gerekli değerlendirme yapılmalıdır.
Tanımlanmamış kardiyak hastalığı olabilecek hastalarda, veya koroner arter hastalığı riski
taşıyan hastalarda (örneğin hipertansiyonlu, diyabetli hastalar, sigara içenler, nikotin sübstitüsyon
tedavisi görenler, 40 yaşın üzerindeki erkekler, menapoz sonrası dönemde bulunan kadınlar ve
ailesinde koroner arter hastalığı hikayesi bulunanlar) eletriptan ön değerlendirme yapılmaksızın
verilmemelidir . Kardiyak değerlendirmeler kardiyak hastalığı olan tüm hastaları tanımlamayabilir
ve çok nadir vakalarda 5-HT1 agonistlerinin uygulandığı altta yatan kardiyovasküler hastalığı
olmayan kişilerde ciddi kardiyovasküler olaylar meydana gelmiştir. Koroner arter hastalığı olan
hastalarda eletriptan uygulanmamalıdır (Bkz. Kontrendikasyonlar)
5-HT1 reseptör agonistleri ile birlikte koroner vazospazm görülmüştür. Nadir vakalarda 5-HT1
reseptör agonistleri ile miyokard iskemisi veya miyokard infarktüsü bildirilmiştir.
Triptanlar ve Hypericum perforatum içeren bitkisel preparatların birlikte kullanımı sırasında
istenmeyen etkiler daha sık görülebilir.
Klinik doz aralığında, 60 mg veya daha fazla dozda eletriptan uygulamasında kan basıncında
hafif ve geçici artışlar gözlenmiştir. Fakat klinik araştırma programlarında, bu artışlara klinik
sonuçlar eşlik etmemiştir. Yaşlı ve böbrek bozukluğu olan vakalarda bu etki daha belirgindir.
Böbrek bozukluğu olan hastalarda ortalama maksimum sistolik kan basıncı artışı 14 - 17 mmHg
(normal 3 mmHg) aralığında ve ortalama maksimum diastolik kan basıncı artışı da 14-21 mmHg
(normal 4 mmHg) aralığında olmuştur. Yaşlı hastalarda sistolik kan basıncında ortalama
maksimum artış, genç yetişkinlerdeki 13 mmHg'ye kıyasla, 23 mmHg olmuştur (plasebo 8
mmHg).
Gebelik ve Emzirme: Eletriptan için gebelikte kullanımı üzerine klinik veri mevcut değildir.
Eletriptan gebelik döneminde sadece açıkça gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.
Eletriptan insan sütüyle itrah edilmektedir. 8 kadına 80 mg’lık tek bir doz verilerek yapılan
çalışmada, 24 saat sonra sütte bulunan ortalama total eletriptan miktarı dozun %0,02’dir. Buna
rağmen emziren kadınlarda eletriptan uygulamasına dikkat edilmelidir. Çocuğun ilaca maruz
kalmasının en aza indirgenebilmesi için tedaviden sonraki 24 saatte emzirmeden kaçınılmalıdır.
Araba ve Makine Kullanmaya Etkisi: Migren veya eletriptan tedavisi bazı hastalarda
uyuklamaya veya sersemliğe yol açabilir. Hastalara migren atakları sırasında ve Relpax
kullanımını takiben, araba kullanma gibi kompleks işleri yapma kabiliyetlerini değerlendirmeleri
tavsiye edilmelidir.
Yaşlılar (65 yaş üzeri): Klinik çalışmalarda 65 yaş üzeri hastaların sayısının az olması nedeniyle,
bu hastalarda eletriptanın etkinlik ve emniyeti sistematik olarak değerlendirilmemiştir. Dolayısıyla
yaşlı hastalarda eletriptan kullanımı tavsiye edilmez.
Gelişme Ve Büyüme Çağındaki Çocuklarda (12-17 yaş): Eletriptanın bu populasyondaki etkinliği
belirtilmemiştir ve dolayısı ile bu yaş grubunda kullanımı da tavsiye edilmez. (Bkz. Kullanım Şekli
ve Dozu)
Çocuklar ( 6-11 yaş ): Çocuklarda eletriptanın emniyeti ve etkinliği değerlendirilmemiştir.
Dolayısı ile bu yaş grubunda eletriptan kullanımı tavsiye edilmez. (Bkz. Farmakokinetik
Özellikler)
Karaciğer Bozukluğu: Hafif veya orta şiddette karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz
ayarlanması gerekmez. Eletriptan ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda denenmediği için bu
tip hastalarda kontrendikedir.
Böbrek Bozukluğu: Hafif ve orta dereceli böbrek bozukluğu olan hastalarda 20 mg'lık başlangıç
dozu önerilir.Maksimum günlük doz 40 mg'ı geçmemelidir. Ciddi böbrek bozukluğu olan
hastalarda eletriptan kontrendikedir. (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Eletriptan, klinik araştırmalarda bir veya iki doz RELPAX 20, 40 ve 80 mg alan 5000’den fazla
hasta üzerinde uygulanmıştır . En sık gözlenen yan etkiler; halsizlik, uyku hali, sersemlik ve
bulantıdır. 20, 40 ve 80 mg'ın kullanıldığı randomize klinik çalışmalarda advers olayların
insidansının doza bağımlı oluşuyla ilgili bir trend gösterilmiştir.Eletriptan ile birlikte görülen, tedavi
ile bağlantılı olduğu düşünülen veya tedavi ile birlikte ortaya çıkan, plasebodan
daha sık olarak
meydana gelen advers olaylar aşağıda listelenmiştir:
Genel; Halsizlik, göğüs semptomları ( ağrı , sıkışma, basınç), baş ağrısı, abdominal ağrı,sırt
ağrısı ürperme, boğazda sıkışma hissi, seyrek olarak malazi, yüz ödemi ve nadir olarak da şok
bildirilmiştir.
Kardiyovasküler sistem; Sıcaklık hissi ve yüz kızarması, palpitasyon, taşikardi, seyrek olarak
periferik vasküler hastalık ve nadir olarak bradikardi bildirilmiştir.
Gastrointestinal sistem: Bulantı, ağız kuruluğu, dispepsi, seyrek olarak diyare, anoreksi ve
glosit, nadir olarak da konstipasyon, özefajit, dil ödemi ve erüktasyon bildirilmiştir.
Kan ve Lenfatik sistem: .Nadir olarak lenfadenopati bildirilmiştir.
Metabolik ve Beslenme: Seyrek olarak susama, ödem ve periferik ödem, nadir olarak
bilirubinemi ve AST artışı bildirilmiştir.
Kas / iskelet sistemi: Myasteni, miyalji, seyrek olarak artralji, artroz ve kemik ağrısı, nadir olarak
artrit ve miyopati bildirilmiştir.
Sinir sistemi: Uyku hali, sersemlik, batma hissi ve anormal duyu, sıkılaşma veya katılaşma hissi,
hipostezi, başdönmesi, seyrek olarak tremor, hiperestezi, anormal düşünme, ajitasyon,
uykusuzluk, konfüzyon, ataksi, depersonalizasyon, öfori, hipokinezi, konuşma bozukluğu,
depresyon ve stupor, nadir olarak duygusal değişkenlik ve seğirme bildirilmiştir.
Solunum sistemi: Farenjit, seyrek olarak dispne, rinit, solunum bozukluğu ve esneme, nadir
olarak astım, solunum yolu enfeksiyonu ve ses bozukluğu bildirilmiştir.
Deri ve ekleri: Terleme, seyrek olarak döküntü ve kaşıntı, nadir olarak deri rahatsızlığı ve ürtiker
bildirilmiştir.
Özel duyular: Seyrek olarak anormal görme, kulak ağrısı, göz ağrısı, fotofobi, tat bozukluğu,
kulak çınlaması, lakrimasyon bozukluğu, nadir olarak konjunktivit bildirilmiştir.
Ürogenital sistem: Seyrek olarak sık idrara çıkma, idrar yolu rahatsızlığı ve poliüri, nadir olarak
meme ağrısı ve menoraji bildirilmiştir.
Yan etki olarak belirtilen bazı semptomlar migren nöbetinin bir parçası olabilir. Eletriptan ile
birlikte sık olarak görülen advers olaylar tipik olarak 5-HT1 agonistleri sınıfı ile bildirilen advers
olaylardır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Diğer ilaçların eletriptan üzerine etkisi:
Eletriptanın pivotal klinik araştırmalarında, beta-blokerler, trisiklik antidepresanlar, selektif
serotonin re-uptake inhibitörleri ve flunarizin ile etkileşimine dair bir kanıt bildirilmemiştir fakat
formal etkileşim çalışmalarında bu ilaçlarla ilgili veri mevcut değildir (propranolol haricinde,
aşağıya bakınız)
Klinik çalışmaların populasyon farmakokinetik analizleri, beta-blokerler, trisiklik antidepresanlar,
selektif serotonin re-uptake inhibitörleri, östrojen esaslı hormon replasman tedavileri, östrojen
içeren oral kontraseptifler ve kalsiyum kanal blokerlerinin, eletriptanın farmakokinetik özellikleri
üzerine etkisinin olası olmadığını göstermiştir.
Eletriptan MAO’nun bir substratı değildir, dolayısı ile MAO inhibitörleri ile eletriptan arasında bir
etkileşim beklenmez. Bu nedenle formal bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
Propranolol ( 160 mg ), verapamil (480 mg) ve flukonazol (100mg) ile yapılan klinik çalışmalarda,
eletriptanın Cmaks'ı sırasıyla 1,1; 2,2 ve 1,4 kat artmıştır. Eletriptanın EAA'nındaki artış ise
sırasıyla 1,3; 2,7 ve 2,0 kat olmuştur. Bu etkiler klinik olarak anlamlı kabul edilmemiştir, çünkü
eletriptanın tek başına uygulanmasına kıyasla, kan basıncında ve yan etkilerde bu duruma eşlik
eden bir artış görülmemiştir.
Spesifik ve güçlü CYP3A4 inhibitörleri olan eritromisin (1000 mg) ve ketokonazol (400 mg) ile
yapılan klinik çalışmalarda eletriptanın Cmaks’ında (2 kat ve 2.7 kat ) ve EAA’nında ( 3.6 kat ve
5,9 kat) olmak üzere belirgin artışlar gözlenmiştir. Bu artmış yararlanıma, eritromisin için;
eletriptanın yarıömrünün 4,6 saatten 7,1 saate çıkışı, ketokonazol için ise t1/2'nin 4,8'den 8,3'e
çıkışı eşlik etmiştir (Bkz. Farmakokinetik Özellikler). Dolayısıyla RELPAX ketokonazol,
itrakonazol, eritromisin, klaritromisin, josamisin ve proteaz inhibitörleri ( örneğin: ritonavir,
indinavir ve nelfinavir) gibi güçlü CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır. ,
Eletriptan uygulamasından 1 ve 2 saat sonra oral Cafergot® (kafein/ergotamin) uygulanan klinik
çalışmalarda, kan basıncında bu iki ilacın farmakolojisine bağlı olarak tahmin edilebilir minör
fakat additif artışlar gözlenmiştir. Dolayısı ile, ergotamin içeren veya ergo tipi ilaçların (ör:
dihidroergotamin),eletriptan alımından sonraki 24 saat içinde uygulanmaması tavsiye edilir.
Başka bir değişle ergotamin içeren preparat uygulamalarından sonra, eletriptan verilmeden önce
en az 24 saat geçmelidir.
Eletriptanın diğer ilaçlar üzerine etkisi:
Klinik dozlarda (ve ilgili konsantrasyonlarda) eletriptanın CYP3A4 ilaç metabolize edici enzimleri
dahil sitokrom P450 enzimlerini inhibe ettiğine veya indüklediğine dair in vitro veya in vivo kanıt
yoktur, dolayısıyla ile eletriptanın bu enzimler aracılığı ile yürütülen klinik açıdan önemli ilaç
etkileşimlerine yol açması beklenmez.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
RELPAX tablet, migren ağrılarının başlangıcında mümkün olduğu kadar çabuk alınmalıdır, fakat
migren atağı süresince daha sonraki bir dönemde alındığında da etkili olur.
Aura fazında alındığında RELPAX'ın migren ağrısını önlediği gösterilmemiştir, dolayısıyla
RELPAX sadece migrenin baş ağrısı fazında alınmalıdır.
Relpax tablet profilaktik amaçla kullanılmamalıdır.
Tabletler su ile bütün olarak yutulmalıdır.
Yetişkinler (18-65 yaş):
Tavsiye edilen başlangıç dozu 40 mg’dır.
Baş ağrısı 24 saat içerisinde yeniden başlarsa: Eğer başlangıç dozuna cevap oluştuktan sonra
baş ağrısı 24 saat içerisinde yeniden ortaya çıkarsa, aynı güçte ek bir doz olarak RELPAX
alınmasının, nüks tedavisi için etkili olduğu gösterilmiştir. Eğer ikinci bir doza ihtiyaç duyuluyorsa,
bu doz ilk dozun alınımını takip eden 2 saat içerisinde alınmamalıdır.
Eğer cevap alınamazsa: İlk dozun alınımını takiben 2 saat içerisinde hasta bir cevap alamıyorsa,
aynı durum için ikinci bir doz alınmamalıdır. Çünkü klinik araştırmalar bu ikinci dozun etkinliğini
yeterli olarak belirtmemektedir. Klinik çalışmalar bir atağın tedavisine yanıt vermeyen hastaların
müteakip atağın tedavisine cevap verebileceğinigöstermiştir.
40 mg doz ile yapılan uygulamada yeterli etki alınamayan hastalar (örneğin iyi tolerabilite ve 3
ataktan 2'sine yanıt alınamama), müteakip migren atağında 80 mg’lık doz (2 x 40 mg) ile etkin bir
şekilde tedavi edilebilirler (Bkz. Farmakodinamik Özellikler). 24 saat içerisinde ikinci bir 80 mg
doz alınmamalıdır.
Maksimum günlük doz 80mg’ı geçmemelidir.
Yaşlılar (65 yaş üzeri):
Klinik çalışmalarda 65 yaş üzeri hastaların sayısının az olması nedeniyle, bu hastalarda
eletriptanın etkinlik ve emniyeti sistematik olarak değerlendirilmemiştir. Dolayısıyla yaşlı
hastalarda RELPAX kullanımı tavsiye edilmez.
Gelişme ve Büyüme Çağındaki Çocuklarda / Adolesanlarda (12-17 yaş):
RELPAX’ın bu populasyondaki etkinliği belirtilmemiştir ve dolayısı ile bu yaş grubunda kullanımı
da tavsiye edilmez.
Çocuklar ( 6-11 yaş ):
Çocuklarda RELPAX’ın emniyeti ve etkinliği değerlendirilmemiştir. Dolayısı ile bu yaş grubunda
RELPAX kullanımı tavsiye edilmez (Bkz.Farmakokinetik Özellikler)
Karaciğer Bozukluğu:
Hafif veya orta şiddette karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlanması gerekmez. Relpax
ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda denenmediği için bu tip hastalarda kontrendikedir.
Böbrek Bozukluğu:
Böbrek bozukluğunda RELPAX’ın kan basıncı üzerine olan etkisi arttığı için, (Bkz. Uyarılar /
Önlemler), hafif ve orta dereceli böbrek bozukluğu olan hastalarda 20 mg'lık başlangıç dozu
önerilir. Maksimum günlük doz 40 mg'ı geçmemelidir. Ciddi böbrek bozukluğu olan hastalarda
RELPAX kontrendikedir.

DOZ AŞIMI
Tek seferde 120 mg’lık doz alan ve belirgin yan etki görülmeyen vakalar vardır. Fakat bu sınıfın
farmakolojisine bağlı olarak doz aşımında hipertansiyon veya daha ciddi diğer kardiyovasküler
semptomlar meydana gelebilir.
Doz aşımı vakalarında, standart destekleyici tedbirler alınmalıdır. Eletriptanın eliminasyon yarı
ömrü yaklaşık 4 saattir ve dolayısı ile doz aşımı durumlarında, hastaların gözlenmesi ve genel
destekleyici tedavinin sürdürülmesi en az 20 saat veya belirti ve semptomlar sürdüğü müddetçe
devam etmelidir.
Eletriptanın serum konsantrasyonları üzerinde hemodiyaliz ve peritoneal diyalizin nasıl bir etkiye
sahip olduğu bilinmemektedir.

SAKLAMA KOŞULLARI
30OC’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Beheri 40 mg eletriptana eşdeğer 3 tabletlik blister ambalajlarda sunulmuştur.
Reçete ile satılır.
HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.
-
- ÇOCUKLARIN ERİŞEMİYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
Ruhsat No. :200/69 Ruhsat Tarihi:18/07/2002
Ruhsat sahibi : Pfizer Inc. / ABD lisansı ile
PFIZER İLAÇLARI Ltd.Şti./ISTANBUL
Üretim yeri: PFIZER İLAÇLARI Ltd.Şti
34347 Ortaköy/ISTANBUL
(Uluslararası Ürün Dökümanı: 13/06/2001) (Prospektüs Onay Tarihi:01/08/2002)

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (eletriptan etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.