O ile başlayan ilaçlar » Zentiva » OXILEPSI 300 MG DİVİTAB 50 FİLM TABLET

OXILEPSI 300 MG DİVİTAB 50 FİLM TABLET

 • İlaç Firması :
  ZENTIVA
 • Barkod :
  8699502092006
 • Fiyatı :
  30.4TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  N03AF02
 • Etkin madde :
  okskarbazepin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
  N03 ANTİEPİLEPTİKLER
  N03A ANTİEPİLEPTİKLER
  N03AF Carboksamid türevleri
  N03AF02 okskarbazepin
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 1g Oral

okskarbazepin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Antiepileptik.
Yetişkinde başlangıç 2 x 600mg (idame max 2400mg/gün). 4 yaş üzeri çocuklar başlangıç 8-10mg/kg/gün.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, AV blok.

Etkileşim; MAO inhibitörleri, oral kontraseptifler, fenitoin, valproik asit, felodipin.

Yan etkiler; yorgunluk, sersemlik, baş dönmesi, baş ağrısı, ataksi, tremor, konsantrasyon bozukluğu, görme bozukluğu, parestezi, anksiete, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Oxilepsi 300 mg DIVITAB FİLM TABLET
FORMÜLÜ
Her film tablette 300 mg okskarbazepin bulunur.
Boyar maddeler: Titanyum dioksit, sarı demir oksit
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikler
Okskarbazepin farmakolojik etkisini 10-monohidroksi metaboliti(MHD) aracılığıyla gösterir.
Okskarbazepin ve MHD’nin voltaja duyarlı sodyum kanallarını bloke ederek aşırı uyarılmış
sinir membranlarını stabilize ettikleri, tekrarlayan nöronal deşarjları inhibe ettikleri ve
sinaptik impulsların iletimini azalttıkları düşünülmektedir. Potasyum iletiminin artmasının ve
yüksek voltajla aktive olan kalsiyum kanallarının düzenlenmesinin de anti-epileptik etkiye
katkıda bulunması olasıdır. Beyindeki nörotransmiter veya modülatör reseptör bölgeleri ile
belirgin bir etkileşim söz konusu değildir.
Farmakokinetik özellikler
Emilim
Okskarbazepinin gastro-intestinal kanaldan tamama yakını (% 98) hızla emilir. Hızla aktif
metaboliti olan MHD’ye metabolize olur. Sağlıklı erişkinlere tek doz olarak 600 mg
okskarbazepin verildiğinde MHD Cmax’ı 34 μmol/l’dir ve ortalama 4,5 saatte elde edilir.
Vücuttaki okskarbazepinin sadece % 2’si değişmemiş okskarbazepin şeklindedir, % 70’i
MHD ve geri kalanı minör metabolitleri şeklindedir.
Gıdaların okskarbazepinin emilim hızı ve süresine bir etkisi yoktur.
Günde iki kez kullanıldığında MHD sabit plazma derişimi 2-3 günde elde edilir. MHD
farmakokinetiği doğrusaldır ve 300-2400 mg doz aralığında dozla orantılıdır.
Dağılım
MHD’nin dağılım hacmi 49 l’dir. MHD’nin yaklaşık % 40’ı plazma proteinlerine, esas olarak
da albumine bağlanır. Terapötik derişimlerde, proteinlere bağlanma serum derişiminden
bağımsızdır. Okskarbazepin ve MHD α1- asit glikoproteine bağlanmaz.
Biyotransformasyon
Okskarbazepin, karaciğerde sitozolik enzimlerle, etkiden esas olarak sorumlu MHD
metabolitine hızla indirgenir. MHD ise daha sonra glukuronik asitle konjuge olur. Uygulanan
dozun az bir miktarı (dozun % 4’ü) inaktif metabolit olan 10, 11-dihidroksi (DHD) türevine
dönüşür.
Eliminasyon
Uygulanan dozun % 95’i, esas olarak metabolitleri şeklinde, idrarla atılır ve % 1’den azı
değişmemiş okskarbazepindir. Uygulanan dozun % 4’den azı feçesle atılır. Uygulanan dozun
yaklaşık % 80’i MHD glukuronid (% 49) veya değişmemiş MHD (% 27) şeklinde idrarla
atılır. İnaktif DHD % 3 ve değişmemiş okskarbazepin dozun % 23’ünü oluşturur.
Okskarbazepin yarılanma ömrü 1,3-2,3 saattir. Tek doz oral okskarbazepini takiben MHD’nin
yarılanma ömrü ortalama 9,3±1,8 saattir, ortalama toplam plazma klerensi saatte ortalama 3,6
l’dir.
Tekrarlanan dozlardan sonra değişmemiş okskarbazepin ve aktif metabolitinin farmakokinetik
özelliklerinin değişmemesi oto-indüksiyon ve birikme özelliklerinin olmadığını gösterir.
Hafif ve orta karaciğer yetmezlikli hastalarda okskarbazepin ve MHD’nin farmakokinetiği
değişmez. İleri karaciğer yetmezliğinde kullanımına ilişkin veri bulunmamaktadır.
Kreatinin klerensi ile MHD’nin böbrek klerensi arasında doğrusal ilişki bulunmaktadır.
Okskarbazepin 300 mg tek doz olarak böbrek bozukluğu olan (kreatinin klerensi < 30ml/dak)
hastalara uygulandığında; MHD’nin yarılanma süresi % 60-90 uzamış ve eğri altında kalan
alan (EAA) iki kat artmıştır.
2-5 yaşları arasındaki çocuklara 5 veya 15 mg/kg okskarbazepin uygulandığında, MHD’nin
EAA’sının 6-12 yaşındaki çocuklara göre % 30-40 daha düşük olduğu ve MHD yarılanma
ömrünün erişkinlere göre % 10-50 azaldığı saptanmıştır.
Yaşlı hastalarda (60-82 yaş), gençlerle (18-32 yaş) karşılaştırıldığında tmax’ta ve EAA’da
gözlenen % 30-60’lık artış kreatinin klerensinde yaşa bağlı olarak ortaya çıkan azalmaya bağlı
gibi gözükmektedir. Terapötik dozlar bireylerin gereksinimlerine göre düzenlendiğinden,
yaşlı hastalarda özel bir doz önerisi bulunmamaktadır.
ENDİKASYONLARI
Okskarbazepin;
- Erişkinlerde ve 4-16 yaşlarındaki çocuklarda gözlenen kısmi nöbetlerin monoterapi ve
kombine tedavisinde
endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI
Okskarbazepine ve bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı
olan hastalarda kullanımı kontrendikedir.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Tedavi sırasında hiponatremi (sodyum<125 mmol/l) gözlenebilir. Klinik anlamı olan bir
hiponatremi tablosu genellikle tedavinin ilk üç ayında gözlenir. Bu yüzden tedaviye
başlamadan önce ve daha sonra düzenli aralıklarla serum sodyum düzeyinin ölçülmesi
önerilir. Serum sodyum düzeyi düşük hastaların ve di-üretiklerle tedavi görmekte olan
hastaların yakından izlenmesi gerekir. Okskarbazepin dozu azaltıldığında, okskarbazepin
kullanımı sonlandırıldığında veya sıvı alımının kısıtlanması gibi önlemler alındığında serum
sodyum düzeyleri normale dönmektedir.
Karaciğer, böbrek veya kalp işlev bozukluğu olan hastalar ve yaşlı hastalar daha yüksek yan
etki riski altında olduklarından dikkatle izlenmelidirler.
Karbamazepine aşırı duyarlılık gözlenen kişilerde okskarbazepine de aşırı duyarlılık
gözlenebilir. Aşırı duyarlılık reaksiyonları, karbamazepine aşırı duyarlılık gözlenmeyen
kişilerde de gözlenebilir. Aşırı duyarlılık bulguları saptandığında ilaç kullanımı
sonlandırılmalıdır.
Diğer anti-epileptikler ilaçlarda olduğu gibi, okskarbazepin de aniden kesilmemelidir.
Nöbetlerin alevlenmesi veya status epileptikus riskini en aza indirmek için doz kademeli
olarak azaltılmalıdır.
Olası aditif sedatif etki nedeniyle, okskarbazepin ile tedavi edilen hastalar alkol kullanmaktan
kaçınmalıdırlar.
Okskarbazepin hormonal kontraseptiflerin etkinliklerini azaltabileceğinden, çocuk doğurma
potansiyeli olan kadınlar ek bir hormonal olmayan kontrasepsiyon yöntemi kullanmaları
konusunda uyarılmalıdır.
Çok nadiren, ilaç kullanımının sonlandırılması ile düzelen hepatit vakaları bildirildiğinden;
karaciğere ilişkin bir bozukluk düşünüldüğünde hastalar karaciğer işlev testleri ve ilaç
kullanımının sonlandırılması açısından değerlendirilmelidir.
Okskarbazepin kullanan kişilerde, T3 ve TSH düzeylerinde bir farklılık olmaksızın, T4
düzeylerinde azalma saptanabilir.
Gebelik döneminde kullanım
Gebelik kategorisi : C
Epileptik hamile kadınlar özel bir dikkat ile tedavi edilmelidirler. Okskarbazepin kullanan
kadın hamile kaldığında veya hamilelik sırasında okskarbazepin ile tedaviye başlama
gereksinimi ortaya çıktığı takdirde, özellikle hamileliğin ilk üç aylık döneminde, ilaçtan
beklenen yarar olası zararlarına karşı dikkatle değerlendirilmelidir. Okskarbazepin ve aktif
metaboliti plasentayı geçer. MHD’nin neonatal ve annedeki derişimleri bir vakada benzer
bulunmuştur. Bununla birlikte, okskarbazepin ile tedavinin embriyo ve fetüse zararlı olup
olmadığı bilinmemektedir.
Eğer ilaç ile tedavi kesinlikle gerekli ise ve daha güvenilir bir seçenek yok ise
okskarbazepinin mümkün olan en düşük dozu verilmelidir.
Anti-epileptik ilaçlar folik asit eksikliğine, bu eksiklik ise tedavi edilen epileptik kadınların
çocuklarında doğum kusurlarının artmasına yol açabilir. Bu nedenle hamilelikten önce veya
hamilelik sırasında folik asit desteği önerilir. B12 vitamini eksikliği önlenmeli veya tedavi
edilmelidir.
Anti-epileptik ilaç kullananlarda kanama bozuklukları bildirildiğinden, önlem olarak,
gebeliğin son üç ayında anneye ve doğum sonrasında yenidoğana K1 vitamini uygulanmalıdır.
Laktasyon döneminde kullanımı
Okskarbazepin ve aktif metaboliti olan MHD anne sütüne geçer. Süt/plazma derişim oranı her
ikisi için de 0,5 olarak bulunmuştur.
Laktasyon döneminde okskarbazepin kullanımına ilişkin yeterli veri bulunmamakta ve bebek
için istenmeyen etkiler olasılığı dışlanamamaktadır. Bu nedenle, bebek sütten kesilmeli veya
olası toksik etkiler yönünden dikkatle gözlenmelidir.
Araç ve makine kullanımına etkisi
Okskarbazepinin neden olduğu sersemlik ve uyku hali hastaların reaksiyon yeteneğini
azaltabilir. Hastalar araç sürerken veya makine kullanırken fiziksel ve mental işlevlerinde
azalma olabileceği konusunda uyarılmalıdır.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Sistemlere ve sıklıklarına göre yan etkilerin dağılımı şu şekildedir ( % 10 ve daha fazla
sıklıkla gözlenen yan etkiler “çok sık”, % 10’dan az ama % 1 ve üstünde sıklıkla gözlenen
yan etkiler “sık”, % 1’den az ama % 0.1 ve üstünde sıklıkla gözlenen yan etkiler “sık değil”,
% 0.1’den az ama % 0.01 ve üstünde gözlenen yan etkiler “nadir” ve % 0.01’den daha az
gözlenen yan etkiler “çok nadir” olarak belirtilmiştir.
Tüm vücut
Çok sık : yorgunluk
Sık : asteni
Çok nadir : anjiyo-ödem, (döküntü, ateş, lenfadenopati, karaciğer fonksiyon testlerinde
bozulma, eozinofili ve artralji ile karakterize) çoklu organ aşırı duyarlılık
bozukluğu .
Merkezi sinir sistemi
Çok sık : baş dönmesi, baş ağrısı, somnolans
Sık : ajitasyon, amnezi, apati, ataksi, konsantrasyon bozukluğu, konfüzyon,
depresyon, emosyonel dalgalanma (örn. sinirlilik), nistagmus, tremor.
Nadir : serebral hemoraji, konvülsiyonların şiddetlenmesi, delirium, ekstrapiramidal
bozukluk, manik reaksiyon, migren, psikoz, stupor, senkop,
Kardiyovasküler sistem
Sık : Hipotansiyon
Çok nadir : aritmi (örn. A-V blok)
Gastro-intestinal sistem
Çok sık : bulantı, kusma
Sık : Konstipasyon, diyare, karın ağrısı
Nadir : kanlı dışkılama, kolelitiyaz, duodenal ülser, disfaji, gastrik ülser, gingiva
hiperplazisi, hematemez, sialoadenit,
Hematolojik sistem
Sık değil : lökopeni
Çok nadir : trombositopeni
Karaciğer
Sık değil : transaminazlar ve/veya alkalen fosfatazda artış
Çok nadir : hepatit
Metabolik ve beslenme bozuklukları
Sık : hiponatremi
Çok nadir : nöbetler, konfüzyon, bilinç bulanıklığı, ensefalopati gibi belirti ve bulguların
eşlik ettiği hiponatremi, bulanık görme, bulantı, kusma.
Solunum sistemi
Sık : Üst solunum yolu enfeksiyonu
Cilt
Sık : akne, alopesi, döküntü
Sık değil : ürtiker
Çok nadir : Stevens-Johnson sendromu, sistemik lupus eritematozus.
Duyu organları
Çok sık : diplopi
Sık : vertigo, bulanık görme
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Okskarbazepin ve aktif metaboliti olan MHD, sitokrom P450 (CYP) 2C19’u inhibe
ettiklerinden (fenobarbiton, fenitoin gibi) CYP 2C19 ile metabolize olan ilaçlarla birlikte
okskarbazepin kullanıldığında, birlikte kullanılan ilacın dozunun ayarlanması gerekebilir.
MHD, UDP-glukuronil transferazı zayıf olarak inhibe ettiğinden, valproik asit ve lamotrijin
gibi UDP-glukuronil transferaz ile metabolize olan ilaçlarla bir etkileşim görülmesi
beklenmez.
Okskarbazepin ve MHD; dihidropiridin, kalsiyum antagonistleri, oral kontraseptifler ve
karbamazepin gibi anti-epileptiklerin metabolizasyonunda rol oynayan CYP 3A4 ve CYP
3A5’i uyararak bu ilaçların plazma derişimlerinin azalmasına neden olabilirler.
Okskarbazepin tedavisi sonlandırıldığında, birlikte kullanılan bu ilaçların dozlarının yeniden
ayarlanması gerekebilir.
Günde 1200 mg’ın üstündeki dozlarda kullanılan okskarbazepin, birlikte kullanılan fenitoin’in
plazma düzeylerini yaklaşık % 40 artırdığından fenitoin dozunun azaltılması gerekebilir.
Fenobarbitol ile birlikte okskarbazepin kullanıldığında fenobarbitol düzeyinde % 15 artış
gözlenir.
Sitokrom P450 sistemini güçlü bir şekilde uyaran karbamazepin, fenitoin ve fenobarbital gib
ilaçlar MHD plazma düzeylerini % 29-40 oranında azaltırlar.
Okskarbazepin ile oto-indüksiyon gözlenmemiştir.
Okskarbazepin ile oral kontraseptifler birlikte kullanıldığında etinilöstradiyol ve
levonorgestrel plazma derişimlerinin etkilendiği gözlenmiştir. Okskarbazepin hormonal
kontraseptiflerin etkinliğini azaltabilir.
Birlikte kullanıldıklarında, okskarbazepin felodipin’in EAA’sını % 28; verapamil MHD
plazma düzeyini %20 azaltmıştır.
Simetidin, eritromisin ve dekstropropoksifenin MHD farmakokinetiği üzerinde etkileri
yoktur. Varfarin ile okskarbazepin arasında bir etkileşim saptanmamıştır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Okskarbazepin aç veya tok karna kullanılabilir.
Gerek monoterapide gerekse diğer anti-epileptik ilaçlarla kombine edildiğinde, günde iki kez
kullanılır. Doz hastanın klinik yanıtına göre artırılabilir.
Okskarbazepin tedavisi sırasında plazma okskarbazepin düzeyinin izlenmesi gerekmez.
Doktor başka türlü önermediği takdirde, önerilen dozlar şu şekildedir:
Erişkinler
Kombine tedavi
Tedaviye günde iki doz şeklinde 600 mg ile başlanmalıdır. Gerektiğinde, günde 600 mg’ı
aşmamak koşuluyla, haftalık aralıklarla doz tedrici olarak artırılabilir. Önerilen günlük doz
günde 1200 mg’dır. 1200 mg’ın üzerindeki dozlarda etkinlik artmasına karşın, hastalar
özellikle merkezi sinir sistemi yan etkileri nedeniyle tedaviyi tolere edemeyebilirler.
Kombinasyon tedavisinden monoterapiye geçiş
Birlikte başka bir anti-epileptik ilaç kullanan hastalarda, tedaviye günde 600 mg
okskarbazepin ile başlanarak ve birlikte kullanılan diğer anti-epileptik ilacın dozunu azaltarak,
monoterapiye geçilebilir. Yaklaşık 2-4 haftada maksimum okskarbazepin dozuna çıkılırken
birlikte kullanılan anti-epileptik ilaçların kullanımı 3-6 haftada tamamıyla sonlandırılmalıdır.
Gerektiğinde, günde 600 mg’ı aşmamak koşuluyla, doz haftalık aralıklarla tedrici olarak
artırılarak günlük en yüksek doz olan 2400 mg’a çıkılabilir.
Bu geçiş sürecinde hastalar yakından izlenmelidir.
Monoterapiye başlanması
Anti-epileptik herhangi bir ilaç kullanmayan hastalarda tedaviye günde iki doz halinde verilen
600 mg okskarbazepin ile başlanmalı ve doz üç günde bir 300 mg artırılarak günde 1200 mg’a
çıkılmalıdır.
Günde 2400 mg’ın üstündeki dozlarda kullanımına ilişkin sistematik veri bulunmamaktadır.
4-16 yaş grubundaki çocuklar
Kombine tedavi
Tedaviye günde iki doz halinde 8-10 mg/kg dozunda başlanmalı, genellikle günde 600 mg’lık
doz aşılmamalıdır. Hedeflenen idame dozu çocuğun ağırlığına bağlıdır ve aşağıda belirtilen
bu doza iki haftada geçilir.
2 yaş ve altındaki çocuklarda kullanımına ilişkin veri bulunmamaktadır.
Kombinasyon tedavisinden monoterapiye geçiş
Birlikte başka bir anti-epileptik ilaç kullanan hastalarda, tedaviye günde ikiye bölünerek
uygulanan 8-10 mg/kg okskarbazepin ile başlanarak ve birlikte kullanılan diğer anti-epileptik
ilacın dozunu azaltarak, monoterapiye geçilebilir. Gerektiğinde, haftalık 10 mg/kg artışlarla,
önerilen okskarbazepin dozu elde edilirken, birlikte kullanılan anti-epileptik ilaçların
kullanımı 3-6 haftada tamamıyla sonlandırılabilir. Önerilen dozlar aşağıda belirtilmiştir.
Bu geçiş sürecinde hastalar yakından izlenmelidir.
Monoterapiye başlanması
Anti-epileptik herhangi bir ilaç kullanmayan hastalarda tedaviye günde iki doz halinde verilen
8-10 mg/kg okskarbazepin ile başlanmalı ve doz üç günde bir 5 mg/kg artırılarak aşağıda
önerilen doza ulaşılmalıdır.
Ağırlık (kg) Monoterapi sırasında idame dozu
600 mg’dan 900 mg’a
20
25 900 mg’dan 1200 mg’a
30 900 mg’dan 1200 mg’a
35 900 mg’dan 1500 mg’a
40 900 mg’dan 1500 mg’a
45 1200 mg’dan 1500 mg’a
50 1200 mg’dan 1800 mg’a
55 1200 mg’dan 1800 mg’a
60 1200 mg’dan 2100 mg’a
65 1200 mg’dan 2100 mg’a
70 1500 mg’dan 2100 mg’a
Karaciğer yetmezliğinde kullanım
Hafif ve orta karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.
Böbrek yetmezliğinde kullanım
Böbrek işlevleri bozuk (kreatinin klerensi < 30ml/dakika) olan hastalarda başlangıç dozu yarı
yarıya azaltılmalıdır. Bu hastalarda doz yükseltilmesi de dikkatle yapılmalıdır.
Yaşlılarda kullanım
Böbrek işlevleri düzenli olmayan yaşlılarda doz ayarlaması gerekir.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Doz aşımına ilişkin veriler sınırlıdır. Bildirilen en yüksek doz günde yaklaşık 24.000 mg’dır.
Uyku hali, sersemlik, bulantı, kusma, hiperkinezi, hiponatremi, ataksi ve nistagmus doz
aşımında ortaya çıkan bulgulardır. Tüm hastalar semptomatik tedavi ile iyileşmiştir.
Okskarbazepinin spesifik bir antidotu yoktur. Doz aşımı halinde semptomatik ve destekleyici
tedavi uygulanır. Midenin yıkanması ve/veya aktif kömür uygulaması düşünülebilir.
SAKLAMA KOŞULLARI
25 oC‘nin altındaki oda sıcaklığında, rutubetten koruyarak saklayınız.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Oxilepsi 300 mg Divitab: 300 mg okskarbazepin içeren 50 film tablet.
PİYASADA MEVCUT DİĞER TİCARİ ŞEKİLLERİ
Oxilepsi 600 mg Divitab: 600 mg okskarbazepin içeren 50 film tablet.
RUHSAT SAHİBİ
Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7
Levent 34394 İstanbul
ÜRETİM YERİ
Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz
Ruhsat tarihi: 23.05.2007
Ruhsat no: 211/43
Reçete ile satılır.
Prospektüs onay tarihi: 23.05.2007

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.