NIPIDOL 5 MG 20 TABLET Prospektüs

Nipidol
®
5 mg TABLET
FORMÜLÜ : Beher tablet;
5 mg Amlodipin baz’a eşdeğer Amlodipin besilat ihtiva eder.
FARMAKOLOJ K ÖZELL KLER :
Farmakodinamik Özellikleri :
Amlodipin dihidropiridin sınıfından bir kalsiyum antagonisti (kalsiyum kanal blokörü)’dir.
Kalsiyum iyonunun miyokard ve düz kas hücre membranındaki kalsiyum kanalları (yavaş
kanallar) yoluyla hücre içine girişini inhibe eder. Amlodipin miyokarddan çok vasküler düz
kas hücreleri için selektiftir. Bu hücrelerin kontraksiyonu için ekstrasellüler kalsiyum
iyonlarının hücre içine girmesi gerekir. Amlodipin transmembran kalsiyum akımını
engelleyerek periferik arteriyollerde vazodilatasyon yapar, periferik rezistansı ve sistemik kan
basıncını düşürür. Eforla gelen angina pektoriste terapötik etkisi, kalp yükünün (afterload) ve
buna bağlı olarak miyokard oksijen gereksinimin azalmasına bağlıdır. Vazospastik angina
pektoristeki (Prinzmetal anjini) etkenliği koroner arter spazmını bloke etmesiyle
açıklanmaktadır.
Farmakokinetik Özellikleri :
Amlodipin ağız yoluyla alındıktan sonra iyi absorbe olur, 6-12 saat sonra doruk plazma
konsantrasyonları oluşur. Mutlak biyoyararlılığı % 64-90 olup midede besin bulunmasından
etkilenmez. Dolaşımdaki ilacın % 93’ü plazma proteinlerine bağlıdır. Amlodipin yoğun bir
hepatik metabolizma (% 90) ile inaktif metabolitlere dönüşür ve ilacın % 10’u değişmemiş
molekül, % 60’ı metabolitler şeklinde idrarla atılır. Plazmadan terminal eliminasyon yarı
ömrü 30-50 saattir. Art arda her gün verildiğinde 7-8 günde kararlı durum plazma düzeyleri
oluşur. Renal yetmezlikte amlodipin kinetiği değişmez ve doz ayarlaması gerekmez.
Yaşlılarda, kalp yetmezliğinde ve hepatik yetmezlikte amlodipin klerensi azalır ve EAA (Eğri
altındaki alan) % 40-60 artar. Böyle hastalarda doz ayarlaması gerekebilir.
END KASYONLARI :
N P DOL® hipertansiyon tedavisinde endikedir ve gerek yalnız başına monoterapi olarak
gerekse diğer antihipertansif ilaçlarla kombine olarak kullanılabilir. N P DOL® kronik stabil
angina pektoris tedavisinde endikedir ve gerek yalnız başına monoterapi olarak gerekse diğer
antianjinal ilaçlarla birlikte kullanılabilir.
N P DOL® gerek teşhisi kesinleşmiş gerekse varlığından şüphe edilen vazospastik angina
pektoris (Prinzmetal veya variyant anjini) tedavisinde endikedir. Bu amaçla gerek monoterapi
olarak yalnız başına gerekse diğer antianjinal ilaçlarla kombine olarak kullanılabilir.
KONTREND KASYONLARI :
N P DOL® amlodipine, dihidropiridinlere ve tabletteki maddelerden herhangi birine karşı
aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.
UYARILAR / ÖNLEMLER :
Genel : Vazodilatatör etkisinin yavaş başlaması nedeniyle amlodipinin oral yolla
verilmesinden sonra hipotansiyon görülmesi nadirdir. Ancak bütün vazodilatörlerde olduğu
gibi özellikle ileri derecede aortik stenozu olan hastalarda N P DOL® ile tedaviye başlarken
dikkatli olmalıdır.
Kalp Yetmezliği : Amlodipin NYHA sınıf III-IV kalp yetmezliği olan hastalarda zararlı bir
etkiye yol açmamıştır.
Genel olarak kalsiyum antagonistleri kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Beta-blokör Kesilmesi : Amlodipin bir beta-blokör değildir ve beta-blokörlerin ani olarak
kesilmesinin yol açacağı tehlikelere karşı koruma sağlamaz. Beta-blokörler yavaş yavaş doz
azaltılarak kesilmelidir.
Karaciğer Yetmezliği : Karaciğer fonksiyon azalması olan hastalarda (Child Pough A,B,C)
amlodipinin plazma elimininasyon yarı ömrü uzamaktadır. N P DOL® bu hastalarda dikkatle
kullanılmalıdır.
Böbrek Yetmezliği : Amlodipinin plazma konsantrasyonları renal fonksiyon azalması ile
bağlantılı değildir. Böbrek hastalarında ilaç normal dozlarda kullanılır. Amlodipin diyalize
olmaz.
Gebelikte ve Laktasyonda Kullanım :
Gebelikte Kullanım : Gebelik kategorisi C’dir. Amlodipin gebelikte ancak anneye
sağlayacağı faydalar fetus için potansiyel risklerden üstünse kullanılmalıdır.
Laktasyonda Kullanım : Amlodipinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmiyor. Emziren
annelerin ya emzirmeyi ya da amlodipin tedavisini bırakmaları önerilir.
Pediatride Kullanım : Amlodipinin pediyatrik hastalarda emniyet ve etkenliği belirlenmiş
değildir.
LAÇ ETK LEŞ MLER :
Amlodipin, tiazid diüretikler, beta-blokörler, anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörler, uzun
etkili nitratlar, dilaltı nitrogliserin, nonsteroid antiinflamatuvar ajanlar, steroidler,
antibiyotikler ve oral hipoglisemik ilaçlarla birlikte emniyetle kullanılmıştır.
n vitro denemelerde amlodipin aşağıdaki ilaçların proteine bağlanmasını etkilememiştir :
digoksin, fenitoin, varfarin ve indometasin.
Sağlıklı gönüllülere amlodipin ve digoksin birlikte verildiğinde serum digoksin seviyeleri ve
digoksinin renal klerensi değişmez.
Simetidin birlikte verildiğinde amlodipinin farmakokinetiğini değiştirmez.
Amlodipin ile varfarin birlikte kullanıldığında varfarinin protrombin zamanına etkisi
değişmez.
YAN ETK LER / ADVERS ETK LER :
Amlodipine iyi tolere edilir. Bildirilen yan etkilerin çoğu hafif ve orta derecededir. Tedavi
sırasında en sık görülen yan etkiler şunlardır : ödem, baş dönmesi, yorgunluk, baş ağrısı,
çarpıntı, kızarma (flushing), bulantı, karın ağrısı ve uyuklama.
Aşağıdaki yan etkiler hastaların % 1’den azında görülmüş olup ilaçla nedensellik ilişkisi olup
olmadığı belli değildir :
Aritmi, postural hipotansiyon, tremor, vertigo, diare, flatulans, kusma, dispepsi, kilo alma,
artralji, miyalji, kas krampı, insomni, depresyon, anksiyete, epistaksis, dispne,deri erüpsiyonu.
Amlodipinin laboratuar test değerlerinde klinik olarak anlamlı bir değişmeye neden olduğu
gözlenmemiştir.
BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
KULLANIM ŞEKL ve DOZU :
Hipertansiyon tedavisi için amlodipinin başlangıç dozu günde bir kere 5 mg, maksimum doz
günde bir kere 10 mg'dır. Vücut yapısı ufak ve zayıf kişilerde, yaşlılarda ve karaciğer
fonksiyonu azalmış hastalarda (Child Pough A, B, C) başlangıç dozu günde 2.5 mg olmalıdır.
N P DOL® diğer antihipertansif ilaçlarla yapılan bir tedaviye ilave ediliyorsa yine günde
2.5 mg önerilir.
Doz hastanın cevabına göre ayarlanır. Titrasyon 7-14 gün ara ile yapılmalıdır. Ancak hasta sık
görülebiliyorsa doz ayarlaması daha sık aralarla yapılabilir.
Kronik stabil ve vazospastik angina pektoris tedavisi için önerilen doz günde bir kez 5-10
mg’dır. 5 mg’lık doz yaşlılar ve karaciğer hastaları içindir. Hastaların çoğunda 10 mg’lık doz
gereklidir.
DOZ AŞIMI ve TEDB RLER :
Amlodipin doz aşımına dair deneysel doküman yoktur. Ancak eldeki verilere göre aşırı
periferik vazodilatasyon ve buna bağlı belirgin ve muhtemelen uzun süreli sistemik bir
hipotansiyon oluşması muhtemeldir.
Amlodipin sürdozajına bağlı hipotansiyon durumunda kalp ve solunum fonksiyonlarının
izlenmesi, ekstremitelerin yükseğe kaldırılması, dolaşımdaki sıvı hacmi ve atılan idrar
hacminin izlenmesi gerekir. Kullanımına dair bir kontrendikasyon bulunmaması şartıyla,
vasküler tonus ve kan basıncını düzeltmek için bir vazokonstriktör yararlı olabilir.
Amlodipin yüksek oranda proteinlere bağlı olduğundan diyaliz yararlı olmaz.
SAKLAMA KOŞULLARI :
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde, ambalajında ve 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında
saklayınız.
T CAR TAKD M ŞEKL ve AMBALAJ MUHTEVASI :
Nipidol 5 mg Tablet, 20 tablet blister ambalajda
Diğer Farmasötik Dozaj Şekli :
Nipidol 10 mg Tablet, 20 tablet blister ambalajda
RUHSAT SAH B ve MAL YER :
B OFARMA LAÇ SAN.VE T C.A.Ş. Samandıra/ STANBUL
RUHSAT TAR H ve NO : 18.03.1994 - 168/29
PROSPEKTÜS ONAY TAR H : 04.11.2003
Reçete ile satılır.


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2021 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.