MELURJIN 15 MG 30 TABLET Prospektüs

MELURJİN 15 mg TABLET
FORMÜLÜ
Her bir tablet 15 mg meloksikam içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikleri
Meloksikam, antienflamatuvar, analjezik ve antipiretik etkilere sahip olduğu
gösterilmiş bulunan, enolik asit sınıfından bir nonsteroidalal antienflamatuvar
bir ilaçtır. Meloksikam, bütün standart enflamasyon modellerinde güçlü bir
antienflamatuvar etki göstermiştir.
Meloksikamın enflamasyon mediatörleri olarak bilinen prostaglandinleri inhibe
etmesi, anlatılan bu etkileri açıklayan ortak bir mekanizma olabilir.
Meloksikamın ülserojen dozuyla ve antienflamatuvar etki sağlayan dozuyla
ilgili olarak deneysel adjuvan artritinde yapılan karşılaştırmalar, bu ilacın
nonsteroidal antienflamatuvar grubundaki standart ilaçlardan daha üstün
terapötik sınırlara sahip olduğunu doğrulamıştır. Meloksikam in-vivo olarak,
enflamasyon yerindeki prostaglandin biyosentezini, mide mukozasındaki veya
böbrekteki prostaglandin sentezinden daha güçlü bir şekilde inhibe etmiştir.
Bu artmış ilaç emniyeti profilinin COX-1’den çok COX-2’nin selektif olarak
inhibe edilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Meloksikamın COX-1’
den ziyade COX-2’yi selektif olarak inhibe ettiği, kobay makrofajları, sığır aort
endotel hücreleri (COX-1 aktivitesinin test edilmesi amacıyla), fare
makrofajları (COX-2 aktivitesinin test edilmesinde) ve cos-hücrelerinde yapılan
rekombinant insan enzimleri gibi çeşitli hücre sistemlerinde in-vitro olarak
gösterilmiştir.
Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarda COX-2 inhibisyonunun terapötik fayda
sağladığını, COX-1 inhibisyonunun ise midedeki ve böbrekteki yan etkilerden
sorumlu olduğunu gösteren kanıt sayısı, gittikçe artmaktadır. Önerilen
meloksikam dozlarına eşlik edebilen perforasyonlar, ülserler ve ülser
kanamaları gibi advers gastrointestinal olayların insidansının, diğer
nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların standart dozlarına kıyasla çok daha
düşük olduğu, klinik çalışmalarda gösterilmiştir.
Farmakokinetik Özellikler
Meloksikam, oral yolla kullanım sonrası iyi oranda (% 89) emilir. Besinlerle
birlikte alınması, emilimde değişiklik yapmaz. Oral yolla 7.5 ve 15 mg’lık
dozlardan sonraki ilaç konsantrasyonları dozla orantılıdır. Kararlı plazma
düzeyleri, 3-5 gün içerisinde elde edilir.
Plazma klirensi ortalama 8 ml/dk’dır ve yaşlılarda daha azdır. Dağılım hacmi
düşük olup ortalama 11 litre dolayındadır. Bu değerler hastadan hastaya %
30-40 değişiklik gösterebilir.
Bir yıldan daha uzun devam eden sürekli tedavi sonrasındaki ilaç
konsantrasyonları, kararlı plazma düzeyleri elde edildikten sonrakilere benzer.
Plazmadaki meloksikamın % 99’dan fazlası plazma proteinlerine bağlanır.
Günde tek doz şeklindeki kullanımla ilacın plazma konsantrasyonlarında
meydana gelen dalgalanmalar nispeten az olup kararlı plazma düzeylerine
maks/C min ( doz öncesi ) konsantrasyonlar arasındaki farklar
ulaştıktan sonra C
7.5 mg’lık dozlarda 0.4-1.0 mcg/ml ; 15 mg’lık dozlarda 0.8-2.0 mcg/ml
arasında değişir. Meloksikam sinoviyal sıvıya iyi geçer ve burada,
plazmadakinin yaklaşık yarısı kadar konsantrasyona ulaşılır. Meloksikam,
büyük oranda metabolize olur ve günlük dozun %5’ten daha düşük bir bölümü,
hiç değişmeksizin dışkıyla vücuttan atılır. Meloksikam değişmemiş olarak
idrarda eser miktarlarda bulunur. Meloksikamın metabolizmasında başlıca yol,
maddenin tiyazolil bölümündeki metil grubunun oksidasyonudur ve
metabolitlerin yaklaşık yarısı idrarla, kalanı dışkıyla vücuttan atılır.
Meloksikamın ortalama vücuttan eliminasyon yarı ömrü 20 saattir. Karaciğer
yetmezliği ve hafif ya da orta şiddetteki böbrek yetmezliği meloksikam
farmakokinetiğini önemli ölçüde etkilemez.
Pediatrik hastalarda:
2-6 yaş grubunda; 0,25 mg/kg’lık tek doz uygulamasından sonra ve kararlı
durum (0.375mg/kg/gün) sağlandıktan sonra 7-16 yaş grubu ile
karşılaştırıldığında yaklaşık olarak % 30 daha düşük maruziyet durumu
oluşmuştur.
7-16 yaş grubu hastalar yetişkin hastalarla karşılaştırıldığında tek dozda
benzer meloksikam maruziyeti gözlenmiştir. Meloksikam ortalama eliminasyon
yarılanma ömrü 2-6 yaş grubunda 15.2 saat, 7-16 yaş grubunda 13.0 saattir.
2 yaşın altındaki pediatrik hastalarda Meloksikam’ın farmakokinetik özellikleri
araştırılmamıştır.
Geriatrik hastalarda: 65 yaşın üzerindeki erkeklerde yapılan çalışmalar
denge durumundaki farmakokinetik verilerin ve plazma konsantrasyonlarının
genç erkeklerdeki sonuçlara benzer olduğunu ortaya koymuştur. 65 yaş
üzerindeki kadınların ise 55 yaşın altındaki kadınlara göre EAA değerlerinin
%47, Cmaks değerlerinin ise % 32 daha yüksek olduğu ortaya konmuştur. Yaşlı
kadınlarda toplam konsantrasyon artmış olmasına rağmen, advers olay profili
her iki yaşlı hasta populasyonu için benzerdir. Yaşlı erkek hastalarla
kıyaslandığında, yaşlı kadın hastalarda küçük bir serbest fraksiyon
bulunmuştur.
Hepatik yetmezlik durumlarında: Tek doz 15 mg meloksikam verildiğinde
hafif ve orta düzeyde hepatik rahatsızlığı olan hastaların plazma
konsantrasyonları sağlıklı gönüllülerle karşılaştırıldığında önemli bir fark
göstermemiştir. Meloksikamın proteinlere bağlanması hepatik yetmezliği
etkilememektedir. Şiddetli hepatik yetmezliğe sahip hastalar üzerinde çalışma
yapılmamıştır.
Renal yetmezlik durumlarında:
Serbest EAA değerleri benzer olmakla birlikte böbrekteki yetersizliğe bağlı
olarak toplam ilaç plazma konsantrasyonu da azalmaktadır. Bu hastalarda
muhtemelen metabolik klirensteki artışa bağlı olarak Meloksikam’ın total
klirens değerleri de artmaktadır. Hafif renal yetmezliği olan hastalarda doz
ayarlamasına gerek duyulmamaktadır. Şiddetli renal yetmezliği olan hastalar
üzerinde çalışma yapılmamıştır. Şiddetli renal yetmezliği olan hastaların
MELURJİN’ı kullanması önerilmemektedir(Bkz Uyarılar/ Önlemler).
Hemodiyalizin etkilerini incelemek için tek doz verilen meloksikam’ın kronik
hemodiyalizli renal yetmezliği olan hastalarda sağlıklı gönüllülere oranla daha
yüksek Cmaks değerleri oluşturduğu gözlemlenmiştir. Hemodiyaliz plazmadaki
total ilaç konsantrasyonunu düşürmez. Bu nedenle hemodiyaliz sonrasında ek
doza gerek yoktur.
ENDİKASYONLARI
Melurjin 15 mg tablet,
• Romatoid artritin semptomatik tedavisi
• Ağrılı osteoartritin (artroz, dejeneratif eklem hastalığı) semptomatik
tedavisi
• Ankilozan spondilitin semptomatik tedavisinde endike bir nonsteroidal
antienflamatuvar ilaçtır.
KONTRENDİKASYONLARI
Meloksikam’a veya ilaçtaki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığı olanlarda
kullanımı kontrendikedir.
Asetil salisilik asitle ve diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarla çapraz
duyarlılık olasılığı vardır.
Melurjin, aspirin ve diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların kullanımı
sonucu astım belirtileri, burun polipleri, anjiyoödem veya ürtiker gelişmiş olan
hastalara verilmemelidir.
Ayrıca;
• Aktif peptik ülserasyonda
• Ağır karaciğer yetmezliğinde
• Diyaliz edilmeyen ağır böbrek yetmezliğinde
• Çocuklar ve 15 yaş altı adölesanlarda kullanılmamalıdır.
UYARILAR / ÖNLEMLER
Kardiyovasküler Risk
NSAİ ilaçlar ölümcül olabilen ciddi kardiyovasküler trombotik vakalar,
miyokardiyal enfarktüs ve felç risklerinde artışa sebep olabilirler. Bu risk
kullanım süresince artabilir. Kardiyovasküler hastalığı olan veya bu
hastalığa ait risk faktörlerini taşıyan hastalar yüksek risk grubunda
olabilirler.
MELURJİN koroner arter baypas greft (KABG) ameliyat hazırlığı
esnasında yapılan operasyon öncesi ağrı tedavisi için kontrendikedir.
Gastrointestinal Risk
NSAİ ilaçlar ölümcül olabilen kanama, ülserasyon ve mide veya
bağırsakların perforasyonu gibi ciddi gastrointestinal yan etki riskinin
artışına sebep olabilirler. Bu olaylar kullanım süresi boyunca ve uyarı
semptomları olmaksızın meydana gelebilir. Yaşlı hastalarda ciddi
gatrointestinal vaka riski daha yüksektir.
Hipertansiyon
Meloksikamı da içeren NSAİ ilaçlar, hipertansiyon hastalarının durumunu kötü
yönde etkileyebilir ya da yeni hipertansiyon başlangıcına neden olabilir. NSAİ
ilaç ile birlikte tiazid ya da diüretik kullanan hastalarda tedaviye cevap
zayıflamaktadır. Meloksikam kullanımında hipertansiyonlu hastalar
uyarılmalıdır. NSAİ ilaçlarla tedavi sırasında ve tedavi boyunca kan basıncı
izlenmelidir.
Konjestif kalp yetmezliği
NSAİ ilaç kullanımı sırasında bazı hastalarda sıvı tutulumu ve ödem meydana
gelebilir. Meloksikam, sıvı tutulumu, hipertansiyon ya da kalp yetmezliği olan
hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Renal Etkiler
Böbreğe gelen kan miktarı ve kan hacmi azalmış olan hastalarda bu ilaçların
kullanılması, tedavinin durdurulmasından sonra tipik olarak tedavi öncesindeki
duruma dönülmesiyle sonuçlanan, klinik renal dekompansasyona neden
olabilir.
Dehidrasyon gelişmiş olan hastalarla konjestif kalp yetmezliği, karaciğer
sirozu, nefrotik sendrom ve klinik böbrek hastalığı bulunan vakalar, diüretik
kullananlar ya da hipovolemiyle sonuçlanabilecek büyük cerrahi girişimlerin
uygulanacağı hastalar bu tip reaksiyon risklerinin artmış olduğu vakalardır. Bu
hastalardaki nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarla tedavinin başlangıcında,
diürez hacmi ve böbrek fonksiyonu dikkatle izlenmelidir.
Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar nadiren interstisyel nefrit,
glomerülonefrit, renal medullar nekroz, veya nefrotik sendrom nedeni olabilir.
Hemodiyalizle tedavi edilen terminal dönem böbrek yetmezliği hastalarında
kullanılacak Meloksikam dozu 7.5 mg’ı aşmamalıdır. Hafif veya orta derecede
böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi dakikada > 25 ml) olan hastalarda dozun
azaltılması gerekmez.
Anafilaktik reaksiyonlar
Diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarda da olduğu gibi, anafilaktik
reaksiyonlar yalnızca meloksikama önceden maruziyeti olmayan hastalarda
oluşabilir. Aspirin veya diğer NSAİ ilaçlara allerjisi olan hastalarda
kullanılmamalıdır. Anafilaktik reaksiyonlar, genellikle aspirin veya diğer
nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların kullanımından sonra potansiyel ölümcül
bronkospazm gösteren nazal polipli ya da polipsiz rinit hikayesi olan astım
hastalarında oluşur.
Deri reaksiyonları
Eksfolyatif dermatit, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroz
gibi ciddi advers deri reaksiyonları meydana gelebilir. Hastalar deri
reaksiyonlarının belirtileri konusunda bilgilendirilmeli, deride kızarıklık ve diğer
hipersensitivite reaksiyonları görüldüğü anda ilaç bırakılmalıdır.
Diğer bütün nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi serum
transaminaz düzeylerinin veya karaciğer fonksiyonunu gösteren diğer
parametrelerin yükseldiği zaman zaman bildirilmiştir. Bu yükselmeler hemen
her zaman için hafif ve geçicidir. Eğer anormallik şiddetli veya kalıcıysa
meloksikam tedavisi durdurulmalı ve hastada izleme testleri uygulanmalıdır.
Klinik bakımdan stabil olan karaciğer sirozu vakalarında doz azaltılması
gerekmez.
Yıpranmış, zayıf düşmüş olan hastalar, yan etkileri daha az tolere
edebildiklerinden, dikkatle kontrol altında tutulmalıdır. Diğer nonsteroidal
antienflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi, karaciğer, böbrek veya kalp fonksiyon
bozukluklarının bulunma olasılığı daha çok olan yaşlı hastalarda dikkatli olmak
gerekir.
Çocuklarda kullanılacak dozaj henüz saptanmadığından bu ilaç yalnızca
erişkinlerde kullanılmalıdır.
GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIMI
Gebelikte kullanım kategorisi C’dir.
Meloksikam fetüs veya neonat’ta, malformasyona sebep olmaksızın, geri
dönüşümlü zararlı etkilerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Gebelikte
kullanımının güvenilirliği ispatlanmamıştır.
Emzirme döneminde kullanımının güvenilirliği ispatlanmamıştır.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Meloksikam verilmesiyle nadiren oluşabilecek yan etkiler şunlardır ;
Gastrointestinal: Dispepsi, bulantı, kusma, karın ağrısı, kabızlık,
bağırsaklarda aşırı gaz bulunması, ishal (%12’den daha sık ), transaminazlar
ve billirubin düzeyleri gibi karaciğer fonksiyon parametrelerinde geçici
anormallikler, özofajit, gastroduodenal ülser, gizli veya makroskobik
gastrointestinal kanama ( % 0.1-1 arasında ), kolit (% 0.1’den daha seyrek )
Hematolojik : Anemi ( % 1’den daha sık ), kan sayımı anormallikleri ve bu
arada lökosit form değişiklikleri, lökopeni ve trombositopeni.
Dermatolojik : Kaşıntı, deri döküntüsü ( % 1’den daha sık ), stomatit, ürtiker
( %0.1-1 arasında ), fotosensitizasyon ( % 0.1’den daha seyrek )
Respiratuvar : Aspirin veya meloksikam dahil diğer nonsteroidal
antienflamatuvar ilaç verilen bazı hastalarda akut astım gelişebildiği
bildirilmiştir. ( % 0.12’den daha seyrek )
Merkezi sinir sistemi : Sersemleme hissi, baş ağrısı (% 1’den daha sık ), baş
dönmesi , kulak çınlaması, göz kararması (% 0.1-1 arasında )
Kardiyovasküler : Ödem (% 1’den daha sık) , kan basıncının yükselmesi,
palpitasyon, deride kızarma (% 0.1-1 arasında ), aritmi, taşikardi
Ürogenital : Böbrek fonksiyonu parametrelerinde anomaliler, serum kreatinin
ve/veya üre düzeylerinin yükselmesi (%0.1-1 arasında )
Kas ve Eklemlerde: Eklem ağrısı, sırt ağrısı
Psikiyatrik: Uykusuzluk, anksiyete, iştah artışı, depresyon, sinirlilik hali
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA
BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ
• Salisilatlar dahil olmak üzere yüksek doz nonsteroidal antienflamatuvar
ilaçlar: En az iki nonsteroidal antienflamatuvar ilacın birlikte verilmesi,
sinerjik etki göstererek gastrointestinal ülserasyon ve kanama riskini
artırabilir.
• Oral antikoagülanlar; varfarin, tiklopidin, sistemik olarak verilen heparin,
trombolitikler: Kanama riskinde artış. Birlikte kullanılması kesinlikle
gerekiyorsa, varfarin gibi antikoagülan ilaçların etkisi takip edilmelidir.
• Lityum : Nonsteroidal antienflamatuvar grubu ilaçların plazma lityum
düzeylerini yükselttikleri bildirilmiştir. Melurjin tablet tedavisi başlangıcında,
dozaj ayarlanması sırasında ve Melurjin tablet tedavisinden sonra plazma
lityum düzeylerinin izlenmesi önerilir.
• Metotreksat : Melurjin tablet, diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar
gibi metotreksatın hematolojik toksisitesini artırabilir. Bu durumda kan
sayımının yakından izlenmesi önerilir.
• Doğum kontrol önlemleri : Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların uterus içi
doğum kontrol önlemlerinin etkinliğini azalttığı bildirilmiştir.
• Diüretikler : Dehidrasyon gelişmiş durumdaki hastalarda nonsteroidal
antienflamatuvar ilaç tedavisine, akut böbrek yetmezliği riski eşlik eder.
Melurjin ve diüretik kullanmakta olan hastalarda dehidrasyondan
sakınılmalı ve böbrek fonksiyonu, tedavi öncesinde izlenmelidir.
• Antihipertansifler (beta blokerler, ACE inhibitörleri, vazodilatörler,
diüretikler gibi) : Nonsteroidal antienflamatuvar ilaç tedavisi sırasında
damarları genişleten prostaglandinlerin inhibisyonu sonucu, antihipertansif
ilaçların etkisinde azalma bildirilmiştir.
• Kolestiramin, gastrointestinal kanaldaki meloksikamı bağlayarak bu ilacın
vücuttan daha çabuk atılmasına neden olur.
• Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar böbreklerdeki prostaglandin
mediyatörlüğü ile ortaya çıkan etkileri üzerinden, siklosporinin
nefrotoksisitesini arttırabilir. Bu ilaçların birlikte kullanılması sırasında
böbrek fonksiyonu ölçülmelidir.
Melurjin ile birlikte antasid, simetidin, digoksin veya furosemid verilmesi
sırasında farmakokinetik bakımdan önem taşıyan ilaç-ilaç etkileşimleri
görülmemiştir. Oral antidiyabetiklerle etkileşim olasılığı gözönünde
bulundurulmalıdır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Mümkün olan en düşük dozda en kısa süreli tedavi planlanmalıdır.
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde ;
Romatoid artrit: Günde 15 mg terapötik cevaba göre bu doz, günde 7.5 mg’a
indirilebilir.
Osteoartrit : Günde 7.5 mg, gerektiğinde bu doz günde 15 mg’a yükseltilebilir.
Ankilozan spondilit : Günde 15 mg
Yan etki riski yüksek olan hastalarda tedaviye 7.5 mg dozla başlanır.
Ağır böbrek yetmezliği olan diyaliz hastalarında günlük doz 7.5 mg üzerine
çıkmamalıdır.
Melurjin’in önerilen maksimum günlük dozu 15 mg’dır. Gıdalarla etkileşimi
yoktur.
Çocuklarda kullanılacak dozaj henüz saptanmadığı için bu ilaç yalnızca
erişkinlerde kullanılmalıdır.
Tabletler yemeklerde suyla veya başka bir sıvıyla yutulmalıdır.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Bilinen bir antidot mevcut olmadığından, doz aşımı durumunda midenin
boşaltılması ve genel destek önlemlerinin alınması gibi standart önlemlere
başvurulmalıdır.
Kolestiraminin, meloksikamın vücuttan uzaklaştırılmasını hızlandırdığı, klinik
çalışmalarda gösterilmiştir.
Şiddetli zehirlenme durumlarında hipertansiyon, akut renal yetmezlik,
karaciğer fonksiyonlarında bozulma, solunum depresyonu, koma,
konvülsiyonlar, kardiyovasküler yıkım ve kalp krizi gözlenebilir.
SAKLAMA KOŞULLARI
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve ambalajında
saklanmalıdır.
ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞMEYECEĞİ YERLERDE VE
AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ
10 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ :
Melurjin 7.5 mg tablet : 10 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 10.06.2008
RUHSAT TARİHİ : 09.06.2008 - 216/7
RUHSAT SAHİBİ :
DROGSAN İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Oğuzlar Mah.
56. sok. 7/3 06520 Balgat / ANKARA
İMALATÇI :
DROGSAN İlaçları San. ve Tic. A.Ş. 06760 Çubuk / Ankara


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2021 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.