L ile başlayan ilaçlar » Biofarma » LOXIBIN 100 MG 28 FİLM TABLET

LOXIBIN 100 MG 28 FİLM TABLET

 • İlaç Firması :
  BIOFARMA
 • Barkod :
  8699578092443
 • Fiyatı :
  23.75TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  C09CA01
 • Etkin madde :
  losartan potasyum
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - C - KALP DAMAR SİSTEMİ
  C09 RENİN-ANJİYOTENSİN SİSTEMİ
  C09C ANJİYOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ
  C09CA Anjiyotensin II antagonistleri
  C09CA01 losartan potasyum

losartan potasyum etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Anjiyotensin II antagonisti antihipertansif.
Yetişkinde günde 1 defa 25-100mg.

Gebelik kategorisi; birinci trimestre C, ikinci ve üçüncü trimestre D. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, gebelik, laktasyon.

Etkileşim; fenobarbital, ketokonazol, troleandomisin, gestoden, sulfafenazol.

Yan etkiler; diare, dispepsi, kas krampı, miyalji, baş dönmesi, insomni, nazal konjesyon, öksürük, üst solunum yolu enfeksiyonu...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç.

Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil) (Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.) Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kulllanılmında; hastanın monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının raporda belirtilmesi gerekmektedir.

Prospektüs

LOX B N 100 mg F LM TABLET
FORMÜL : Beher film tablette ;
Losartan potasyum............100 mg
Boyar madde : Titanyum dioksit
FARMAKOLOJ K ÖZELL KLER :
Farmakodinamik Özellikleri :
Losartan bir non-peptid angiotensin II reseptör (AT1 tipi) antagonistidir. Losartan vücutta
dönüştüğü aktif metaboliti ile birlikte selektif olarak AT1 reseptörlerine bağlanarak
angiotensin II’nin vazokonstriktör ve aldosteron salgılatıcı etkilerini bloke eder ve bu yolla
antihipertansif etki gösterir. Gerek losartan gerek onun aktif ana metabolitinin AT1
reseptörlerinde parsiyel agonist aktivitesi yoktur. In vitro araştırmalarda losartanın AT1
reseptörleri için geri dönüşümlü ve kompetitif bir inhibitör olduğu, aktif metabolitinin ise geri
dönüşümlü ve non-kompetitif inhibitör etki gösterdiği ve losartana göre ağırlıkça 10-40 kat
daha aktif olduğu gösterilmiştir.
Renin-angiotensin-aldosteron sisteminin, kan basıncı, kan hacmi ve sodyum iyonunun kontrol
ve regülasyonunda önemli fonksiyonu vardır. Hipotansiyon, hipovolemi ve hiponatremi bu
sistemi aktive eder. Renin sekresyonu artar, renin kandaki angiotensinogeni angiotensin I’e
dönüştürür, bu da ACE (kininase II) ile angiotensin II’ye dönüşür.
Angiotensin II damar düz kaslarında kontraksiyon yapar, kan basıncını arttırır, aldosteron ve
vazopressin salıverilmesini stimüle eder, sempatik sistemi stimüle eder, susuzluk hissini
arttırır, Angiotensin II’nin bütün bu fizyolojik etkileri losartan ve aktif metaboliti tarafından
inhibe edilir.
Angiotensin vücuttaki fizyolojik etkilerini AT1 reseptörlerine bağlanarak gerçekleştirir.
Bütün angiotensin II reseptörlerinin yaklaşık % 30’unu oluşturan AT2 reseptörlerinin
kardiyovasküler sistemdeki fonksiyonu bilinmemektedir.
Losartan ve aktif metaboliti, ATI reseptörleri için yüksek derecede selektivite gösterir.
Bunların AT1 reseptörlerine afinitesi, AT2 reseptörlerine göre 1000 kat fazladır.
Terapötik dozlarda losartan verilmesinden sonra kan basıncı düşer, renin ve angiotensin II
seviyeleri yükselir, aldosteron azalır, potasyum değişmez.
Böbrekte glomerular filtrasyon hızı ve filtrasyon fraksiyonu değişmez, renal plazma akımı
artar, plazma lipid profili değişmez. Glukoz tüketim indeksi ve insülin sensitivitesi yükselir,
ürikozürik etki görülür. ACE inhibitörleri ile karşılaştırmalı bir araştırmada losartanın
öksürüğe neden olmadığı gözlenmiştir.
Losartan hipertansiyonlu hastaların tedavisinde en az ACE inhibitörleri, dihidropiridin
kalsiyum antagonistleri ve beta-adrenerjik blokörler kadar etkilidir.
Hidroklorotiazid ile kombine olarak verildiğinde dozu titre ederek kan basıncını istenilen
seviyeye kadar düşürmek mümkündür.
Farmakokinetik Özellikleri :
Absorpsiyon : Losartan ağız yoluyla iyi absorbe olur, karaciğerde ilk geçiş metabolizmasına
uğrar. Sistemik biyoyararlılığı yaklaşık % 33’tür. Absorbe olan losartanın % 14’ü aktif
metabolite dönüşür. Ortalama doruk plazma konsantrasyonları losartan için 1 saatte, metabolit
için 3-4 saatte oluşur ve bunlar yaklaşık birbirinin aynıdır. Metabolit için EAA losartanınkinin
4 katıdır. Losartan yemekten sonra alınırsa absorbsiyon yavaşlar, Cmax azalır, fakat EAA pek
az etkilenir.
Dağılım : Losartan ve metaboliti plazma proteinlerine (başlıca albümine) yüksek oranda
bağlanır. Serbest plazma fraksiyonu losartan için % 1.3, metabolit için % 0.2’dir. Losartanın
serebrospinal sıvıya geçişi çok azdır. Dağılım hacmi losartan için 34 litre, aktif metabolit için
12 litredir.
Metabolizma : Losartan aktif karboksilik asit metabolitinin yanı sıra birçok inaktif metabolite
de dönüşür. Bunu P450 2C9 ve 3A4 enzim sistemleri sağlar. Normal kimselerde losartanın
% 14’ü metabolitlere dönüşür. Ancak genel popülasyonun yaklaşık % 1’inde bu dönüşüm
% 1’den azdır.
Atılım : Total plazma klerensi losartan ve aktif metabolit için 600 ml/dk ve 50 ml/dk renal
klerens 70 ml/dk ve 25 ml/dk’dır. Verilen bir oral dozun % 4’ünün değişmeden, % 6’sının ise
aktif metabolit halinde idrar yoluyla atıldığı belirlenmiştir. 14C ile işaretlenmiş losartan oral
yolla verildiğinde radyoaktivitenin % 35’i idrarla, % 60’ı feçesle çıkar, intravenöz yolla
verilirse, radyoaktivitenin % 45’i idrarla, % 50’si feçes ile çıkar.
Özel hasta grupları :
Pediyatrik hastalar : Losartan kinetiği 18 yaşından küçüklerde araştırılmamıştır.
Geriyatrik hastalar : 65-75 yaş üstündeki kimselerde kan seviyeleri gençlerle aynıdır. Doz
ayarlaması gerekmez.
Böbrek hastaları : Böbrek hastalarında kreatinin klerensi 30 ml/dk’nın üstünde ise kan
seviyeleri değişmez.
Kreatinin klerensi daha düşükse EAA % 50 artar, hemodiyaliz hastalarında iki katına çıkar.
Ne losartan ne de aktif metaboliti hemodiyalizle kandan çekilmez. Hipovolemi olmadıkça doz
ayarlamasına gerek yoktur.
Karaciğer hastaları : Karaciğer hastalığı geçirmiş olanlarda losartanın başlangıç dozu yarıya
indirilmelidir.
END KASYONLARI :
LOX B N gerek monoterapi olarak, gerekse diğer antihipertansif ilaçlarla kombine şekilde
hipertansiyon hastalığının tedavisinde endikedir.
LOX B N hipertansiyon ve sol ventrikül hipertrofisi olan hastalarda inme riskini azaltmak
için endikedir. Ancak bu fayda siyah ırktan olanlar için geçerli değildir.
LOX B N Tip 2 diyabet ve hipertansiyonu olan hastalarda diyabetik nefropati tedavisi için
endikedir. Serum kreatinini yükselmiş ve proteinürisi olan (idrarda albümin / kreatinin oranı ≥
200) hastalarda nefropatinin ilerlemesini yavaşlatır.
KONTREND KASYONLARI
LOX B N tabletteki maddelerden herhangi birine karşı allerjisi olanlarda kontrendikedir.
UYARILAR / ÖNLEMLER :
Hipotansiyon – Kan hacmi azalmış hastalar :
ntravasküler hacim azalması olan hastalarda (örneğin diüretik tedavisi) losartan
hipotansiyona neden olabilir. Bu hastaların intravasküler volüm eksikliği losartan tedavisine
başlamadan önce düzeltilmeli ya da losartan dozu azaltılmalıdır.
Karaciğer fonksiyon azalması :
Sirozlu hastalarda (Child Pough Klas C) losartanın kan konsantrasyonları önemli derecede
yükselmiş bulunduğundan böyle hastalarda losartan dozu azaltılmalıdır.
Renal fonksiyon azalması :
Losartan renin-angiotension-aldosteron sistemini inhibe ettiğinden duyarlı hastalarda böbrek
fonksiyonunda değişmeler olabilir. Bunlar geri dönüşümlü olup ilacın kesilmesiyle normale
döner.
Böbrek fonksiyonları ancak renin-angiotensin-aldosteron sisteminin desteği ile sürdürülebilen
örneğin ilerlemiş kalp yetmezliği hastalarında losartan tedavisi ilerleyici azotemi, oligüri,
renal yetmezlik ve ölüme neden olabilir.
Unilateral veya bilateral renal arter stenozu olan hastalarda losartan kreatinin ve BUN
artmasına neden olabilir. Bu artış bazı hastalarda geri dönüşümlüdür.
Gebelikte Kullanım :
Gebelik kategorisi C : Birinci trimestre
Gebelik kategorisi D : kinci ve üçüncü trimestre
Renin-angiotensin sistemini doğrudan etkileyen ilaçlar gebeliğin ikinci üç ayında ve
üçüncü üç ayında kullanıldığında gelişmekte olan fetusun zarar görmesine ve hatta
ölümüne neden olabilirler.
laca gebeliğin birinci trimestresinde maruz kalmış fetus üzerinde losartanın zararlı etkisi
görülmez. lacı gebeliğin birinci trimestresinde kullanmış annelere bu husus açıklanmalıdır.
Ancak ilacı kullanırken gebe kaldığı anlaşılan hastalarda ilaç derhal kesilmelidir. Alternatif
bir tedavi yoksa losartan gebeliğin ikinci ve üçüncü trimestresinde ancak annenin hayatı
tehlikede ise kullanılır.
Laktasyonda kullanım :
Losartan anne için çok önemliyse emzirme kesilmelidir. Aksi halde anne ilacı kesmelidir.
Pediyatrik hastalar :
Losartanın pediyatrik hastalarda emniyet ve etkinliği kanıtlanmamıştır.
Geriyatrik hastalar :
Kontrollü araştırmalarda emniyet ve etkinlik bakımından losartan için genç ve yaşlı hastalar
arasında bir fark görülmemiştir.
YAN ETK LER / ADVERS ETK LER :
Klinik araştırmalarda genelde losartan iyi tolere edilmiştir. Losartan ile bildirilen yan etkilerin
sıklığı plasebonun benzeridir. Tedaviyi bırakma gereği, losartanla % 2.3, plasebo ile % 3.7
olarak bildirilmiştir. Aşağıdaki tabloda sıklığı % 1’in üstünde olan ve plasebo grubundan daha
sık görülen yan etkiler gösterilmiştir. Bunların ilaçla olan ilişkileri hepsinde belirlenmiş
değildir.
Losartan (n= Plasebo (n= 334)
1075) sıklık sıklık
Sindirim sistemi ;
Diare 2.4 2.1
Dispepsi 1.3 1.2
Kas iskelet sistemi ;
Kas krampı 1.1 0.3
Miyalji 1.0 0.9
Bel ağrısı 1.8 1.2
Bacak ağrısı 1.0 0.0
Sinir sistemi / Psikiatri ;
Baş dönmesi ; 3.5 2.1
nsomni 1.4 0.6
Solunum sistemi ;
Nazal konjesyon 2.0 1.2
Öksürük 3.4 3.3
Üst solunum yolu enfeksiyonu 7.9 6.9
Sinüs hastalığı 1.5 1.2
Sinüzit 1.0 0.3
Aşağıda sıklığı % 1’den az olup ta en az 2 hastada görülen yan etkiler gösterilmiştir. Bunlara
ilacın sebep olup olmadığı bilinmemektedir.
Bütün vücut : Yüzde ödem, ateş, ortostatik etkiler, senkop.
Kardiyovasküler : Angina pektoris, 2. derece AV blok, serebrovasküler olay, hipotansiyon,
miyokard enfarktüsü, aritmi, atrial fibrilasyon, palpitasyon, sinüs bradikardisi, taşikardi,
ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon.
Sindirim sistemi : Anoreksi, konstipasyon, diş ağrısı, ağız kuruluğu, flatulans, gastrit, kusma.
Hematolojik : Anemi
Metabolik : Gut
Kas- skelet sistemi : Kol ağrısı, kalça ağrısı, eklem şişmesi, diz ağrısı, omuz ağrısı, mafsal
sertleşmesi, artralji, artrit, fibromiyalji, kasta kuvvetsizlik.
Sinir sistemi / Psikiatri : Anksiyete, ataksi, konfüzyon, depresyon, hiperestezi, libido
azalması, hafıza azalması, migren, sinirlilik, parestezi, periferik nöropati, panik hastalığı,
uyku bozukluğu, somnolans, tremor, vertigo.
Solunum sistemi : Dispne, bronşit, farenks ağrısı, epistaksis, rinit, solunum yollarında
konjesyon.
Deri : Alopesi, dermatit, deri kuruluğu, ekimoz, eritem, kızarma, fotosensitivite, pruritus,
erüpsiyon, terleme, ürtiker.
Duyu organları : Bulanık görme, gözde yanma/batma, konjonktivit, tat bozukluğu, tinnitus,
görmede azalma.
Ürogenital : mpotans, noktüri, pollakiüri, üriner enfeksiyon.
BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
LAÇ ETK LEŞ MLER :
- Losartan birlikte verildiğinde varfarin, digoksin ve hidroklorotiazidin farmakokinetiğini
etkilemez.
- Losartan ile simetidin birlikte verildiğinde losartan EAA’sında % 18 artış gözlenir ancak
onun aktif metabolitinin kinetiği değişmez.
- Losartan ile fenobarbitalin birlikte verilmesi losartan ve aktif metabolitinin EAA’sında
% 20 azalmaya neden olur.
- Sitokrom P4503A4 sisteminin güçlü inhibitörleri ketokonazol, troleandomisin ve gestoden
in vitro olarak losartandan aktif metabolit oluşumunu inhibe eder.
- Sitokrom P4502C9 sistemi inhibitörü sulfafenazol in vitro olarak losartandan aktif
metabolit oluşumunu inhibe eder.
- Sulfafenazol ve ketakonazol birlikte olarak in vitro losartanın aktif metabolite
dönüşümünü tamamen durdurur.
KULLANIM ŞEKL VE DOZU :
Loxibin’in mutad başlangıç dozu günde bir kere 50 mg’dır (1/2 tablet). ntravasküler volüm
azalması olan hastalarda (diüretik tedavisi) ve karaciğer hastalarında başlangıç dozu 25 mg
(1/4 tablet) olmalıdır. Loxibin günde bir veya iki defa ve total günlük doz 25-100 mg (1/4
tablet – 1 tablet) arasında olmak üzere verilebilir.
Eğer günde tek doz uygulamasında doz öncesi ölçülen tansiyon memnun edici değilse dozun
ikiye bölünmesi veya arttırılması daha iyi bir kontrol sağlayabilir.
Yaşlı hastalarda, böbrek hastalarında, hatta hemodiyalizde olan hastalarda başlangıç dozunun
değiştirilmesine gerek yoktur.
Loxibin diğer antihipertansif ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılabilir.
Loxibin yemeklerden önce veya sonra alınabilir.
DOZ AŞIMI VE TEDB RLER :
Fare ve sıçanlarda letal dozlar 1000 mg/kg ve 2000 mg/kg’ın üstündedir. Bunlar insan için
kullanılabilen max. dozun 44 ve 170 katıdır.
nsanda doz aşımı konusunda fazla deneyim yoktur. Toksik dozlarda hipotansiyon, taşikardi
veya bradikardi (refleks vagal stimülasyonla) görülmesi beklenir. Hipotansiyon görülürse
destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Ne losartan ne de aktif metaboliti hemodiyalizle kandan
uzaklaştırılamaz.
SAKLAMA KOŞULLARI :
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde, ambalajında ve 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında,
kuru bir yerde ve ışıktan koruyarak saklayınız.
T CAR TAKD M ŞEKL VE AMBALAJ MUHTEVASI :
LOX B N 100 mg Film Tablet, 28 Film tabletlik blister ambalajlarda
P YASADA MEVCUT D ĞER FARMASÖT K DOZAJ ŞEKL :
LOX B N 50 mg Film Tablet, 28 ve 56 Film tabletlik blister ambalajlarda
RUHSAT SAH B VE MAL YER :
B OFARMA LAÇ SAN. ve T C.A.Ş.
Samandıra/ STANBUL
RUHSAT TAR H VE NO : 17.05.2005 – 205/78
PROSPEKTÜS ONAY TAR H : 04.04.2005
Reçete ile satılır.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.