L ile başlayan ilaçlar » Bilim Ilac » LOSIRAM 10 MG 28 FİLM TABLET

LOSIRAM 10 MG 28 FİLM TABLET

KT: Kullanma talimatı için tıklayınız (Hastalar için)
KUB: Kısa ürün bilgisi için tıklayınız (Hekimler için)
Etkin madde:essitalopram
ATC: ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
N06 PSİKOANALEPTİKLER
N06A ANTİDEPRESANLAR
N06AB Selektif serotonin reuptake inhibitörleri
N06AB10 essitalopram
SB.atc:N06AB10
İlaç Firması: BILIM ILAC
Barkod :8699569090786
Satış Fiyatı:23.52 ₺

Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.


essitalopram etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Seçici serotonin (5-HT) geri-alım inhibitörü (SSRI) antidepresif.
Yetişkinde 10-20mg/gün.

Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; non-selektif geri dönüşümsüz mono-amin oksidaz inhibitörleriyle (MAOI) birlikte kullanımı ve aşırı duyarlılık.

Etkileşim; MAOI'leri, selejilin, serotonerjik ilaçlar, lityum, hypericum perforatum, oral antikoagülanlar, alkol, hemostazisi etkileyen ilaçlar (NSAID, Aspirin, Varfarin, vb.).

Yan etkiler; bulantı, iştahsızlık, libido azalması, insomni, somnolans, baş dönmesi, sinüzit, diyare, konstipasyon, terleme, yorgunluk...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

LOSİRAM 10 mg FİLM TABLET
FORMÜLÜ:
Her tablet 10 mg Essitalopram’a eşdeğer Essitalopram okzalat ve boyar madde olarak
titanyum dioksit içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Farmakodinamik özellikleri:
Essitalopram serotonin (5HT) geri alımının selektif bir inhibitörüdür. 5-HT geri alımının
inhibisyonu, Essitalopram’ın farmakolojik ve klinik etkilerini açıklayan tek mekanizmadır.
Essitalopramın, aralarında 5-HT1A, 5-HT2A, DA D1 ve D2 ile α1-, α2-, β- adrenoseptörler,
histamin H1, muskarin, benzodiazepin ve opioid reseptörlerin de bulunduğu bir grup
reseptöre afinitesi azdır veya hiç yoktur.
Essitalopramın antidepresan etki mekanizmasının, merkezi sinir sistemindeki serotonerjik etki
potansiyeline bağlı olduğu düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar; essitalopramın norepinefrin
ve dopaminerjik nöron geri alımı üzerinde minimal etkiyi oluşturmakla birlikte, oldukça
selektif bir serotonin geri alım inhibitörü olduğunu göstermektedir. Essitalopram, 5-HT geri
alım inhibisyonu ve 5-HT nöron atım hızı açısından R-enansiyomerine göre en az 100 kat
daha etkilidir.
Essitalopram, aralarında Na+, K+, Cl- ve Ca++ kanallarının da bulunduğu çeşitli iyon
kanallarına bağlanmaz veya afinitesi azdır.
Farmakokinetik özellikleri:
Essitalopram’ın oral biyoyararlanımı, tama yakın olup, besin alımından bağımsızdır. Alınan
dozdan 4 saat sonra, maksimum plazma düzeylerine erişilir. Rasemik sitalopramda olduğu
gibi essitalopram’ın ve belli başlı metabolitlerinin proteine bağlanma oranı %80’in altındadır.
Karaciğerde demetillenmiş ve didemetillenmiş metabolitlerine metabolize olur. Her iki
metabolit de farmakolojik olarak aktiftir. Değişmemiş essitalopram, plazmadaki esas
bileşiktir. Kinetik doğrusaldır. Sabit durum düzeylerine yaklaşık 1 haftada erişilir.
Biyolojik yarı ömrü yaklaşık 30 saat olup, oral plazma klerensi yaklaşık 0,6 L/dak’dır.
Essitalopram ve belli başlı metabolitlerinin eliminasyonu karaciğer (metabolik) ve böbrek
yoluyla gerçekleşmekte olup, alınan dozun büyük bir kısmı metabolitler şeklinde idrarla atılır.
ENDİKASYONLARI:
- Majör depresif durumlar,
- Agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu,
- Sosyal anksiyete bozukluğu,
- Yaygın anksiyete bozukluğu tedavisinde endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI:
Essitolaprama veya ilacın içerdiği herhangi bir maddeye karşı oluşmuş aşırı duyarlılık
durumunda ve non-selektif geri dönüşümsüz monoaminoksidaz inhibitörleriyle (MAOI)
birlikte kullanılması kontrendikedir. MAOI ile birlikte selektif serotonin geri alım inhibitörü
(SSRI) kullanan hastalarda veya SSRI tedavisine son verdikten hemen sonra MAOI
tedavisine başlayan vakalarda, ciddi reaksiyonlarla karşılaşıldığı bildirilmiştir. Bazı
hastalarda serotonin sendromu gelişmiştir. Essitalopram non-selektif MAOI’leri ile beraber
kullanılmamalıdır. Essitalopram geri dönüşümsüz MAOI tedavisi kesildikten sonra en az 14
gün sonra veya moklobemid gibi geri dönüşümlü bir MAOI tedavisi kesildikten en az 1 gün
sonra kullanılmaya başlanmalıdır. Bir MAOI non-selektif ile tedaviye başlamadan en az 7 gün
önce Essitalopram tedavisine son verilmiş olmalıdır.
UYARILAR/ÖNLEMLER:
‘’Antidepresan ilaçların özellikle çocuk ve gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da
davranışlarını arttırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve
ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma, azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın
gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da
intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakinen
izlenmesi gereklidir.’’
Çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde de antidepresan ilaçların kullanımı gerektiğinde
özellikle ilk 5 ay doz değiştirme durumlarında daha fazla olmak üzere, hastaların intihar,
düşünce ve davranışlarında artış olasılığı yönünden uyarılması ve yakın takibi gereklidir.
Çalışma olmaması nedeniyle, 18 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez. Aşağıdaki “
Özel Uyarı ve Önlemler “ SSRI terapötik sınıfındaki tüm ilaçları kapsar.
Paradoksikal anksiyete - Panik bozukluğu olan bazı hastalar, antidepresan tedavisinin
başında, artan anksiyete semptomları sergileyebilirler. Bu paradoksikal reaksiyon çoğunlukla
tedaviye başlanmasından itibaren 2 hafta içinde kaybolur. Olası paradoksikal anksiyojenik
etkileri azaltmak için, düşük başlangıç dozu önerilir.
Nöbetler – Nöbet görülen bütün hastalarda ilaç kesilmelidir. Stabil olmayan epilepsili
hastalara SSRI verilmemelidir ve kontrol altındaki epilepsili hastalar ise dikkatle izlenmelidir.
Nöbet sıklığında artış görülürse, SSRI kesilmelidir.
Mani - Geçmişinde mani/hipomani olan hastalarda, SSRI’lar dikkatle kullanılmalıdır. Hasta
manik faza girerse, SSRI kesilmelidir.
Diyabet –Diyabetli hastalarda, SSRI tedavisi, glisemik kontrolü değiştirebilir. İnsülin ve/veya
oral hipoglisemik ilacın dozajının yeniden ayarlanması gerekebilir.
İntihar - SSRI’lar ile ilgili genel klinik deneyim, tedavinin ilk haftalarında intihar riskinde
artış olabileceği yönündedir. Bu dönemde hastaların yakından izlenmesi önemlidir.
Hiponatremi – Muhtemelen, uygunsuz andiüretik hormon (ADH) salgısı sebebiyle, SSRI
kullanımının hiponatremi oluşturduğu rapor edilmiştir. Yaşlı hastalar, sirozu olanlar ve
hiponatremi oluşturduğu bilinen ilaçlar ile birlikte tedavi edilen hastalar gibi risk altında
olanlarda, dikkatle kullanılmalıdır.
Kanama – SSRI’lar ile tedavide, ekimoz, purpura gibi yüzeyel kanama bozuklukları rapor
edilmiştir. Özellikle oral antikoagülanlar, platelet fonksiyonunu etkilediği bilinen bazı
ilaçlarla (örneğin, atipik antipsikotikler ve fenotiyazin, trisiklik antidepresanların çoğu, asetil
salisilik asid ve NSAI ilaçlar) birlikte SSRI kullanılması veya kanama eğilimi olan hastalar
tarafından kullanılması konusunda özenli olunmalıdır.
ECT (elektrokonvülsif terapi) – SSRI’lar ile ECT’nin (elektrokonvülsif terapi) birlikte
uygulanmasına ilişkin, yayınlanmış klinik deney sınırlı olduğundan özenli olunması önerilir.
Geri dönüşümlü, selektif MAO-A inhibitörleri:
Serotonin sendromuna yol açma riski nedeni ile, Essitalopram ile MAO-A inhibitörlerinin
birlikte kullanımı genellikle önerilmez. Non-selektif, geri dönüşümsüz MAO-inhibitörleri ile
birlikte kullanımı konusunda, “ilaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler”e bakınız.
Serotonin Sendromu:
Sumatriptan veya diğer triptanlar, tramadol ve triptofan gibi serotonerjik etkili ilaçlarla
birlikte Essitalopram kullanımında dikkatli olunmalıdır.
SSRI’larla birlikte serotonerjik ilaç kullanan hastalarda, serotonin sendromu ender olarak
rapor edilmiştir. Ajitasyon, tremor, miyokloni ve hipertermi gibi semptomların
kombinasyonu, bu durumun geliştiği işaretini taşıyabilir. Böyle durumlarda, SSRI ve
serotonerjik ilaç derhal kesilmeli ve semptomatik tedavi başlatılmalıdır.
Hypericum perforatum – İçerisinde “Hypericum perforatum” bulunan bitkisel preparatlar
ile SSRI’ların birlikte kullanılması, advers reaksiyonların oluşumunda artışa yol açabilir.
Çekilme Reaksiyonları – Olası çekilme reaksiyonlarının görülmesini önlemek amacıyla,
Essitalopram tablet tedavisine 1 ila 2 haftalık süre içinde yavaş yavaş doz azaltımı yapılarak
son verilmelidir. (“Kullanım şekli ve dozu” bölümüne bakınız).
Koroner kalp hastalığı: Sınırlı klinik tecrübe sebebiyle, koroner kalp hastalığı olan
hastalarda kullanımında özenli olunması önerilir.
Çocuklarda kullanım:
Bu popülasyonda, güvenilirlik ve etkinlik saptanmadığından önerilmez.
Gebelik ve emzirme döneminde kullanım:
Gebelik kategorisi C’dir.
Essitalopram’ın, insanlardaki gebelik ve emzirme dönemlerindeki kullanıma ilişkin,
güvenilirlik bilgileri yoktur.
Bu nedenle, kesinlikle gerekli ise ve ancak risk/yarar durumu dikkatle değerlendirildikten
sonra hamilelerde kullanılmalıdır. Essitalopram’ın anne sütüne geçer. Emziren kadınlara
Essitalopram uygulanmamalı veya emzirme kesilmelidir.
Araç veya diğer makineleri kullanma yeteneği üzerindeki etkileri:
Essitalopram entelektüel fonksiyon ve psikomotor performansı etkilemese de herhangi bir
psikotropik ilaç, karar mekanizmasını veya yetenekleri bozabilir. Hastalar, araç ve makine
kullanım yeteneklerinin, potansiyel olarak etkilenebileceği konusunda uyarılmalıdır.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:
Daha sıklıkla, tedavinin ilk 1 ila 2 haftalık bölümünde karşılaşılan advers etkiler genellikle
tedavinin devam eden dönemlerinde şiddet ve sıklık açısından azalma gösterir.
SSRI grubu antidepresanlar ile uzun süreli tedaviden sonra, aniden ilacın kesilmesi halinde,
bazı hastalarda çekilme reaksiyonları meydana gelebilir. Tedavinin sonlandırılmasıyla ortaya
çıkan çekilme reaksiyonları, SSRI grubu antidepresanların bağımlılık yaptığını göstermez.
Aşağıda verilen advers etkiler, Essitalopram’ın çift- kör plasebo kontrollü çalışmalarda,
plaseboya oranla daha fazla sıklıkla görülenlerdir:
Metabolizma ve beslenme bozuklukları: İştah azalması (%1-%10)
Psikiyatrik bozukluklar: Kadında libido azalması Anorgazmi (%1-%10)
Sinir Sistemi Bozuklukları: Uykusuzluk, somnolans, baş dönmesi (%1-%10)
Tat alma ve uyku bozuklukları (%o 1-%1)
Solunum yolu, torasik ve mediastinal bozukluklar: Sinüzit, esneme (%1-%10)
Gastrointestinal Bozukluklar: Bulantı >%10
Diyare, kabızlık (%1-%10)
Deri ve subkütan doku bozuklukları: Terleme artışı (%1-%10)
Üreme Sistemi ve meme bozuklukları: Ejekülasyon bozukluğu ve impotans (%1-%10)
Genel bozukluklar ve uygulama yeri koşulları: Yorgunluk, pireksi (%1-%10)
SSRI terapötik sınıfına özgü olarak, Essitolapramın kalp damar sistemi üzerinde yan etkisi
postural hipotansiyon ile kendini göstermektedir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:
Farmakodinamik Etkileşimler:
Kontrendike kombinasyonlar
Non-selektif MAO inhibitörleri:
Non-selektif monoaminoksidaz inhibitörleri (MAOI) ile birlikte SSRI kullanan hastalarda
veya SSRI tedavisine son verdikten hemen sonra MAOI tedavisine başlayan vakalarda, ciddi
reaksiyonlarla karşılaşıldığı bildirilmiştir.
Bazı hastalarda serotonin sendromu gelişmiştir. Essitolapram non-selektif MAOI’leri ile
beraber kullanılmamalıdır. Essitolapram geri dönüşümsüz MAOI tedavisi kesildikten en az 14
gün sonra veya moklobemid gibi geri dönüşümlü bir MAOI (RIMA) tedavisi kesildikten en
az 1 gün sonra kullanılmaya başlanmalıdır. Bir MAOI non-selektif ile tedaviye başlanmadan
en az 7 gün önce Essitolapram tedavisine son verilmiş olmalıdır.
Önerilmeyen Kombinasyonlar:
Geri dönüşümlü, selektif MAO-A inhibitörü (moklobemid) :
Serotonin sendromu riskinden ötürü, Essitolapram’ın Bir MAO-A inhibitörü ile birlikte
kullanımı önerilmez.
Eğer bu kombinasyon gerekli ise, önerilen en küçük dozla başlamalı ve klinik izleme
güçlendirilmelidir.
Kullanımı önlem gerektiren kombinasyonlar:
Selegilin:
Serotonin sendromu gelişmesi riskinden ötürü, selegilin (geri dönüşümsüz MAO-B
inhibitörü) ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır. 10 mg/gün’e kadar olan selegilin
dozu ile birlikte rasemik Sitalopram, güvenle kullanılmıştır.
Serotonerjik ilaçlar:
Serotonerjik ilaçlarla (örneğin tramadol, sumatripan ve diğer triptanlar ) birlikte kullanımı,
serotonin sendromuna yol açabilir.
Nöbet eşiğini düşüren ilaçlar:
SSRI’lar, nöbet eşiğini düşürebilir. Nöbet eşiğini düşürebilen diğer ilaçlarla birlikte
kullanırken dikkatli olunmalıdır.
Lityum, triptofan:
SSRI’ların lityum veya triptofan ile birlikte kullanıldığında, etkilerinin arttığı yönünde
raporlar mevcuttur. Bu nedenle birlikte kullanırken dikkatli olunmalıdır.
Hypericum perforatum:
SSRI’ların, St.John’s Wort (Hypericum perforatum) içeren bitkisel ürünlerle birlikte
kullanımı, advers reaksiyonların oluşumunda artışa yol açabilir.
Kanama:
Essitolapram ile oral antikoagülanlar birlikte verildiğinde, antikoagülan etkide değişiklik
görülebilir. Essitolapram’a başlatılan ve kesilen hastalardan oral antikoagülan kullananlarda,
dikkatli olarak koagülasyon izlenmesi gerekir.
Alkol:
Essitolapram ile alkol arasında, farmakodinamik veya farmakokinetik etkileşim
beklenmemektedir. Ancak, diğer psikotropik ilaçlarla olduğu gibi, alkol ile birlikte kullanımı
önerilmez.
Farmakokinetik Etkileşimler:
Diğer İlaçların Essitalopram Farmakokinetiği Üzerindeki Etkileri
Essitalopram metabolizması genellikle CYP2C19 ile gerçekleşir. CYP3A4 ve CYP2D6 da bir
dereceye kadar metabolizasyonuna katkıda bulunur.
Esas metaboliti olan S-DCT’nin metabolizasyonunun ise kısmen CYP2D6 tarafından katalize
edildiği düşünülmektedir.
CYP2C19’u inhibe eden ilaçlarla birlikte kullanımı, Essitolapram’ın plazma
konsantrasyonunun yükselmesi ile sonuçlanır. Bu tip ilaçlarla (ör. Omeprazol) birlikte
kullanımında dikkatli olunması tavsiye edilmektedir. Essitolapram’ın dozunda bir azaltmaya
gidilmesi gerekli olabilir.
Rasemik sitalopramın simetidin ile (orta şiddette genel enzim inhibitörü) birlikte kullanımı,
rasematın plazma konsantrasyonunda artmasına neden olur (en az % 45 artış). Bu nedenle,
yüksek dozda simetidin ile birlikte kullanılacağı zaman, Essitolapram’ın doz aralığının üst
sınırlarında dikkatli olunması gerekir. Sitalopram, non-stereoselektif olarak ölçüldüğünden,
farmakolojik açıdan etkili S-enansiyomer (essitolapram)’ın artış büyüklüğü bilinmemektedir.
Bu nedenle de, bu veri dikkatle yorumlanmalıdır.
Essitolapramın Diğer İlaçların Farmakokinetiği Üzerine Etkisi
Essitolapram CYP2D6 enziminin orta kuvvette inhibitörüdür. Metabolizmaları bu enzim
tarafından katalize edilen diğer ilaçlarla birlikte kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır ve
dar terapötik indekse sahip diğerleri (örneğin, flekainid, propafenon ve kardiyak yetmezlikte
kullanılan metoprolol) veya çoğunlukla CYP2D6 tarafından metabolize olan, merkezi sinir
sistemine etkili ilaçlarla (desipramin, klomipramin, nortriptilin gibi antidepresanlar veya
risperidon, tiyoridazin ve haloperidol gibi antipsikotikler) birlikte kullanılırken dikkatli
olunmalıdır. Doz ayarlaması yeniden gerekebilir.
Dezipramin veya metoprolol ile birlikte kullanımı, bu her iki CYP2D6 substratının plazma
düzeyini iki katına çıkarmıştır.
Yapılan in vitro çalışmalarda, Essitolapram’ın CYP2C19’un zayıf inhibisyonuna neden
olduğu gösterilmiştir. CYP2C19 ile metabolize olan ilaçlarla birlikte kullanılırken özenli
olunmalıdır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Essitolapram, günde tek doz olarak, besinlerle birlikte veya öğün aralarında kullanılabilir.
20 mg’ın üzerindeki günlük dozlara ilişkin dozlara güvenilirlik kanıtlanmamıştır.
Majör Depresyon tedavisi:
Günde 1 kez 10 mg olarak alınır. Bireysel hasta cevabına göre, doz günde maksimum 20
mg’a çıkabilir.
Antidepresan cevap için genelde 2-4 hafta gerekir.
Alınacak cevabın konsolidasyonu için en az 6 aylık tedavi süresi gerekmektedir.
Agorafobili ve agorafobisiz panik bozukluğu tedavisi:
Günlük 10 mg’lık doza geçilmeden önce, ilk hafta günde 5 mg’lık başlangıç dozu
uygulanmalıdır. Doz daha sonra, alınacak bireysel hasta cevabına göre, günde 20 mg’a
çıkarılabilir.
Maksimum etki, yaklaşık 3 ay sonra alınır. Tedavi birkaç ay sürer.
Sosyal anksiyete bozukluğu:
Günde bir kez 10 mg olarak alınır. Bireysel hasta cevabına göre, doz günde maksimum 20
mg’a çıkarılabilir. Sosyal anksiyete bozukluğu kronik eğilimli bir hastalıktır; etkiyi
pekiştirmek ve relapsı önlemek amacıyla uzun dönem tedavi uygulanmalıdır.
Yaygın anksiyete bozukluğu:
Günde bir kez 10 mg olarak alınır. Bireysel hasta cevabına göre, doz günde maksimum 20
mg’a çıkarılabilir. Yaygın anksiyete bozukluğu kronik eğilimli bir hastalıktır; etkiyi
pekiştirmek ve relapsı önlemek amacıyla uzun dönemli tedavi uygulanmalıdır.
Yaşlı hastalar ( 65 yaş üstü)
Başlangıç tedavisinde, tavsiye edilen dozun yarısı ve devamında da daha düşük maksimum
doz uygulanmalıdır.
Çocuklar ve adolesanlar (< 18) :
Bu popülasyonda, güvenilirlik ve etkinlik araştırılmadığından önerilmez.
Azalmış böbrek fonksiyonu olan hastalar:
Hafif ve orta dereceli böbrek fonksiyonu bozukluğu olanlarda doz ayarlaması gerekmez.
Ciddi böbrek fonksiyonu bozukluğu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır (kreatin klerensi 30
mL/dakikadan az) .
Azalmış Karaciğer fonksiyonu olan hastalar:
İlk iki hafta için başlangıç dozu olarak 5 mg uygulanması önerilir. Bireysel hasta cevabına
göre doz 10 mg’a yükseltilebilir.
CYP2C19’u zayıf metabolize eden hastalar:
CYP2C19’un zayıf metabolize olduğu hastalarda tedavinin ilk 2 haftalık bölümünde
başlangıç dozu olarak 5 mg kullanılması önerilir. Bireysel yanıta bağlı olarak doz 10 mg’a
yükseltilebilir.
Tedaviye Son verilmesi:
Olası çekilme reaksiyonlarını önlemek için doz 1 ila 2 haftalık süre içerisinde yavaşça
azaltılarak Essitalopram tedavisine son verilmelidir.
DOZ AŞIMI:
Toksisite:
Essitalopramın doz aşımına ilişkin klinik veri kısıtlıdır. Bununla birlikte 190 mg dozda alınan
Essitalopram’ın ciddi belirtilere neden olmadığı bildirilmiştir.
Belirtiler:
Aşırı dozda rasemik sitalopram alınmasına bağlı belirtiler (600 mg’dan fazla); baş dönmesi,
tremor, ajitasyon, somnolans, bilinç kaybı, nöbetler, taşikardi, EKG’de ST-T değişimleriyle
seyreden farklılaşmalar, QRS kompleksinin genişlemesi, QT aralığında uzama, aritmi,
solunum depresyonu kusma, rabdomiyoliz, metabolik asidoz, hipokalemi’dir. Essitalopram’ın
aşırı dozda alınması sonucunda da benzer belirtilerle karşılaşılması beklenir.
Tedavi:
Spesifik bir antidot mevcut değildir. Havayolu açık tutulmalı ve hastanın uygun düzeyde
oksijenlenerek solunum işlevlerini yerine getirmesi güvence altına alınmalıdır. Oral alımdan
sonra, olası en kısa zaman içerisinde gastrik lavaj yapılmalıdır. Aktif kömür kullanımı
düşünülmelidir. Genel semptomatik destek tedavisinin uygulandığı süre boyunca kardiyak ve
yaşamsal işaretler izlenmelidir.
SAKLAMA KOŞULLARI:
250C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI:
PVC/PE/PVdC-Al blister ambalajlarda 14 ve 28 film tablet.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
REÇETE İLE SATILIR.
Ruhsat Tarihi ve No : 27.02.2007-210/57
Ruhsat Sahibi ve İmal Yeri : BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
34398 Maslak/İSTANBUL
Prospektüs Onay Tarihi : 01.03.2007

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (essitalopram etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.