KLAVUPEN 625 MG 15 TABLET Prospektüs

KLAVUPEN 625 mg 15 FİLM TABLET, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Beta laktamaz üreten, ampisilin ve amoksisiline dirençli mikroorganizmaların çoğuna karşı etkili olup Üst solunum yolu enfeksiyonlarından; Sinüzit, tonsilit, orta kulak iltihabı ve diğer KBB enfeksiyonları, Alt solunum yolu enfeksiyonlarından; Akut ve kronik bronşit, pnömoni, ampiyem, akciğer apsesi, Ürogenital sistem enfeksiyonlarından; Sistit, üretrit, piyelonefrit, intraabdominal ve jinekolojik enfeksiyonlarda, Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarından; Selülit, abse, erizipel, impetigo ve yara enfeksiyonlarının tedavisinde oral olarak kullanılan bir antibiyotiktir.

Etken Madde:
Amoksisilin
Klavulanik Asit

Ana Tedavi Grupları:
Antibakteriyel

İlaç Ticari Marka ve Formu:
KLAVUPEN 625 mg 15 Film Tablet

Formülü:

Her film tablet 500 mg Amoksisiline eşdeğer Amoksisilin trihidrat ve 125 mg Klavulanik aside eşdeğer Potasyum klavulanat içerir.

Yardımcı Madde : Titanyum dioksit

Farmakolojik Özellikleri:

Amoksisilin trihidrat geniş spektrumlu ve bakterisid etkili bir antibiyotiktir. Potasyum klavulanat ise irreversibl bir beta-laktamaz inhibitörüdür. Gram-negatif ve Gram-pozitif birçok bakteri tarafından salgılanan beta laktamaz’ın, potasyum klavulanat tarafından inhibe edilmesi, amoksisilinin adı geçen enzim tarafından parçalanmasını önler ve antibakteriyel aktivitesinin en yüksek düzeyde kalmasını sağlar. Böylece potasyum klavulanat, amoksisilinin spektrumunu beta laktamaz salgılayan dirençli mikroorganizmaları kapsayacak şekilde genişletmektedir.

Müstahzar mide asidine karşı dayanıklıdır. Yiyeceklerle birlikte verilmesi aktivitesini etkilemez. Oral yoldan alındığında süratle absorbe olur. Vücut doku ve sıvılarına süratle yayılır. Oral kullanımdan sonraki 6 saat içinde amoksisilin %50-70, klavulanik asit ise %25-40 oranında idrarla itrah edilir.

Amoksisilin-klavulanat kombinasyonu aşağıda belirtilen mikroorganizmalar üzerinde etkilidir:

Gram-pozitif aerob bakteriler: Beta laktamaz salgılayan suşlar dahil Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Streptococcus faecalis, Listeria monocytogenes.

Gram-negatif aerob bakteriler: Ampisilin ve amoksisiline dirençli suşlar dahil Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Brucella türleri, Bordatella pertussis, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, ampisilin ve amoksisiline dirençli suşlar dahil Haemophilus influenzae ve Haemophilus ducreyi.

Gram-pozitif anaerob bakteriler: Clostridium, Peptococcus ve peptostreptococcus türleri.

Gram-negatif anaerob bakteriler: Bacteroides türleri.

Endikasyonları:

KLAVUPEN TABLET’e duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Beta laktamaz üreten, ampisilin ve amoksisiline dirençli mikroorganizmaların çoğuna karşı etkilidir.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarında: Sinüzit, tonsilit, orta kulak iltihabı ve diğer KBB enfeksiyonları

Alt solunum yolu enfeksiyonlarında: Akut ve kronik bronşit, pnömoni, ampiyem, akciğer apsesi

Ürogenital sistem enfeksiyonlarında: Sistit, üretrit, piyelonefrit, intraabdominal ve jinekolojik enfeksiyonlar

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında: Selülit, abse, erizipel, impetigo ve yara enfeksiyonlarında endikedir.

Kontrendikasyonları:
Penisilinlere ve sefalosporinlere karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anaflaktoid aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar, özellikle birçok alerjene duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada, oral uygulamaya göre daha sık görülür. Penisiline aşırı duyarlılığı olan kişilerde sefalosporinlerle tedavi uygulandığında, ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabildiği bildirilmiştir. Penisilin tedavisine başlamadan önce vakanın penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı önceden duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice sorulmalıdır.

Ciddi anaflaktoid reaksiyonların adrenalin ile acil tedavisi şarttır. Endikasyona göre oksijen, I.V. steroidler uygulanmalı, hava yolu açık tutulmalı, gerekirse entübasyon uygulanmalıdır.

Uzun süreli tedavide ise hematopoetik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir.

Tedavi sırasında bakteriyel patojenler (enterobakterler ve Pseudomonas gibi) ve mantarlar ile (Candida) süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.

İnfeksiyöz mononükleozisli hastalarda aminopenisilinlere bağlı deri döküntüleri sıklıkla görüldüğünden bu hastalarda kullanılmamalıdır.

Antikoagülanlarla tedavi altında olan bazı hastalarda amoksisilin-potasyum klavulanat uygulanmasında protrombin ve kanama zamanlarında uzama görüldüğü bildirildiğinden, bu tür hastalarda dikkatli davranılmalıdır.

Hamilelerde ve Emziren Annelerde Kullanım

KLAVUPEN, plasentadan kolayca geçtiğinden hekim tarafından zorunlu görülmedikçe hamilelerde kullanılması önerilmez. Semisentetik penisilinlerin anne sütüne geçmesi nedeniyle KLAVUPEN emziren annelerde dikkatle uygulanmalıdır.

Yan Etkiler/Advers Etkiler:

Gastrointestinal: Bulantı, kusma, diyare görülebilir. Ürünün kullanımı ile gastrointestinal yan etkiler görülmesi halinde, KLAVUPEN’in yemeklerden hemen önce alınması ile bu belirtiler asgari düzeye indirilebilir.

Hipersensitivite reaksiyonları: Eritematöz makülopapüler döküntüler ve ürtiker, kaşıntı, anjioödem görülebilir. Ürtiker ve diğer deri döküntüleri ile serum hastalığı benzeri reaksiyonlar antihistaminik ve gerekirse sistemik kortikosteroid uygulaması ile kontrol altına alınabilir. Bu tip reaksiyonlar görülmesi halinde tedavinin kesilmesi uygundur.

Karaciğer: Hafif bir SGOT artışı bildirilmiş olmakla beraber klinik önemi bilinmemektedir.

Renal: İnterstisyel nefrit ve hematüri nadiren görülebilir.

Kan ve lenf sistemi: Anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz görülebilir. Ancak tedavinin kesilmesi ile normale döner.

Santral sinir sistemi: Reversibl hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, insomnia nadiren görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler:

Probenesid, amoksisilinin renal tübüler sekresyonunu azaltır. KLAVUPEN TABLET ile birlikte kullanımı amoksisilinin kan seviyelerinde yükselme ve uzun etki doğurur. KLAVUPEN’in allopurinol ile birlikte kullanımına ait her ne kadar elimizde yeterli bilgi yoksa da allopurinol ve semisentetik penisilinlerin birlikte kullanımı ciltte döküntü insidansını yükseltebilir. Bu olayın allopurinole mi yoksa hastalarda mevcut hiperürisemi’ye mi bağlı olduğu bilinmemektedir. KLAVUPEN TABLET antabus (disülfiram) ile birlikte kullanılmamalıdır.

Oral yoldan kullanımı ile müstahzarın içerdiği amoksisilin idrarda yüksek konsantrasyonlara ulaşmaktadır. Bu durum, idrarda Clinitest tabletleri, Benedict ve Fehling solüsyonları kullanılarak yapılan glukoz testlerinin yalancı pozitif sonuç vermesine yol açabilir. Bu nedenle idrarda glukozun, enzimatik oksidasyona dayanan testlerle araştırılması uygundur. Semisentetik penisilinlerin hamilelerde kullanımını takiben total konjuge estriol, estriol glukuronid, konjuge estron ve estradiol plazma konsantrasyonlarında geçici düşmeler kaydedilmiştir.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Doktor tarafından başka türlü önerilmedikçe, yetişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklara 8 saat ara ile 625 mg (Klavupen film tablet) verilmesi tavsiye edilir. Vücut ağırlığı 40 kg’ın üzerinde olanlarda yetişkin dozu uygulanmalıdır. Enfeksiyonun türüne ve ciddiyetine göre doz arttırılır. Hafif böbrek yetmezliğinde (kreatinin klirensi > 30 ml / dk) doz ayarlamasına gerek yoktur, ancak kreatinin klirensi 10-30 ml / dk olduğunda 12 saatte bir, 1 defa kullanım için önerilen dozun uygulanması gerekir.

Kreatinin klirensi < 10 ml / dk olduğunda 625 mg tablet kullanılmamalıdır. Enfeksiyon türüne göre tedavi süresine karar verilir ancak hekim kontrolü olmaksızın tedavi 14 günden fazla sürdürülmemelidir.

Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası:
Bal renkli cam şişelerde, 15 film tablet.

Piyasada Mevcut Diğer Ticari Şekilleri:

KLAVUPEN Film Tablet 1000 mg

KLAVUPEN Pediatrik Süspansiyon 156,25 mg / 5 ml

KLAVUPEN Forte Süspansiyon 312,5 mg / 5 ml

ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

DOKTORA DANIŞMADAN KULLANMAYINIZ.

Ruhsat No:
178/43

Ruhsat Tarihi:
07.06.1996

Ruhsat Sahibi:
Toprak İlaç ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş. Ihlamur Yıldız Cad. No:10, 34353 Beşiktaş / İSTANBUL

Üretim Yeri:
Toprak İlaç ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş. P.K. 155, 54060 SAKARYA


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2020 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.