KLAVUNAT BID 1GR 10 TABLET Prospektüs

FORMÜLÜ : Beher beyaz film kaplı 875 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat ve 125 mg klavulanik asite eşdeğer potasyum klavunat (ko-amoksilav 875/125) içerir. Film kaplama maddesi olarak Opadry OY-S-7191 (boyar madde:Titanyum dioksit) ihtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ


Farmakodinamik özelikleri


KLAVUNAT® geniş spektrumlu semi-sentetik bir antibiyotik olan amoksisilin ile bir beta-laktamaz inhibitörü olan potasyum klavulanatın kombinasyonudur.

Amoksisilin geniş spektrumlu semi-sentetik bir antibiyotik olup duyarlı bakteriler üzerinde aktif çoğalma fazında bakterisid etki gösterir. Amoksisilin bakteri hücre duvarındaki Penisilin Bağlayıcı Proteinlere (PBP) bağlanarak hücre duvarının bütünlüğü ve sağlamlığı için gerekli olan mukopeptid sentezini inhibe eder ve bu yolla bakterisid etkisini gösterir. Amoksisilin geniş bir antibakteriyel aktivite spektrumuna sahiptir. Ancak bir kısım bakterilerin ürettiği beta-laktamaz enzimi tarafından yıkılır ve aktivitesini kaybeder ve bu bakteriler etki spekturumu dışında kalır.

Klavulanik asit yapısal olarak penisiline yakın bir beta-laktam bileşiğidir. Bu madde beta-laktamaz enziminin aktif merkezine bağlanarak bu enzimi inaktive eder ve böylece amoksisilini, birçok patojen bakteri tarafından salgılanan beta-laktamaz enzimiyle parçalanmaktan korur. Bu şekilde genişler. Klavulanik asid enfeksiyon bölgesinde bulunan non-patojen bakterilerin yaptığı beta-laktamazları da inhibe eder.

Klavulanik asit özelikle klinikte önem taşıyan ve bakteri plasmidleri aracılığı ile üretilen beta-laktamazlara karşı aktiftir. Bunlar penisilin ve sefalosporinlere karşı yayılabilen (transferabl) rezistans gelişmesinden sorumludurBakteriyoloji

Amoksisilin/klavulanik asit beta-laktamaz yapan veya yapmayan aşağıdaki mikroorganizmaların ekseri suşlarına karşı gerek in vitro, gerekse klinik enfeksiyonlarda (Bkz. Endikasyonlar bölümü) aktivite gösterir.GRAM-POZİTİF AEROBLAR

Staphylococcus aureus

Metisilin ve oksasiline rezistan olan stafilokoklar amoksisilin / klavulanik aside de rezistan kabul edilmelidir.GRAM-NEGATİF AEROBLAR

Enterobacter türleri (her ne kadar bu bakterinin çoğu suşları in vitro rezistan bulunmuşsa da amoksisilin/klavulanik asidin bu mikroorganizmanın neden olduğu üriner sistem enfeksiyonlarında etkili olduğu gösterilmiştir.

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Klebsiella türleri (bilinen suşların hepsi beta-laktamaz pozitiftir.)Moraxella catarrhalis

Aşağıdaki in vitro veriler bulunmakta ise de bunların klinikte anlamlılığı bilinmiyor.

Amoksisilin/Klavulanik asidin MİC90 değerleri Streptococcus pneumoniae için ≤ 0.5 µg / ml, Neisseria gonorrhoeae için ≤ 0.06 µg/ml, stafilokok ve anerobik bakteriler için ≤ 4 µg/ml, ve diğerleri için ≤ 8 µg/ml’dir. Bununla beraber tek başına ampisiline cevap verdiği gösterilmiş olanlar dışında bu enfeksiyonların tedavisinde amoksisilin / klavulanik asidin güvence ve etkinliği yeterli ve iyi kontrollü araştırmalarla gösterilmiş değildir.GRAM-POZİTİF AEROBLAR

Enterococcus faecalis1

Staphylococcus epidermidis (beta-laktamaz yapan veya yapmayan)

Staphylococcus saprophyticus (beta-laktamaz yapan veya yapmayan)

Streptococcus pneumoniae1,2

Streptococcus pyogenes1,2

Viridans grup streptokoklar1,2GRAM NEGATİF AEROBLAR

Eikenella corrodens (beta laktamaz yapan veya yapmayan)

Neisseria gonorrhoeae1 (beta laktamaz yapan veya yapmayan)

Proteus mirabilis1 (beta laktamaz yapan veya yapmayan)

ANAEROBİK BAKTERİLER

Bacteroides türleri, Bacteroides fragiliside içerir. (Beta-laktamaz yapan veya yapmayan) Fusobacterium türleri (beta-laktamaz yapan veya yapmayan)

Peptostreptococcus türleri 2(1) Bu mikroorganizmaların neden olduğu bazı klinik enfeksiyonların yalnız amoksisilin ile tedavi edilebileceği yeterli ve iyi kontrollü araştırmalarla gösterilmiştir.

(2) Bu mikroorganizmalar beta-laktamaz üretmediğinden tek başına amoksisiline duyarlıdır.Farmakokinetik Özellikler

Absorpsiyon

KLAVUNAT’ ın oral yolla alınmasından sonra amoksisilin ve klavulanik asit gastrointestinal kanaldan iyi absorbe olur. İlacın aç veya tok karnına alınması amoksisilin farmakokinetiğini ancak minimal olarak etkiler. 875 mg amoksisilin ve 125 mg potasyum klavulanat içeren bir tabletin oral yolla 12 saatte bir alınmasından sonra plazmada doruk konsantrasyonlar (Cmax) amoksisilin için 11.6 µg/ml, klavulanat için 2.2. µg/ml dir.

Dağılım

Amoksisilin ve klavulanik asit vücuttaki doku ve sıvıların çoğuna dağılır. Ancak beyin ve serebrospinal sıvıyı geçemez. Proteine bağlanma oranı amoksisilin için % 18, klavulanik asit için % 25’ tir. Her iki madde de hemodiyaliz sıvısına geçer.

Metabolizma

Oral yolla verilen amoksisilin/klavulanatın bir kısmı karaciğerde metabolize olur. Amoksisilin’ in % 10’ u klavulanik asidin ise % 50’ si karaciğerde metabolitlere dönüşerek vücuttan atılır. Kalanı ise değişmeden vücuttan atılır.

Atılım

Bir oral dozun verilmesinden 6 saat bitiminde amoksisilinin yaklaşık % 50-70’ i, klavulanik asidin ise yaklaşık % 25-40’ ı değişmeden idrarla vücuttan atılır. Böbrek atılımı glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyon yoluyladır. Amoksisilinin yarı ömrü 1.3 saat, klavulanik asidin ise 1 saattir.ENDİKASYONLARI

KLAVUNAT aşağıdaki gösterilen mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir:

Üst solunum yolları enfeksiyonları: (otitis media ve sinüzit dahil). Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalis’ in beta-laktamaz üreten suşlarının neden olduğu.

Alt solunum yolları enfeksiyonları: Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalis’ in beta-laktamaz üreten suşları tarafından meydana gelen.

Deri ve deri yapısı enfeksiyonları: Staphylcoccus aureus, Escherichia coli ve Klebsiella spp.’ in beta-laktamaz üreten suşlarının neden olduğu.

İdrar yolları enfeksiyonları: Escherichia coli, Klebsiella spp. ve Enterobacter spp.’ in beta-laktamaz üreten suşlarının neden olduğu.

KLAVUNAT, amoksisilin içerdiğinden ampisiline duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde de kullanılabilir. Ayrıca bir mikst enfeksiyonda bir bakteri ampisiline, beta-laktamaz üreten diğeri KLAVUNAT’ a duyarlı ise böyle bir enfeksiyon yalnız KLAVUNAT ile tedavi edilebilir, ek bir antibiyotiği gerektirmez.

İn vitro olarak Streptococcus pneumoniae penisilin ve ampisiline göre amoksisiline daha duyarlı olduğundan, mikrobiyolojik testlerde penisilin ve ampisiline orta derecede duyarlı bulunan S.pneumoniae suşları amoksisilin ve KLAVUNAT’ a tam olarak duyarlıdır.KONTRENDİKASYONLARI

KLAVUNAT® penisiline karşı allerjisi olanlarda kontrendikedir. Ayrıca daha önce amoksisilin/klavulanik asit kullanıp da kolestatik sarılık veya karaciğer hastalığı geçirenlerde kontrendikedir.UYARILAR/ÖNLEMLER

Penisilin tedavisi sırasında ciddi ve bazen ölümcül hipersensitivite (anafilaktik) reaksiyonlar görülebilir. Bu reaksiyonların penisiline veya çeşitli allergenlere karşı hipersansitivitesi olan kimselerde görülmesi olasılığı daha yüksektir. KLAVUNAT® tedavisine başlamadan önce hastanın penisilin, sefalosporin ve diğer allergenlere karşı hipersansitivitesi olup olmadığı dikkatle araştırılmalıdır. Tedavi sırasında alerjik raksiyonlar görülürse tedavi derhal kesilmelidir. Ciddi anafilaktik reaksiyonlarda adrenalin, oksijen, intravenöz streoidler ve entübasyon gerekebilir. Amoksisilin/klavulanik asit dahil bütün antibiyotiklarle psödomembranöz kolit bildirilmiştir. Diyare şikayeti olan hastalarda bu olasılık dikkate alınmalıdır.

KLAVUNAT® karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süreli tedavilerde periyodik olarak hepatik, renal ve hematopoetik fonksiyonlar izlenmelidir.

Ampisilin verilen enfeksiyöz mononukleoz hastalarının çoğunda erythema multiforme görülür. KLAVUNAT® bu hastalarda kullanılmamalıdır.

Tedavi sırasında bakteriyel veya mikotik süperenfeksiyonlar (genelde Pseudeomonas veya Candida ile) görülürse tedavi kesilir ve uygun tedbirler alınır.Gebelikte ve Emzirme Döneminde Kullanım: Gebelik Kategorisi B

Her ne kadar araştırmalarda amoksisilin/klavulanik asidin teratojen potansiyeli görülmemişse de hamilelerde yapılmış kontrollü araştırmalar bulunmamaktadır. KLAVUNAT® gebelikte ancak kesin bir endikasyon varsa kullanılmalıdır.

Laktasyonda Kullanım

Ampisilin sınıfı antibiyotikler anne sütüne geçer.

KLAVUNAT® emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi

KLAVUNAT®’ ın araç ve makine kullanmayı engelleyecek herhangi bir farmakodinamik etkisi bulunmamaktadır.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER

Amoksisilin/Klavulanik asit kombinasyonuna iyi tolere edilir. Bildirilen yan etkiler çoğunlukla hafif ve geçici olup hastaların % 3’ünden azı yan etki nedeniyle tedaviyi bırakmıştır. En sık bildirilen yan etkiler diyare (% 9), bulantı (% 3), deri döküntüsü ve ürtiker (% 3), kusma (% 1), ve vaginit (% 1) dir. Dozun artmasıyla yan etkilerin sıklığı da artar. Daha seyrek bildirilen yan etkiler abdominal rahatsızlık, flatulans ve baş ağrısıdır.

Ampisilin sınıfı antibiyotiklerle ilgili olarak aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.

Gastorintestinal: Diyare, bulantı, kusma, hazımsızlık, gastrit stomatit, glossit, dilde pupilla hipertrofisi, deri-mukoza kandidiasisi- enterokolit ve hemorajik psödomembranöz kolit.

Hipersensitivite reaksiyonları : Deri döküntüleri, pruruitus, ürtiker, anjiyoödem, serum hastalığı tipi reaksiyon, eritem multiforme (nadiren Steve Johnson sendromu) ve nadiren eksfoliatif dermatit. Bu reaksiyonlar antihistamimikler ve gerekiyorsa kortikosteoridlerle kontrol edilebilir.

Karaciğer : Tedavi sırasında AST (SGOT) ve ALT (SGPT) yükselmeleri görülebilir. Daha seyrek olarak ayrıca billirubin ve alkalin fosfataz yükselmeleri ve biyopside kolestatik ve hepatosellüler değişmeler bildirilmiştir. Bu değişmeler genelde geri dönüşümlüdür.

Renal : Nadiren interstisyel nefrit ve hematüri bildirilmiştir.

Hemopoetik ve lenfatik sistem : Penisilinlerle tedavi sırasında anemi, hemolitik anemi, trombositopeni, eosinofili, lökopeni ve agranulositoz bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar genelde geri dönüşlü olup ilacın kesilmesiyle kaybolur.

Merkezi sinir sistemi : Ajitasyon, anksiyete, konfüzyon, konvulziyonlar baş dönmesi, uykusuzluk ve geri dönüşümlü hiperaktivite seyrek olarak bildirilmiştir.İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Probenesid amoksisilin’ in renal tubuluslardan sekresyonunu inhibe ederek kan seviyelerini yükseltir. KLAVUNAT®’ ın probenesid ile birlikte kullanılmamalıdır.

Ampisilin allopurinol ile birlikte kullanılırsa deri döküntülerinin sıklığı artar. Bunun allopurinol veya hiperüresimiye bağlı olup olmadığı bilinmemektedir.LABORATUVAR TESTLERİYLE ETKİLEŞİM

İdrara yüksek konsantrasyonlarda geçen amoksisilin idrardaki glukoz tayini için kullanılan Cliniest®,Benedict ve Fehling reaksiyonlarının yalancı pozitif sonuç vermesine neden olur. İdrarda glukoz aranması için enzimatik glukoz oksidaz yöntemine dayanan Clinistix ve Tes-Tape® v.b. testler kullanılmalıdır.

Gebe kadınlara amoksisilin verildiğinde serumda total konjuge estnakiol, estradiol glukuronidleri, konjuge estron ve estradiol düzeyleri yükselir.KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklar için mutad doz: Ağır enfeksiyonların ve solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisi için 12 saat ara ile 1 KLAVUNAT® BID 1g tableti kullanılır.

Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda glomerüler filtrasyon 30 ml/dak’nın altında ise KLAVUNAT® BID 1 g tableti kullanılmamalıdır.

İlaç karaciğer fonksiyonu bozuk hastalarda dikkatle kullanılmalı ve karaciğer fonksiyonu yakından izlenmelidir.

KLAVUNAT®BID 1 g tablet hemodiyalizdeki hastalara verilmemelidir.

KLAVUNAT® yemeklerden önce veya sonra alınabilir. Bununla beraber yemeğin başlangıcında alındığında potasyum klavunatın absorpisyonu yükselir. Bu nedenle KLAVUNAT® ın yemeklerden önce alınması önerilir.

KLAVUNAT® tedavisine başlamadan önce kültür ve duyarlılık testleri yapılmalıdır. Ancak test sonuçları beklenmeden tedaviye başlanabilir. Daha sonra tedavi test sonuçlarına göre yönlendirilir.DOZ AŞIMI

Doz aşımı durumunda hastaya semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır. İlaç yeni alınmışsa hasta kusturulur veya midesi yıkanır. Gerek amoksisilin gerekse klavulanik asid hemodiyalizle kandan uzaklaştırılabilir. Gerek amoksisilin gerekse potasyum klavulanat için spesifik antidot bilinmemektedir.


UYARILAR

Hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.SAKLAMA KOŞULLARI

25 °C’ nin altında oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayınız.

Dikkat! Nem kapabilir.TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI

Beher tablette 875 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat ve 125 mg klavulanik aside eşdeğer potasyum klavulanat içeren 10 ve 14 tabletlik kutularda.PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASOTİK ŞEKİLLER

Klavunat 625 mg Film Tablet (15 Tablet)

Klavunat 625 mg Film Tablet (10 Tablet)

Klavunat Fort Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 312.5 mg / 5 ml, (100 ml)

Klavunat Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 156.25 mg/5 ml, (100 ml)

Klavunat BID 400/57 mg Forte Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (70 ml)

Klavunat BID 400/57 mg Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (35 ml)

Klavunat BID 400/57 mg Forte Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (100 ml)

Klavunat BID 200/28 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (70 ml)

Klavunat BID 200/28 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (100 ml)
Ruhsat Sahibi: Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Acıbadem, Köftüncü Sokak No: 1 34718 Kadıköy/İSTANBUL


İMAL YERİ :

Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş. Tavşanlı Köyü, Esentepe Mevkii Gebze/KOCAELİ

RUHSAT TARİHİ VE NO: 13.09.2005 206/35

Prospektüs Onay Tarihi: 19.08.2005


Reçete ile satılır.


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2020 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.