G ile başlayan ilaçlar » Kocak Farma » GENTAMED 80 MG/2 ML I.M./I.V. ENJEKSIYONLUK COZELTI ( 1 AMPUL)

GENTAMED 80 MG/2 ML I.M./I.V. ENJEKSIYONLUK COZELTI ( 1 AMPUL)

 • İlaç Firması :
  KOCAK FARMA
 • Barkod :
  8699828750031
 • Fiyatı :
  1.29TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J01GB03
 • Etkin madde :
  gentamisin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
  J01G AMİNOGLİKOZİDLER
  J01GB Diğer aminoglikozidler
  J01GB03 gentamisin
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 0.24 g Parenteral

gentamisin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Protein sentezi inhibitörü aminoglikozid grubu antibiyotik.
Yetişkin 3mg/kg/gün 3 eşit doza bölünerek.
Çocuk 6-7,5mg/kg/gün 3 eşit doza bölünerek.

Gebelik kategorisi D.

Kontrendikasyon; aminoglikozid allerjisi.

Etkileşim; Ototoksik, nörotoksik ve nefrotoksik potansiyel taşıyan ilaçların sistemik ya da topikal yoldan birlikte ya da birbiri ardısıra kullanılmaları yan etki olasılığını arttırır. Antibiyotiğin serum ve doku konsantrasyonlarını arttırabilen diüretiklerle (etakrinik asit, furosemid, üre, mannitol) birlikte kullanılmamalıdır.

Yan etkiler; nefrotoksisite, ototoksisite, solunum depresyonu, görme bozukluğu, konfüzyon, hipotansiyon, allerjik reaksiyonlar (ürtiker - anaflaksi), ateş, bulantı, kusma, hipersalivasyon, stomatit, purpura, psödomotor serebri, akut organik beyin sendromu, pulmoner fibrozis, hepato-splenomegali...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Gentamed 800mg IM/IV Ampul
FORMÜLÜ:
2 ml.lik ampulde steril ve apirojen olarak;
Gentamisin (sülfat tuzu olarak) ............80.0 mg
Metilparaben ..........................................3.6 mg
Propilparaben ........................................0.4 mg
Sodyum metabisülfit ..............................6.4 mg
Disodyum EDTA.....................................0.2 mg
Enjeksiyonluk su ......k.m........................2.0 ml bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Farmakodinamik Özellikleri:
Gentamisin, aminoglikozidler grubundan olup, micromonospora purpurea’dan elde edilen bir antibiyotiktir.
Bakterisid etkisini, duyarlı mikroorganizmaların normal protein sentezini inhibe etmek suretiyle gösterir.
Gentamisin, E.coli, Proteus türleri (indol pozitif ve indol negatif), Pseudomonas aeruginosa,
Klebsiella - Enterobacter - Serratia türleri, Citrobacter ve Staphylococcus türlerine (penisilin
ve metisilin’e rezistans türleri de dahil) karşı etkilidir.
İnvitro olarak Salmonella ve Shigella türlerine karşı da etkilidir.
Buna karşılık, Streptococcus pneumoniae, streptokok’ ların pek çok türü özellikle grup D ve anaerobik organizmalar (Bacteroides ve Clostridium türleri) gentamisine karşı dirençlidirler.
İnvitro çalışmalar gentamisin ile hücre duvarı sentezini etkileyen antibiyotiklerin kombine
kullanımının grup D streptokokların bazı suşlarına etkili olduğunu göstermiştir. Gentamisin,
Penisilin G kombinasyonunun Streptococcus faecalis ve onun varyeteleri (S.faecalis var.
Liquifaciens, S.faecalis var. zymogenes) S.faecium ve S.durans’ a karşı sinerjik bakterisid
etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca gentamisin’in, ampisilin, karbenisilin, nafsilin veya
oksasilin ile kombinasyonları da sinerjik bakterisid etkiye sahiptir. Gentamisin ile karbenisilin’in
kombinasyonu sonucu Pseudomonas aeruginosa’nın pek çok suşuna karşı da sinerjik etki oluşmaktadır.
Farmakokinetik Özellikleri:
Gentamed 80 mg ampulün i.m. tatbikinden sonra, doruk serum düzeylerine 30-60 dakikada erişilmekte ve ölçülebilir düzeyler 6-8 saat devam etmektedir. İki saatlik i.v. enfüzyon yoluyla verilmesi sonucu, serum düzeyleri i.m. yolla verilişine benzemektedir.
Böbrek fonksiyonları normal hastalarda, doruk plazma düzeyleri (mcg / ml) tek bir i.m. dozun
(mg/kg) yaklaşık 4 katı kadar olmaktadır. Örneğin, 1 mg/kg i.m. dozu takiben serum düzeyi yaklaşık 4 mcg/ml şeklinde oluşmaktadır.
Gentamisin, normal böbrek fonksiyonlu hastalarda 8 saatte bir 1 mg/kg dozunda 7-10 gün
süresince verildiğinde serumda birikmez. Ancak böbrek bozukluğu durumlarında, özellikle uzun süreli ve/veya yüksek doz uygulamalarında diğer aminoglikozidler gibi serum ve dokularda birikir.
Gentamisin ekstraselüler sıvıda dağıldığı için, ekstraselüler sıvı hacmi yüksek olan bazı
yetişkinlerde serum düzeyleri düşük kalabilir. Keza ateşli hastalardaki serum düzeyleri de
ateşsiz hastalara göre daha düşük olabilir. Gentamisin plazma proteinlerine çok düşük oranda bağlanır (%0-30). Yeni doğanlarda ve renal yetmezlikli hastalarda daha uzun olmakla birlikte,
plazma eliminasyon yarı-ömrü 2-3 saat civarındadır. Gentamisin, diğer aminoglikozidler gibi metabolize olmadan değişmemiş olarak atılmaktadır. Kararlı durumda, verilen dozun en az
%70’i, 24 saat içinde idrarla atılır. İdrardaki konsantrasyonu 100 mcg/ml’i aşabilir.

ENDİKASYONLARI:
Gentamed 80 mg ampul; Pseudomonas aeruginosa, Proteus türleri (indol pozitif ve indol negatif), E.coli, Klebsiella - Enterobacter - Serratia türleri, Citrobacter türleri ve Staphylococcus türlerinin (koagülaz pozitif ve koagülaz negatif) neden olduğu aşağıdaki durumlarda kullanılır.
- Bakteriyal neonatal sepsis,
- Bakteriyal septisemi,
- S.S. Sisteminin ciddi enfeksiyonları (menenjit),
- Üriner ve üro-genital enfeksiyonlar (akut piyelonefrit, endometrit),
- Gastro-intestinal ve pelvik enfeksiyonlar (gastroenteritler, akut kolesistit ve kolanjitler, peritonit),
- Solunum sistemi enfeksiyonları
- Kemik enfeksiyonları,
- Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (yanıklar, ülserler)
Gentamed 80 mg ampul, ayrıca, cerrahi enfeksiyon profilaksisi amacıyla da kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI:
Gentamed 80 mg ampul, gentamisine aşırı duyarlığı olan hastalarda kontrendikedir.
Ayrıca, diğer aminoglikozidlere karşı aşırı duyarlık reaksiyonları ile toksik reaksiyonlar gösterdiği
bilinen hastalarda, çapraz-duyarlığa bağlı kontrendikasyon göz önüne alınmalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER:
Gentamisin, diğer aminoglikozidler gibi nefrotoksik potansiyeli olan bir ilaçtır.
Aminoglikozidler, renal kortekste proksimal tubulus hücrelerinde birikerek, akut tübüler nekroza
benzeyen bir klinik tablo ortaya koyarlar. Kan üre azotu ve serum kreatinin düzeyi yükselir.
İdrarda silindirler ve proteinüri ortaya çıkar. Nefrotoksik etkiler daha çok, böbrek fonksiyonu
azalmış hastalarda ve özellikle yüksek dozların uzun süre uygulanması sonucu ortaya çıkabilir
ve reversibl karakterdedir.
Aminoglikozidler, iç kulağın endolenfinde birikerek işitme ve denge hücrelerine etki etmek
suretiyle ototoksik etki ortaya koyabilirler. İşitmedeki azalma başlangıçta yüksek frekanslı seslerde ortaya çıkar. Bunun yanında kulak çınlaması ve kulakta dolgunluk, bulantı, kusma, baş dönmesi ortaya çıkabilir. Ototoksik etkiler bazen irreversibl olabilir. Nefrotoksisite ve
ototoksisite ile ilgili erken belirtilerin ortaya çıkması durumunda doz azaltılmalı ya da ilaç
kesilmelidir. Öte yandan, bebek ve yaşlılar ile renal yetmezliği olan hastalar uzun süreli yüksek doz uygulamaları sırasında mutlaka yakın gözetim altında tutulmalı, periyodik olarak işitme
testleri ve renal fonksiyon testleri yapılmalıdır. Potansiyel toksik etkilerden kaçınmak için
gentamisin serum düzeylerinin saptanması uygun bir yöntemdir. Bu mümkün olduğunda ilacın
dozu, serumda 12 mcg/ml düzeyini uzun süreli olarak geçmeyecek şekilde ayarlanmalıdır.
Nefrotoksisite ve ototoksisite riskini arttıran bir diğer faktör ise, gentamisinin diğer nefrotoksik
ve/veya ototoksik ilaçlarla birlikte kullanılmasıdır. (Bkz. İlaç Etkileşmeleri).
Gentamisin diğer aminoglikozidler gibi, yüksek dozlarda çizgili kaslarda kürar benzeri zayıf
nöromüsküler blok yapabilir. Bu durum hızlı i.v. zerklerde kas felci şeklinde ortaya çıkabilir.
Hipokalemi ve myastenia gravis gibi durumlarda hastalar nörotoksisiteye daha duyarlıdırlar.
Özellikle myastenia gravisli hastalarda büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Gentamisin tedavisi
sırasında hastaların iyi hidrate edilmeleri gerekir. Gentamisin tedavisi sırasında, duyarlı olmayan
mikroorganizmaların aşırı çoğalması durumunda uygun bir tedavi yapılmalıdır.
Gentamed ampulün formülünde prezervatif madde olarak sodyum metabisülfit bulunur.
Sülfit, duyarlı bazı hastalarda alerjik tipte reaksiyonlara neden olabilir. Sülfit duyarlığı astım
hastalarında daha fazla ortaya çıkabilmektedir.
Hamilelerde Kullanımı (kategori C): Gentamisin’in hamilelerde güvenli kullanımı henüz
saptanmamıştır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:
Gentamisin, nefrotoksik ve ototoksik potansiyeli olan bir ilaçtır (Bkz. Uyarılar / Önlemler).
Nefrotoksisitenin erken belirtileri, idrarda silindirler ve proteinüri ile ayrıca kan üre azotu
(BUN), serum kreatinini ve oligüride artış şeklinde ortaya çıkar. Nörotoksisitenin erken belirtileri ise; baş dönmesi, tinnitus, işitmede kayıp ve kulakta dolgunluk şeklinde görülür.
Bunların dışında görülebilen diğer yan etkiler şunlardır:
Solunum depresyonu, letarji, konfüzyon, görme bozuklukları, kilo kaybı, kızarıklık ve ürtiker
gibi cilt reaksiyonları, baş ağrısı, bulantı ve kusma, tükrük salgısında artma. Gentamisine karşı
lokal tolerans genellikle iyidir. Enjeksiyon yerinde ağrı oluşması ile ilgili nadir olgular vardır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Sefalosporinlerin nefrotoksik potansiyeli gentamisin ile birlikte kullanıldığında artabilir. Böyle
bir kombinasyon sırasında renal fonksiyonun yakından izlenmesi yerinde olur. Furosemid
ve piretanid, gentamisin ototoksisitesini artırabilir. Etakrinik asid ise kendisi ototoksik potansiyele sahiptir. Gentamisin ile birlikte kullanımlarından kaçınılmalıdır. Anestezi sırasında kürar tipi
kas gevşetici kullanılan hastalarda aminoglikozidlerin kullanımı ile nöromüsküler blokaj ve solunum felci nadiren oluşabilmektedir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Gentamed 80 mg ampul mutad olarak i.m. yolla, gerektiğinde i.v. yolla zerkedilir. i.v. yolla verilmesi gerektiğinde 2-3 dakikalık sürede uygulanır. Dozun doğru olarak hesaplanabilmesi için tedaviye başlamadan önce hastanın vücut ağırlığı tespit edilmelidir.
Normal renal fonksiyonlu hastalarda dozaj:
Yetişkinler: Ciddi enfeksiyonlarda doz, 8 saatlik aralarla ve eşit olarak verilen günlük 3 mg/kg’dır.
Yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda dozaj günde 3-4 kez uygulanmak üzere günlük 5 mg/kg’a
kadar çıkarılabilir. Ancak bu doz klinik iyileşme belirtileri ortaya çıkar çıkmaz en kısa zamanda
3 mg/kg’a indirilir. Ağır yanıklarda, değişen farmakokinetik parametreler sonucu aminoglikozidlerin
serum düzeyleri düşük kalabilir. Bu hastalarda dozun doğru verilebilmesi için serum düzeylerinin
ölçümü tavsiye edilir.
Tablo 1: Renal fonksiyonu normal hastalarda doz şeması
Hastanın Ciddi enfeksiyonlarda Yaşamı tehdit eden
ağırlığı (kg) mutad doz enfeksiyonlarda doz
3 mg / kg / gün 5 mg / kg / gün
mg / doz ml / doz mg / doz ml / doz
40 40 1.0 66 1.6
45 45 1.1 75 1.9
50 50 1.25 83 2.1
55 55 1.4 91 2.25
60 60 1.5 100 2.5
65 65 1.6 108 2.7
70 70 1.75 116 2.9
75 75 1.9 125 3.1
80 80 2.0 133 3.3
85 85 2.1 141 3.5
90 90 2.25 150 3.7
95 95 2.4 158 4.0
100 100 2.5 166 4.2
Çocuklar: 6 - 7.5 mg / kg / gün (8 saatte bir 2.0 - 2.5 mg / kg)
Bebekler ve yeni doğanlar: 7.5 mg / kg / gün (8 saatte bir 2.5 mg / kg)
Prematüreler, 1 haftalığa kadar olan yeni doğanlar: 5 mg/kg/gün (12 saatte bir 2.5 mg/kg)
Tedavi süresi 7 - 10 gün kadardır. Komplikasyonlu ağır enfeksiyonlarda tedavi süresi biraz
uzatılabilir. Bu gibi durumlarda, renal, işitme ve denge fonksiyonları izlenmelidir. 10 günü aşan
tedavilerde toksik etkiler daha belirginleşir.
i.v. uygulama: Özellikle bakteriyel septisemi ve şoklarda faydalı olabilir. Keza, konjestif kalp yetmezliği, hematolojik hastalıklar, ciddi yanıkları olanlar ile bunların kas kütlesi kaybıyla birlikte
görülen durumlarında i.v. yol tercih edilebilir. Gentamed 80 mg ampul, 50 - 200 ml % 0.9 sodyum klorür çözeltisine veya aynı hacimde % 5 dekstroz çözeltisine katılarak 1.5 - 2 saatlik süre içerisinde verilir. Bebek ve çocuklarda çözelti hacmi daha az olmalıdır.
Düşük renal fonksiyonlu hastalarda dozaj: Renal fonksiyon bozukluklarında gentamisin
dozu mutlaka ayarlanmalıdır. Mümkün olan hallerde serum düzeyleri tespit edilmelidir.
Gentamisin yarı ömrü ile serum kreatinin düzeyi arasında yakın bir ilişki olması nedeniyle,
kreatinin düzeyi dozlar arasındaki intervalleri belirlemede yol göstericidir. Dozlar arasındaki
interval, serum kreatinin düzeyinin 8 ile çarpılması sonucu bulunabilir. Örneğin 60 kg ağırlığında
bir hastanın kreatinin düzeyi 2.0 mg / 100 ml ise 60 mg (1 mg / kg) lık doz 16 saatte bir (2x8)
verilebilir. Ciddi sistemik enfeksiyonlarda, renal fonksiyon bozukluğu olması halinde dozlar
düşük ancak daha sık verilebilir.
Tablo 2: Renal fonksiyonu bozuk hastalarda doz şeması
Serum Kreatinin
Kreatinin Klirensi hızı Tablo 1’de verilen
(%mg) (ml / dak. / 1.73 m2) normal dozun yüzdesi
≤1.0 >100 100
1.1 - 1.3 70 - 100 80
1.4 - 1.6 55 - 70 65
1.7 - 1.9 45 - 55 55
2.0 - 2.2 40 - 45 50
2.3 - 2.5 35 - 40 40
2.6 - 3.0 30 - 35 35
3.1 - 3.5 25 - 30 30
3.6 - 4.0 20 - 25 25
4.1 - 5.1 15 - 20 20
5.2 - 6.6 10 - 15 15
6.7 - 8.0 <10 10
Hemodiyaliz hastalarında, kandan uzaklaştırılan gentamisin miktarı değişkenlik göstermektedir.
8 saatlik bir hemodiyaliz seansı ile gentamisin’in kan düzeyi %50 azalabilir. Her diyaliz seansının
sonunda enfeksiyonun şiddetine göre 1-1.7 mg/kg.lık doz uygulanır. Çocuklarda ise 2 mg/kg.lık
dozun uygulanması önerilmektedir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ:
Aşırı doz ya da toksik belirtilerin ortaya çıkması halinde, gentamisin hemodiyaliz ile kandan
uzaklaştırılabilir.Peritoneal diyaliz, hemodiyalize kıyasla daha az etkilidir.

SAKLAMA KOŞULLARI:
25 C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında muhafaza ediniz. Çocukların ulaşa-mayacakları yerlerde saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:
Gentamed 80 mg ampul, 2 ml.lik ampullerde 1 adet bulunur.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ:
Gentamed 20 mg ampul, 2 ml.lik ampullerde 1 adet olarak,
Gentamed 40 mg ampul, 1 ml.lik ampullerde 1 adet olarak takdim edilmiştir.

RUHSAT TARİH VE NO : 18.12.2002 - 201/48

RUHSAT SAHİBİ : KOÇAK FARMA İLAÇ ve KİMYA SANAYİ A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad. 64-66
Üsküdar / İSTANBUL

İMAL YERİ : KOÇAK FARMA İLAÇ ve KİMYA SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Reçete ile satılır.


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.