EXJADE 125 MG 28 ADET SUDA DAGILABILEN TABLET Prospektüs

FORMÜLÜ
Suda dağılabilen her tablet , aktif madde olarak 125 mg deferasiroks içerir.
Yardımcı madde olarak laktoz monohidrat içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikleri
Deferasiroks, oral yoldan etkili, demir (III) selektivitesi yüksek bir şelatördür. Demire 2:1
oranında yüksek affiniteyle bağlanan, tridentat bir ligand kimliğini taşıyan deferasiroks,
vücuttaki demirin, öncelikle dışkı yoluyla vücuttan uzaklaştırılmasını teşvik eder. Çinko ve
bakır affinitesi düşük olan deferasiroks, bu metallerin kandaki düzeylerinin düşük değerlerde
sabit kalmasına neden olmaz .
Aşırı demir yükü olan, erişkin talasemi hastalarında yapılarak demir dengesini ele alan bir
metabolizma çalışmasında; günde 10, 20 ve 40 mg/kg EXJADE; kilo başına vücuttan günde
sırasıyla 0.119, 0.329 ve 0.445 mg demir uzaklaştırılmasını sağlamıştır.
EXJADE, kan transfüzyonları nedeniyle kronik demir yükü olan erişkin ve pediatrik (en az 2
yaşındaki) hastalarda araştırılmıştır. Bu denekler, arka plandaki beta-talasemi, orak hücreli
hastalık ve diğer doğuştan ya da edinsel anemiler (miyelodisplastik sendromlar, Diamond-
Blackfan sendromu, aplastik anemi ve ender görülen diğer anemiler) nedeniyle transfüzyon
uygulanan hastalardır.
Beta-talasemisi olan ve sık sık kan transfüzyonu uygulanan erişkin ve pediatrik hastalarda
günde 20 ve 30 mg/kg EXJADE’in bir yıl boyunca kullanılması; vücuttaki total demiri işaret
eden göstergelerde azalma sağlamış; karaciğerdeki demir konsantrasyonunu sırasıyla
ortalama 0.4 ve 8.9 mg Fe/gram karaciğer dokusu (biyopsi kuru ağırlığı) azaltmış ve serum
ferritin düzeylerinin ortalama olarak sırasıyla 36 ve 926 mikrogram/L azalmasına neden
olmuştur. Aynı dozlardaki vücuttan atılan demir : vücuda giren demir oranlarının sırasıyla
1.02 ve 1.67 olması, sırasıyla net demir dengesinin ve vücuttan demir uzaklaştırılmasının
sağlandığını göstermiştir. EXJADE, daha başka anemileri olan, demir yükü mevcut
hastalarda da benzer terapötik yanıtlar sağlamıştır. Günde 10 mg/kg EXJADE’in 1 yıl
boyunca kullanılması, seyrek olarak transfüzyon uygulanan veya değişim (exchange)
transfüzyonu uygulanan hastalarda net demir dengesini sağlayacak dozlardır . Serum ferritin
düzeylerinin her ay ölçülmesi, karaciğerdeki demir konsantrasyonu değişikliklerini yansıtmış
ve serum ferritin düzeylerinin, tedaviye alınan yanıtın izlenmesinde kullanılabileceğini
göstermiştir.
Farmakokinetik özellikleri
Emilim
Oral deferasiroks, maksimal plazma konsantrasyonlarına ulaşması için geçen süre (tmax) 1.5-
4.5 saat arasında değişecek şekilde emilir. EXJADE tabletlerindeki deferasiroksun mutlak
biyoyararlanım (AUC) oranı, intravenöz dozdakinin %70’ikadardır. Total maruz kalım (AUC),
yüksek miktarda yağ içeren (içerdiği kalorinin %50’sinden fazlası yağlardan gelen) bir
kahvaltıyla birlikte alındığında yaklaşık ikiye katlanmış; standart bir kahvaltıyla birlikte
alındığında yaklaşık %50 artmıştır. Yağ içeriği normal veya yüksek yemeklerden 30 dakika
önce alınması, deferasiroks biyoyararlanımının (AUC) orta derecede (yaklaşık %13-25)
yükselmesiyle sonuçlanmıştır. Tabletlerin portakal suyunda veya elma suyunda süspansiyon
haline getirilmesinden sonra alınan deferasiroksa maruziyet (AUC), tabletlerin suda
süspansiyon haline getirilmesinden sonrakine eşdeğerdir (nispi AUC oranları. sırasıyla %103
ve %90).
Dağılım
Deferasiroks, neredeyse tamamen serum albüminine olmak üzere plazma proteinlerine
yüksek oranda (%99) bağlanır; deferasiroksun dağılım hacmi küçük olup erişkinlerde
yaklaşık 14 litredir.
Biyotransformasyon
Deferasiroksun metabolizması öncelikle; ardından safra yoluyla vücuttan uzaklaştırılacağı
glukuronidasyonla gerçekleşir. Bu metabolizma sonucu meydana gelen glukuronidatların
barsakta dekonjugasyonu ve tekrar emilim (enterohepatik dolaşım), olasılıkla
gerçekleşmektedir. Deferasiroksun glukuronidasyonu, öncelikle UGT1A1 ve daha az olarak
UGT1A3 tarafından gerçekleştirilir. Deferasiroksun insanlarda CYP450-katalizörlüğüyle
gerçekleşen (oksidatif) metabolizması, minör düzeyde (dozun yaklaşık %8’i) gözükmektedir
[9]. Terapötik dozlar kullanıldığı zaman, enzim indüksiyonu veya inhibisyonu gösteren
herhangi bir kanıt görülmemiştir. Hidroksiüre, deferasiroks metabolizmasını in vitro inhibe
etmez.
Eliminasyon
Deferasiroks ve metabolitleri vücuttan öncelikle (dozun %84’ü) dışkı yoluyla uzaklaştırılır.
Deferasiroksun ve metabolitlerinin böbrekler yoluyla uzaklaştırılan bölümü, azdır (dozun
%8’i) . Eliminasyon yarı-ömrü (t1/2) ortalama 8–16 saat arasında değişmektedir.
Linearite / non-linearite
Deferasiroksun Cmax and AUC0-24saat değerleri, kararlı plazma düzeylerinde yaklaşık dozla
lineer bağlantılı şekilde artar. Çoğul dozları izleyen birikim faktörü, 1.3-2.3’tür .
Hastalardaki özellikleri
Pediatrik hastalar
Ergenlerin (12 - ≤ 17 yaş) ve çocukların (2 - <12 yaş) tek- ve çoğul dozlardan sonra
deferasiroksa maruziyetinin, erişkinlerdekinden düşük olduğu bulunmuştur. 6 yaşından küçük
çocuklardaki maruziyet, erişkinlerdekinden %50 kadar daha azdır. Deferasiroks dozu her
hastada, alınan terapötik cevaba bakılarak ayarlandığından bunun, klinikte herhangi bir
sonuca yol açması beklenmez.
Cinsiyet
Kadınlarda deferasiroksun görünürdeki klerensi, erkeklere kıyasla %17.5 oranında daha
azdır. Deferasiroks dozu her hastada, alınan terapötik cevaba bakılarak ayarlandığından
bunun, klinikte herhangi bir sonuca yol açması beklenmez.
Yaşlı hastalar
Deferasiroksun yaşlı (65 veya daha ileri yaşta) hastalardaki farmakokinetiği incelenmemiştir.
Karaciğer veya böbrek bozukluğu
Deferasiroksun farmakokinetiği, böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalarda
incelenmemiştir. Normalin üst sınırının 5 katına kadar olan karaciğer transaminaz düzeyleri,
deferasiroks farmakokinetiği üzerinde etkili olmamıştır.
ENDİKASYONU
EXJADE en az 2 yaş ve üzeri erişkinlerde , kan transfüzyonlarına bağlı kronik demir
yüklenmesinin (transfüzyonel hemosideroz) tedavisinde kullanılır .
KONTRENDİKASYONLARI
Aktif maddeye veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.
UYARILAR / ÖNLEMLER
EXJADE, böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalarda incelenmemiş olduğundan, bu
gibi hastalarda ihtiyatla kullanılmalıdır. EXJADE tedavisi yalnızca, serum kreatinin düzeyleri,
yaşına göre normal sınırlar arasında bulunan ve tedavi başlangıcındaki karaciğer
transaminaz düzeyleri, normalin üst sınırının en fazla 5 katı olan hastalarda başlatılmıştır. Bu
transaminaz düzeyleri, deferasiroks farmakokinetiğini etkilememiştir. Deferasiroks vücuttan,
böbrekler yoluyla minimal düzeyde (dozun yalnızca %8’i) uzaklaştırılır . Vücuttan başlıca
uzaklaştırılma şekli, glukuronidasyondur; dozun çok küçük bir bölümü (yaklaşık %8’i),
oksidatif sitokrom P450 enzimleri tarafından metabolize edilir (bkz Farmakokinetik özellikler).
Serum kreatinin düzeylerinin tedaviye başlanmadan önce iki defa ölçülmesi ve daha sonra
da her ay izlenmesi önerilir. EXJADE kullanan bazı hastalardaki serum kreatinin düzeylerinin,
genellikle normal sınırları aşmamak üzere ve ilerleyici tabiatta olmamak koşuluyla yükseldiği
dikkati çekmiştir (bkz Yan etkiler/Advers etkiler). Erişkin hastalarda serum kreatinin düzeyleri,
ilerleyici olmayan bir şekilde, ardı ardına iki vizitte tedavi öncesindeki ölçümlerin
ortalamasının %50’sinden daha fazla yükselecek ve bu yükselmeler başka nedenlerle
açıklanamayacak olursa, günlük EXJADE dozu 10 mg/kg azaltılabilir (bkz Kullanım şekli ve
dozu). Pediatrik hastalarda serum kreatinin düzeyleri, ardı ardına iki vizitte, hastanın yaşına
göre normalin üst sınırını aşarsa doz, 10 mg/kg azaltılabilir. Eğer serum kreatinin düzeyleri
normalin üst sınırını aşıp yükselmeye devam edecek olursa, EXJADE tedavisi
durdurulmalıdır. EXJADE tedavisine bireysel klinik koşullara bağlı olarak yeniden
başlanabilir.
Karaciğer fonksiyonunun her ay izlenmesi önerilir. Serum transaminaz düzeyleri, başka bir
nedenle açıklanamayacak şekilde yüksekse ve yükselmeye devam ederse, EXJADE tedavisi
durdurulmalıdır. Karaciğer fonksiyon testlerindeki anormalliklerin nedeni açıklık kazandıktan
ya da test sonuçları normale döndükten sonra; EXJADE tedavisine daha düşük bir doz
kullanılıp ihtiyatla yeniden başlanması ve daha sonra dozun yavaş yavaş artırılması
düşünülebilir.
EXJADE tedavisi sırasında deri döküntüleri görülebilir. Hafif-orta şiddetteki deri döküntüleri
gelişen hastalarda EXJADE tedavisine, bu döküntülerin çoğu zaman kendiliğinden yok
olması nedeniyle, doz ayarlaması yapılmaksızın devam edilebilir. Tedavinin durdurulmasını
gerektiren daha şiddetli deri döküntüleri gelişen hastalarda ise tedaviye deri döküntüleri
kaybolduktan sonra daha düşük dozda olmak üzere tekrar başlanabilir ve doz daha sonra
yavaş yavaş artırılabilir. Şiddetli vakalarda tedaviye yeniden başlanırken, kısa bir süre oral
steroid tedavisi de kullanılabilir .
EXJADE tedavisi sırasında işitme (işitme duyusunun azalması) ve göz (lens opasiteleri)
bozukluklarının gelişebildiği bildirilmiştir (bkz Yan etkiler/Advers etkiler). EXJADE tedavisine
başlanmadan önce bu nedenle, işitme testleri ve fundoskopi dahil görme testlerinin yapılması
ve daha sonra da düzenli aralıklarla (her 12 ayda bir) tekrarlanması önerilir. Bu test
sonuçlarında bozukluk görülürse, dozun azaltılması veya tedavinin durdurulması
düşünülebilir.
Hastanın tedaviye verdiği cevabın değerlendirilmesi amacıyla serum ferritin düzeylerinin her
ay ölçülmesi önerilir (bkz Kullanım şekli ve dozu). Bu düzeyler sürekli olarak <500
mikrogram/L bulunursa, tedavinin durdurulması düşünülmelidir.
Çocuklarda EXJADE tedavisine, büyüme gecikmesi eşlik etmemiştir. Ancak pediatrik
hastaların boyu ve kilosu, genel bir ihtiyat önlemi olarak düzenli aralıklarla (her 12 ayda bir)
izlenebilir.
EXJADE, bu gibi kombinasyonların güvenli olduğu gösterilmiş olmadığından, demir
şelasyonu sağlayan diğer tedavilerle birlikte kullanılmamalıdır.
Tablet, laktoz (her miligram deferasiroks için 1.1 mg) içerir. Bu ilaç; galaktoz intoleransı,
şiddetli laktaz eksikliği veya glikoz-galaktoz malabsorpsiyonu gibi ender görülen kalıtsal
bozuklukları olan hastalara önerilmez.
Gebelik ve laktasyonda kullanımı
Gebelik
Gebelik kategorisi B’dir.
Deferasiroksun gebe kadınlar tarafından kullanılması konusunda herhangi bir klinik veri
mevcut değildir. İnsanlardaki potansiyel risk bilinmemektedir.
İhtiyat önlemi olarak EXJADE gebelerde, açıkça gerekli olmadığı sürece kullanılmamalıdır.
Laktasyon
Deferasiroksun insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. EXJADE kullanan
annelerin, bebeklerini emzirerek beslemeleri önerilmez.
Araç ve makine kullanmaya etkisi
EXJADE’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkileriyle ilgili herhangi bir çalışma
yapılmamıştır. Ender görülen bir advers etki olarak göz kararması bildiren hastalar; araç veya
makine kullanırken ihtiyatlı olmalıdır.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Hastaların %26 kadarında gelişen ve daha çok bulantı, kusma, ishal veya karın ağrısı
şeklinde olan gastrointestinal bozukluklarla; hastaların yaklaşık %7’sinde görülen deri
döküntüsü, uzun süreli EXJADE tedavisi sırasında erişkin ve pediatrik hastalarda en fazla
bildirilen advers reaksiyonlardandır. Doza bağlı olan bu reaksiyonlar, hemen her zaman için
hafif-orta şiddettedir ve bunların neredeyse tümü, tedaviye devam edilse bile ortadan
kaybolmaktadır. Serum kreatinin düzeylerinin hafif, normal sınırlar içerisinde kalacak şekilde,
ilerleyici olmayan yükselmeleri, hastaların yaklaşık %34’ünde görülmektedir. Bu advers
reaksiyon da doza bağlıdır, çoğu zaman kendiliğinden kaybolur ve bazen, doz azaltıldığında
ortadan kalkar .
Karaciğer transaminazlarının yükseldiği, hastaların %2 kadarında bildirilmiştir. Bu artış, dozla
ilişkili değildir; söz konusu hastaların neredeyse tümü, transaminaz düzeyleri EXJADE
tedavisinden önce de yüksek bulunmuş olan hastalardır. Transaminazların hepatit
düşündürecek şekilde, normalin üst sınırının 10 katından daha fazla yükseldiği, ender
görülmüştür (hastaların %0.3’ünde). Demir şelasyonu sağlayan diğer tedavilerde olduğu gibi
EXJADE kullanan hastalarda da yüksek frekanslı işitme kaybı ve lens opasiteleri (erken
dönem katarakt), seyrek olarak bildirilmiştir.
Advers reaksiyonlar, aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır: çok sık (≥ 1/10); sık (≥ 1/100,
< 1/10); seyrek (≥ 1/1,000, < 1/100). Her sıklık grubundaki advers olaylar, ciddiyet derecesi
gittikçe azalacak şekilde sıralanmıştır.
Tablo 1
Psikiyatrik bozukluklar
Seyrek: Anksiyete, uyku bozukluğu
Sinir sistemi bozuklukları
Sık: Baş ağrısı
Seyrek: Göz kararması
Göz bozuklukları
Seyrek: Erken dönem katarakt, makülopati
Kulak ve labirent bozuklukları
Seyrek: İşitme kaybı
Solunum, toraks ve mediasten bozuklukları
Seyrek: Faringolaringeal ağrı
Gastrointestinal bozukluklar
Sık: İshal, kabızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, karında gerginlik,
dispepsi
Seyrek: Gastrit
Karaciğer-safra bozuklukları
Sık: Transaminazlarda artış
Seyrek: Hepatit, kolelityazis
Deri ve deri-altı dokusu bozuklukları
Sık: Döküntü, kaşıntı
Seyrek: Pigmentasyon bozukluğu
Renal ve üriner bozukluklar
Çok sık: Kan kreatinin düzeylerinin yükselmesi
Sık: Proteinüri
Genel bozukluklar ve uygulama yeri sorunları
Seyrek: Ateş, ödem, bitkinlik
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
EXJADE ve alüminyum içeren antasitlerin birlikte kullanılması ile ilgili klinik çalışma
yapılmamıştır. Deferasiroksun alüminyum affinitesinin demir affinitesinden daha düşük
olmasına rağmen EXJADE alüminyum içeren antasit preparatlarla birlikte kullanılmamalıdır.
Besinlerle birlikte alınması, deferasiroks biyoyararlanım oranını değişebilen derecelerde
artırmıştır. Bu nedenle EXJADE, aç karnına ve yemekten en az 30 dakika önce, tercihen her
gün aynı saatte alınmalıdır (bkz Kullanım şekli ve dozu).
Sağlıklı gönüllülerde EXJADE ve digoksin arasında etkileşim görülmemiştir .
EXJADE ve C vitamininin birlikte kullanılması ile ilgili klinik çalışma yapılmamıştır. Günde 200
miligrama varan dozlarda C vitamininin kullanılmasına, olumsuz sonuçlar eşlik etmemiştir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
EXJADE tedavisine, yaklaşık 20 ünite (yaklaşık 100 mL/kg) eritrosit transfüzyonundan sonra
veya kronik demir yüklenmesinin varlığını işaret eden klinik izleme kanıtları ortaya çıktığında
(serum ferritin düzeyi >1000 mikrogram/L olduğunda) başlanması önerilir. Verilecek dozlar
(mg/kg olarak) hesaplanmalı ve en yakın tam tablet büyüklüğüne yuvarlanmalıdır. EXJADE;
125 mg, 250 mg ve 500 mg olarak farklı güçte 3 tablet şeklindedir.
Demir şelasyon tedavisinin amaçları, transfüzyonlarla hastaya verilmiş olan demiri
uzaklaştırılmak ve mevcut demir yükünü gereken şekilde azaltmaktır.
Başlangıç dozu
EXJADE tedavisinde önerilen başlangıç dozu, 20 mg/kg’dır.
Ayda >14 mL/kg (yaklaşık >4 ünite) eritrosit transfüzyonu kullanılan ve tedavinin amacı,
vücuttaki demir yükünü azaltmak olan erişkinlerde başlangıç dozu olarak günde 30 mg/kg
EXJADE kullanılması düşünülebilir.
Ayda <7 mL/kg (yaklaşık <2 ünite) eritrosit transfüzyonu kullanılan ve tedavinin amacı,
vücuttaki demir yükünü aynı düzeyde devam ettirmek olan erişkinlerde başlangıç dozu olarak
günde 10 mg/kg EXJADE kullanılması düşünülebilir.
Deferoksaminle iyi bir tedavi görmekte olan hastalarda EXJADE başlangıç dozu,
deferoksamin dozunun nümerik olarak yarısı olarak düşünülmelidir (örneğin haftanın 5 günü
günde 40 mg/kg deferoksamin [veya eşdeğeri] olan bir hasta EXJADE tedavisine, başlangıç
dozu olarak günde 20 mg/kg ile geçmelidir)
İdame dozu
Serum ferritin düzeylerinin her ay izlenmesi ve bu izleme sonuçlarına göre EXJADE dozunun
gerekirse her 3–6 ayda bir ayarlanması önerilir. Doz ayarlamaları 5–10 miligram/kilogramlık
basamaklar şeklinde yapılabilir ve hem hastadan alınan terapötik cevap, hem de terapötik
hedefler (idame veya demir yükünün azaltılması) göz önünde tutularak gerçekleştirilmelidir.
30 mg/kg’dan daha yüksek dozlar, bu düzeydeki dozlarda klinik tecrübeler sınırlı olduğundan
önerilmemektedir. Serum ferritin düzeyleri sürekli olarak 500 mikrogram/L’nin altında
bulunursa, tedaviye ara verilmesi düşünülmelidir (bkz Uyarılar/Önlemler).
Hazırlanışı
EXJADE, günde 1 defa, aç karnına, yemekten en az 30 dakika önce, tercihen hergün aynı
saatte alınmalıdır. Tabletler, bir bardak (100 – 200 mL) su veya portakal ya da elma suyu
içerisinde, ince bir süspansiyon meydana gelinceye kadar karıştırılarak eritilir. Süspansiyon
içildikten sonra, bardakta kalabilecek herhangi bir artık, az miktarda su veya meyve suyuyla
yeniden süspansiyon haline getirilerek içilmelidir. Tabletler çiğnenmemeli veya tüm olarak
yutulmamalıdır .
Yaşlı hastalar
Yaşlı hastalardaki pozoloji önerileri, yukarıda anlatıldığı gibidir.
Pediatrik hastalar
Pediatrik hastalardaki pozoloji önerileri, erişkin hastalardaki gibidir. Doz hesaplanırken,
pediatrik hastaların vücut ağırlığında zaman içerisinde meydana gelen değişiklikler göz
önünde bulundurulmalıdır.
Böbrek bozukluğu olan hastalar
EXJADE, böbrek bozukluğu olan hastalarda incelenmemiştir. EXJADE tedavisi, serum
kreatinin düzeyleri, yaşına göre normalin üst sınırından daha yüksek olan hastalarda ihtiyatla
kullanılmalıdır. Böbrek bozukluğu olan hastaların tedavi başlangıcındaki pozoloji önerileri,
yukarıda anlatıldığı gibidir. Serum kreatinin düzeyleri, bütün hastalarda her ay izlenmelidir;
gerekirse günlük dozlar, 10 mg/kg azaltılabilir (bkz Uyarılar/Önlemler).
Karaciğer bozukluğu olan hastalar
EXJADE, karaciğer bozukluğu olan hastalarda incelenmemiştir ve bu gibi hastalarda ihtiyatla
kullanılmalıdır. Karaciğer bozukluğu olan hastalarda başlangıçtaki pozoloji önerileri, yukarıda
anlatıldığı gibidir. Karaciğer fonksiyonu, bütün hastalarda her ay izlenmelidir (bkz
Uyarılar/Önlemler).
DOZ AŞIMI
Doz aşımı bildirilmemiştir. Aşırı demir yüklü talasemi hastalarında 80 mg/kg’lık tek dozlar iyi
tolere edilmiş ve yalnızca hafif bulantıya ve ishale neden olmuştur . 40 mg/kg’a varan tek
dozlar, normal deneklerde iyi tolere edilmiştir .
Bulantı, kusma, baş ağrısı ve ishal, doz aşımının akut belirtileri olabilir. Doz aşımında tedavi
olarak hasta kusturulabilir veya hastanın midesi yıkanabilir ve semptomatik tedavi uygulanır.
SAKLAMA KOŞULLARI
30° C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden koruyunuz.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Exjade 125 mg Suda Dağılabilen Tablet 28 tablet içeren blister ambalajlarda
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKLİ
Exjade 250 mg Suda Dağılabilen Tablet
Exjade 500 mg Suda Dağılabilen Tablet
RUHSAT SAHİBİ İSİM VE ADRESİ
Novartis Ürünleri
34912 Kurtköy - İstanbul
ÜRETİM YERİ:
Novartis Pharma Stein AG
Stein – İsviçre
RUHSAT TARİHİ VE NO:
08.03.2007/122-06
Reçete ile satılır.


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2021 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.