E ile başlayan ilaçlar » Biofarma » EPSILE 150 MG 50 DİVİTAB FİLM TABLET

EPSILE 150 MG 50 DİVİTAB FİLM TABLET

 • İlaç Firması :
  BIOFARMA
 • Barkod :
  8699578090814
 • Fiyatı :
  17.26TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  N03AF02
 • Etkin madde :
  okskarbazepin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
  N03 ANTİEPİLEPTİKLER
  N03A ANTİEPİLEPTİKLER
  N03AF Carboksamid türevleri
  N03AF02 okskarbazepin
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 1g Oral

okskarbazepin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Antiepileptik.
Yetişkinde başlangıç 2 x 600mg (idame max 2400mg/gün). 4 yaş üzeri çocuklar başlangıç 8-10mg/kg/gün.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, AV blok.

Etkileşim; MAO inhibitörleri, oral kontraseptifler, fenitoin, valproik asit, felodipin.

Yan etkiler; yorgunluk, sersemlik, baş dönmesi, baş ağrısı, ataksi, tremor, konsantrasyon bozukluğu, görme bozukluğu, parestezi, anksiete, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

EPS LE 150 mg D V TAB F LM TABLET
FORMÜLÜ : Her film tablet 150 mg okskarbazepin içerir.
Boyar madde olarak; Titanyum dioksit, sarı demir oksit ve kırmızı demir oksit
kullanılmıştır.
FARMAKOLOJ K ÖZELL KLER :
Farmakodinamik Özellikleri :
EPS LE’nin farmakolojik aktivitesi başlıca 10-monohidroksi metaboliti (MHD) yoluyla
görülür. n-vitro elektrofizyolojik çalışmalar, okskarbazepin ve MHD’nin voltaja duyarlı
sodyum kanallarını bloke ettiklerini göstermiştir. Bunun sonucu olarak aşırı uyarılmış nöronal
membranlar stabilize olur, ardışık nöronal ateşlemeler inhibe olur ve sinaptik impulsların
yayılması azalır. Bu etkilerin beyinde konvülsif aktivitenin yayılmasının önlenmesinde
önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca potasyum iletiminin artışı ve yüksek voltajla aktive
olan kalsiyum kanallarının modülasyonu da ilacın antiepileptik etkisine katkıda bulunabilir.
Okskarbazepin veya MHD’nin beyindeki nörotransmitter veya modülatör reseptörleriyle
önemli bir etkileşimi bulunmamıştır.
Farmakokinetik Özellikleri :
Absorpsiyon : EPS LE ağız yoluyla alındıktan sonra okskarbazepin tümüyle absorbe olur ve
geniş ölçüde farmakolojik aktivite gösteren 10-monohidroksi metabolitine (MHD) dönüşür.
EPS LE sağlıklı erkek gönüllülere 600 mg’lık tek doz olarak verildiğinde MHD için ortalama
Tmax 4,5 saat (sınırlar 3-13 saat), Cmax ise 35 μmol/L olarak bulunmuştur. Besinlerin
okskarbazepin absorpsiyonu üzerinde etkisi yoktur. Bundan ötürü EPS LE aç veya tok
karnına alınabilir.
Dağılım : MHD’nin görünür dağılım hacmi 49L’dir. MHD’nin yaklaşık % 40’ı serum
proteinlerine, başlıca albümine bağlanır. Bağlanma terapötik doz aralığında serum
konsantrasyonlarından bağımsızdır. Okskarbazepin ve MHD, serum alfa-1 asit glikoproteine
bağlanmaz.
Metabolizma : Okskarbazepin karaciğerde sitosolik enzimlerle kısa sürede 10-hidroksi
metabolitine (MHD) indirgenir. Okskarbazepinin farmakolojik etkilerinden başlıca MHD
sorumludur. MHD glukuronik asit ile konjugasyon yoluyla yeniden metabolize olur. Verilen
dozun az bir miktarı (% 4) inaktif bir metabolit olan 10,11-dihidroksit metabolite (DHD)
dönüşür.
Kitle dengesi araştırmalarında plazmadaki radyoaktivitenin yalnız % 2’si değişmemiş
okskarbazepine, % 70’i MHD’ye ve geri kalanı diğer metabolitlere ait bulunmuştur.
Atılım : Okskarbazepin vücuttan metabolitler şeklinde ve başlıca böbrek yoluyla atılır.
Verilen bir dozun % 95’ten fazlası idrarla çıkar, % 1’den azı değişmemiş okskarbazepindir.
Verilen dozun % 4’ten azı feçes ile çıkar. Verilen bir dozun % 80’i idrarla MHD metabolitleri
(% 49) ve değişmemiş MHD (% 27) şeklinde atılır. naktif DHD verilen dozun % 3’ünü,
MHD ve okskarbazepin konjugatları ise % 13’ünü oluşturur.
Ana molekülün yarı ömrü 2 saat, MHD’nin yarı ömrü ise 9 saattir. Bundan ötürü
okskarbazepinin farmakolojik etkileri başlıca MHD’den kaynaklanır.
Doz/Konsantrasyon Orantısı : EPS LE günde iki defa verildiğinde plazmada kararlı durum
konsantrasyonları 2-3 günde oluşur. Kararlı durumda MHD’nin farmakokinetiği doğrusaldır
ve 300-2400 mg/gün doz aralığında plazma konsantrasyonları dozla orantılıdır.
Özel Hasta Grupları :
Karaciğer Hastalığı : Okskarbazepin ve MHD’nin 900 mg oral dozda farmakokinetiği
sağlıklı gönüllülerde ve hafif/orta derecede karaciğer yetmezliği (Child Pugh Klas A/B) olan
hastalarda araştırılmıştır. Böyle hastalarda farmakokinetik değişmemektedir. Bundan ötürü
doz ayarlamasına gerek yoktur. lerlemiş karaciğer hastalığı olan hastalarda (Child-Pugh Klas
C) okskarbazepinin farmakokinetiği araştırılmamıştır.
Böbrek Hastalığı : Kreatinin klirensi ile MHD klirensi arasında doğrusal korelasyon vardır.
Okskarbazepin 300 mg’lık tek doz halinde renal yetmezliği olan hastalara (kreatinin klirensi <
30 ml) verildiğinde yarı ömür 19 saate, Eğrinin Altındaki Alan (EAA) ise iki katına çıkar.
Pediyatrik Hastalar : Tek dozda 5 veya 15 mg/kg okskarbazepin verilmesinden sonra
MHD’nin doza göre ayarlanmış EAA değerleri 8 yaşın altındaki çocuklarda 8 yaşın üstündeki
çocuklara göre % 30-40 daha düşüktür. 8 yaşın üstündeki çocuklarda klirens yetişkinlere
yakındır.
Geriatrik Hastalar : Okskarbazepinin tek doz (300 mg/gün) ve çoklu doz (600 mg/gün)
halinde yaşlı gönüllülere verilmesinden sonra MHD’nin maksimum plazma konsantrasyonları
ve EAA değerleri genç gönüllülerdekine (18-32 yaş) göre % 30-60 daha yüksektir. Genç ve
yaşlılardaki kreatinin klirensi karşılaştırıldığında aradaki farkın yaşlılarda kreatinin klirensinin
azalmasından kaynaklandığı görülür.
Cinsiyet : Çocuklarda, yetişkinlerde ve yaşlılarda cinsiyetten kaynaklanan bir farklılık
gözlenmemiştir.
END KASYONLARI :
EPS LE, yetişkinlerde ve çocuklarda kısmi nöbetlerin (basit, kompleks ve sekonder yayılma
gösteren alt tipleri dahil olmak üzere) ve yaygın tonik-klonik nöbetlerin tedavisi için
endikedir.
EPS LE, monoterapi olarak epilepsi tedavisinde ilk seçenek olarak kullanılabileceği gibi diğer
tedavilere destek olarak da eklenebilir. Diğer antiepileptik ilaçların etkisiz kaldığı vakalarda
diğer antiepileptik ilaçların yerine EPS LE kullanılabilir.
KONTREND KASYONLARI :
EPS LE, okskarbazepin ya da tabletteki maddelerden herhangi birine karşı alerjisi olanlarda
kontrendikedir.
UYARILAR / ÖNLEMLER :
UYARILAR :
Hiponatremi : EPS LE tedavisi sırasında % 2.5 oranında hiponatremi (sodyum < 125
mmol/L) görülebilir. Hiponatremi en çok okskarbazepin tedavisinin ilk 3 ayında görülür ve
asemptomatiktir. Sıvı kısıtlaması, ilaç dozunun azaltılması veya ilacın kesilmesi gibi
önlemlerle düzelir.
EPS LE tedavisi sırasında özellikle serum sodyumunda azaltma yapan ilaçları alan ya da
hiponatremi semptomları gösteren hastalarda serum sodyum düzeyleri ölçülmelidir.
Karbamazepine aşırı duyarlılık : Geçmişte karbamazepine aşırı duyarlılık göstermiş olan
hastalara % 25-30 olasılıkta EPS LE’ye de alerji gösterebilecekleri bildirilmelidir. Böyle
hastalarda EPS LE kullanılacaksa risk/fayda oranı tartılmalıdır. EPS LE’ye karşı alerjik bir
reaksiyon görülürse ilaç derhal kesilmelidir.
EPS LE tedavisinin kesilmesi : Bütün antiepileptik ilaçlarda olduğu gibi, nöbet sıklığının
artmaması için EPS LE de dozu gittikçe azaltılarak kesilmelidir.
ÖNLEMLER :
EPS LE hormonal kontraseptiflerin etkinliğini azaltır. Bunları kullanan hastalar hormonsuz
kontrasepsiyon yöntemi kullanmaları konusunda uyarılmalıdır.
EPS LE diğer antiepileptik ilaçlarla birlikte verildiğinde ya da monoterapi olarak yüksek
dozlarda kullanıldığında psikomotor yavaşlama, konsantrasyon ve konuşma zorluğu,
uyuklama, yorgunluk, koordinasyon bozukluğu ve ataksi gibi semptomlara yol açabilir.
Sedatif etkiyi arttıracağından EPS LE ile birlikte alkol kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım :
Gebelikte kullanım : Gebelik kategorisi C.
Deneysel araştırmalarda okskarbazepinin teratojenik etkisi gösterilmiştir. nsanlar için de
teratojen olması mümkündür. EPS LE hamile kadınlarda kullanılacaksa risk/fayda oranı
değerlendirilmelidir.
Emzirme döneminde kullanım : Okskarbazepin ve aktif metaboliti MHD anne sütüne geçer.
Her ikisinin de süt/plazma konsantrasyon oranı 0,5’dir. Bebek için ciddi advers reaksiyon
potansiyeli dikkate alınarak annenin ilacı ya da emzirmeyi bırakması konusunda bir karar
alması gerekir.
Renal yetmezlik : Kreatinin klirensi 30 ml/dk’nın altında olan hastalarda 10-hidroksi
metabolitinin (MHD) eliminasyon yarı ömrü uzar ve EAA değeri iki katına çıkar. Böyle
hastalarda mutad başlangıç dozu yarıya düşürülmeli ve doz artışı daha yavaş yapılmalıdır.
Pediyatrik hastalar : Okskarbazepin, yaşları 4-16 arasındaki çocuklarda epilepsi tedavisi için
monoterapi olarak ya da yardımcı tedavi olarak endikedir.
Geriatrik hastalar : Yaşlılarda Cmax ve EAA değerleri gençlerdekine göre % 30-60 daha
yüksektir. Bunun nedeni kreatinin klirensinin yaşa bağlı olarak azalmış olmasıdır.
Araç ve makine kullanmaya etkisi : EPS LE, psikomotor yavaşlama, uyuklama ve
koordinasyon bozukluğuna neden olabilir. Hastalar ilacın etkilerine alışana kadar araç ve
makine kullanmamaları yönünde uyarılmalıdır.
YAN ETK LER / ADVERS ETK LER :
Yetişkin hastalarda EPS LE monoterapi veya yardımcı tedavi olarak kullanıldığında en sık (>
% 5) görülen yan etkiler : Başta hafiflik hissi, somnolans, diplopi, yorgunluk, bulantı, kusma,
ataksi, görme bozukluğu, karın ağrısı, tremor, dispepsi ve yürüme bozukluğudur. lk defa
EPS LE tedavisi gören hastaların % 9’u, daha önce antiepileptik ilaç alan hastaların % 23’ü
yan etki nedeniyle tedaviyi bırakmıştır. Pediyatrik hastalarda görülen yan etkiler bunların
benzeridir. Önceden tedavi gören hastaların % 11’i, ilk defa EPS LE tedavisi gören hastaların
% 9,2’si tedaviyi bırakmıştır.
Kontrollü klinik araştırmalarda hastaların en az % 2’sinde ve plaseboya göre daha yüksek bir
sıklıkta görülen yan etkilerin organ ve sistemlere göre dökümü şu şekildedir :
Bütün vücut : Yorgunluk, asteni, bacak ödemi, kilo alma, ateş, alerji, göğüs ağrısı
Sindirim sistemi : Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, dispepsi, kabızlık, gastrit, anoreksi,
rektal kanama, diş ağrısı
Kardiyovasküler sistem : Hipotansiyon
Metabolik bozukluklar : Hiponatremi, susama
Muskuloskeletal sistem : Güçsüzlük, burkulma ve zorlanmalar
Sinir sistemi : Baş ağrısı, baş dönmesi, uyuklama, ataksi, nistagmus, yürüme bozukluğu,
uykusuzluk, tremor, sinirlilik, ajitasyon, koordinasyon bozukluğu, EEG anomalisi, konuşma
zorluğu, konfüzyon, kafa travması, dismetri, düşünce dağınıklığı, anksiyete, hipoestezi,
konvülsiyonlarda artma
Solunum sistemi : Rinit, üst solunum yolları enfeksiyonu, epistaksis, göğüs enfeksiyonu,
sinüzit
Deri ve ekleri : Kızarma (flushing), purpura, erüpsiyon
Duyu organları : Görme bozukluğu, diplopi, tat bozukluğu, vertigo, kulak ağrısı, kulak
enfeksiyonu
Ürogenital sistem : drar yolları enfeksiyonu, vajinit, sık idrara çıkma
BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
LAÇ ETK LEŞ MLER VE D ĞER ETK LEŞ MLER :
Okskarbazepin CYP2C19 enzimini inhibe eder ve CYP3A4/5 enziminin indüksiyonunu
yapar. Bunun diğer ilaçların plazma konsantrasyonları üzerinde önemli etkileri olabilir.
Ayrıca P450 enzim sisteminde indüksiyon yapan diğer ilaçlar okskarbazepin ve MHD’nin
plazma konsantrasyonunu azaltabilir. Karaciğer mikrosomları ile yapılan in-vitro denemeler
okskarbazepinin yukarıdaki enzimler dışında P450 sisteminin diğer enzimlerini etkilemediğini
göstermiştir. n-vitro uridin difosfat (UDP) glukuronil transferaz düzeyleri okskarbazepin ile
% 47, MHD ile % 22 artar. Ancak MHD bu enzimin indüksiyonunu zayıf olarak yaptığından
bu enzime konjugasyonla elimine edilen ilaçların (valproik asit, lamotrijin) metabolizmaları
fazla etkilenmez.
Okskarbazepin ve MHD P450 sitokrom sisteminin bir alt grubu olan CYP3A4 ve CYP3A5
enzimlerinin indüksiyonunu yapar. Sonuçta bu enzimler tarafından metabolize edilen oral
kontraseptiflerin ve dihidropiridin kalsiyum antagonistlerinin plazma konsantrasyonları azalır.
MHD plazma proteinlerine düşük oranda (% 40) bağlandığından proteine bağlanma yerleri
için diğer ilaçlarla yarışa girerek etkileşim göstermesi olası değildir.
Antiepileptik ilaçlar : Okskarbazepin ile diğer antiepileptik ilaçlar arasındaki potansiyel
etkileşimler klinik araştırmalarla incelenmiştir. Bu etkileşimlerin ortalama EAA ve Cmin
üzerindeki etkileri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir :
Okskarbazepinin Antiepileptik ilacın
Birlikte verilen Antiepileptik Okskarbazepin antiepileptik ilaç MHD
antiepileptik ilaç dozu dozu konsantrasyonuna etkisi konsantrasyonuna
ilaçlar (mg/gün) (mg/gün) (ort. değişme % 90 etkisi (ort.değişme,
güvence sınırları) % 90 güvence sınırları)
% 40 azalma
Karbamazepin 400-2000 900 (< % 10) [CI = % 17 ve % 51
azalma]
% 14 artma % 25 azalma
Fenobarbital 100-150 600-1800 [CI = % 2 artma, % 24 [CI = % 12 azalma,
artma] % 51 azalma]
% 40’a kadar artma % 30 azalma
600-1800
Fenitoin 250-500 [CI = % 12 artış, % 60 [CI = % 3 azalma, % 40
>1200-2400
artış] azalma]
% 18 azalma
Valproik asit 400-2800 600-1800 (< % 10) [CI = % 13 azalma,
% 40 azalma]
CI : Güvence sınırları (confidence interval)
n-vivo, okskarbazepin 1200 mg’ın üstünde verildiğinde fenitoinin plazma düzeyleri % 40’a
kadar artabilir. Bu durumda fenitoin dozu azaltılmalıdır. Fenobarbital plazma konsantrasyonu
ise daha az (% 15) artar.
Sitokrom P450 sisteminde kuvvetli indüksiyon yapan ilaçlar (karbamazepin, fenitoin,
fenobarbital) MHD’nin plazma konsantrasyonlarını % 29 - % 40 azaltır. Okskarbazepin kendi
kendinin indüksiyonunu (otoindüksiyon) yapmaz.
KULLANIM ŞEKL VE DOZU :
EPS LE monoterapi veya mevcut tedaviye yardımcı olarak yetişkinlerin ve çocukların kısmi
epileptik nöbetlerinin tedavisi için kullanılır. EPS LE’nin günlük dozu ikiye bölünerek sabah
ve akşam olmak üzere iki defada alınır. EPS LE yemeklerden önce veya sonra alınabilir.
Yetişkinler :
Monoterapi : Halen antiepileptik ilaç almayan hastalarda EPS LE ile monoterapiye
başlanabilir. Bunun için başlangıç dozu olan günde 600 mg ikiye bölünerek sabah ve akşam
300 mg verilir. Bu doz her 3 günde bir 300 mg arttırılarak 1200 mg’a kadar çıkarılır. Günde
1200 mg’lık dozun etkinliği kontrollü klinik araştırmalarda incelenmiştir.
Diğer antiepileptik ilaçlardan EPS LE monoterapisine dönüştürülen hastalarda günde 2400
mg’lık dozun etkili olduğu gözlenmiştir.
Yardımcı tedavi : Halen antiepileptik ilaç alan hastalarda tedaviye günde 600 mg EPS LE ile
başlanır. Bu doz ikiye bölünerek sabah ve akşam 300 mg verilir. Klinik endikasyonu varsa bu
doz maksimum 600 mg’lık bölümler halinde ve 1 hafta aralıklarla arttırılır. Önerilen günlük
doz 1200 mg’dır. Kontrollü klinik araştırmalarda günde 2400 mg’ın daha etkili olduğu
gösterilmiştir. Fakat hastaların çoğu özellikle merkezi sinir sistemiyle ilgili yan etkiler
nedeniyle bu dozu tolere edemez. Günde 1200 mg’ın üstünde EPS LE verilen hastalarda
MHD ve diğer antiepileptik ilaçların plazma düzeyleri izlenmelidir.
Monoterapiye dönüştürme : Halen antiepileptik ilaç alan hastalarda tedavi EPS LE
monoterapisine dönüştürülebilir. Bunun için günde 600 mg EPS LE ile tedaviye başlanır ve
aynı zamanda antiepileptik ilaçların dozu azaltılır. EPS LE’nin 600 mg’lık dozu ikiye
bölünerek sabah ve akşam 300 mg verilmelidir. Antiepileptik ilaçlar 3-6 hafta içinde tamamen
tedaviden kaldırılmalıdır, öte yandan EPS LE 2-4 hafta içinde maksimum dozuna erişmelidir.
Klinik olarak endike olduğu sürece EPS LE 600 mg’lık bölümler halinde haftada bir
arttırılarak önerilen günlük doz olan 2400 mg’a kadar çıkılır. Bir araştırmada günde 1200 mg
EPS LE ile monoterapinin etkili olduğu gösterilmiştir. Bu geçiş döneminde hastalar yakından
izlenmelidir.
Pediyatrik hastalar (4-16 yaş) :
Monoterapi : Halen antiepileptik ilaç almayan hastalarda EPS LE ile monoterapiye
başlanabilir. Bu hastalarda EPS LE 8-10 mg/kg/gün dozunda verilir. Günlük doz ikiye
bölünerek sabah ve akşam olmak üzere iki defada verilmelidir. Günlük doz aşağıdaki tabloda
gösterilen önerilen dozlara erişilene kadar 3 günde bir 5 mg/kg/gün arttırılır.
Çocuklarda EPS LE monoterapisi sırasında vücut ağırlığına göre idame dozu
şeması
En az En çok
Vücut ağırlığı (kg)
Doz (mg/gün) Doz (mg/gün)
20 600 900
25 900 1200
30 900 1200
35 900 1500
40 900 1500
45 1200 1500
50 1200 1800
55 1200 1800
60 1200 2100
65 1200 2100
70 1500 2100
Yardımcı tedavi : Tedaviye günde 600 mg’ı geçmemek üzere 8-10 mg/kg/gün dozuyla
başlanır. Günlük doz ikiye bölünerek sabah ve akşam olmak üzere iki defada verilir.
Hedeflenen idame dozuna 2 haftada erişilmelidir. Bu aşağıda gösterildiği gibi vücut ağırlığına
göre değişir :
20-29 kg – 900 mg/gün
29.1 – 39 kg – 1200 mg/gün
> 39 kg – 1800 mg/gün
Klinik araştırmalarda hedeflenen bu dozlara erişmek için verilen ortalama günlük doz 31
mg/kg/gün olup 6-51 mg/kg/gün sınırları arasında değişmektedir.
Yaşça büyük (> 8 yaş) çocuklarda EPS LE farmakokinetiği yetişkinlerdeki gibidir.
Bununla beraber daha küçük çocuklarda (< 8 yaş) klirens daha büyük çocuklara ve
yetişkinlere göre % 30-40 daha yüksektir. Kontrollü araştırmada 8 yaşın altındaki çocuklara
en yüksek idame dozu verilmiştir.
2 yaşın altındaki çocuklarda klinik araştırma yapılmamıştır.
Monoterapiye dönüştürme : Halen antiepileptik ilaç alan çocuklarda tedaviyi EPS LE
monoterapisine dönüştürmek için günde 8-10 mg/kg EPS LE ile tedaviye başlanır. Günlük
doz ikiye bölünerek sabah ve akşam olmak üzere 2 defada verilmelidir. Bununla aynı
zamanda alınmakta olan antiepileptik ilaçların dozu azaltılır. Bu ilaçlar 3-6 haftada tamamen
kesilebilir. Bu sürede EPS LE dozu haftada en fazla 10 mg/kg/gün arttırılarak hedeflenen
günlük doza erişilir. Bu geçiş döneminde hastalar yakından izlenmelidir.
Önerilen günlük EPS LE dozu yukarıdaki tabloda özetlenmiştir.
Karaciğer yetmezliği : Genel olarak hafif ve orta derecede Child-Pugh Klas A/B karaciğer
hastalığı olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.
Böbrek yetmezliği : Böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi < 30 ml/dk)
tedaviye mutad dozun yarısı (300 mg/gün) ile başlanır ve istenen klinik yanıt alınana kadar
devam edilir.
DOZ AŞIMI VE TEDB RLER :
Okskarbazepin ile izole doz aşımı vakaları bildirilmiştir. Alınan en yüksek doz 24000 mg’dır.
Bütün vakalar semptomatik tedavi ile iyileşmiştir. Spesifik antidot bulunmamaktadır. Vakanın
gidişine göre endike olan semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Midenin gastrik
lavaj ile boşaltılması ve aktif kömür bulamacı verilerek ilacın inaktivasyonu faydalı olabilir.
SAKLAMA KOŞULLARI :
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin
altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
T CAR TAKD M ŞEKL VE AMBALAJ MUHTEVASI :
EPS LE 150 mg Divitab Film Tablet, 50 tablet içeren blister ambalajda, karton kutuda
P YASADA MEVCUT D ĞER FARMASÖT K DOZAJ ŞEK LLER :
EPS LE 300 mg Divitab Film Tablet, 50 tablet içeren blister ambalajda, karton kutuda
EPS LE 600 mg Divitab Film Tablet, 50 tablet içeren blister ambalajda, karton kutuda
RUHSAT TAR H ve NO : 23.01.2008 – 214/25
PROSPEKTÜS ONAY TAR H : 02.01.2008
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.