C ile başlayan ilaçlar » Sanofi Saglik Urunleri » CLIACIL 1,2 MEGA 20 TABLET

CLIACIL 1,2 MEGA 20 TABLET

 • İlaç Firması :
  SANOFI SAGLIK URUNLERI
 • Barkod :
  8699809091108
 • Fiyatı :
  25.94TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J01CE02
 • Etkin madde :
  penisilin v
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
  J01C PENİSİLİNLER
  J01CE Beta-laktamaz sensitif penisilinler
  J01CE02 penisilin v

penisilin v etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Hücre duvarı sentezi inhibitörü penisilin grubu antibiyotik.
Erişkinlerde günlük doz 50.000 Ü/kg, çocuklarda ise 80.000-100.000 Ü/kg.

Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; penisilin allerjisi.

Etkileşim; bakteriostatik antibiyotikler (örn:kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler, tetrasiklinler) penisilinin bakterisid etkisini antagonize edebilirler. Probenesid penisilinin renal tübüler sekresyonunu bloke eder. Aspirin, fenilbutazon, sülfonamidler, indometazin, tiazid diüretikler, furosemid ve etakrinik asit penisilin yarılanma süresini uzatırlar.

Yan etkiler; Allerji, anaflaksi, bulantı, kusma, epigastrik ağrı, ishal, black- hairy tongue, ateş, eozinofili, hemolitik anemi, lökopeni, trombositopeni, nöropati, nefropati...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Cliacil®1.2 Mega
Filmtablet
FORMÜLÜ
Bir filmtablette:
1.200.000 E.Ü. (783.29 mg) fenoksimetilpenisilin potasyum, nane kompozisyonu,
boyar madde titanyum dioksit (E 171), demir oksit sarısı (E 172), sunset yellow FCF
(E 110)ve demir oksit kırmızısı (E 172) içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Cliacil 1.2 Mega penisiline duyarlı mikroorganizmaların aktif bölünmesi sırasında
bakterisid bir etki gösterir. Etki mekanizması hücre duvarı mükopeptidlerinin
biosentezinin inhibisyonudur. Cliacil 1.2 Mega stafilokokların birçok suşunu içeren
penisilinaz yapan bakterilere karşı etkili değildir. Bu preparat in vitro koşullarda
aşağıdaki bakterilere karşı yüksek bir etkinlik gösterir:
Stafilokoklar (penisilinaz yapan suşlar dışında), A, C, G, H, L ve M grubundan
streptokoklar (enterokoklar hariç) ve pnömokoklar.
In vitro koşullarda Cliacil 1.2 Mega'ya duyarlı olan diğer mikroorganizmalar şunlardır:
Corynebacterium diphtheriae, Bacillus anthracis, klostridiumlar, Actinomyces bovis,
Streptobacillus moniliformis, Leptospira ve Neisseria gonorrhoeae.
Treponema pallidum ileri derecede duyarlıdır.
Cliacil 1.2 Mega'nın penisilin G ile karşılaştırmada en önemli avantajı mide asidi
tarafından etkisiz hale getirilmemesidir. Bu müstahzar yemek arasında verilebilir.
Ancak ilaç aç karnına alındığı zaman biraz daha yüksek kan seviyeleri elde edilir.
Oral alımı takiben penisilin V yaklaşık %60 oranında ve hızla abzorbe olur. Absorbe
edilen penisilin V'nin yaklaşık %75 i serum proteinine bağlanır. Böbrek fonksiyonu
normal olan kimselerde ilaç ve metabolitleri kısa sürede idrarla vücuttan atılır. Yeni
doğanlarda, bebeklerde ve böbrek fonksiyonları azalmış kimselerde itrah önemli
derecede gecikir.
ENDİKASYONLARI
Fenoksimetilpenisiline duyarlı patojenlerin neden olduğu tonsillit, bronşit,
bronkopnömoni, pnömoni, orta kulak enfeksiyonları (Hemofilus influenza dışında), ve
paranazal ve maksiller sinüslerin enfeksiyonları.
Erizipel, erizipeloid ve eritema migrans gibi deri enfeksiyonları, lenf düğümlerinin
enflamasyonu (lenfadenit), lenf damarlarının enflamasyonu (lenfanjit).
Kızıl tedavisi ve profilaksisi, romatizmal ateş tedavisi ve rekürrans profilaksisi,
endokardit profilaksisi.
Ağız boşluğu ve dişetlerinin bakteriyel enfeksiyonları: Enflamatuar enfiltrasyonlar,
ikinci ve üçüncü derecede diş çıkartma güçlükleri, antrum fistülü (maksiller sinüse
perforasyon), yüksek risk grubu hastalarda (örn. konjenital kalp hastalığı, yapay kalp
kapakçığı olanlar, romatizmal endokardit) diş çekimi ve diş-çene cerrahisi sırasında
enfeksiyon profilaksisi, virüslerden ileri gelen dişetleri (gingivitis) ve ağız mukozasının
(stomatitis) iltihaplarında sekonder Gram-pozitif bakteriyel enfeksiyonların önlenmesi.
KONTRENDİKASYONLARI
Penisilin'e karşı aşırı duyarlık. Sefalosporinlere karşı aşırı duyarlık varsa çapraz alerji
ihtimali dikkate alınmalıdır.
Yeterli emilim garanti edilemeyeceği için, Cliacil kusma ve diarenin eşlik ettiği ağır
gastrointestinal bozukluklarda kullanılmamalıdır (bu tür durumlarda parenteral tedavi;
örn. penisilin G tavsiye edilir).
UYARILAR / ÖNLEMLER
Oral penisilin alan kimselerde bazen ciddi yan etkilere, hatta nadir olarak aşırı
duyarlık reaksiyonlarına (anafilaktoid reaksiyonlara) rastlanmıştır. Bu gibi aşırı
duyarlık reaksiyonlarına daha ziyade parenteral tedavide rastlandığı halde oral
formlarda da bunların söz konusu olabileceği bildirilmiştir. Daha çok multipl
alerjenlere karşı özgeçmişinde duyarlık olan hastalarda bu duruma daha sık rastlanır.
Penisilin tedavisine geçmeden önce hastanın daha önce penisilinlere,
sefalosporinlere ve diğer alerjen maddelere karşı aşırı duyarlık reaksiyonlarıyla cevap
verip vermediği araştırılmalıdır.Alerjik reaksiyon görülürse ilaç derhal kesilmeli ve
hasta alışılagelen ilaçlarla, örneğin pressöraminler, antihistaminikler ve
kortikosteroidlerle tedavi edilmelidir.
Doğru endikasyon koymak ve gerekli dikkati göstermek kaydıyla, Cliacil, risk/yarar
açısından değerlendirilerek hamilelikte kullanılabilir.
Süte geçtiğinden emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Gastrointestinal Sistem:
Bulantı, kusma, karın ağrısı, yumuşak dışkı ve diare gibi gastrointestinal etkiler nadir
görülür ve genellikle tedavinin kesilmesini gerektirmezler. Tedavi sırasında veya takip
eden haftalarda ağır, sürekli diare görülen hastalarda psödomembranöz kolit olasılığı
gözönünde bulundurulmalıdır. Antibiyotik tedavisi ile ortaya çıkan bu intestinal
enflamatuar durum, hayatı tehdit edici olabilir. Bu tür durumlarda, Cliacil uygulaması
derhal kesilmelidir. Hekim gerekli tedaviye vakit kaybetmeden başlamalıdır. Bu
vakalarda intestinal motiliteyi (peristaltizm) azaltıcı ilaçlar alınmamalıdır
Aşırı Duyarlık Reaksiyonları:
Nadir olarak gözlenen aşırı duyarlık reaksiyonları, çoğu vakada deri reaksiyonları
şeklinde ortaya çıkar (örn. deri döküntüleri, kaşıntı). Bunlar çoğunlukla tedavinin
kesilmesinin ardından hızla kaybolurlar. Hızlı ilerleyen tipte bir ürtiker reaksiyonu
tedavinin kesilmesini gerektirir. Görülebilecek diğer reaksiyonlar ilaç ateşi,
bronkospazm, eozinofili, anjionörotik ödem, larenks ödemi, serum hastalığı, hemolitik
anemi,alerjik vaskülit ve akut nefrittir. Nadir vakalarda hayatı tehdit edici anafilaktik
şok ortaya çıkabilir (“Uyarılar/Önlemler” bölümüne bakınız).
Nadir vakalarda ağır seyreden, bazen hayatı tehdit edici olabilen, genelde mukozayı
da içine alan büllöz deri reaksiyonları bildirilmiştir.(Stevens-Johnson sendromu, Lyell
sendromu)
Bu türden reaksiyonlar, daha çok aşırı duyarlık reaksiyonlarına meyilli hastalarda
ortaya çıkabilirler.
Kan Tablosu:
Beyaz kan hücrelerinde azalma (lökopeni, agranülositoz), trombosit sayısında
azalma (trombositopeni), tüm kan hücrelerinin sayısında azalma (pansitopeni).
Diğer yan etkiler:
Son derece nadir vakalarda dişlerin renginde hafif bir solukluk gözlenebilir.
Nadiren özellikle ağız bölgesinde deri döküntüleri ve mukozal membranlarda
enflamasyon; ağız kuruluğu ve tat alma bozuklukları gözlenebilir.
Diğer antibiyotiklerle tedavide de görüldüğü gibi, Cliacil tedavisi -özellikle uzun süreli
ise- hassas olmayan mikroorganizmaların aşırı çoğalmasına sebep olabilir. Tedavi
sırasında süperenfeksiyon ortaya çıkarsa gerekli tedbirler alınmalıdır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Penisilinler, bakteriyostatik kemoterapötikler veya antibiyotiklerle (örn. tetrasiklinler,
kloramfenikol) kombine edilirlerse aktiviteleri azalabilir veya kaybolabilir.
Cliacil'in indometazin, fenilbutazon, salisilatlar veya sülfinpirazon ile birlikte kullanımı
yükselmiş veya uzamış serum seviyelerine sebep olabilir. Probenesidin ile birlikte
kullanımı penisilinlerin renal atılımını azaltır.
Penisilin kullanımı, östrojen ve gestajenlerin plazma konsantrasyonlarında hafif bir
azalmaya sebep olabilir. Dolayısıyla oral kontraseptiflerin (doğum kontrol hapı)
etkinliği belirsizdir.
Aminoglikozidlerle (örn. neomisin) intestinal sterilizasyon sırasında veya hemen
sonrasında Cliacil abzorbsiyonu azalabilir.
Cliacil tedavisinin bir sonucu olarak diare ortaya çıkarsa, ağız yoluyla kullanılan diğer
ilaçların emilimi ve etkinliği de azalabilir.
Penisilin preparatlarıyla tedavi sırasında, non-enzimatik idrar şeker tayini ve
ürobilinojen testleri yanlış sonuç verebilir.
Cliacil 1.2 Mega tabletler alkol ile birlikte kullanılmamalıdır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Hekimin başka bir önerisi yoksa aşağıdaki pozoloji geçerlidir:
Adolesanlar: günde 3 x 1/2 - 1 filmtablet
Yetişkinler: günde 3 x 1 filmtablet
Tedavi süresi hastalığın seyrine bağlıdır.
Tedaviye, vücut ısısı normale döndükten sonra üç gün daha devam edilmelidir.
Rölaps ve sekonder komplikasyonların önlenmesi açısından Cliacil ile tonsillit tedavisi
en az on gün sürdürülmelidir.
Enfeksiyonların çeşidine göre yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda
aşağıdaki pozolojinin uygulanması önerilir:
Üst solunum yollarının kızıl ve yılancık dahil olmak üzere hafif ve orta ağırlıktaki
streptokoksik enfeksiyonlarında 10 gün süre ile günde 3x1/2 filmtablet=1.800.000
E.Ü.
Solunum yollarının orta kulak iltihabı dahil olmak üzere hafif ve orta ağırlıkta
seyreden pnömokoksik enfeksiyonlarında günde 3 defa 1 filmtablet = 3.600.000 E.Ü.
Ateş normale düştükten sonra tedaviye 3 gün daha devam edilmelidir.
Yumuşak kısımların orta derecede ve ağır seyreden stafilokoksik enfeksiyonlarında
kültür ve duyarlılık testleri yapılmak koşulu ile günde 3 defa 1 filmtablet = 3.600.000
E.Ü.
Orofarenksin füzospiroketozdan ileri gelen hafif ve orta derecedeki enfeksiyonlarında
(Vincent anjini) günde 3 defa 1 filmtablet = 3.600.000 E.Ü.
Cliacil tercihen aç karnına, yemeklerden bir saat önce alınmalıdır. Tabletler bol
miktarda su ile ve çiğnenmeden yutulmalıdır.
Anürisi olan hastalarda doz aralığının 12 saate çıkarılması önerilir.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Sürdozaj halinde şu semptomlar görülebilir: Bulantı, kusma, karın ağrısı, sulu-
sümüklü ishal. Anafilaktik şok son derece nadirdir.
Tedavi: Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenmeler için geçerli genel tedavi yöntemleri
uygulanır.
SAKLAMA KOŞULLARI
25 0C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE SAKLAYINIZ.
TİCARİ ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ
Cliacil 1.2 Mega, 20 çentikli filmtablet içeren blister ambalajlarda
Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri:
Cliacil şurup hazırlamak için kuru toz: 5ml’lik ölçeği ile birlikte 150 ml şurup
hazırlamak için 60 g granül içeren şişede
Ruhsat sahibi : Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti., No 209 4. Levent-
İstanbul.
Üretim yeri : PharmaVision San. ve Tic. A.Ş., 34010 Topkapı –
İstanbul.
Ruhsat no. ve tarihi : 197/48 – 07.08.2001
Reçete ile satılır.
Prospektüs Onay Tarihi : 11.08.2006

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (penisilin v etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.