C ile başlayan ilaçlar » Abbvie » CHIROCAINE 25 MG/10 ML İNF. İÇİN KONS. ÇÖZELTİ İÇEREN 10ML X 10 AMPUL

CHIROCAINE 25 MG/10 ML İNF. İÇİN KONS. ÇÖZELTİ İÇEREN 10ML X 10 AMPUL

 • İlaç Firması :
  ABBVIE
 • Barkod :
  8680656080032
 • Fiyatı :
  58.41TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  N01BB10
 • Etkin madde :
  levobupivakain
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
  N01 ANESTETİKLER
  N01B LOKAL ANESTETİKLER
  N01BB Amidler
  N01BB10 levobupivakain

levobupivakain etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Lokal anestetik.

Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; IV kullanımı ve aşırı duyarlılık.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

FORMÜLÜ
Beher polipropilen ampul 25 mg (2.5 mg/ml) levobupivakaine eşdeğer levobupivakain
hidroklorür; yardımcı madde olarak sodyum klorür ve enjeksiyonluk su içerir. pH ayarı için
sodyum hidroksid ve/veya hidroklorik asit içerebilir. pH 4.0 – 6.5. Koruyucu madde içermez.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Levobupivakain amino asit sınıfı lokal anesteziklerin bir üyesidir. Lokal anestezikler sinirlerde
elektriksel eksitasyon eşiğini yükselterek, sinir impulslarını yavaşlatarak ve aksiyon
potansiyelinin yükselme hızını düşürerek sinir impulslarının üretimini ve iletimini bloke
ederler. Genel olarak, anestezinin ilerlemesi, etkilenen sinir liflerinin çapı, miyelinasyonu ve
ileti hızı ile ilişkilidir. Klinik olarak, sinir fonksiyonu kaybının derecesi şöyledir: 1) ağrı;
2)sıcaklık; 3) dokunma; 4) propriyosepsiyon; ve 5) iskelet kası tonüsü.
Farmakodinami
Levobupivakainin diğer lokal anesteziklerin farmakodinamik özelliklerini paylaşması
beklenebilir. Lokal anesteziklerin sistemik emilimi merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler
sistem üzerinde etkilere neden olabilir. Terapötik dozlarla erişilen kan konsantrasyonlarında
kalpte ileti, eksitabilite, refrakterlik, kontraktilite ve periferik vasküler dirençte değişimler
olduğu bildirilmişir. Toksik kan konsantrasyonları kalp iletisi ve eksitabilitesinde baskılanma
sonucunda atriyoventriküler blok, ventriküler aritmiler ve bazen ölümle sonuçlanan kalp
durmasına yol açabilmektedir. Buna ek olarak, miyokard kontraktilitesinin baskılanması ve
periferik vazodilatasyon oluşması sonucunda kalp atım hacminde ve arteriyel kan basıncında
düşme meydana gelmektedir.
Sistemik emilimi takiben, lokal anestezikler merkezi sinir sisteminde stimülasyon, depresyon
veya her ikisine de neden olabilirler. Belirgin merkezi sinir sistemi stimülasyonu, genellikle
huzursuzluk, tremor, ürperme ve konvülsiyonlara ilerleme ile kendini belli eder. Sonunda
merkezi sinir sistemi depresyonu komaya ve kalp-solunum durmasına ilerleyebilir. Ancak,
lokal anesteziklerin medulla ve yüksek merkezler üzerinde primer bir baskılayıcı etkisi vardır.
Öncesinde bir eksitasyon evresi olmaksızın depresyon evresi gelişebilir.
Farmakokinetik
Tablo 1. Sağlıklı gönüllülerde 40 mg levobupivakain ve rasemik bupivakain, R(+)- ve
S(-)- enantiyomerlerinin ve 40 mg bupivakainin intravenöz enjeksiyonundan sonra
farmakokinetik parametre değerleri (ortalama ± SD).
Bupivakain
Parametre Levobupivakain R(+)-Bupivakain S(-)-Bupivakain
Rasemat
Cmax, mcg/mL 1.445±0.237 1.421±0.224 0.629±0.100 0.794±0.131
AUC0-∞, mcg saat/mL 1.153±0.447 1.166±0400 0.478±0.166 0.715±0.261
T1/2, saat 1.27±0.37 1.15±0.41 1.08±0.17 1.34±0.44
Vd, Litre 66.91±18.23 59.97±17.65 68.58±21.02 56.73±15.14
Cl, Litre/saat 39.06±13.29 38.12±12.64 46.72±16.07 46.72±16.07
Levobupivakain ve bupivakainin eşdeğer dozlarının IV infüzyonundan sonra,
levobupivakainin ortalama klirens, dağılım hacmi ve terminal yarı ömür değerleri benzerdir.
Levobupivakain uygulamasından sonra R(+)-bupivakain saptanabilir düzeylerde
bulunmamıştır.
Epidural yoldan sırasıyla 75 mg ve 112.5 mg dozlarında verilen %0.5 ve %0.75
levobupivakainin ortalama Cmax ve AUC0-24 (Eğri Altındaki Alan) değerleri yaklaşık olarak doz
ile orantılıdır. Benzer biçimde, sırasıyla 1 mg/kg ve 2 mg/kg dozlarında brakiyal pleksus
bloku için kullanılan %0.25 ile %0.5 arasındaki levobupivakain dozlarında ortalama Cmax ve
AUC0-24 değerleri yaklaşık olarak doz ile orantılıdır.
Terapötik uygulamayı takiben, levobupivakainin plazma konsantrasyonu, doza ve uygulama
yoluna bağlıdır çünkü uygulama yerindeki emilim, dokunun vaskülaritesinden etkilenir.
Kandaki zirve düzeylerine, epidural uygulamadan sonra ortalama olarak 30 dakikada ulaşılır
ve 150 mg’a kadar olan dozlar sonucunda 1.2 mcg/mL’ye kadar çıkan Cmax düzeyleri oluşur.
Levobupivakainin plazma proteinlerin bağlanması, in vitro olarak değerlendirilmiş ve 0.1 ve 1
mcg/mL konsantrasyonları arasında bu oranın <%97 olduğu bulunmuştur. Levobupivakain ile
insan kan hücreleri arasındaki bağlantı 0.01-1 mcg/mL arasında çok düşük olup (%0-2) 10
mcg/mL’de %32’ye yükselmiştir. Intravenöz uygulamadan sonra levobupivakainin dağılım
hacmi 67 litredir.
Levobupivakain yaygın olarak metabolize edilmekte olup idrar ve dışkıda değişmemiş
levobupivakain saptanmamıştır. [14C] levobupivakain kullanılan in vitro çalışmalar CYP3A4
izoformunun ve CYP1A2 izoformunun levobupivakain metabolizmasını desbütil-
levobupivakain ve 3-hidroksi-levobupivakaine ilettiğini göstermiştir. In vivo olarak, 3-
hidroksilevobu-pivakainin glukuronid ve sülfat konjugelerine dönüştüğü düşünülmektedir.
Levobupivakainin (+)-bupivakaine metabolik dönüşümü, in vitro ve in vivo olarak kanıtlanmış
değildir.
İntravenöz uygulamayı takiben, levobupivakainin radyoaktif işaretli dozu, esansiyel olarak
kantitatif olup ortalama toplam miktarın %95 kadarı 48 saatte idrar ve dışkıdan elde
edilmiştir. Bu %95’lik bölümün yaklaşık %71’i idrarda, %24’ü dışkıdadır. Plazmadaki toplam
radyoaktivitenin ortalama klirensi ve terminal eliminasyon yarı ömrü intravenöz uygulamadan
sonra sırasıyla 39 litre/saat ve 1.3 saattir.
Yaşlılar
Eldeki sınırlı veriler yaşa göre Tmax, Cmax ve AUC değerlerinde bazı farklar olduğunu
göstermektedir (<65, 65-75 ve >75 yaş). Bu farklar küçüktür ve uygulama yerine bağlı olarak
değişmektedir.
Cinsiyet
Levobupivakainin farmakokinetiğinde cinsiyet farkları değerlendirilememiştir.
Pediyatri
Pediyatrik popülasyonda levobupivakainin farmakokinetik verileri mevcut değildir.
Maternal/Fetal Oran
Levobupivakainin umblikal venöz ve maternal konsantrasyonu sezaryen için,
levobupivakainin epidural uygulanmasından sonra 0.252-0.303 arasındadır. Bunlar
bupivakain için normal kabul edilen sınırların içindedir.
Emziren Anneler
Levobupivakainin veya metabolitlerinin insan sütüyle atılması konusunda çalışma
yapılmamıştır (bkz. Uyarılar/Önlemler).
Böbrek Yetersizliği
Böbrek yetersizliği olan hastalarda özel çalışmalar yapılmamıştır. Değişmemiş
levobupivakain idrarla atılamamaktadır. Levobupivakainin böbrek yetersizliği olan hastalarda
biriktiği yolunda bir kanıt bulunmamakla birlikte, metabolitlerin bazılarının birikmesi
mümkündür çünkü bunlar primer olarak böbreklerden atılmaktadır.
Karaciğer Yetersizliği
Karaciğer yetersizliği olan hastalarda yapılmış spesifik çalışmalar yoktur. Levobupivakain
primer olarak hepatik metabolizmayla elde edilir ve hepatik fonksiyondaki değişimlerin
anlamlı sonuçları olabilir. Levobupivakain ciddi hepatik hastalığı olan hastalarda dikkatle
kullanılmalıdır ve gecikmiş eliminasyonu nedeniyle, yinelenen dozların azaltılması
gerekebilir.

ENDİKASYONLARI
Erişkinler
Levobupivakain
erişkinlerde aşağıdaki durumlar için endikedir:
Cerrahi Anestezi
Majör: Epidural (sezaryen dahil, intratekal, periferik sinir bloku)
Minör: Lokal infiltrasyon, oral, oftalmik cerrahide peribulber blok
Ağrı Tedavisi
Sürekli epidural infüzyon, postoperatif, doğum veya kronik ağrı için tek veya multipl bolus
uygulama.
Sürekli epidural analjezi için levobupivakain epidural fentanil, morfin veya klonidin ile
kombine olarak uygulanabilir.

KONTRENDİKASYONLARI
Chirocaine, levobupivakaine veya amid tipindeki lokal anestezik ajanlara karşı aşırı duyarlığı
olan hastalarda kontrendikedir.
Levobupivakain intravenöz bölgesel anestezide (Bier Bloku) kontrendikedir.

UYARILAR/ÖNLEMLER
Levobupivakainin blok yaparken yanlışlıkla intravenöz olarak enjeksiyonu, kardiyak arestle
sonuçlanabilir. Bunun çabuk fark edilmesine ve uygun tedaviye rağmen hastada uzun süreli
resusitasyon uygulanması gerekebilir. Bupivakaine göre resusitabilite şimdilik
bilinmemektedir ve bu konuda henüz bir çalışma yapılmamıştır. Amid tipindeki bütün diğer
lokal anesteziklerde olduğu gibi, levobupivakain bölünmüş dozlarda uygulanmalıdır.
Levobupivakain, büyük dozlarda hızlı enjekte edilmemesi gerektiğinden, cerrahi anestezinin
hızlı başlaması gereken acil durumlarda levobupivakain kullanılması önerilmemektedir.
Geçmişte, hamile hastalarda bupivakainin yanlışlıkla intravenöz olarak enjeksiyonu
sonucunda kardiyak aritmiler, kalp/dolaşım durması ve ölüm riskinin yüksek olduğu
bildirilmiştir. Sezaryen için 150 mg’a kadar olan dozlarda 5 mg/mL (%0.5) levobupivakain
çözeltisi önerilmektedir.
Lokal anestezikler yanlızca, ilaca bağlı toksisitenin tanısı ve tedavisinde ve bloktan
kaynaklanabilecek diğer akut acil durumların tedavisinde deneyimli olan klinisyenler
tarafından uygulanmalıdır. Toksik reaksiyonların ve ilgili acil durumların uygun tedavisi için
gerek duyulan oksijen, diğer resusitasyon ilaçları, kardiyovasküler resusitasyon donanımı ve
personel hazır bulundurul-malıdır (bkz. Uyarılar/Önlemler ve Advers Etkiler). İlaca bağlı
toksisitenin uygun tedavisinde gecikilmesi, herhangi bir nedene bağlı ventilasyon yetersizliği
ve/veya duyarlık sonucunda asidoz, kardiyak arest ve muhtemelen ölüme yol açabilir.
Levobupivakain çözeltileri, obstetrik paraservikal blok anestezisinde kullanılmamalıdır. Söz
konusu kullanımı destekleyen veriler yoktur ve ilave bir fetal bradikardi ve ölüm riski
mevcuttur.
İntravasküler veya intratekal enjeksiyondan kaçınmak amacıyla, bir lokal anestezik maddenin
ilk defa ve izleyen dozlarının enjeksiyonundan önce kan ve beyin omurilik sıvısı
(uygulanabildiği yerde) aspirasyonu yapılmalıdır. Ancak, negatif bir aspirasyon, intravasküler
veya intratekal enjeksiyon olasılığını ortadan kaldırmaz. Levobupivakain başka lokal
anestezikler veya amid tipi lokal anesteziklerle yapısal olarak akraba olan başka ajanları
kullanan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır çünkü bu ilaçların toksik etkisi aditif niteliktedir.
Büyük miktarda lokal anestezik gerektiren bir periferik sinir bloku yapılacağı zaman, yüksek
konsantrasyonlarda levobupivakain kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.
Lokal anesteziklerin güvenli ve etkili kullanımı uygun dozaja, doğru tekniğe, yeterli önlemlerin
alınmasına ve acil durumlar için hazırlıklı olunmasına bağlıdır.
Acil kullanım için resusitasyon donanımı, oksijen ve resusitasyon ilaçları hazır
bulundurulmalıdır (bkz. Advers Reaksiyonlar). Yüksek plazma veya dermatom düzeyleri ve
ciddi advers etkilerden kaçınmak amacıyla, etkin bir anestezi için gerekli olan en düşük dozaj
kullanılmalıdır. Enjeksiyonlar, yavaş ve bölünmüş olarak, intravasküler enjeksiyondan
kaçınmak için her enjeksiyondan önce ve sonra şırınga aspirasyonu yapılarak
uygulanmalıdır. Sürekli kateter tekniği kullanıldığında, her enjeksiyondan önce ve enjeksiyon
sırasında aspirasyon yapılmalıdır. Epidural anestezinin uygulanması sırasında başlangıçta
etkisi hızlı başlayan bir lokal anestezikle test dozu uygulanması ve asıl uygulamaya
geçilmeden önce hastanın merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler toksisite ve yanlışlıkla
intratekal uygulama belirtileri yönünden izlenmesi önerilmektedir. Klinik durum izin veriyorsa,
test dozu için epinefrin içeren lokal anestezik çözeltilerin verilmesi göz önüne alınmalıdır
çünkü epinefrinle ilgili dolaşım değişimleri, yanlışlıkla yapılan intravasküler enjeksiyonun
uyarıcı belirtileri olarak hizmet edebilir. Kan için yapılan aspirasyonlar negatif olsa bile
intravasküler enjeksiyon olasılığı vardır.
Lokal anesteziklerin yinelenen dozlarda enjeksiyonu, yinelenen her dozla birlikte ilacın veya
metabolitlerinin yavaş yavaş birikmesi ya da yavaş metabolik degradasyon sonucunda
plazma düzeylerinde anlamlı artışlara neden olabilir. Yüksek kan düzeylerine karşı tolerans
hastanın fizik durumuna bağlı olarak değişir. Lokal anestezikler hipotansiyon, hipovolemi
veya kardiyovasküler fonksiyonlarında azalma ve özellikle kalp bloku olan hastalarda da
dikkatle kullanılmalıdır.
Kardiyovasküler ve respiratuvar vital (yaşam) belirtilerin (ventilasyonun yeterliğinin) ve
hastanın bilinç durumunun her lokal anestezik enjeksiyonundan sonra dikkatli ve sürekli
olarak izlenmesi gerekir. Klinisyen huzursuzluk, anksiyete, tutarsız konuşma, sersemlik,
ağızda ve dudaklarda uyuşma veya hissizlik, metalik tat, tinnitus, başdönmesi, görme
bulanıklığı, tremor, seyirme, depresyon veya dengesizlik gibi merkezi sinir sistemine ilişkin
olası erken belirtiler konusunda uyanık olmalıdır.
Levobupivakain gibi amid tipi lokal anestezikler karaciğerde metabolize edilir ve bu nedenle,
sözkonusu ilaçlar, özellikle yinelenen dozlarda verildiğinde, hepatik hastalığı olan hastalarda
dikkatle kullanılmalıdır. Ciddi hepatik bozukluğu olan hastalar, lokal anestezikleri normal
olarak metabolize edemediğinden, toksik plazma konsantrasyonlarının gelişme riski daha
büyüktür. Lokal anestezikler kardiyovasküler fonksiyonu azalmış hastalarda da dikkatle
kullanılmalıdır çünkü bu ilaçların neden olduğu uzamış A-V iletimiyle ilgili fonksiyonel
değişimler bu hastalar tarafından kompanse edilemeyebilir.
Epidural Anestezi
Epidural anestezi sırasında levobupivakain üç-beş mililitrelik (3-5 mL) hacimlerde, yanlışlıkla
intravasküler ya da intratekal enjeksiyonun toksik belirtilerini saptamak için dozlar arasında
yeterli zaman bırakarak uygulanmalıdır. Sürekli kateter teknikleri kullanıldığında, her ilave
enjeksiyondan önce ve enjeksiyon sırasında şırınga aspirasyonları da yapılmalıdır.
Aspirasyonlar negatif olsa bile intravasküler enjeksiyon olasılığı yine de vardır. Epidural
anestezi uygulanması sırasında başlangıçta bir test dozunun verilmesi ve tam doz
verilmeden önce etkilerin izlenmesi önerilmektedir. Üç mililitrelik (3 mL) lidokain gibi kısa etkili
bir amid tipi anestezik maddenin, yanlışlıkla intratekal uygulamanın saptanması amacıyla test
dozu olarak verilmesi önerilmektedir. Eğer yanlışlıkla intratekal uygulama durumu söz
konusu ise, birkaç dakika içinde bir subaraknoid blokun belirtileriyle (örn. kaba etlerde
uyuşma, bacaklarda parezi ve sedasyonlu hastada patella refleksinin olmayışı)
anlaşılacaktır. Lokal anesteziklerin yanlışlıkla intratekal enjeksiyonu sonucunda çok yüksek
düzeyde spinal anestezi, muhtemelen apne, şiddetli hipotansiyon ve bilinç kaybı meydana
gelebilir. Test dozunun sonuçları negatif olsa bile bir intravasküler veya intratekal enjeksiyon
olasılığı vardır. Test dozunun kendisi de sistemik toksik reaksiyon, yaygın subaraknoid blok
veya kardiyovasküler etkilere neden olabilir.
Baş ve Boyun Bölgesinde Kullanım
Baş ve boyun bölgesine enjekte edilen küçük dozlardaki lokal anestezikler büyük dozlarda
yanlışlıkla uygulanan intravasküler enjeksiyonda görülen sistemik toksisiteye benzeyen
advers reaksiyonlara neden olabilirler. Enjeksiyon prosedürleri büyük dikkat gerektirmektedir.
Konfüzyon, konvülziyonlar, solunum depresyonu ve/veya solunum durması ve
kardiyovasküler stimülasyon veya depresyon bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar lokal anestezik
maddenin intraarteriyel enjeksiyonuna bağlı olarak, sereberal dolaşıma retrograd akım
sonucunda ortaya çıkabilirler. Bu blokların uygulandığı hastalarda solunum ve dolaşım
izlenmeli ve sürekli gözlem altında olmalıdır. Advers reaksiyonların tedavisi için resusitasyon
donanımı ve personel hazır bulundurulmalıdır. Dozaj önerileri aşılmamalıdır (bkz. Kullanım
Şekli ve Dozu).
Uygun olduğunda, bölgesel anestezi için doğru uygulamayı takiben vücudun anestezi
uygulanan bölgesinde duyu ve motor aktivite kaybı oluşacağı hastaya bildirilmelidir. Uygun
görüldüğü takdirde, levobupivakain prospektüsünde yer alan advers reaksiyonları içeren
başka bilgiler de hastaya verilmelidir.
Doğum
Levobupivakain dahil lokal anestezikler plasentadan hızla geçerler ve epidural blokta
kullanıldıklarında farklı derecelerde maternal, fetal ve neonatal toksisiteye neden olabilirler.
Toksisitenin insidansı ve derecesi uygulanan prosedüre, kullanılan ilacın tipine ve miktarına
ve ilacın uygulanma tekniğine bağlıdır. Doğum yapan anne, fetus ve yenidoğandaki advers
reaksiyonlar santral sinir sistemi, periferik vasküler tonüs ve kalp fonksiyonundaki değişimleri
içermektedir. Obstetrik ağrıyı dindirmek için levobupivakain ile yapılan rejyonel anestezide
maternal hipotansiyon, fetal bradikardi ve fetal deselerasyonlar meydana gelmiştir. Lokal
anestezikler sempatik sinirleri bloke ederek vazodilatasyona neden olurlar. İntravenöz
sıvıların verilmesi, hastanın bacaklarının kaldırılması ve uterusun sol tarafa deplasmanı kan
basıncındaki düşmeleri önlemeye yardımcı olacaktır. Fetal kalp hızı da sürekli olarak
izlenmelidir
ve elektronik fetal monitörizasyon önerilmektedir.
Bupivakain ile olan deneyimlere dayanarak, kardiyotoksik olay riskindeki artış nedeniyle 7.5
mg/ml çözeltisi önerilmemektedir. Obstetrik cerrahide 7.5 mg/mL levobupivakain ile
deneyim yoktur.
Pediatri
Çocuklarda kullanımına dair yeterli bilgi olmadığından, kullanılması emniyetli değildir.
Geriyatri
Yaşlı hastalarda, genç hastalara göre güvenilirlik ve etkinlik yönünden genel farklar
gözlenmemiştir. Bununla birlikte, bazı yaşlı kişilerin daha duyarlı olabileceği unutulmamalıdır.
Gebelerde ve Emziren Annelerde Kullanımı
Gebelik Kategorisi B - Hamile kadınlarda levobupivakainin gelişmekte olan fetus üzerindeki
etkilerini araştıran yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Levobupivakain
hamilelikte yanlızca yararları risklere ağır bastığı durumlarda kullanılmalıdır.
Bazı lokal anestezik ilaçlar anne sütüne salınmakta olduğundan, levobupi-vakain emziren
kadınlara verilirken dikkatli olunmalıdır. Levobupivakain ve metabolitlerinin insan sütüne
geçmesi konusunda bir çalışma yapılmamıştır.

ADVERS REAKSİYONLAR
Levobupivakain ile reaksiyonlar diğer amid tipi anesteziklerde görülenlerdeki özelliklere
sahiptir. Bu ilaç grubunda advers reaksiyonların başlıca nedenlerinden biri, aşırı plazma
düzeyleri veya yüksek dermatom düzeyleri ile bağlantılıdır. Bu durumlar aşırı doz, yanlışlıkla
intravasküler enjeksiyon veya yavaş metabolik degradasyon ile ilgili olabilir.
Faz II/III çalışmalarda levobupivakain uygulanan bütün hastaların %5’inden fazlasında
meydana gelen advers olaylar: Hipotansiyon, bulantı, postoperatif ağrı, ateş, kusma,
anemi, kaşıntı, ağrı, başağrısı, konstipasyon, başdönmesi, fetal distres.
Bupivakain kontrollü Faz II/III çalışmalarda bildirilen insidansı ≥%1 olan advers
olaylar: Hipotansiyon, bulantı, anemi, postoperatif ağrı, kusma, sırt ağrısı, ateş,
başdönmesi, fetal distres, başağrısı, geç doğum, kaşıntı, ağrı, anormal EKG, karında
şişme, albüminemi, katılık, konstipasyon, diplopi, hipoestezi, flatülans, abdominal
ağrı, hipotermi, bradikardi, dispepsi, hematüri, hamilelikte kanama, parestezi,
taşikardi, anormal idrar, purpura, yaradan akıntı artışı, öksürük, lökositoz, somnolans,
üriner inkontinans, lokal anestezi, anksiyete, meme ağrısı (kadında), hipertansiyon
idrar akımında azalma, idrar yolu enfeksiyonu, diyare.
Aşağıdaki advers olaylar levobupivakainin klinik programında birden daha fazla hastada
görülmüş olup genel insidansları %1’den düşüktür ve klinik olarak anlamlı kabul edilmişlerdir;
Bir Bütün Olarak Vücut: Asteni, ödem; Kardiyovasküler Bozukluklar, Genel: Postüral
hipotansiyon; Santral ve Periferik Sinir Sistemi Bozuklukları: Hipokinezi, istemsiz kas
kontraksiyonu, spazm (generalize), tremor, senkop; Kalp Hızı ve Ritim Bozuklukları: Aritmi,
ekstrasistoller, fibrilasyon (atriyal), kardiyak arest; Gastrointestinal Sistem Bozuklukları:
İleus; Karaciğer ve Biliyer Sistem Bozuklukları: Bilirubin yükselmesi; Psikiyatrik
Bozukluklar: Konfüzyon; Solunum Sistemi Bozuklukları: Apne, bronkospazm, dispne,
pulmoner ödem, solunum yetmezliği; Deri ve İlgili Organlarda Bozukluklar: Terlemede
artış, deri renginde değişme.
Levobupivakaine karşı görülen reaksiyonlar, diğer amid tipi lokal anesteziklere karşı görülen
reaksiyonların özelliklerine sahiptir. Etkilenebilen sistemler merkezi sinir sistemi,
kardiyovasküler sistem ve solunum sistemidir (bkz. Uyarılar/Önlemler ve Dozaşımı).
Lokal anesteziklerin kullanımıyla ilgili advers nörolojik reaksiyonların insidansları, verilen
toplam anestezik madde miktarına ve ayrıca kullanılan ilaca ve uygulama yoluna ve hastanın
fiziksel durumuna bağlı olabilir. Bu etkilerin birçoğu da ilacın katkısı olsun ya da olmasın
lokal anestezi teknikleriyle ilgili olabilir.
Alerjik tipte reaksiyonlar seyrektir ve lokal anestezik maddeye karşı duyarlılığın bir sonucu
olarak meydana gelirler. Bu reaksiyonlar ürtiker, kaşıntı, eritem, anjiyonörotik ödem (larinks
ödemi dahil), taşikardi, hapşırma, bulantı, kusma, başdönmesi, senkop, aşırı terleme, ateş ve
muhtemel anafilaktoid benzeri semptomatolojidir (şiddetli hipotansiyon dahil). Amid tipi lokal
anestezik grubunun üyeleri arasında çapraz duyarlılık bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ
Levobupivakain, lokal anestezikler veya yapısal olarak amid tipi lokal anesteziklere yakın
ajanlar kullanan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır çünkü bu ilaçların toksik etkileri aditif
olabilir. İn vitro çalışmalar, CYP3A4 izoformu ve CYP1A2 izoforumun levobupivakain
metabolizmasını sırasıyla desbütil-levobupivakain ve 3-hidroksilevobupivakaine ilettiklerini
göstermiştir. Bu nedenle, levobupivakain ile bir arada verilen ve bu enzim ailesi tarafından
metabolize edilen ilaçlar potansiyel olarak levobupivakain ile etkileşebilir. Klinik çalışmalar
yapılmamış olmasına karşın, levobupivakain metabolizması-nın bilinen CYP3A4 indüktörleri
(fenitoin, fenobarbital, rifampin gibi), CYP3A4 inhibitörleri (azol antimikotikler örn.
ketokonazol; belirli proteaz inhibitörleri örn. ritonavir; makrolid antibiyotikler, örn. eritromisin;
ve kalsiyum kanal blokerleri, örn. verapamil), CYP1A2 indüktörleri (omeprazol) ve CYP1A2
inhibitörleri (furafilin ve klaritromisin) tarafından etkilenmesi mümkündür. Levobupivakain
CYP3A4 inhibitörleri ve CYP1A2 inhibitörleriyle aynı zamanda verildiğinde sistemik
levobupivakain düzeyleri toksisiteye yol açacak şekilde yükselebileceğinden, dozaj
ayarlamaları yapılmalıdır.
Levobupivakain meksiletin veya sınıf III antiaritmik ajanlar gibi lokal anestezik aktiviteye
sahip antiaritmik ilaçlar alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır çünkü bunların kullanımı aditif
etki ortaya çıkarabilir.
GEÇİMSİZLİKLER
Levobupivakain pH değeri 8.5’ten büyük olan alkali çözeltilerle geçimli olmayabilir.
Çalışmalar, levobupivakainin %0.9 Sodyum Klorürün Enjeksiyonluk USP çözeltisi ve morfin,
fentanil ve klonidin içeren tuzlu su çözeltileriyle geçimli olduğunu göstermiştir. Başka
parenteral ürünlerle geçimlilik çalışmaları yapılmamıştır.


DOZAJ VE UYGULAMA
Dozaj Önerileri
% Konsantrasyon Doz (mL) Doz (mg) Motor Blok
Cerrahi Anestezi
Cerrahi müdahale
0.5-0.75 10-20 50-150 Orta Dereceli - Tam
-Epidural uygulama
Sezaryen
0.5 15-30 75-150 Orta Dereceli - Tam
-Epidural uygulama
Perferik Sinir 0.25-0.5 1-40 Maksimum 150 Orta Dereceli - Tam
İntratekal 0.5 3 15 Orta Dereceli - Tam
Oftalmik 0.75 5-15 37.5-112.5 Orta Dereceli - Tam
Lokal İnfiltrasyon
0.25 60 150 Uygulanamaz
- Erişkinler
Lokal İnfiltrasyon 0.25-0.50
0.5 1.25-2.5 mg/kg Uygulanamaz
mL/kg
- Çocuklar <12 yaş
Dental 0.5-0.75 5-10 25-75 Uygulanamaz
Ağrı Tedavisi a,b
Doğum Analjezisi Minimal – Orta
0.25 10-20 25-50
Dereceli
(epidural bolus)
Doğum Analjezisi Minimal – Orta
c
0.125 4-10 mL/saat 5-12.5 mg/saat
Dereceli
(epidural infüzyon)
c
Postoperatif Ağrı 10-15 mL/saat 12.5-18.75 mg/saat Minimal – Orta
0.125
0.25 5-7.5 mL/saat 12.5-18.75 mg/saat Dereceli
(epidural infüzyon)
a
Ağrı tedavisinde levobupivakain epidural olarak fentanil, morfin veya klonidin ile birlikte kullanılabilir.
b
Levobupivakanin başka ajanlarla örn. opioidlerle ağrı tedavisinde kombinasyonu durumunda levobupivakain dozunun, en
düşük dozu (örn. 1.25 mg/mL) geçmemesi tercih edilir.
c
Levobupivakain standart çözeltisinin dilüsyonu, prezervatif içermeyen %0.9’luk tuzlu su çözeltisiyle sterilite için standart
hastane prosedürlerine uygun olarak yapılmalıdır.
Tablodaki dozlar başarılı bir blok için gerekli olduğu kabul edilen dozlardır ve erişkinlerdeki kullanıma rehberlik etmelidirler.
Anestezinin başlaması ve süresinde bireysel farklılıklar olmaktadır.
Bir cerrahi prosedür sırasında epidural dozlar hastalara 375 mg’a kadar olan bölünmüş
dozlar
halinde uygulanmalıdır.
İntraoperatif blok ve postoperatif ağrı tedavisi için 24 saatte uygulanan maksimum doz 695
mg’dır.
Postoperatif epidural infüzyon için 24 saatte uygulanan maksimum doz 570 mg’dir.
Brakiyal pleksus bloku için hastalara tek bir bölünmüş enjeksiyon olarak uygulanan
maksimum doz 300 mg ‘dır.
Büyük hacimli lokal anestezik çözeltisinin hızlı enjeksiyonundan kaçınılmalı ve daima
bölünmüş dozlar kullanılmalıdır. İstenen sonucu almak için gereken en küçük doz ve
konsantrasyon kullanılmalıdır. Bir lokal anestezik maddenin dozu anestezi prosedürüne,
anestezi uygulanacak alana, dokuların vaskülaritesine, bloke edilecek nöronal segmentlerin
sayısına, blokun şiddetine, istenen kas gevşemesinin derecesine ve istenen anestezi
süresine, bireysel toleransa ve hastanın fiziksel durumuna göre değişiklik gösterir. Yaşlılık
veya kardiyovasküler fonksiyon bozukluğu, ilerlemiş karaciğer hastalığı ya da şiddetli renal
disfonksiyon gibi başka kötüleştirici faktörler nedeniyle durumu kötü olan hastalarda özel bir
dikkat gerekir.
Potansiyel olarak ciddi advers reaksiyonların riskini azaltmak amacıyla büyük bloklar
yapmadan önce hastanın durumunu optimize edecek girişimler yapılmalı ve dozaj buna
uygun olarak ayarlanmalıdır. Tam sinir blokunun indüksiyonundan önce epinefrin içeren kısa
etkili lokal bir anestezik çözeltinin (3-5 mL) yeterli bir test dozu kullanılmalıdır. Epidural
kateterin yerinden çıkması gibi bir durumda bu test dozu tekrarlanmalıdır. Her test dozunun
uygulanmasını takiben anestezinin başlamasına yetecek kadar zaman tanınması önerilir.
İyon bırakan ağır metaller (civa, çinko, bakır, vb) içeren dezenfeksiyon ajanları deri ve
mukoza membranlarının dezenfeksiyonu için kullanılmamalı-dır çünkü bunlar şişme ve ödem
insidansıyla bağlantılıdırlar.
Ampul yüzeyinin kimyasal dezenfeksiyonu için izopropil alkol (%91) veya etil alkol (%70)
önerilir.
Bu ürünler tek kullanımlık olup koruyucu madde içermemektedir; kullanılmayan kısım
atılmalıdır.
Levobupivakain Geçimliliği ve Karışımları
Levobupivakain pH değeri 8.5’ten büyük olan alkali çözeltilerle geçimli olmayabilir.
Çalışmalar, levobupivakainin %0.9 Sodyum Klorürün Enjeksiyonluk USP çözeltisi ve morfin,
fentanil ve klonidin içeren tuzlu su çözeltileriyle geçimli olduğunu göstermiştir. Başka
parenteral ürünlerle geçimlilik çalışmaları yapılmamıştır.
Dilüsyon Stabilitesi
Levobupivakain %0.9’luk Sodyum Klorürün Enjeksiyonluk çözeltinin ml’sinde 0.65-2.5 mg
olarak seyreltildiğinde, PVC (polivinil klorür) torbanın içinde, oda sıcaklığında 24 saate kadar
fiziksel ve kimyasal olarak stabildir. Levobupivakainin karışımları yanlızca tek bir hasta için
hazırlanmalı ve hazırlandıktan sonra 24 saat içinde kullanılmalıdır. Seyreltilmiş
levobupivakainin kullanılmayan bölümü atılmalıdır.
Parenteral ürünler, uygulanmadan önce partikül madde ve renk değişimi yönünden çözelti ve
ambalaj izin verdiği ölçüde gözle incelenmelidir. Berrak ve renksiz olmayan çözeltiler
kullanılmamalıdır.
Chirocaine 25 mg/10 ml Ampul, açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.
Dilüsyondan sonra raf ömrü: Kimyasal ve fiziksel olarak 20-22ºC’de yedi gün stabildir.
Klonidin, morfin ve fentanil ile kullanıldığında 20-22ºC’de 40 saat stabildir.
Mikrobiyolojik bakış açısından, ürün hemen kullanılmalıdır. Hemen kullanılmadığında,
saklama süreleri ve koşulları kullanıcının sorumluluğundadır. Hazırlama/dilüsyon işlemi
kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullarda yapılmadıkça, bu süre 2-8ºC’de en çok 24
saattir.

DOZ AŞIMI
Lokal anesteziklere bağlı akut acil durumlar genellikle lokal anesteziklerin terapötik kullanımı
veya lokal anestezik çözeltisinin yanlışlıkla intratekal veya intravasküler enjeksiyonu
sırasında karşılaşılan yüksek plazma düzeyleri ya da yüksek dermatom düzeylerine (“yüksek
spinal”) bağlıdır (bkz. Advers Reaksiyonlar, Uyarılar/Önlemler). İlacın geliştirilmesi sürecinde
intravasküler enjeksiyon yapıldığı şüphesi bulunan bir hastaya %0.75 levobupivakainden 19
ml (142.5 mg) verilmiş ve tiyopental ile tedavi edilen bir MSS eksitasyonu meydana gelmiştir.
Anormal kardiyovasküler değişimler gözlenmemiş ve hasta sekelsiz iyileşmiştir.
Lokal Anesteziklere Bağlı Acil Durumlar
İlk göz önüne alınması gereken nokta korunma olup, bunun için levobupivakain bölünmüş
enjeksiyonlar halinde, enjeksiyonlardan önce ve sonra ve sürekli infüzyon sırasında,
hastanın kardiyovasküler durumu ve solunumla ilgili vital belirtileri ve bilinç durumu dikkatle
ve sürekli olarak gözlem altında tutularak verilmelidir. İlk değişiklik belirtilerinde oksijen
verilmesi gerekir ve diğer önlemlere hazırlıklı olunmalıdır.
İlaç solüsyonunun yanlışlıkla subaraknoid enjeksiyonuna bağlı sistemik toksik reaksiyonların
ve ventilasyon azlığının ya da apnenin tedavisindeki ilk adım, hava yolunun açık olmasına
ve açık kalmasına dikkat göstermek ve maskeyle derhal pozitif hava basıncı sağlayan bir
sistemle %100’lük oksijen vererek etkili bir yardımlı veya kontrollü ventilasyon yaptırmaktır.
Bu, eğer henüz oluşmamışsa konvülziyonları önleyebilir.
Gerekli olduğunda, konvülziyonları kontrol altına almak için ilaçlar kullanılır. İntravenöz
barbitüratlar, anti-konvülzan ajanlar veya kas gevşeticiler yalnızca bu ilaçların kullanımında
deneyimli olan kişilerce uygulanmalıdır. Ventilasyonla ilgili önlemlerin alınmasından hemen
sonra dolaşımın yeterli olup olmadığı değerlendirilmelidir. Dolaşım depresyonunu önlemeye
yönelik destekleyici tedavi için intravenöz sıvıların verilmesi gerekebilir ve uygunsa klinik
duruma göre bir vazopresör ajan (miyokardın kontraksiyon gücünü artırmak için efedrin veya
epinefrin) vermek gerekebilir.
Eğer hava yollarının açık kalmasında güçlükle karşılaşılırsa veya uzun süreli ventilasyon
desteği (yardımlı veya kontrollü ventilasyon) endike ise başlangıçta maskeyle verilen oksijeni
takiben endotrakeal intübasyon ve klinisyenin aşina olduğu ilaçların ve tekniklerin
uygulanması endike olabilir.
Termdeki gebe kadınların sırtüstü yatar pozisyonda olmaları tehlikelidir çünkü gravid uterus
aortokaval kompresyona neden olabilir. Bu nedenle, rejyonel bloku takiben oluşan sistemik
toksisite, maternal hipotansiyon veya fetal bradikardi tedavisi sırasında gebe kadın
mümkünse sol lateral dekübitüs pozisyonunda tutulmalı veya uterusun büyük damarlara
baskı yapması manüel olarak önlenmelidir. Obstetrik hastaların resüsitasyonu gebe olmayan
hastalardan daha uzun sürebilir ve kapalı kalp kompresyonu etkisiz olabilir. Fetüsün hızla
doğurtulması resüsitasyon çabalarına yanıt alınmasını kolaylaştırabilir.

SAKLAMA KOŞULLARI
Chirocaine 25 mg/10 ml Ampul, 15ºC-30ºC’de saklanmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Chirocaine 25 mg/10 ml Ampul, 10 ampul/kutu şeklinde kullanıma sunulmuştur.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ
ŞEKİLLERİ
Chirocaine 50 mg/10 ml Ampul, 10 ampul/kutu şeklinde kullanıma sunulmuştur.
Chirocaine 75 mg/10 ml Ampul, 10 ampul/kutu şeklinde kullanıma sunulmuştur.
Steril, apirojendir. Tek kullanımlıktır. Kullanılmayan kısmı atılmalıdır.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Reçete ile satılır.
Ruhsat Sahibi: Abbott Laboratuarları İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Ekinciler caddesi, Hedef Plaza Kat 6
Kavacık – Beykoz, 34810 İstanbul
Ruhsat Tarihi:
Ruhsat No:
Üretim Yeri: Abbott Laboratories ABD lisansıyla
Miza Ireland Ltd.,
Roscrea, Co. Tipperary, İrlanda
Ambalaj Yeri: Abbott Laboratories SPA. İtalya
Bu prospektüs Sağlık Bakanlığı tarafından 18.12.2002 tarihinde onaylanmıştır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.