C ile başlayan ilaçlar » Biofarma » CEFADAY IM 1 GR 1 FLAKON

CEFADAY IM 1 GR 1 FLAKON

 • İlaç Firması :
  BIOFARMA
 • Barkod :
  8699578270469
 • Fiyatı :
  15.21TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J01DD04
 • Etkin madde :
  seftriakson
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
  J01D DİĞER BETA-LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
  J01DD Üçüncü kuşak sefalosporinler
  J01DD04 seftriakson
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 2g Parenteral

seftriakson etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Hücre duvarı sentezi inhibitörü sefalosporin antibiyotik.
Yetişkinde 1-2gr./gün bir veya 2 dozda. Çocuk 50-75mg/kg/gün (menejitte 100mg/kg/gün).

Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; sefalosporin allerjisi.

Etkileşim; aminoglikozidlerle,furasemid gibi potent diüretiklerle nefrotoksisite artar.Kloramfenikol
bakterisid etkiyi düşürür.Probenesid atılımını azaltır.

Yan etkiler; allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), enjeksiyon bölgesinde ağrı-inflamasyon, ishal, bulantı, kusma, kolit, baş ağrısı, sersemlik, nötropeni, trombositopeni, eozinofili, hemolitik anemi, vajinitis, moniliazis, AST-ALT yükselmesi, BUN creatinin yükselmesi...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

A-72
İlaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gerekir.Bu antibiyotikler için nfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir.

APAT: “AYAKTAN PARENTERAL ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ”
Bu uygulama, hastanın ayaktan parenteral antibiyotik tedavisinin uygun olduğunu gösteren “APAT” ibaresinin reçetede belirtilmesi ile işleme alınır.
A–72 kapsamındaki ilaçlardan biri kullanıldıktan sonra diğerleri EHU olmaksızın peş peşe kullanılamaz.
APAT uygulamasına aşağıdaki durumlar girer:
a. Akut Bakteriyel menenjitte tek doz Seftriakson 2 gr. KY. Hasta, LP’nin yapılabileceği merkeze ortalama 4 saatten daha uzak ise 2 gram seftriakson yapılabilir.
b. Hastanın enfeksiyonunun APAT’a uygun olduğunu belgeleyen EHU’ nun da içinde bulunduğu bir sağlık kurulu raporu ile.

Prospektüs

CEFADAY 1 g .M.
Enjektabl Toz çeren Flakon
Steril, Apirojen
FORMÜL : Her flakon, 1000 mg seftriakson baza eşdeğer seftriakson disodyum hemiheptahidrat
içerir.
Çözücü Ampul : 4 ml, % 1 Lidokain HCl
FARMAKOLOJ K ÖZELL KLER :
Farmakodinamik Özellikleri :
Seftriakson çok çeşitli türde gram-pozitif ve özellikle gram-negatif mikroorganizmalar üzerinde
güçlü bakterisid etki gösteren bir sefalosporin antibiyotiğidir. Bakterisid etkisi bakteri hücre duvarı
sentezini inhibe etmesi sonucudur. Etki spektrumu hem aerobik hem anaerobik türleri kapsar.
Mikrobiyoloji : Seftriakson gerek gram-negatif gerekse gram-pozitif bakterilerin salgıladığı beta-
laktamazlara (penisillinaz ve sefalosporinazlara) karşı yüksek derecede stabilite gösterir.
Seftriakson aşağıdaki mikroorganizmalara karşı gerek in vitro gerekse klinik enfeksiyonlarda
çoğunlukla etkilidir.
Gram-negatif aeroblar :
Acinetobacter calcoaceticus, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli,
Haemophilus influenzae (ampisiline rezistan ve beta-laktamaz yapan suşlar dahil), Haemophilus
parainfluenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis (beta-laktamaz
yapan suşlar dahil), Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae (penisillinaz yapan ve
yapmayan suşlar dahil) Neisseria meningitidis, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Serratia
marcescens. Seftriakson ayrıca Pseudomonas aeruginosa’nın birçok suşlarına karşı da aktiftir.
NOT : Yukarıdaki mikroorganizmaların diğer antibiyotiklere (penisilinler, sefalosporinler ve
aminoglikozidler) karşı mültipl-rezistan olan birçok suşları, seftriaksona duyarlıdır.
Gram-pozitif aeroblar :
Staphylococcus aureus (penisillinaz yapan suşlar dahil), Staphylococcus epidermidis,
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes ,Viridans grubu streptokoklar
NOT : Metisiline rezistan stafilokoklar sefalosporinlere, bu arada seftriaksona karşı da rezistandır.
Grup D streptokokların ve enterokokların (örneğin Enterococcus (Streptococcus) faecalis) çoğu
suşları da rezistandır.
Anaeroblar :
Bacteroides fragilis, Clostridium species, Peptostreptococcus species
NOT : Clostridium difficile’nin çoğu suşu rezistandır.
Seftriakson aşağıdaki mikroorganizmaların çoğu suşlarına karşı da in vitro aktivite gösterir.
Gram-negatif aeroblar :
Citrobacter diversus, Citrobacter freundii, Providencia species (Providencia rettgeri dahil)
Salmonella species (S. typhi dahil), Shigella species
Gram-pozitif aeroblar :
Streptococcus agalactiae
Anaeroblar :
Bacteroides bivius, Bacteroides melaninogenicus
Farmakokinetik Özellikleri :
Absorpsiyon : ntramüsküler enjeksiyondan sonra seftriakson tamamen absorbe olur ve 2-3 saatte
ortalama maksimum plazma konsantrasyonları oluşur. Eşit .M ve .V. dozları takiben elde edilen
plazma konsantrasyon eğrilerinin altında kalan alanların eşit olması, .M. olarak uygulanan
seftriaksonun biyoyararlılığının %100 olduğunu gösterir.
Dağılım : Vücut sıvılarına ve dokulara iyi nüfuz eder. 1 – 2 g’lık dozdan sonra akciğer, kalp, safra
yolu / karaciğer, tonsiller, orta kulak, nazal mukoza ve kemik dokularının yanı sıra serebrospinal,
plevra, prostat ve sinoviyal sıvılarına etken patojenlerin çoğunun minimum inhibisyon seviyeleri
üzerinde ve 24 saatten uzun sürelerle penetrasyon sağlamaktadır. nterstisyel sıvıdaki serbest
seftriakson oranı plazmadakine göre daha yüksektir. Seftriakson plazma proteinlerine %85-95
oranında reversibl olarak bağlanır.
Metabolizma : Seftriakson sistematik olarak metabolize edilmez, ancak barsak florası tarafından
aktif olmayan metabolitlere dönüştürülür.
Eliminasyon : Total plazma klirensi 10-22 ml/dakikadır. Renal klirensi 5-12 ml/dakikadır.
Seftriaksonun %50-60’ı değişmemiş olarak idrarla, %40-50’sı ise değişmemiş olarak safrayla
atılır. Yetişkinlerde eliminasyon yarı-ömrü yaklaşık olarak 8 saattir.
Özel durumlarda farmakokinetik :
Seftriakson, bebek ve çocuklarda enflamasyonlu meninkslere penetre olur. Menenjitli hastalarda
elde edilen serebrospinal sıvı konsantrasyonları, menenjitte en sık rastlanan etken patojenlerin
M K değerlerinin birkaç kat üzerindedir.
Otitis media’sı olan çocuklarda, seftriaksonun orta kulak sıvısındaki yarı-ömrü 25 saat olarak
hesaplanmıştır.
Seftriakson plasentadan geçer ve anne sütünde düşük konsantrasyonda bulunur.
Yeni doğanlarda renal eliminasyon verilen dozun %70’i kadardır. Yeni doğan ve 75 yaşın
üstündeki yaşlılarda ortalama eliminasyon yarı-ömrü genç erişkinlerle karşılaştırıldığında 2–3 kez
daha uzundur.
Sağlıklı erişkinlere kıyasla, seftriaksonun farmakokinetiği böbrek veya karaciğer fonksiyonu
bozulmuş hastalarda ancak minimal değişiklik gösterir. Dolayısıyla günde 2 g’a kadar dozlarda bu
hastalarda Seftriakson dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.
END KASYONLARI :
CEFADAY’e duyarlı patojenlerin neden olduğu ;
- Alt solunum yolları enfeksiyonu,
- Akut otitis media,
- Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,
- drar yolu enfeksiyonları,
- Ürogenital sistem enfeksiyonları (komplikasyonsuz gonore, pelvik enflamatuar hastalıklar),
- Kemik ve eklem enfeksiyonları,
- ntra-abdominal enfeksiyonlar,
- Bakteriyel Septisemi,
- Menenjit,
- Preoperative enfeksiyon profilaksisinde endikedir.
KONTREND KASYONLARI :
CEFADAY, sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı aşırı hassasiyeti olan hastalarda
kontrendikedir. Penisiline karşı aşırı hassasiyeti olan hastalarda çapraz alerjik reaksiyonların
görülebileceği unutulmamalıdır.
UYARILAR/ÖNLEMLER :
- CEFADAY ile tedaviye başlanmadan önce, hastanın betalaktam antibiyotikler (penisilin,
sefalosporin) ve diğer ilaçlara karşı hassasiyetinin olup olmadığı araştırılmalıdır. Penisiline karşı
hassasiyeti olanlarda CEFADAY dikkatle kullanılmalıdır. Diğer sefalosporinlerde olduğu gibi,
anafilaktik şok reaksiyonları olasılığına karşı tedbirli olunmalıdır.
- Yaklaşık olarak bütün antibiyotikler kolon florasını değiştirerek Clostridium difficile'in aşırı
üremesine ve psödomembranöz kolite neden olurlar. Antibiyotik tedavisi sonrası ishal şikayeti
olan hastalarda bu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumda ilaç kesilir, hastaya i.v. elektrolit,
sıvı, protein ve Clostridium difficile’ye karşı uygun tedavi uygulanır.
- Seftriaksonun nefrotoksik potansiyeli diğer sefalosporinler seviyesindedir. Böbrek yetmezliği
olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez ancak ilacın kan seviyesi takip edilmelidir. Karaciğer
yetmezliği olan hastalarda da doz ayarlaması gerekmez, ancak hem karaciğer hem böbrek
fonksiyonları birlikte bozuk olan hastalarda antibiyotik kan seviyeleri izlenmeli ve günlük tek doz
2 g'ı geçmemelidir.
- CEFADAY ile tedavi edilen hastalarda protrombin zamanı uzayabilir. Herhangi nedenle K
vitamini düşük olan hastalarda CEFADAY kullanılırsa protrombin zamanı izlenmelidir. Bu
durumlarda K vitamini verilebilir.
- CEFADAY gastrointestinal hastalığı, özellikle koliti olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
- Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi süper enfeksiyonlarla karşılaşılabilir.
- Seftriakson tedavisi gören hastaların safra keselerinde sonografik anomaliler (safra taşını
düşündüren gölgeler) bildirilmiştir. Bazı hastaların safra kesesinden şikayetleri de olduğu rapor
edilmiştir. Bu gölgeler CEFADAY tedavisinin tamamlanması veya ara verilmesi sonucunda
kaybolan kalsiyum seftriakson çökeltileridir. Semptomatik vakalarda, CEFADAY tedavisinin
sonlandırılması ve cerrahi olmayan konservatif tedavi önerilmektedir.
Pediatrik Hastalarda Kullanım :
Seftriaksonun güven ve etkinliği yeni doğan, bebek ve çocuk hastalarda sadece kullanım şekli ve
dozu bölümünde önerilen dozlarda belirlenmiştir.
n vitro denemelerde seftriakson bilirubini bağlanma yerlerinden ayırmaktadır. Bundan ötürü
hiperbilirubinemik yeni doğanlara, özellikle prematürelere verilmemelidir.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım: Gebelik kategorisi B’dir.
Seftriaksonun gebelikte emniyeti konusunda insanlar üzerinde yapılmış kontrollü araştırma mevcut
değildir. Hamile kadınlarda ancak hayati bir endikasyon varsa kullanılmalıdır.
Seftriakson az miktarda anne sütüne geçer. Emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
YAN ETK LER/ADVERS ETK LER :
Seftriakson genellikle iyi tolere edilir. CEFADAY kullanımı sırasında kendiliğinden veya ilacın
kesilmesiyle kaybolan, ilaca bağlı veya sebebi bilinmeyen aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.
Lokal reaksiyonlar : Enjeksiyon yerinde ağrı, hassasiyet ve sertleşme. Daha nadiren i.v.
uygulamadan sonra flebit.
Hipersensitivite : Deri döküntüsü, daha nadir olarak ateş, kaşıntı ve titreme.
Hematolojik : Eosinofili, daha seyrek olarak trombositoz, anemi, lenfopeni nötropeni, protrombin
zamanının uzaması.
Gastrointestinal : Diare, daha seyrek olarak bulantı, kusma, tat duygusu bozukluğu.
Hepatik : SGOT ve SGPT yükselmeleri, daha seyrek olarak alkalen fosfataz ve bilirubin
yükselmeleri.
Renal : BUN yükselmesi, kreatinin yükselmesi, silendirüri.
Merkezi Sinir Sistemi : Seyrek olarak baş ağrısı ve baş dönmesi.
Genitoüriner : Moniliasis ve vaginitis.
Muhtelif : Terleme ve yüzde kızarıklık
Nadir olarak görülen yan etkiler: lökositoz, lenfositoz, monositoz, bazofili, ikter, safra çamuru,
glikozüri, hematüri, anafilaksi, bronkospazm, serum hastalığı, karın ağrısı, kolit, flatulans, çarpıntı,
epistaksis bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
LAÇ ETK LEŞ MLER VE D ĞER ETK LEŞ MLER :
Aşağıdaki başlıklardan da anlaşıldığı gibi, seftriaksonun çok az ilaç etkileşimi bulunmaktadır.
- Aminoglikozitler sinerjik antibakteriyel aktiviteye neden olduğu gibi, renal toksisiteyi de
artırır.
- Yüksek dozda probenesid, seftriaksonun klirensini azaltır.
- Yüksek doz seftriakson ile güçlü diüretiklerin (furosemid gibi) aynı anda uygulanması sonucu
herhangi bir böbrek fonksiyonu bozukluğuna rastlanmamıştır.
- Seftriakson uygulamasının ardından alkol alındığında disülfiram benzeri etkiler
gözlenmemiştir.
- Seftriaksonun kimyasal yapısında diğer bazı sefalosporinlerde bulunan, etanol intolerans ve
kanama sorunlarına neden olabilen N-metiltiotetrazol bulunmaz.
- In vitro bir çalışmada, kloramfenikol ve seftriakson kombinasyonunun antagonist etki
gösterdiği saptanmıştır.
Laboratuar testleri ile etkileşmesi :
Bakır sülfatla yapılan glikoz tayini testleri yanlış sonuç verebilir.
Safra kesesinin sonografik muayenesinde eko veren bir yoğunluk görülebilir. Bu safra yolu ile
atılan seftriaksonun kalsiyum tuzlarıdır ve yanlış olarak safra kesesi hastalığı izlenimi verebilir.
KULLANIM ŞEKL VE DOZU :
Yetişkinler ve l2 yaşından büyük çocuklarda : Önerilen doz günde l - 2 g olup tek dozda veya
ikiye bölünerek l2 saat ara ile verilir. Toplam günlük doz 4 g'ı geçmemelidir.
Chlamydia trachomatis enfeksiyonundan şüphe ediliyorsa buna karşı etkili bir tedavi ilave
edilmelidir, çünkü seftriaksonun Chlamydia trachomatis üzerinde etkisi yoktur.
- Komplikasyonsuz gonore tedavisi için intramüsküler olarak tek doz 250 mg CEFADAY
önerilir.
Preoperatif profilakside : Cerrahi enfeksiyonların profilaksisi için ameliyattan 1/2 - 2 saat önce 1
gram tek doz olarak verilir.
Çocuklarda :
- Deri ve deri ekleri enfeksiyonlarının tedavisi için tavsiye edilen total günlük doz 50-75 mg/kg
olup tek doz halinde veya iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilebilir. Total günlük doz 2
gramı geçmemelidir.
- Akut bakteriyel otitis media tedavisi için tek doz şeklinde intramüsküler olarak 50 mg/kg
verilir. (Verilen doz 1 gramı geçmemelidir).
- Menenjit dışında ciddi enfeksiyonların tedavisi için tavsiye edilen total günlük doz 50-75
mg/kg olup iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilir. Günlük total doz 2 gramı
geçmemelidir.
- Menenjit tedavisinde, başlangıç dozu olarak 100 mg/kg verilir (4 gramı geçmemelidir). Daha
sonra günde total olarak 100 mg/kg dozda verilir (4 gramı geçmemelidir). Günlük doz tek doz
halinde veya iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilebilir. Mutad tedavi süresi 7-14
gündür. Seftriakson pediatrik hastalarda sadece önerilen dozlarda kullanılabilir.
Genel olarak seftriakson tedavisine enfeksiyon belirtileri kaybolduktan sonra 2 gün daha devam
edilir. Tedavi süresi 4-14 gündür. Komplikasyonlu enfeksiyonlarda daha uzun tedavi gerekebilir.
Streptococcus pyogenes'in neden olduğu enfeksiyonlarda tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir.
Hepatik veya renal fonksiyonu bozuk hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ancak ilerlemiş böbrek
yetmezliğinde (diyaliz hastaları) ve hepatorenal sendromlarda kan seviyeleri izlenmelidir.
ntramüsküler Enjeksiyonların Hazırlanması :
Seftriakson intramüsküler uygulama için steril toz ihtiva eden flakon, çözücü ampul (% l lidokain)
ile çözündürülerek hazırlanır. Kullanılacak miktar flakonun dozuna göre değişir.
Flakondaki doz Kullanılacak eritici miktarı
250 mg 2 ml (% 1 lidokain HCl)
500 mg 2 ml ( " )
" )
l g. 4 ml (
Uygulama Şekli :
Kural olarak çözeltiler hazırlandıktan hemen sonra kullanılmalıdır. Enjeksiyonlar büyük kas içine
derin olarak yapılır. Enjeksiyon uygulandığında içindeki ilaç kas içine verilmeden önce aspire
edilerek iğnenin damarda olup olmadığı kontrol edilir. Her iki tarafa da l g'dan fazla enjekte
edilmemesi tavsiye edilir. Lidokainli çözelti asla damar içine verilmemelidir.
DOZ AŞIMI :
Şu ana kadar doz aşımı bildirilmemiştir. Spesifik bir antidot bulunmamaktadır. Doz aşımı tedavisi
semptomatik olmalıdır. lacın kan konsantrasyonu hemodiyaliz veya periton diyaliziyle
azaltılamaz.
SAKLAMA KOŞULLARI :
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde, ambalajında ve 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında
saklayınız. Işıktan koruyunuz.
T CAR TAKD M ŞEKL VE AMBALAJ MUHTEVASI :
1000 mg seftriaksona eşdeğer seftriakson disodyum hemiheptahidrat içeren 1 flakon ve 4 ml % 1
Lidokain HCl içeren 1 ampul.
P YASADA MEVCUT D ĞER FARMASÖT K DOZAJ ŞEK LLER :
Cefaday 250 mg, i.v. Enjektabl Toz çeren Flakon, 5 ml Enjeksiyonluk Su çeren 1 Ampul
Cefaday 500 mg, i.v. Enjektabl Toz çeren Flakon, 5 ml Enjeksiyonluk Su çeren 1 Ampul
Cefaday 1.0 g, i.v. Enjektabl Toz çeren Flakon, 10 ml Enjeksiyonluk Su çeren 1 Ampul
Cefaday 250 mg, i.m. Enjektabl Toz çeren Flakon, 2 ml % 1 Lidokain HCl içeren 1 Ampul
Cefaday 500 mg, i.m. Enjektabl Toz çeren Flakon, 2 ml % 1 Lidokain HCl içeren 1 Ampul
RUHSAT TAR H VE NO : 24.11.2000 - 196/11
RUHSAT SAH B :
B OFARMA LAÇ SANAY ve T C.A.Ş. Samandıra/ STANBUL
ÜRET M YAPAN F RMA :
TOPRAK LAÇ VE K MYEV MADDELER SAN ve T C.A.Ş. / SAKARYA
ÇÖZÜCÜ AMPUL ÜRET M YER :
MEFAR LAÇ SANAY A.Ş. Kartal/ STANBUL
PROSPEKTÜS ONAY TAR H :
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (seftriakson etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.