L ile başlayan ilaçlar » Deva Holding » LOSAPRES PLUS 50/12,5 MG 28 FİLM TABLET

LOSAPRES PLUS 50/12,5 MG 28 FİLM TABLET

 • İlaç Firması :
  DEVA HOLDING
 • Barkod :
  8699525093363
 • Fiyatı :
  21,81TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  C09DA01
 • Etkin madde :
  losartan potasyum + hidroklortiyazid
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - C - KALP DAMAR SİSTEMİ
  C09 RENİN-ANJİYOTENSİN SİSTEMİ
  C09D ANJİYOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ KOMBİNASYONLARI
  C09DA Anjiyotensin II antagonistleri ve diüretik
  C09DA01 losartan potasyum + hidroklortiyazid

losartan potasyum + hidroklortiyazid etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Anjiotansin II reseptör antagonisti antihipertansif losartan ile primer etkisi distal tübül üzerine bir diüretik hidroklorotiyazid kombinasyonu.
Yetişkinde günde 1 defa 25-100mg. losartan olacak şekilde.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç.

Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil) (Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.) Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kulllanılmında; hastanın monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının raporda belirtilmesi gerekmektedir.

Prospektüs

Formülü:
Her film tablette 50 mg Losartan potasyum ve 12.5 mg Hidroklorotiazid ve boyar madde olarak titanyum dioksit ile kinolin sarısı içerir.
LOSAPRES PLUS, ayrıca 4,24 mg (0,108 mEq) potasyum içerir.

Farmakolojik Özellikleri:
LOSAPRES PLUS bir anjiyotensin (AT1 alt tipi) antagonisti (losartan
potasyum) ile bir diüretik (hidroklorotiazid) kombinasyonudur.
Farmakodinamik Özellikler
• Losartan-hidroklorotiazid
Losartan ve hidroklorotiazid direkt kan basıncı düşürülmesi üzerine
aditif bir etkide bulunarak kan basıncını tek başlarına yapabileceklerinden daha fazla düşürürler. Diüretik etkisinin sonucu
olarak hidroklorotiazid plazma renin seviyesini artırır, aldosteron
sekresyonunu artırır, serum potasyumunu azaltır ve anjiyotensin II
düzeyini artırır. Losartan uygulanması anjiyotensin II’nin tüm fizyolojik etkilerini bloke eder ve aldosteron inhibisyonu yoluyla diüretiğe bağlı potasyum kaybını azaltma eğilimindedir.
Losartanın hafif ve geçici ürikozürik etkilerinin olduğu saptanmıştır.
Losartan ve hidroklorotiazid kombinasyonu diüretikle indüklenen
hiperürisemiyi azaltma eğilimindedir.
LOSAPRES PLUS’ın antihipertansif etkisi 24 saat devam eder.
LOSAPRES PLUS alımı ile kan basıncında önemli bir düşüş
sağlanmasına karşın kalp hızında klinik açıdan önemli bir etki
görülmemiştir. LOSAPRES PLUS kadınlarda ve erkeklerde, siyah
ırk ve siyah olmayan ırklarda, gençlerde (<65) ve yaşlılarda (>65)
kan basıncını etkin olarak düşürür ve hipertansiyonda etkindir.

• Losartan
Losartan bir oral anjiyotensin II reseptör (tip AT1) antagonistidir.
Anjiyotensin birçok dokuda bulunan (örn. damar düz kası, adrenal
bez, böbrekler ve kalp) AT1 reseptörlerine bağlanır ve
vazokonstriksiyon ile aldosteron salınımını da içeren pek çok biyolojik
etki oluşturur. Anjiyotensin II düz kas hücre proliferasyonunu da
uyarır. Farmakolojik biyoanalizler sonucu anjiyotensin II’nin seçici
olarak AT1 reseptörlerine bağlandığı saptanmıştır. İn vitro ve in vivo
olarak losartan ve farmakolojik olarak aktif karboksilik asit
metabolitinin (E-3174) anjiyotensin II’nin tüm fizyolojik etkilerini
bloke ettiği bilinmektedir. Losartan seçici olarak AT1 reseptörlerine
bağlanır ve kardiyovasküler düzenleme için önemli olan diğer hormon
reseptörlerine ve iyon kanallarına bağlanmaz veya bloke etmez.
Sonuçta, bradikinine bağlı etkiler oluşması veya ödem ortaya çıkması (losartan % 1.7, plasebo % 1.9) gibi AT1 reseptör blokaj› ile doğrudan bağlantılı olmayan etkiler losartan ile görülmez.

• Hidroklorotiazid
Tiazidlerin antihipertansif etki mekanizması bilinmemektedir. Tiazidler
normal kan basıncını etkilemez. Hidroklorotiazid bir diüretik ve
antihipertansiftir. Elektrolit geri emiliminin distal renal tübüler
mekanizmasını etkiler. Hidroklorotiazid, sodyum ve klorun atılımını
eflit oranda artırır. Natriüreze bir miktar bikarbonat ve potasyum kaybı eşlik eder.

Farmakokinetik Özellikler
• Losartan
Oral uygulama sonrası losartanın absorpsiyonu iyidir ve sitokrom
P450 enzimleri ile ilk geçiş metabolizmasına uğrayarak aktif karboksilik asit metabolitine ve diğer inaktif metabolitlerine dönüşür. Losartan tabletlerin sistemik biyoyararlanımı yaklaşık % 33’tür. Oral uygulanan losartanın % 14’ü aktif karboksilik asit metabolitine dönüşür. Losartan ve aktif metabolitinin ortalama doruk konsantrasyonuna ulaşma süresi sırasıyla 1 ve 3-4 saattir. Losartan ve aktif metabolitinin maksimum plazma konsantrasyonları (Cmaks) hemen hemen eşdeğerdir, aktif metabolitin eğri altı alanı (AUC) losartanın 4 katı kadardır. Yemek ile alındığında losartanın absorpsiyonu yavaşlar ve Cmaks’ı azalır. Bu etki losartan ve aktif metabolitinin AUC’sini yaklaşık olarak % 10 oranında azaltacak kadardır.
Losartan ve aktif metaboliti başta albümin olmak üzere % 99 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Losartanın dağılma hacmi 34 litre, karboksilik asit metabolitinin dağılma hacmi ise 12 litredir. Sıçanlarda yapılan çalışmalarda losartanın kan-beyin engelini çok düşük oranlarda geçebildiğini göstermiştir. Losartan ve aktif metabolitinin total plazma klerensi 600 ml/dak ve 50 ml/dak, renal klerensi ise sırasıyla 75 ml/dak ve 25 ml/dak’dır. Losartan oral uygulanması sonrası yaklaşık % 4’ünün değişmeden, % 6’sının ise aktif metabolit halinde idrar yoluyla atıldığı saptanmıştır.

• Hidroklorotiazid
Hidroklorotiazid gastrointestinal kanaldan absorbe edilir. Hidroklorotiazid kan-beyin engelini geçemez. Oral alımdan sonra
2 saat içinde diürez bağlar, yaklaşık 4 saatte doruk yapar ve 6-12
saatte sonlanır. Hidroklorotiazid metabolize edilmez; fakat böbrekten
hızla elimine edilir. Plazma düzeyleri en az 24 saat süreyle ölçüldüğünde plazma yarı ömrünün 5.6 ve 14.8 saat arasında
değiştiği görülmektedir. Oral dozun en az % 61’i 24 saat içinde değişmeden atılır.

Endikasyonları:
LOSAPRES PLUS kombinasyon tedavisinin uygun olduğu hastalarda,
hipertansiyon tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
- ürünün içinde bulunan herhangi bir maddeye karfl› afl›r› duyarl›l›¤›
bulunan hastalarda,
- anürik hastalarda,
- sülfonamid türevi ilaçlara afl›r› duyarl›l›¤› bulunan hastalarda
kontrendikedir.

Uyarılar ve Önlemler:
• Losartan-Hidroklorotiazid
Aşırı duyarlılık: Anjiyoödem (Bkz. Yan Etkiler)
LOSAPRES PLUS tedavisi sırasında nadiren hipokalemi ve hiperkalemi oluşabilir.
Karaciğer ve Böbrek Bozukluğu: LOSAPRES PLUS karaciğer
bozukluğu veya ciddi böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatin
klerensi 30 ml/dak) önerilmemektedir (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).
• Losartan
Böbrek Fonksiyon Bozukluğu: Renin-anjiyotensin sisteminin bir
sonucu olarak, duyarlı kişilerde böbrek yetmezliği dahil böbrek
fonksiyonlarında değişiklikler bildirilmiştir; böbrek fonksiyonlarındaki
değişiklikler tedavinin kesilmesiyle geri döndürülebilir.
Diğer anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörlerinde olduğu
gibi losartan da tek taraflı veya iki taraflı renal arter stenozu olan
hastalarda renin anjiyotensin sistemini etkileyen kan üre ve serum
kreatinin düzeyini yükseltebilir. Böbrek fonksiyonlarındaki bu
değişiklikler tedavinin kesilmesiyle geri döndürülebilir.
• Hidroklorotiazid
Hipotansiyon ve Elektrolit / Sıvı dengesizliği: Diğer antihipertansif
tedavilerde de olduğu gibi bazı hastalarda semptomatik hipotansiyon
oluşabilir. Hastalar hacim kaybı, hiponatremi, hipokloremik alkaloz
ya da diyare veya kusma sırasında oluşabilen hipokalemi gibi sıvı ve
elektrolit dengesizliklerine ilişkin klinik bulgular açısından izlenmelidir.
Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri durumunda ağız kuruluğu, susama,
halsizlik, sersemlik, uykusuzluk, konfüzyon, kas ağrısı ve krampları,
yorgunluk, hipotansiyon, taşikardi, bulantı ve kusma gibi semptomlara rastlanabilir. Bu hastalarda, serum elektrolitleri belirli aralıklarla düzenli olarak saptanmalıdır (Bkz. İlaç Etkileşmeleri).
Metabolik ve endokrin etkiler: Tiazid tedavisi bazı yatkın hastalarda
hiperürisemi ve/veya gut gelişimine yol açabilir. Losartan ürik asit
düzeyini düşürdüğünden, losartanın hidroklorotiazid ile kombinasyonu
diüretik kullanımına bağlı hiperürisemiyi azaltır.
Tiazid tedavisi glukoz toleransını bozabilir. İnsülin dahil antidiyabetik
ajanlarda doz ayarlaması gerekebilir.
Tiazidler idrarla magnezyum atılımını artırabilir ve hipomagnesemi
oluşabilir.
Tiazidler idrarla kalsiyum atılımını azaltabilir ve serum kalsiyum
düzeyinde aralıklı hafif artışlara yol açabilir. Belirgin hiperkalsemi
gizli hiperparatiroidizmin bir belirtisi olabilir. Paratiroid fonksiyon
testleri yapılmadan önce tiazidler kesilmelidir.
Tiazidler ile diüretik tedavisi sırasında kolesterol ve trigliserid
düzeylerinde artış görülebilir.
Diğer: Tiazid alan hastalarda alerji veya bronşiyal astım öyküsü
bulunmasından bağımsız olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir.
Tiazid kullanımında sistemik lupus eritematozusta alevlenme ve
aktivasyon bildirilmiştir.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı:
Gebelik Kategorisi birinci trimestr için C, ikinci ve üçüncü
trimestrlar için ise D’dir. Renin-anjiyotensin sistemi üzerine direkt
etkili ilaçlar gebeliğin ikinci ve üçüncü trimestrlerinde kullanıldığında
gelişmekte olan fetusta hasara hatta ölüme yol açabilir. Gebelik
farkedildiğinde LOSAPRES PLUS kullanımına en kısa zamanda
son verilmelidir.
Gebelerde LOSAPRES PLUS kullanımına ilişkin deneyim olmamasına
karşı losartan potasyum ile yapılan hayvan çalışmaları fetus ve yeni
doğanda renin-anjiyotensin sistemi üzerinde farmakolojik etki
mekanizmaları aracılığıyla gerçekleştiğine inanılan hasar ve ölüm
gösterilmiştir. İnsanlarda renin-anjiyotensin sisteminin gelişmesine
bağımlı olan fetal renal perfüzyon ikinci haftada başladığından,
LOSAPRES PLUS’ın ikinci ve üçüncü haftada uygulanması fetus
üzerindeki riski artırır. Tiazidler plasenta bariyerini aşarak kordon
kanına geçer. Sağlıklı gebe kadınlarda rutin diüretik kullanımı önerilmez. Kullanılırsa anne ve fetus, fetal veya neonatal sarılık,
trombositopeni ve olasılıkla erişkinlerde görülen diğer istenmeyen
reaksiyonlar ile karşılaşabilir. Diüretikler gebelik toksemisinin
gelişimini engellemez ve toksemi tedavisinde yararlı olduklarına dair
anlamlı kanıtlar yoktur.
Losartanın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tiazidler
anne sütüne geçer. Anne sütü ile beslenen çocuklarda olası istenmeyen etkilerinden dolayı ilacın anne için olan önemi göz önünde
bulundurularak ilaç ya da emzirmeden hangisinin kesileceğine karar
verilmelidir.

Çocuklarda Kullanım:
Çocuklarda güvenirliği ve etkinliği henüz kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda Kullanım:
Klinik araştırmalarda, yaşlı (>65 yaş) ve genç hastalarda (<65 yaş)
LOSAPRES PLUS’ın güvenirlik ve etkinlik profillerine klinik olarak
önemli farklılıklara rastlanmamıştır.

Özel Durumlar:
• Losartan-hidroklorotiazid
Losartan ve aktif metabolitinin plazma konsantrasyonları ile
hidroklorotiazid emilimi, yaşlı ve hipertansiflerde genç hipertansiflere
göre anlamlı bir farklılık göstermez.
• Losartan
Hafif ile orta şiddette alkolik karaciğer sirozu olan hastalarda oral
uygulamanın ardından losartan ve aktif metabolitinin plazma
konsantrasyonları genç erkek gönüllülerde elde edilen değerlerden
sırayla 5 ve 1.7 kat daha yüksek bulunmuştur.
Losartan ya da aktif metaboliti hemodiyalizle uzaklaştırılamaz.

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi:
LOSAPRES PLUS’ın hastanın araç sürme ve makine kullanma
becerisini etkilediğini düşündüren bir bilgi bulunmamaktadır.


Yan Etkiler/İstenmeyen Etkiler:
Losartan potasyum-hidroklorotiazidle yapılan klinik çalışmalarda bu
tür bir kombinasyondan beklenmeyen hiçbir farklı, istenmeyen bir
olay görülmemiştir. İstenmeyen olaylar losartan potasyum ve/veya
hidroklorotiazidle daha önce bildirilmiş olanlarla sınırlıdır.
Kombinasyon ile bildirilen toplam yan etki insidansı plasebo ile
karşılaştırılabilir düzeydedir. Tedaviyi bırakma oranı da plaseboyla
karşılaştırılabilir düzeydedir.
Losartan potasyum-hidroklorotiazid (Losartan/HCT) tedavisi iyi tolere
edilir. İstenmeyen etkiler çoğunlukla hafif ve geçici nitelikte olup
tedavinin kesilmesini gerektirmez.
Esansiyel hipertansiyonda yapılan kontrollü klinik çalışmalarda,
losartan/HCT ile tedavi edilen hastaların % 1 veya daha fazlasında
plaseboya oranla daha fazla görülen ilaca bağlı yan etkiler diyare, bulantı, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, farenjit ve bronşit olarak saptanmıştır.
Aşırı duyarlılık: Losartan potasyum ile tedavi edilen hastalarda
anafilaktik reaksiyonlar, larenks ve glottisin şişmesiyle solunum
yolunun engellenmesi ve/veya yüz, dudaklar, farenks ve/veya dilin
şişmesiyle oluşan anjiyoödem nadiren bildirilmiştir; bu hastaların
bazılarında daha önce ADE inhibitörleri de dahil olan diğer ilaçlarla
tedavi edilirken de anjiyoödem oluşmuştur.
Mide-Barsak Sistemi: Losartan ile tedavi edilen hastalarda hepatit
bildirilmiştir.
Solunum Sistemi: Losartan ile tedavi edilen hastalarda öksürük
bildirilmiştir.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

İlaç Etkileşimleri:
• Losartan potasyum
Hidroklorotiazid, digoksin, varfarin, simetidin, fenobarbital (bkz. Hidroklorotiazid, alkol, barbitürat veya narkotikler), ketokonazol ve
eritromisin ile yapılan klinik farmakokinetik çalışmalarda, klinik
olarak anlamlı hiçbir ilaç etkileşimine rastlanmamıştır. Rifampin ve
flukonazolün, aktif metabolitin düzeylerini düşürdüğü bildirilmiştir.
Anjiyotensin II’yi veya etkilerini bloke eden diğer ilaçlarda olduğu
gibi, potasyum tutucu diüretikler (ör. spironolakton, triamteren,
amilorid), potasyum destekleri veya potasyum içeren tuz preparatları
ile birlikte kullanıldıklarında serum potasyumunda yükselmeye neden
olabilirler.
• Hidroklorotiazid
Aşağıdaki ilaçlar, birlikte uygulanması durumunda tiazid diüretikleri
ile etkileşebilir:
Alkol, barbitüratlar veya narkotikler - ortostatik hipotansiyon gelişebilir.
Antidiyabetik ilaçlar (ör. insülin) - Antidiyabetik ilaçta doz ayarlaması
gerekebilir.
Diğer antihipertansifler - aditif etki
Kolestiramin ve kolestipol reçineleri - Hidroklorotiazidin emilimi
anyonik değiştirici reçinelerin varlığında bozulur. Kolestiramin ya da
kolestipol reçineleri hidroklorotiazidi bağlar ve gastrointestinal
kanaldan emilimini sırasıyla % 85 ve % 43’e varan düzeylerde azaltır.
Kortikostreroidler, ACTH - Ağır elektrolit eksiklikleri, özellikle
hipokalemi.
Presör aminler (ör. adrenalin) - Presör aminlere yanıtta azalma
görülebilir; ancak kullanımından kaçınmayı gerektirecek düzeyde
değildir.
Nondepolarizan çizgili kas gevşeticileri (ör.tübokürarin) - Kas
gevşeticisine yanıtta olası bir artış.
Lityum - Diüretik maddeler lityumun renal klerensini azaltır ve lityum
toksisitesi riskini arttırır; birlikte kullanımı önerilmez. Lityum
preparatlarını kullanmadan önce bu ilaçların prospektüs bilgisini
dikkatle okuyunuz.
Non-streroid antiinflamatuvar ilaçlar - Bazı hastalarda non-steroid
antiinflamatuvar ilaç kullanımı diüretiklerin antihipertansif , natriüretik
ve diüretik etkilerini azaltabilir.
İlaç/laboratuar testi etkileşmeleri:
Tiazidler kalsiyum metabolizmasına olan etkilerinden dolayı
paratiroid fonksiyon testleri ile etkileşebilir.

Kullanım Şekli ve Dozu:

LosaPresPlus® 50 mg/12.5 mg Film Tablet;

LOSAPRES PLUS’ın (losartan 50 mg/hidroklorotiazid 12.5 mg)
başlangıç ve izleme dozu günde bir kez tek tablettir. LOSAPRES
PLUS’a yeterli yanıtın alınamadığı hastalarda günlük doz bir kerede
alınan iki tablete çıkarılabilir. Maksimum doz günde bir defa iki
tablettir. Maksimum antihipertansif etki tedavi başlangıcından sonraki
üç hafta içinde elde edilir.
LOSAPRES PLUS intravasküler hacim kaybı bulunan (ör. yüksek
doz diüretik tedavisi alan) hastalara başlanmamalıdır.
LOSAPRES PLUS karaciğer yetmezliği veya ciddi böbrek yetmezliği
(keratinin klerensi 30 mL/dak) bulunan hastalarda önerilmemektedir.
Yaşlı hastalarda başlangıç dozu ayarlanması gerekli değildir.
LOSAPRES PLUS diğer antihipertansif ilaçlar ile birlikte kullanılabilir.
LOSAPRES PLUS aç veya tok karnına kullanılabilir.

Doz Aşımı ve Tedavisi:
LOSAPRES PLUS ile doz aşımı konusunda mevcut bilgi sınırlıdır.
Doz aşımı durumunda LOSAPRES PLUS tedavisi kesilmelidir ve
hasta yakından izlenmelidir. Önerilen uygulamalar, eğer ilaç henüz
alınmış ise hastanın kusturulması; ayrıca dehidratasyon, elektrolit
dengesizliği, hepatik koma veya hipotansiyonun uygun yöntemlerle
düzeltilmesi şeklindedir.
• Losartan
İnsanlarda doz aşımı ile ilgili veriler sınırlıdır. Doz aşımının en olası
belirtileri hipotansiyon ve taflikardidir. Parasempatik (vagal) uyarıya
bağlı olarak bradikardi de oluşabilir. Semptomatik hipotansiyon ortaya çıkarsa destekleyici tedavi başlanmalıdır.
Losartan ve aktif metaboliti hemodiyaliz ile uzaklaştırılamaz.
• Hidroklorotiazid
En sık gözlenen belirti ve bulgular, aşırı diürezin neden olduğu
elektrolit kaybı (hipokalemi, hipokloremi, hiponatremi) ve
dehidratasyondur. Eğer digital tedavisi de uygulanıyorsa kardiyak
aritmiyi artırabilir.
Hidroklorotiazidin hemodiyaliz ile uzaklaştırma düzeyi henüz
belirlenememiştir.

Saklama Koşulları:
25 ºC’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası:
28 film tabletlik blister ambalajlarda.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri:
Losapres Plus 100/25 mg, 28 film tabletlik blister ambalajlarda.

Çocukların Ulaşamayacakları ve Göremeyecekleri Yerlerde ve Ambalajında Saklayınız.

Reçete ile Satılır.

UYARI:
Bu bilgiler sağlık profesyonelleri için hazırlanmış prospektüs özetidir. İlaç kullanılmadan önce prospektüs mutlaka okunmalıdır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.