Sut İlaç Kullanım İlkeleri » EK-4/E SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI LİSTESİ

EK-4/E SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI LİSTESİ

EK-4/E SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI LİSTESİ

Tedavi için gerekli görülen antibiyotikler, aşağıda belirtilen esaslara göre reçete edilecektir.
Aşağıdaki Listedeki kısaltma ve ibareler için liste sonunda “AÇIKLAMALAR” bulunmaktadır.

1-BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER
A) Penisilinler
1 Amoksisilin KY
2 Amoksisilin-Klavulanat (Parenteral) UH-P
2.1 Amoksisilin-Klavulanat (Oral) KY
(600mg/42,9 mg lık formu uzman hekimler tarafından reçetelenir)
3 Ampisilin KY
4 Ampisilin Sulbaktam (Parenteral) UH-P
4.1 Ampisilin Sulbaktam (Oral) KY
5 Azidosilin KY
6 Bakampisilin KY
7 Mezlosilin UH-P, A 72
8 Penisilin (Prokain, Benzatin, Kristalize, Pen V, Fenoksimetil) KY
9 Piperasilin UH-P, A 72
10 Piperasilin-Tazobaktam EHU
11 Tikarsilin Klavulanat EHU
12 Karbenisilin UH-P, A 72
13 Sulbaktam EHU

B) Sefalosporinler

1. Kuşak Sefalosporinler
1 Sefadroksil KY
2 Sefaleksin KY
3 Sefazolin KY
4 Sefradin KY
5 Sefalotin KY
5.1 Sefuroksim Aksetil -Klavulanat (Oral) KY

2. Kuşak Sefalosporinler
1 Sefaklor KY
1.1 Sefaklor-Klavulanat (Oral) KY
2 Sefoksitin UH-P
3 Sefprozil KY
4 Sefuroksim (Parenteral) UH-P
5 Sefuroksim Aksetil KY
6 Lorakarbef KY
7 Sefuroksim sodyum intrakameral enjeksiyoluk çözelti
Yalnızca göz hastalıkları uzman hekimi tarafından yatan hastalarda reçete edilir.

3. Kuşak Sefalosporinler
1 Sefiksim UH-P
1.1 Sefiksim-klavulanat (oral) UH-P
2 Sefodizim UH-P
3 Sefoperazon UH-P, A 72
4 Sefoperazon-Sulbaktam EHU
5 Sefotaksim UH-P, A 72
6 Seftazidim UH-P, A 72
7 Seftizoksim UH-P, A 72
8 Seftriakson UH-P, A 72APAT’TA KY (Bakınız 6/a)
9 Sefditoren UH-P (400 mg lık formu yalnızca ağır pnömonide ve günlük maksimum kullanım dozu 2 x 1şeklinde kullanılır.)
10 Sefdinir (600 mg lık formu günlük maksimum kullanım dozu 1 x 1) Ayaktan tedavide birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olan tüm hekimlerce, ilaveten 1. Basamak sağlık hizmeti sunucularında ise enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden yetkilendirilmiş aile hekimleri tarafından reçetelendirilebilir. (600 mg lık formu günlük maksimum kullanım dozu 1 x 1)
10.1 Sefdinir- Klavulanat (Oral) Ayaktan tedavide birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olan tüm hekimlerce, ilaveten 1. Basamak sağlık hizmeti sunucularında ise enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden yetkilendirilmiş aile hekimleri tarafından reçetelendirilebilir.
11 Sefpodoksim Proksetil UH-P
11.1 Sefpodoksim Proksetil- Klavulanat (Oral) UH-P
12 Seftibuten UH-P
12.1 Seftibuten-Klavulanat (Oral) UH-P

4. Kuşak Sefalosporinler
1 Sefepim EHU

C) Diğer Betalaktam Antibiyotikler

Monobaktamlar
1 Aztreonam UH-P, A 72

Karbapenemler
1 İmipenem EHU
2 Meropenem EHU
3 Ertapenem EHU (1x1 dozda)
4 Doripenem EHU

2-MAKROLİD VE LİNKOZAMİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER
A) Makrolidler
1 Azitromisin Oral KY
1.1 Azitromisin Parenteral UH-P
2 Diritromisin KY
3 Eritromisin KY
4 Klaritromisin Oral KY
5 Klaritromisin MR KY
6 Klaritromisin Paranteral UH-P
7 Roksitromisin KY
8 Spiramisin KY
9 Treoleandomisin KY
10 Telitromisin K-AB(Pnömonide KY, diğer endikasyonlarında, siprofloksasin, ofloksasin ve co-trimoksazole dirençli olduğunu gösteren kültür sonucuna göre kullanılır)

B) Linkozamidler
1 Klindamisin KY
2 Linkomisin KY
3 Doksisiklin KY

C) Tetrasiklinler
1 Tetrasiklin KY
2 Tetrasiklin – Nistatin KY
3 Oksitetrasiklin KY
4 Tigecycline EHU

3- AMFENİKOLLER
1 Kloramfenikol KY
2 Tiamfenikol KY

4-AMİNOGLİKOZİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER
1 Amikasin UH-P
2 Gentamisin KY
3 İsepamisin EHU
4 Kanamisin ve Türevleri KY
5 Neomisin ve Kombinasyonları KY
6 Netilmisin UH-P
7 Streptomisin KY
8 Tobramisin Parenteral UH-P

5-KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER
1 Siprofloksasin Oral KY
2 Siprofloksasin Parenteral UH-P, A 72
3 Enoksasin KY
4 Levofloksasin Oral K-AB (Pnömonide  KY, diğer endikasyonlarında, siprofloksasin, ofloksasin ve co-trimoksazole dirençli olduğunu gösteren kültür sonucuna göre kullanılır)
5 Levfoloksasin Parenteral UH-P, A 72
6 Norfloksasin KY
7 Ofloksasin Oral KY
8 Ofloksasin Parenteral UH-P, A 72
9 Pefloksasin Oral KY
10 Pefloksasin Parenteral KY
11 Moxifloksasin Oral K-AB (Pnömonide  KY, diğer endikasyonlarında, siprofloksasin, ofloksasin ve co-trimoksazole dirençli olduğunu gösteren kültür sonucuna göre kullanılır)
12 Moxifloksasin Parenteral UH-P, A 72
13 Moksifloksasin oftalmik formları Göz hastalıkları uzman hekimi tarafından reçete edilir.
14 Lomefloksasin KY
15 Gatifloksasin oftalmik formları Göz hastalıkları uzman hekimi tarafından reçete edilir.
16 Gemifloksasin oral K-AB (Pnömonide  KY, diğer endikasyonlarında, siprofloksasin, ofloksasin ve co-trimoksazole dirençli olduğunu gösteren kültür sonucuna göre kullanılır)
17 Levofloksasin oftalmik formları Göz hastalıkları uzman hekimi tarafından reçete edilir.

6- ANTİSTAFİLOKOKAL ANTİBİYOTİKLER
A) Antistafilokokal Penisilinler
1 Flukloksasilin KY
2 Nafsilin UH-P

B) Glikopeptid Antibiyotikler
1 Vankomisin EHU**
2 Teikoplanin EHU APAT’TA KY (Bakınız 6/b)
3 Basitrasin KY
4 Polimiksin B KY
5 Kolistin ve Türevleri KY
5.1 Kolistimetat EHU(Çoklu ilaç direnci gösteren gram negatif bakteri enfeksiyonlarında kültür antibiyogram sonucu ile kullanılır.
(Kistik fibrozis (KF) hastalarında Pseudomonas aeruginosa'ya bağlı kronik akciğer enfeksiyonunda EK-4/F madde 27 ye göre)

C) Diğer Antistafilokokal Antibiyotikler
1 Fusidik Asit ve Tuzları KY
2 Sodyum fucidat enjektabl formu EHU
3 Mupirosin KY
4 Linezolid EHU
5 Daptomisin Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (Erişkinlerde metisiline duyarlı ve dirençli S. aureus izolatlarının neden olduğu sağ taraf infektif endokarditi, bakteremiler ve komplike cilt yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.)

7- ANSAMİSİNLER
1 Rifabutin UH-P
2 Rifamisin KY
3 Rifampisin KY

8- SULFONAMİD ANTİBİYOTİKLER VE TRİMETOPRİM KOMBİNASYONLARI
1 Sulfisoxazole KY
2 Sulfadiazin KY
3 Sulfametoksipridazin KY
4 Sulfametoksazol KY
5 Trimetoprim KY
6 Trimetoprim Sulfametoksazol KY

9-ANTİANAEROBİK ETKİLİ ANTİBİYOTİKLER
1 Metronidazol Parenteral KY
2 Metronidazol (üre kombinasyonları dahil) KY
3 Ornidazol KY
4 Seknidazol KY
5 Tinidazol KY

10-ANTİFUNGAL ANTİBİYOTİKLER
1 Amfoterisin B (Klasik) UH-P, A 72
2 Kaspofungin Madde 4.2.23 esaslarına göre
3 Flukonazol Parenteral UH-P, A 72
3.1 Flukonazol Oftalmik formları Yalnızca fungal oftalmolojik enfeksiyonlarda göz hastalıkları uzman hekimi tarafından reçete edilir.
4 Flukonazol Oral ve Diğer Formları KY
5 Itrakonazol oral (solusyon hariç) UH-P
6 Itrakonazol infüzyon ve solüsyon Madde 4.2.23 esaslarına göre
7 Ketokonazol KY
7 Ketokonazol KY (Şampuan formlarının yalnızca dermatoloji uzman hekimleri tarafından reçetelendirilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.)
8 Lipid Komplex Amfoterisin B Madde 4.2.23 esaslarına göre
9 Lipozomal veya Kolloidal Dispersiyon Amfoterisin B Madde 4.2.23 esaslarına göre
10 Terbinafin KY
11 Griseofulvin KY
12 Varicanazole Madde 4.2.23 esaslarına göre
13 Sertakonazole KY
14 Nistatin (Tetrasiklinle kombine şekli dahil) KY
15 Natamisin (Pimarisin) KY
16 Mikonazol KY
17 Oksikonazol KY
18 İzokonazol KY
19 Anidulafungin Madde 4.2.23 esaslarına göre
20 Posakonazol Madde 4.2.23 esaslarına göre

11-ANTİVİRAL İLAÇLAR

A) HIV/AIDS Tedavisinde Kullanılan Spesifik İlaçlar
1 Abacavir Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.
2 Stavudin Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.
3 Zalsitabin Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.
4 İndinavir Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.
5 Lamivudin (Zidovudin kombinasyonları dahil) HIV de; Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir. Kronik Hepatit B’de; Madde 4.2.13 esaslarına göre
6 Nevirapin Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.
7 Ritonavir (Lopinavir kombinasyonları dahil) Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.
8 Zidovudin (Lamivudin kombinasyonları dahil) Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.
9 Tenofovir disoproksil fumarat + emtrisitabin Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir. Diğer antiretroviral ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılır. (Tenofovir disoproksil fumarat, emtrisitabin veya lamivudin içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılmaz.)
10 Tenofovir disoproksil HIV de; Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir. Kronik Hepatit B’de; Madde 4.2.13 esaslarına göre
11 Fosamprenavir Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.
12 Darunavir Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir. Düşük doz ritonavir ve diğer antiretroviral ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılır.
13 Etravirin Daha önce antiretroviral tedavi görmüş ancak direnç (virolojik yanıtsızlık [viral yük >50 kopya /ml] ve/veya uygun direnç testleriyle belirlenmiş) gelişmiş erişkin hastalarda; Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.
14 Raltegravir Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.
15 Dolutegravir Enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenecek sağlık raporuna istinaden enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.
Yetişkinlerde 50 mg formu; HIV-1 ile enfekte ve integraz sınıfına dirençli olmayan hastalarda maksimum 1x1 dozunda;
HIV-1 ile enfekte ve integraz sınıfına dirençli olmayan veya dirençli olduğundan klinik olarak şüphe edilmeyen hastalarda; efavirenz, nevirapin, tipranavir/ritonavir veya rifampisin ile birlikte kullanıldığında dolutegravir maksimum 2x1 dozunda;
HIV-1 ile enfekte ve integraz sınıfına dirençli olan hastalarda ise maksimum 2x1 dozunda kullanılır.
6 yaş üzerindeki, HIV ile enfekte ve integraz sınıfına dirençli olmayan çocuklar ve adölesanlarda;
15 ilâ 19 kilogram ağırlığı olan hastalarda günlük dolutegravir dozu 20 mg, 20 ilâ 29 kilogram ağırlığı olan hastalarda günlük dolutegravir dozu 25 mg, 30 ilâ 39 kilogram ağırlığı olan hastalarda günlük dolutegravir dozu 35 mg, 40 kilogram ve üzeri olan hastalarda günlük dolutegravir dozu 50 mg'dır.
HIV ile enfekte ve integraz sınıfına dirençli olmayan veya dirençli olduğundan klinik olarak şüphe edilmeyen hastalarda; efavirenz, nevirapin, tipranavir/ritonavir veya rifampisin ile birlikte kullanıldığında dolutegravir dozu, kilogram bazlı günlük dozun 2 katı kadar uygulanır.
16 Tenofovir disoproksil fumarat + emtrisitabin + kobisistat + elvitegravir Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.
17 Rilpivirin Daha önce tedavi almamış viral yükü 100.000/ml kopyanın altında olan yetişkin HIV pozitif hastalarda bu durumun belirtildiği enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca düzenlenecek 6 ay süreli sağlık raporuna istinaden enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.
18 Abacavir + Dolutegravir + Lamivudin Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.
19 Maravirok Daha önce en az üç farklı antiretroviral sınıfı ilaç ile tedavi görmüş olan dirençli ve yalnızca CCR5-tropik HIV-1 ile enfekte olduğu tropizm testi ile gösterilen erişkin hastalarda kullanılır. Bu durumların belirtildiği enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenecek sağlık raporuna istinaden enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir.
20 Tenofovir alafenamit+ emtrisitabin+kobisistat+ elvitegravir Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

B) Diğer Antiviraller
1 Asiklovir Oral KY
1.1 Asiklovir Parenteral EHU
2 Famsiklovir UH-P
3 Gansiklovir EHU
4 Valasiklovir UH-P(Herpeslabialis endikasyonunda ise; UHP koşulu ile en küçük doz ve en küçük ambalaj formu ödenir.)
5 Lamivudin 100 mg Madde 4.2.13 esaslarına göre
6 Ribavirin Madde 4.2.13 esaslarına göre
7 Telbivudin Madde 4.2.13 esaslarına göre
8 Didanozin EHU
9 Efavirenz EHU
10 Adefovir Madde 4.2.13 esaslarına göre
11 Entakavir Madde 4.2.13 esaslarına göre
12 Zanamivir UH-P
13 Oseltamivir UH-P
14 Brivudine Oral UH-P
15 Valgansiklovir 3 ay süreli enfeksiyon hastalıkları uzman hekimi raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir. (Ek: RG- 10/05/2018-30417/29-b md. Yürürlük: 18/05/2018) Böbrek nakli olan hastalarda sitomegalovirüs (CMV) hastalığının önlenmesinde transplantasyondan sonraki 10 gün içinde başlanan profilaksi süresi en fazla 100 gündür. Bu sürenin sonunda, CMV IgM ve IgG değerleri negatif olan hastalarda enfeksiyon hastalıkları uzman hekimi raporu ile reçete edilmesi halinde transplantasyondan sonraki en fazla 200 üncü güne kadar profilaksi süresi uzatılabilir.
16 Talepravir Madde 4.2.13 esaslarına göre
17 Sidofovir Sağlık Bakanlığından hasta bazında alınacak endikasyon dışı onaya dayanılarak; en fazla 3 ay süreli enfeksiyon veya göz hastalıkları uzman hekim raporuna istinaden, enfeksiyon veya göz hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Endikasyon dışı onay tarihi ve süresi uzman hekim raporunda belirtilir.

12-ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLAR *
1 Etionamid UH-P
2 Sikloserin UH-P
3 Tiasetazon UH-P
4 Morfozinamid KY
5 Protionamid UH-P
6 Rifabutin UH-P
7 Rifampisin KY
8 Streptomisin KY * Tedavi başlangıcında UD veya Verem Savaş Dispanserlerinde yazılması durumunda ve idamesinde KY

13- DİĞERLERİ
1 Morfin, Petidin UH-P
2 Glukagon UH-P (Glukagonun günlük 3 ve üzeri uygulanmasının gerekmesi durumunda hastanın iç hastalıkları uzman hekimlerince hastaneye yatırılarak insülin dozunun ayarlanması ve belirlenen günlük uygulama sayısının 3 ve üzerinde olması durumunun devam etmesi halinde en az bir iç hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilmesi koşulu ile bedeli Kurumca karşılanır.)
3 Alfuzosin, Tamsulosin, Terazosin, Serenoa repens standardize lipofilik ekstre, Doksazosin, Silodosin (Benign prostat hiperplazisi endikasyonunda)
UH-P
4 Finasterid, dutasterid (tamsulosin kombinasyonları dahil) Üroloji uzman hekimince veya bu uzman hekimin düzenlediği 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
5 Metil Fenidat HCl Hiperaktivite ve dikkat eksikliği tedavisinde, yalnızca 25 yaş altında ve psikiyatri uzmanlarınca reçete edilebilir.
6 Pantoprazol 20 mg. formlarının H. pylori endikasyonunda kullanılmaması ve diğer endikasyonlarında günde en fazla 2x1 dozda kullanılması
7 Bizmut subsalisilat KY (Seyahat diyaresi endikasyonunda ödenmez)
8 Allantoin+ heparin+extractum cepae içeren kombine preparatlar Plastik cerrahi veya çocuk cerrahisi uzman hekimlerince reçetelenir.
9 Lizürid Maleat UH-P
10 Sadece üre içeren preparatlar Cilt hastalıkları uzmanı (Sadece ihtiyozis veya kseroderma veya kserosis kutis endikasyonlarında ödenir)
11 Doksofilin (kombinasyonları dahil) Göğüs hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.
12 8- Metoksipsoralen UH-P
13 Modafinil Ayaktan tedavide psikiyatri, nöroloji ve göğüs hastalıkları uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimler tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna istinaden tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
14 Ranitidin Bizmut Sitrat UH-P
15 Naferalin Asetat UH-P
16 Asetilsistein KY (600 mg’ın üzerindeki dozları uzman hekimlerince reçetelenir)
17 Eritromisin+Isotretinoin / Eritromisin+Tretionin / Eritromisin+ Benzoilperoksit (Topik formları dahil)/Klindamisin+Benzoilperoksit Sadece Cilt Hastalıkları Uzman Hekimlerince
18 Multivitamin Pronatal Sadece gebelikte
19 H. Pylori eradikasyon tedavi paketi Yılda 14 günlük tedaviyi geçmeyecek şekilde iç hastalıkları ve genel cerrahi uzman hekimlerince reçetelenir. (Levofloksasin etken maddesini içeren tedavi paketlerinde ayrıca daha önce Amoksisilin/Proton pompa inhibitorü/ Klaritromisin içeren üçlü tedaviden yanıt alınamamış, H.pylori varlığının kanıtlandığı invazif veya invazif olmayan test sonuç belgesinin tarih ve sonucu ile levofloksasine duyarlı olduğunu gösteren antibiyogram sonuç belgesinin tarih ve sonucunun e-reçete/e-raporda belirtilmesi koşulu ile).
20 Siklopentolat HCL, Tropikamid, Fenilefrin HCL içeren göz damlaları Göz hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir. (Sağlık Bakanlığınca belirlenen diğer kurallara uyulacaktır.)
21 Albendazol 400 Mg lık formlarının büyük ambalajları yalnızca “Kisthidatik ve nösistisarkosis hastalığı” endikasyonlarında ödenir.
22 Rifaksimin (Yalnızca intestinal aşırı çoğalma sendromu, hepatik ensefalopati, kolonun semptomatik komplike olmayan divertiküler hastalığı, kronik bağırsak inflamasyonu gibi rifaksimine duyarlı bakteriler tarafından desteklenen GI hastalıkların tedavisi ve kolorektal cerrahide enfektif komplikasyonların proflaksisi endikasyonlarında) UH-P
23 Fenspirid hidroklorür Nazal preparatlar, obstruktif solunum yolu hastalıklarında kullanılan ilaçlar, öksürük ve soğuk algınlığı preparatları ve sistemik kullanılan antihistaminikler grubunda (R01, R03, R05, R06 ATC grupları) yer alan ilaçlarla birlikte kullanımı ödenmez.
24 Kalsiyum karbonat + kolekalsiferol (vitamin D3) + genistein Yalnızca postmenopozal osteoporoz endikasyonunda bedeli Kurumca karşılanır.
25 Diltiazem (topikal formları) Yalnızca genel cerrahi uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.
26 Gliseril trinitrat (topikal formları) Yalnızca kronik anal fissürlere bağlı ağrıların tedavisinde genel cerrahi uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.
27 Piritiyon çinko (topikal süspansiyon formları) Yalnızca dermatoloji uzman hekimleri tarafından reçetelendirilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.
28 Fosfomisin (parenteral formları) EHU
29 Doksilamin süksinat + Piridoksin hidroklorür Yalnızca gebelerde mide bulantısı ve kusmanın tedavisi için kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.
30 Prednizon Yalnızca yetişkinlerde, özellikle sabah tutukluğunun eşlik ettiği orta ve şiddetli aktif romatoid artrit tedavisinde romatoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları veya immünoloji ve alerji hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

NOT: Antibiyotiklerin topik formları bu hükümler dışındadır.

AÇIKLAMALAR:
1. KY :Kısıtlama olmayan antibiyotikler.
2. UH-P : Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce, yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete edilebilir.
3. EHU* : Böbrek yetmezliği, kanser, HIV/AIDS enfeksiyonu, splenektomi olanlar ve immünsupresif tedavi alanlara bu hastalıklar kurul raporunda belirtilmek kaydıyla.
EHU**: Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde iç hastalıkları uzmanının veya göğüs hastalıkları uzmanının; çocuk hastalarda, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı yerlerde çocuk hastalıkları uzmanının yazabileceği antibiyotikler.
4. EHU (ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI): Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği, Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler.
Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanları tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur.
Hastane enfeksiyon komitesinin belirlediği kurallar ve/veya protokollere uygun olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı aranmaksızın hastayı tedavi etmekte olan uzman hekim tarafından da yazılabilecektir.
5. A–72: Reçete edilme için EHU onayı gerekmeyen, ancak, aynı ilaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gereken antibiyotikler.
Bu antibiyotikler için enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir
6. APAT: “AYAKTAN PARENTERAL ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ”
Bu uygulama, hastanın ayaktan parenteral antibiyotik tedavisinin uygun olduğunu gösteren “APAT” ibaresinin reçetede belirtilmesi ile işleme alınır.
A–72 kapsamındaki ilaçlardan biri kullanıldıktan sonra diğerleri EHU olmaksızın peş peşe kullanılamaz.
APAT uygulamasına aşağıdaki durumlar girer:
a. Akut Bakteriyel menenjitte tek doz Seftriakson 2 gr. KY. Hasta, LP’nin yapılabileceği merkeze ortalama 4 saatten daha uzak ise 2 gram seftriakson yapılabilir.
b. Hastanın enfeksiyonunun APAT’a uygun olduğunu belgeleyen EHU’ nun da içinde bulunduğu bir sağlık kurulu raporu ile KY
7. Cerrahi proflakside kullanılmayacak antibiyotikler:
1-A) PENİSİLİNLER 9–12,
1-B) SEFALOSPORİNLER 3. Kuşak Sefalosporinler 1,2,
2-A) MAKROLİDLER 1-9,
4-AMİNOGLİKOZİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER 1-8,
5-KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER 1,2,11,12,
6-B) GLİKOPEPTİD ANTİBİYOTİKLER 1,2
(Bu antibiyotikler cerrahi proflaksi amacıyla ancak “Açıklama 5” şartları dahilinde kullanılabilir)
8. K-AB ( Kültür - Antibiyogram) :Bu antibiyotikler ayaktan hastalara kullanıldığında kültür antibiyogram sonucu reçeteye eklenerek mikroorganizma duyarlılığının gösterilmesi gerekir.

NOT: Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Kurum resmi internet sitesinde yayımlanan “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi mümkün değildir.


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2020 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.