Antibiyotik İlaçlar

HÜCRE DUVARI SENTEZİ İNHİBİTÖRLERİ

A) PENİSİLİNLER 1)Pen.G ve türevleri :
Penisilin g potasyum kristalize
Prokain-pen.G
Penisilin g prokain + penisilin g potasyum
Klemizol-pen.G
Benzatin-pen.G
Penisilin g benzatin
Penisilin g benzatin + penisilin g potasyum + penisilin g prokain

2)Aside dayanıklı penisilinler (fenoksipenisilinler) :
Penisilin V
penisilin v
penisilin v benzatin
Fenetisilin
Propisilin
Azidosilin (Pen.G türevi)

3)Beta-laktamazlara dayanıklı penisilinler:
Metisilin
Nafsilin
Temosilin
Izoksazolil penisilinler ;
oksasilin
kloksasilin
dikloksasilin
flukloksasilin
flukloksasilin

4)Aminopenisilinler:
Ampisilin
ampicilin
ampicilin + sulbaktam
Ampsiline yıkılarak etki gösterenler ;
bakampisilin
bakampisilin
talampisilin
pivampisilin

Amoksisilin
amoksisilin
amoksisilin + klavulanik asit
amoksisilin + klaritromisin + lansoprozol

5)Antipsödomonal penisilinler
Karboksipen:
karbenisilin
tikarsilin
Asilüreidopenler:
azlosilin
mezlosilin
piperasilin
piperasilin
piperasilin + tazobaktam

6)Diğerleri:
Amdinosilin (mesilinam)
B) SEFALOSPORİNLER

1. KUŞAK
Sefalotin
Sefapirin
sefazolin sodyum
sefaleksin monohidrat
Sefradin
sefadroxil monohidrat
Sefasetril

2. KUŞAK
Sefamandol
sefoksitin sodyum
sefaklor monohidrat
Sefasetril
sefuroksim
Sefonisid
Seforanid
Sefmetazol
sefprozil
Sefotetan
Seftibuten
sefiksim
lorakarbef
Sefotiam
Sefetamet

3. KUŞAK
sefotaksim sodyum
seftizoksim sodyum
seftriakson
sefoperazon sodyum
Sefsulodin
seftazidim
Sefmenoksim
sefodizim sodyum
Moksalaktam
Sefpodoksim
sefditoren pivoksil

4. KUŞAK
sefepim hidroklorür


C) KARBAPENEMLER
İmipenem imipenem silastatin sodyum
Meropenem

D) Monobaktamlar
Aztreonam

E) Diğerleri
Vankomisin
vankomisin hcl
Basitrasin
basitrasin + neomisin sulfat


1) TETRASİKLİNLER

Kısa Etkililer :
Tetrasiklin tetrasiklin hcl
Oksitetrasiklin oksitetrasiklin hcl + polimiksin b sülfat

Orta Etkililer :
Demekloksiklin
Metasiklin

Uzun Etkililer :
Doksisiklin doksisiklin hiklat
Minosiklin


2) AMİNOGLİKOZİDLER

Amikasin
amikasin sülfat
Kanamisin
isepamisin
Neomisin
neomisin sülfat + polimiksin sülfat
basitrasin + neomisin sulfat
polimiksin b sülfat + neomisinsülfat + gramisidin
Paromomisin
Streptomisin
streptomisin sülfat
Netilmisin
netilmisin sülfat
Gentamisin
gentamisin sulfat
indometasin + gentamisin sülfat
Tobramisin
tobramisin
tobramisin + diklofenak

3) MAKROLİDLER

Eritromisin
eritromisin
isotretinoin, eritromisin
benzoil peroksit + eritromisin
Klaritromisin
klaritromisin
amoksisilin + klaritromisin + lansoprozol
Azitromisin
azitromisin
Rozaromisin
Jozamisin
Rokitamisin
Roksitromisin
roksitromisin
Diritromisin
diritromisin
Karbomisin
Fluritromisin
Troleandomisin
Spiramisin
spiramisin


4) AMFENİKOLLER

kloramfenikol
tiamfenikol


5) LİNKOZAMİDLER

linkomisin hcl
klindamisin


FOLAT ANTAGONİSTLERİ

1) SÜLFONAMİDLER

Sulfasitin
Sulfisoksazol
sülfisoksazol
sülfisoksazol + fenazopiridin hcl
Sulfamethizol
Gümüş - Sulfadiazin
gümüş sülfadiazin
Sulfometoksazol
trimetoprim + sulfametoksazol
Sulfapiridin
salisilazosülfapiridin
Sulfadoksin
Sulfasetamid
sülfasetamid
Fenilefrin + prednizolon + sülfasetamid sodyum
Sülfasalazin
Süksinilsulfatiazol


2) PRİMETAMİN

3) TRİMETOPRİM

trimetoprim + sulfametoksazol
trimetoprim + polmiksin b sülfatANTİSTAFİLOKOKAL ANTİBİYOTİKLER

A) ANTİSTAFİLOKOKAL PENİSİLİNLER
Flukloksasilin
Nafsilin

B) GLİKOPEPTİD ANTİBİYOTİKLER
Vankomisin hcl
Teikoplanin
Basitrasin
Polimiksin B
Kolistin ve Türevleri

C) DİĞER ANTİSTAFİLOKOKAL ANTİBİYOTİKLER
Rifamisinler
Novobiosin
Fusidik asit - Fusidik asit +hidrokortizon asetat
Mupirosin
Linezolid


FLUOROKİNOLONLAR

Siprofloksasin
Norfloksasin
Fleroksasin
Ofloksasin
Levofloksasin
Pefloksasin
Moksifloksasin
Amifloksasin
Temafloksasin
Lomefloksasin
Enoksasin
Rufloksasin
Nalidiksik Asit


ÜRİNER SİSTEM ANTİSEPTİKLERİ

Metenamin
Nitrofurantoin
Nitrofurantoin + fenazopridin hcl


POLİPEPTİT ANTİBİYOTİKLER

Polimiksin
neomisin sülfat + polimiksin sülfat
polimiksin b sülfat + neomisinsülfat + gramisidin
oksitetrasiklin hcl + polimiksin b sülfat
Kolistin
Basitrasin
basitrasin + neomisin sulfat
Tirotrisin


ANTİMİKOBAKTERİYEL İLAÇLAR

ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLAR

İzoniyazid - INH
Rifampicin
etambutol
Streptomisin
pirazinamid
Tiasetazon
Sikloserin
Rifabutin
Para-aminoasilik asit-PAS

LEPRA İLAÇLARI

Dapson
Klofazimin


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2021 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.