Z ile başlayan ilaçlar » Pfizer » ZITROTEK 500 MG 2 FİLM TABLET

ZITROTEK 500 MG 2 FİLM TABLET

KUB ve KT:Kısa Ürün Bilgisi ( KUB ) ve Kullanım Talimatı ( KT ) yakında eklenecektir.
Etkin madde:azitromisin
ATC: ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
J01F MAKROLİDLER, LINKOZAMİDLER VE STREPTOGRAMİNLER
J01FA Makrolidler
J01FA10 azitromisin
SB.atc:J01FA10
Reçete Durumu:Normal Reçete ile satılır.
İlaç Firması: PFIZER
Barkod :8699532090287
Satış Fiyatı:13.49 ₺

Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

azitromisin Etkin Maddesi Hakkında Kısa Bilgi

Protein sentezi inhibitörü makrolid grubu antibiyotik.
Yetişkin 1x500mg 3 gün veya ilk gün 500mg sonraki 4 gün 250mg.
Çocuk ilk gün 10mg/kg. sonra 4 gün 5mg/kg.

Gebelik kategorisi B. Anne sütü ?.

Kontrendikasyon; makrolid allerjisi.

Etkileşim; antasitler, teofilin, sitokrom p450 sistemiyle metabolize olan karbamazepin, siklosporin ve heksobarbital gibi ilaçlar, siklosporin, digoksin.

Yan etkiler; bulantı, karın ağrısı, kusma, şişkinlik, diyare, karaciğer transaminaz enzimlerinde geriye dönüşümlü bir yükselme, geçici nötropeni...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

ZITROTEK Hakkında Kısa Bilgi

ZITROTEK 500 MG 2 FİLM TABLET, PFIZER firması tarafından üretilen, bir kutu içerisinde 2 adet 500 MG azitromisin etkin maddesi barındıran bir ilaçtır. ZITROTEK , piyasada 13.49 ₺ satış fiyatıyla bulunabilir ve Normal Reçete ile satılır. İlacın barkod kodu 8699532090287 dir.

ZITROTEK , ATC sınıflamasının J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK) kategorisinde ve J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER sınıfında bulunur. TİTCK listesindeki ATC kodu J01FA10 ve ATC adı azithromycin dır. İlacın 23 adet eş değer ilacı bulunur.

Prospektüs

ZITROTEK® Film Kaplı Tablet
( Tek Dozda 1000 mg )
FORMÜLÜ
Her birinde 500 mg azitromisin baza eşdeğer azitromisin dihidrat ve boyar madde
titanyum dioksit içeren 2 film kaplı tablet.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikleri
Azitromisin, kimyasal olarak azalidler olarak adlandırılan bir antibiyotik sınıfının ilkidir.
Kimyasal olarak bu madde, eritromisin A'nın lakton halkasına bir nitrojen atomunun
sokulması ile türetilmiştir. Azitromisinin kimyasal adı, 9 - deoksi - 9a - aza 9a - metil -
9a homoeritromisin A'dır.
Azitromisinin etki mekanizması, 50S ribozomal alt birimlere bağlanarak ve peptidlerin
translokasyonunu önleyerek bakterilerdeki protein sentezinin inhibisyonudur.
Azitromisin, aşağıdaki organizmaları da içeren geniş bir spektrumdaki bakterilere karşı
in vitro etkinlik gösterir:
Cinsel temasla bulaşan hastalık organizmaları: Azitromisin Chlamydia trachomatis'e
karşı etkindir ve ayrıca Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae ve Haemophilus
ducreyi'ye karşı da iyi etkinlik gösterir.
Gram-pozitif aerobik bakteriler: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes (grup
A beta-hemolitik streptokoklar), Streptococcus pneumoniae, alfa-hemolitik
streptokoklar (viridans grubu) ve diğer streptokoklar; Corynebacterium diphtheriae.
Azitromisin, Streptococcus faecalis (enterococcus) ve metisilline dirençli stafilokokların
çoğunu içeren eritromisine dirençli gram pozitif suşlar ile çapraz direnç gösterir.
Gram-negatif aerobik bakteriler: Haemophilus influenzae, Haemophilus
parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Acinetobacter türleri, Yersinia türleri, Legionella
pneumophila, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Shigella türleri,
Pasteurella türleri, Vibrio cholerae ve parahaemolyticus, Pleisiomanas shigelloides.
Azitromisin 'in Escherichia coli, Salmonella enteritis, Salmonella typhi, Enterobacter
türleri, Aeromonas hydrophila ve Klebsiella türlerine karşı etkinliği değişkendir ve
duyarlılık testleri yapılmalıdır. Proteus türleri, Serratia türleri, Morganella türleri ve
Pseudomonas aeruginosa genellikle dirençlidir.
Anaerobik bakteriler: Bacteroides fragilis ve diğer Bacteroides türleri, Clostridium
perfringens, Peptococcus türleri ve Peptostreptococcus türleri, Fusobacterium
necrophorum ve Proprionibacterium acnes.
Diğer organizmalar: Borrelia burgdorferi (Lyme hastalığı ajanı), Chlamydia
pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma
urealyticum, Pneumocystis carinii, Mycobacterium avium intracellulare, Campylobacter
türleri ve Listeria monocytogenes.
Farmakokinetik Özellikleri
Azitromisin, insanlarda oral uygulamayı takiben tüm vücuda geniş ölçüde dağılır;
biyoyararlılığı yaklaşık %37'dir. ZITROTEK Tablet’in yüksek yağlı bir yemekle birlikte
verilmesiyle biyoyararlanımında belirgin bir azalma görülmemiştir. Doruk plazma
düzeylerine ulaşma süresi 2-3 saattir. Plazma terminal eliminasyon yarı-ömrü, 2 ila 4
günlük dokuda tükenme (depletion) yarı-ömrünü yakinen yansıtır. Yaşlı gönüllülerde
(>65 yaş), 5 günlük uygulamadan sonra, genç gönüllülere göre (<40 yaş) biraz daha
yüksek EAA değerleri görülmüş, ancak bu değerler klinik olarak anlamlı kabul
edilmemiştir ve dolayısı ile herhangi bir doz ayarlaması önerilmemektedir.
Farmakokinetik çalışmaları, dokularda plazmadakinden bariz şekilde daha yüksek
azitromisin düzeyleri göstermiştir (plazmada gözlemlenen maksimum konsantrasyonun
50 katına kadar) ki bu durum, ilacın yoğunlukla dokuya bağlandığını göstermektedir.
500 mg’lık tek bir dozdan sonra akciğer, bademcik ve prostat gibi hedef dokulardaki
konsantrasyonlar, bulunması muhtemel patojenlerin MIC90 değerlerinin üzerindedir.
İntravenöz yoldan uygulanan bir dozun yaklaşık % 12'si, en önemli bölümü ilk 24
saatte olmak üzere, takip eden 3 gün süresince, ana ilaç olarak idrarla atılır. İnsan
safrasında çok yüksek değişmemiş ilaç konsantrasyonları ve beraberinde N- ve O-
demetilasyonu, desosamin ve aglikon halkalarının hidroksilasyonu ve kladino
konjugat'ının klevajı ile oluşan 10 metabolit bulunur. Dokulardaki mikrobiyolojik
assay'ler ve HPLC karşılaştırmaları, azitromisinin mikrobiyolojik etkinliğinde
metabolitlerin hiçbir rol oynamadığını göstermektedir.
ENDİKASYONLARI
ZITROTEK , erkeklerde ve kadınlarda cinsel temasla bulaşan ve Chlamydia
trachomatis'e bağlı, komplike olmayan genital enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Ayrıca, Haemophilus ducreyi’ye bağlı yumuşak şankr ve multirezistant olmayan
Neisseria gonorrhoeae'ya bağlı komplikasyonsuz genital enfeksiyonların tedavisinde
de endikedir, fakat beraberinde bir Treponema pallidum enfeksiyonu olup olmadığı
saptanmalıdır.
KONTRENDİKASYONLARI
Bu ilacın kullanımı, özgeçmişinde azitromisine ya da makrolid antibiyotiklerin herhangi
birine karşı bir alerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST
(SGOT), ALT (SGPT) seviyeleri ve hiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Eritromisin ve diğer makrolidlerde olduğu gibi anjiyoödem ve anafilaksiyi içeren nadir,
ciddi alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Azitromisinle olan bu reaksiyonların bazıları
tekrarlayan semptomlara sebep olmuş ve daha uzun bir gözlem ve tedavi süresi
gerektirmiştir.
Azitromisinin sadece ayaktan oral tedaviye uygun hastalardaki hafif şiddetteki gruplar
halinde görülen pnömonilerin tedavisinde güvenilir ve etkili olduğu gösterilmiştir. Bu
nedenle aşağıda verilen durumlardaki gibi, risk faktörleri veya şiddetli hastalık
nedeniyle ayakta oral tedaviye uygun olmadığı düşünülen pnömoni vakalarında
azitromisin kullanılmamalıdır;
- Bir toplulukta müştereken meydana gelmiş olan enfeksiyon hastalıkları
- Bakteriyemi teşhisi konulan veya şüphesi olan hastalar
- Yatan hastalar
- Yaşlı veya aşırı güçsüz hastalar
- Diğer ciddi sağlık problemleri olan hastalar (immün sistem yetmezliği veya
fonksiyonel aspleni durumları, vb.)
Azitromisin daha çok karaciğer yolu ile elimine edildiğinden belirgin karaciğer fonksiyon
bozukluğu olan hastalara azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır.
Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi < 40 ml/dk) azitromisin
kullanımına ilişkin yeterli veri olmadığından bu hastalara azitromisin verilirken dikkat
gösterilmelidir.
Karsinojenik potansiyeli tam olarak bilinmemektedir. Standard laboratuvar testlerinde
mutajenik potansiyel görülmemiştir.
Tüm antibiyotik preparatlarında olduğu gibi, mantarlar da dahil duyarlı olmayan
organizmalardan kaynaklanan süperenfeksiyon belirtileri için gözlem yapılması önerilir.
Hamilelerde Kullanım
Her ne kadar hayvanlarda yapılan çalışmalarda fetus için zararlı bulunmamışsa da,
hamile kadınlarda sadece başka bir alternatif mevcut değilse kullanılmalıdır.
Emziren Annelerde Kullanım
Azitromisinin anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere
azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
ZITROTEK, düşük yan etki insidansı ile iyi tolere edilir.
Gastrointestinal - Anoreksi, bulantı, kusma/diyare (nadiren dehidratasyonla
sonuçlanan), yumuşak dışkı, dispepsi, karında rahatsızlık (ağrı/kramp), kabızlık, gaz,
psödomembranöz kolit ve nadiren dilde renk değişikliği.
Özel duyular - Makrolid grubu antibiyotikler ile işitme bozukluğu bildirilmiştir.
Azitromisin alan bazı hastalarda işitme kaybı, sağırlık ve/veya kulak çınlaması gibi
işitme bozuklukları rapor edilmiştir. Bunların çoğunluğu yüksek dozların uzun süreli
olarak kullanıldığı deneysel çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Hastaların takip bilgilerinin
mevcut olduğu bu durumların çoğunda bu yan etkiler geçici olmuştur.
Nadiren tat alma anormallikleri bildirilmiştir.
Genitoüriner sistem - İnterstisyel nefrit ve akut renal yetmezlik.
Hematopoietik - Trombositopeni
Karaciğer/Safra - Hepatit ve kolestatik sarılık gibi karaciğer fonksiyon anormallikleri,
nadiren de olsa ölümle sonuçlanan seyrek karaciğer nekrozu ve karaciğer yetmezliği
vakaları bildirilmiştir. Bu vakaların azitromisin ile nedensel bir bağlantısı
saptanamamıştır.
Kas / İskelet – Artralji
Psikiyatrik – Agresif tepkiler, sinirlilik, ajitasyon ve anksiyete
Üreme - Vajinit
Santral ve periferal sinir sistemi - Sersemlik/vertigo, konvulsiyonlar (diğer
makrolidlerde de görüldüğü gibi), baş ağrısı, somnolans, parestezi ve hiperaktivite.
Beyaz kan hücreleri/Retiküloendotelyal sistem - Klinik çalışmalarda, arasıra, nötrofil
sayısında geçici ve hafif azalmalar gözlenmiş ancak bunun azitromisin ile nedensel bir
bağlantısı saptanamamıştır.
Deri/Uzantılar – Kaşıntı, döküntü, fotosensitivite, ödem, ürtiker ve anjiyoödem gibi
alerjik reaksiyonlar.
Nadiren eritema multiforme, Stevens Johnson Sendromu ve toksik epidermal nekroliz
gibi ciddi deri reaksiyonları görülmüştür.
Kardiyovasküler - Çarpıntı ve ventriküler taşikardi gibi aritmiler (diğer makrolidlerde de
olduğu gibi) bildirilmiştir, ancak bunun azitromisin ile nedensel bir bağlantısı
saptanamamıştır.
Genel - Nedensel bir bağlantısı saptanamamakla birlikte asteni bildirilmiştir, monilyazis
ve anafilaksi (nadiren fatal)
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ
Teofilin
Sağlıklı gönüllülerde, birlikte uygulanan azitromisin ve teofilinin aralarında hiç bir
farmakokinetik etkileşim bulunmamıştır.
Kumarin Tip oral antikoagülanlar
Bir farmakokinetik etkileşim çalışmasında, azitromisin, sağlıklı gönüllülere 15 mg’lık tek
bir doz halinde uygulanan varfarinin antikoagülan etkisini değiştirmemiştir.
Pazarlama sonrası dönemde, azitromisinin kumarin tip oral antikoagülanlar ile beraber
uygulanmasının ardından antikoagülan etkinin potansiyalize olduğuna dair raporlar
mevcuttur. Kesin bir ilişki ortaya konmamışsa da, protrombin zamanının izlenme
sıklığına karar verilmelidir.
Karbamazepin
Azitromisin ve karbamazepinin aynı anda verildiği, sağlıklı gönüllülerde yapılan bir
farmakokinetik etkileşim çalışmasında karbamazepin veya aktif metabolitlerinin
seviyeleri üzerine hiçbir anlamlı etki gözlenmemiştir.
Ergot
Teorik ergotizm ihtimali, azitromisinin ergot türevleri ile aynı zamanda kullanımını
kontrendike kılar.
Siklosporin
Azitromisin ile siklosporin arasındaki potansiyel etkileşimi araştıran farmakokinetik
veya klinik çalışmalardan elde edilmiş kesin sonuçların olmaması nedeniyle, bu
ilaçların aynı zamanda kullanımında ihtiyatlı olmalıdır. Eğer aynı zamanda kullanım
zorunluysa, siklosporin düzeyleri izlenmeli ve doz gerekli şekilde ayarlanmalıdır.
Digoksin
Bazı makrolid antibiyotiklerin bazı hastalarda digoksin'in metabolizmasını (barsakda)
bozduğu bildirilmiştir. Bu gruba yakın bir azalid antibiyotik olan azitromisin ve digoksin'i
birlikte alan hastalarda, digoksin seviyelerinin yükselme ihtimali akılda tutulmalıdır.
Antasitler
Antasit ile azitromisinin aynı zamanda uygulanmasında ortaya çıkacak etkileri araştıran
bir farmakokinetik çalışmada, doruk serum konsantrasyonlarının %30'a kadar
düşmesine karşın, genel biyoyararlılık üzerinde hiçbir etki gözlenmedi. Hem azitromisin
hem antasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamanda alınmamalıdır.
Simetidin
Azitromisinden 2 saat önce tek doz olarak verilen simetidin'in azitromisin
farmakokinetiği üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışmada, azitromisin
farmakokinetiğinde hiç bir değişiklik görülmemiştir.
Triazolam
Azitromisin ve triazolamın beraber uygulanması durumunda, triazolamın klirensi
azalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisini artırabilir.
Zidovudin
Tek doz 1000 mg veya multiple dozlarda 1200 mg veya 600 mg uygulanan azitromisin,
zidovudin veya glukronid metabolitinin farmakokinetiğini veya üriner atılımını
etkilememiştir. Ancak azitromisin uygulaması, klinik olarak aktif metabolit olan
fosforlanmış zidovudinin, periferal kan mononükleer hücrelerindeki konsantrasyonlarını
yükseltmiştir. Bu sonucun klinik önemi açık olmamakla beraber, hasta için bir fayda
olabilir.
Didanozin
6 hastada didanozin ile beraber uygulanan günde 1200 mg azitromisin, plasebo ile
karşılaştırıldığında, didanozin farmakokinetiğini etkilememiştir.
Rifabutin
Rifabutin ve azitromisinin beraber uygulanması her iki ilacın da serum
konsantrasyonlarını etkilememiştir.
Azitromisin ve rifabutinin beraber alan hastalarda nötropeni görülmüştür. Rifabutin
kullanımı ile nötropeni görülmekle beraber, azitromisin kombinasyonu ile ilgili kesin bir
ilişki ortaya konmamıştır.
Terfenadin
Farmakokinetik çalışmalar azitromisin ve terfenadin arasında bir etkileşim olmadığını
göstermiştir. Nadir vakada bildirilmiş olmasından dolayı etkileşim ihtimali bütünüyle
ekarte edilmese bile, bir etkileşme olduğuna dair spesifik bir kanıt yoktur.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
ZITROTEK günlük tek doz olarak verilmelidir.
Enfeksiyona göre doz uygulama süresi aşağıda verilmiştir. Azitromisin tabletleri
yiyecek ile birlikte alınabilir.
Erişkinler (yaşlılar dahil)
Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae
kaynaklı cinsel temasla bulaşan komplikasyonsuz hastalıkların tedavisi için doz, tek bir
oral doz olarak alınan 1000 mg’dır.
Hafif ve orta seviyede karaciğer bozukluğu olan hastalarda, normal karaciğer
fonksiyonu olan hastalar ile aynı doz uygulanabilir.
Hafif seviyede böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klirensi > 40 ml/dk), normal
böbrek fonksiyonu olan hastalar ile aynı doz uygulanabilir.
DOZ AŞIMI
Tavsiye edilenden daha yüksek dozlarda görülen advers etkiler, normal dozlarda
görülenlere benzer olmuştur. Doz aşımı durumunda gerektiği şekilde genel
semptomatik ve destekleyici tedavi endikedir.
SAKLAMA KOŞULLARI
ZITROTEK Tablet 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Her tablette 500 mg azitromisine eşdeğer azitromisin dihidrat içeren 2 tabletlik blister
ambalajlarda sunulmuştur.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ
ZITROMAX 500 mg x 3 tabletlik ve ZITROMAX Oral Suspansiyon (Sulandırmadan
sonra 200 mg/5 ml azitromisine eşdeğer azitromisin dihidrat içeren) 15 ml.'lik
(Pediyatrik ambalaj) ve 30 ml.'lik formları da bulunur.
- Reçete ile satılır.
- HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.
- ÇOCUKLARIN ERİŞEMİYECEKLERİ YERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
Ruhsat No:177/ 81 Ruhsat Tarihi:03.05.1996
Ruhsat Sahibi: PFIZER İLAÇLARI Ltd.Şti.
tarafından PFIZER INC. Şirketinin izniyle
Ortaköy-Istanbul'da üretilmiştir.
(Uluslararası Ürün Dökümanı: 10.12.1999) (Prospektüs Onay Tarihi: 30.05.2001)

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.