Z ile başlayan ilaçlar » Pfizer » ZITROMAX 200 MG 30 ML SÜSPANSİYON

ZITROMAX 200 MG 30 ML SÜSPANSİYON

 • İlaç Firması :
  PFIZER
 • Barkod :
  8699532280275
 • Fiyatı :
  19.16TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J01FA10
 • Etkin madde :
  azitromisin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
  J01F MAKROLİDLER, LINKOZAMİDLER VE STREPTOGRAMİNLER
  J01FA Makrolidler
  J01FA10 azitromisin

azitromisin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Protein sentezi inhibitörü makrolid grubu antibiyotik.
Yetişkin 1x500mg 3 gün veya ilk gün 500mg sonraki 4 gün 250mg.
Çocuk ilk gün 10mg/kg. sonra 4 gün 5mg/kg.

Gebelik kategorisi B. Anne sütü ?.

Kontrendikasyon; makrolid allerjisi.

Etkileşim; antasitler, teofilin, sitokrom p450 sistemiyle metabolize olan karbamazepin, siklosporin ve heksobarbital gibi ilaçlar, siklosporin, digoksin.

Yan etkiler; bulantı, karın ağrısı, kusma, şişkinlik, diyare, karaciğer transaminaz enzimlerinde geriye dönüşümlü bir yükselme, geçici nötropeni...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

ZITROMAX ® Süspansiyon 30 ml
FORMÜLÜ
ZITROMAX oral süspansiyon için toz, su ile karıştırıldığında 200 mg/5ml azitromisine
eşdeğer azitromisin dihidrat, tatlandırıcı olarak sakaroz, vişne, vanilya ve muz aromaları
içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikleri
Azitromisin, kimyasal olarak azalidler olarak adlandırılan bir antibiyotik sınıfının ilkidir.
Kimyasal olarak bu madde, eritromisin A'nın lakton halkasına bir nitrojen atomunun
sokulması ile türetilmiştir. Azitromisinin kimyasal adı, 9-deoksi-9a-aza-9a-metil-9a-
homoeritromisin A'dır.
Azitromisinin etki mekanizması, 50S ribozomal alt birimlere bağlanarak ve peptidlerin
translokasyonunu önleyerek bakterilerdeki protein sentezinin inhibisyonudur.
Azitromisin, aşağıdaki organizmaları da içeren geniş bir spektrumdaki bakterilere karşı in
vitro etkinlik gösterir:
Gram-pozitif aerobik bakteriler: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes (grup A
beta-hemolitik streptokoklar), Streptococcus pneumoniae, alfa-hemolitik streptokoklar
(viridans grubu) ve diğer streptokoklar; Corynebacterium diphtheriae. Azitromisin,
Streptococcus faecalis (enterococcus) ve metisiline dirençli stafilokokların çoğunu içeren
eritromisine dirençli gram pozitif suşlar ile çapraz direnç gösterir.
Gram-negatif aerobik bakteriler: Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae,
Moraxella catarrhalis, Acinetobacter türleri, Yersinia türleri, Legionella pneumophila,
Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Shigella türleri, Pasteurella türleri, Vibrio
cholerae ve parahaemolyticus, Plesiomonas shigelloides. Azitromisinin Escherichia coli,
Salmonella enteritis, Salmonella typhi, Enterobacter türleri, Aeromonas hydrophila ve
Klebsiella türlerine karşı etkinliği değişkendir ve duyarlılık testleri yapılmalıdır. Proteus
türleri, Serratia türleri, Morganella türleri ve Pseudomonas aeruginosa genellikle dirençlidir.
Anaerobik bakteriler: Bacteroides fragilis ve diğer Bacteroides türleri, Clostridium
perfringens, Peptococcus türleri ve Peptostreptococcus türleri, Fusobacterium
necrophorum ve Propionibacterium acnes.
Cinsel temasla bulaşan hastalık organizmaları: Azitromisin; Chlamydia trachomatis'e karşı
etkindir ve ayrıca Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae ve Haemophilus ducreyi'ye
karşı da iyi etkinlik gösterir.
Diğer organizmalar: Borrelia burgdorferi (Lyme hastalığı ajanı), Chlamydia pneumoniae,
Toxoplazma gondii, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma
urealyticum, Pneumocystis carinii, Mycobacterium avium intracellulare, Campylobacter
türleri ve Listeria monocytogenes.
Farmakokinetik Özellikleri
Azitromisin, insanlarda oral uygulamayı takiben tüm vücuda geniş ölçüde dağılır;
biyoyararlılığı yaklaşık %37'dir. ZITROMAX Oral Süspansiyon’un yüksek yağlı bir yemekle
birlikte verilmesiyle biyoyararlanımında belirgin bir azalma görülmemiştir. Doruk plazma
düzeylerine ulaşma süresi 2-3 saattir. Plazma terminal eliminasyon yarı-ömrü, 2 ila 4
günlük dokuda tükenme (depletion) yarı-ömrünü yansıtır. Yaşlı gönüllülerde (>65 yaş), 5
günlük uygulamadan sonra, genç gönüllülere göre (<40 yaş) biraz daha yüksek EAA
değerleri görülmüş, ancak bu değerler klinik olarak anlamlı kabul edilmemiştir ve dolayısı
ile herhangi bir doz ayarlaması önerilmemektedir.
Farmakokinetik çalışmaları, dokularda plazmadakinden bariz şekilde daha yüksek
azitromisin düzeyleri göstermiştir (plazmada gözlemlenen maksimum konsantrasyonun 50
katına kadar) ki bu durum, ilacın yoğunlukla dokuya bağlandığını göstermektedir. 500
mg'lık tek bir dozdan sonra akciğer, bademcik ve prostat gibi hedef dokulardaki
konsantrasyonlar, bulunması muhtemel patojenlerin MIC90 değerlerinin üzerindedir.
İntravenöz yoldan uygulanan bir dozun yaklaşık % 12'si, en önemli bölümü ilk 24 saatte
olmak üzere, takip eden 3 gün süresince, ana ilaç olarak idrarla atılır. İnsan safrasında çok
yüksek değişmemiş ilaç konsantrasyonları ve beraberinde N- ve O- demetilasyonu,
desosamin ve aglikon halkalarının hidroksilasyonu ve kladino konjugat'ının klevajı ile
oluşan 10 metabolit bulunur. Dokulardaki mikrobiyolojik assay'ler ve HPLC
karşılaştırmaları, azitromisinin mikrobiyolojik etkinliğinde metabolitlerin hiçbir rol
oynamadığını göstermektedir.
ENDİKASYONLARI (KULLANILDIĞI YERLER)
ZITROMAX, duyarlı organizmalara bağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit, S.pneumonia
veya H.influenza'nın neden olduğu hafif şiddette toplumda kazanılmış pnönomi vakaları
gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; otitis
media’da ve farenjit / tonsilit ve sinüzit dahil üst solunum yolları enfeksiyonlarında
endikedir.
ZITROMAX, erkeklerde ve kadınlarda cinsel temasla bulaşan ve Chlamydia trachomatis'e
bağlı, komplike olmayan genital enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca,
Haemophilus ducreyi’ye bağlı yumuşak şankr ve çoğul dirençli olmayan Neisseria
gonorrhoeae'ya bağlı komplikasyonsuz genital enfeksiyonların tedavisinde de endikedir,
fakat beraberinde bir Treponema pallidum enfeksiyonu olmadığı saptanmalıdır.
KONTRENDİKASYONLARI (KULLANILMAMASI GEREKEN YERLER)
Bu ilacın kullanımı, özgeçmişinde azitromisine ya da makrolid antibiyotiklerin herhangi
birine karşı bir alerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT),
ALT (SGPT) seviyeleri ve hiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Eritromisin ve diğer makrolidlerde olduğu gibi anjiyoödem ve anafilaksiyi içeren nadir, ciddi
alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Azitromisinle olan bu reaksiyonların bazıları tekrarlayan
semptomlara sebep olmuş ve daha uzun bir gözlem ve tedavi süresi gerektirmiştir.
Azitromisinin sadece ayaktan oral tedaviye uygun hastalardaki hafif şiddetteki gruplar
halinde görülen pnömonilerin tedavisinde güvenilir ve etkili olduğu gösterilmiştir. Bu
nedenle aşağıda verilen durumlardaki gibi, risk faktörleri veya şiddetli hastalık nedeniyle
ayakta oral tedaviye uygun olmadığı düşünülen pnömoni vakalarında azitromisin
kullanılmamalıdır;
- Bir toplulukta müştereken meydana gelmiş olan enfeksiyon hastalıkları
- Bakteriyemi teşhisi konulan veya şüphesi olan hastalar
- Yatan hastalar
- Yaşlı veya aşırı güçsüz hastalar
- Diğer ciddi sağlık problemleri olan hastalar (immün sistem yetmezliği veya fonksiyonel
aspleni durumları, vb.)
Azitromisin daha çok karaciğer yolu ile elimine edildiğinden belirgin karaciğer fonksiyon
bozukluğu olan hastalara azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır.
Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi < 40 ml/dk) azitromisin
kullanımına ilişkin yeterli veri olmadığından bu hastalara azitromisin verilirken dikkat
gösterilmelidir.
Karsinojenik potansiyeli tam olarak bilinmemektedir. Standart laboratuvar testlerinde
mutajenik potansiyel görülmemiştir.
Tüm antibiyotik preparatlarında olduğu gibi, mantarlar da dahil duyarlı olmayan
organizmalardan kaynaklanan süperenfeksiyon belirtileri için gözlem yapılması önerilir.
Hamilelerde Kullanım
Her ne kadar hayvanlarda yapılan çalışmalarda fetus için zararlı bulunmamışsa da, hamile
kadınlarda sadece başka bir alternatif mevcut değilse kullanılmalıdır.
Emziren Annelerde Kullanım
Azitromisinin anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromisin
verilirken dikkatli olunmalıdır.
Araç ve Makina Kullanmaya Etkisi
Azirtomisinin hastanın araba sürme ve makine kullanma işlevleri üzerine etkisi olduğunu
gösteren hiçbir kanıt bulunmamaktadır.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
ZITROMAX, düşük yan etki insidansı ile iyi tolere edilir.
Gastrointestinal - Anoreksi, bulantı, kusma/diyare (nadiren dehidratasyonla sonuçlanan),
yumuşak dışkı, dispepsi, karında rahatsızlık (ağrı/kramp), kabızlık, gaz, psödomembranöz
kolit ve nadiren dilde renk değişikliği.
Özel duyular - Makrolid grubu antibiyotikler ile işitme bozukluğu bildirilmiştir. Azitromisin
alan bazı hastalarda işitme kaybı, sağırlık ve/veya kulak çınlaması gibi işitme bozuklukları
rapor edilmiştir. Bunların çoğunluğu yüksek dozların uzun süreli olarak kullanıldığı
deneysel çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Hastaların takip bilgilerinin mevcut olduğu bu
durumların çoğunda bu yan etkiler geçici olmuştur.
Nadiren tat alma anormallikleri bildirilmiştir.
Genitoüriner sistem - İnterstisyel nefrit ve akut renal yetmezlik.
Hematopoietik - Trombositopeni
Karaciğer/Safra - Hepatit ve kolestatik sarılık gibi karaciğer fonksiyon anormallikleri,
nadiren de olsa ölümle sonuçlanan seyrek karaciğer nekrozu ve karaciğer yetmezliği
vakaları bildirilmiştir. Bu vakaların azitromisin ile nedensel bir bağlantısı saptanamamıştır.
Kas / İskelet – Artralji
Psikiyatrik – Agresif tepkiler, sinirlilik, ajitasyon ve anksiyete
Üreme - Vajinit
Merkezi ve periferik sinir sistemi - Sersemlik/vertigo, konvülsiyonlar (diğer makrolidlerde de
görüldüğü gibi), baş ağrısı, somnolans, parestezi ve hiperaktivite.
Akyuvarlar/Retiküloendotelyal sistem - Klinik çalışmalarda, arasıra, nötrofil sayısında geçici
ve hafif azalmalar gözlenmiş ancak bunun azitromisin ile nedensel bir bağlantısı
saptanamamıştır.
Deri/Uzantılar – Kaşıntı, döküntü, fotosensitivite, ödem, ürtiker ve anjiyoödem gibi alerjik
reaksiyonlar.
Nadiren eritema multiforme, Stevens Johnson Sendromu ve toksik epidermal nekroliz gibi
ciddi deri reaksiyonları görülmüştür.
Kardiyovasküler - Çarpıntı ve ventriküler taşikardi gibi aritmiler (diğer makrolidlerde de
olduğu gibi) bildirilmiştir, ancak bunun azitromisin ile nedensel bir bağlantısı
saptanamamıştır.
Genel - Nedensel bir bağlantısı saptanamamakla birlikte asteni bildirilmiştir, monilyazis ve
anafilaksi (nadiren fatal)
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ
Teofilin
Sağlıklı gönüllülerde, birlikte uygulanan azitromisin ve teofilinin arasında hiçbir
farmakokinetik etkileşim bulunmamıştır.
Kumarin Tip Oral Antikoagülanlar
Bir farmakokinetik etkileşim çalışmasında, azitromisin, sağlıklı gönüllülere 15 mg’lık tek bir
doz halinde uygulanan varfarinin antikoagülan etkisini değiştirmemiştir. Pazarlama sonrası
dönemde, azitromisinin kumarin tip oral antikoagülanlar ile beraber uygulanmasının
ardından antikoagülan etkinin potansiyalize olduğuna dair raporlar mevcuttur. Kesin bir
ilişki ortaya konmamışsa da, protrombin zamanının izlenme sıklığına karar verilmelidir.
Karbamazepin
Azitromisin ve karbamazepinin aynı anda verildiği, sağlıklı gönüllülerde yapılan bir
farmakokinetik etkileşim çalışmasında karbamazepin veya aktif metabolitlerinin plazma
seviyeleri üzerine hiçbir anlamlı etki gözlenmemiştir.
Ergot
Teorik ergotizm ihtimali, azitromisinin ergot türevleri ile aynı zamanda kullanımını
kontrendike kılar.
Siklosporin
Azitromisin ile siklosporin arasındaki potansiyel etkileşimi araştıran farmakokinetik veya
klinik çalışmalardan elde edilmiş kesin sonuçların olmaması nedeniyle, bu ilaçların aynı
zamanda kullanımında ihtiyatlı olmalıdır. Eğer aynı zamanda kullanım zorunluysa,
siklosporin düzeyleri izlenmeli ve doz gerekli şekilde ayarlanmalıdır.
Digoksin
Bazı makrolid antibiyotiklerin bazı hastalarda digoksinin metabolizmasını (barsakta)
bozduğu bildirilmiştir. Bu gruba yakın bir azalid antibiyotik olan azitromisin ve digoksini
birlikte alan hastalarda digoksin seviyelerinin yükselme ihtimali akılda tutulmalıdır.
Antasitler
Antasit ile azitromisinin aynı zamanda uygulanmasında ortaya çıkacak etkileri araştıran bir
farmakokinetik çalışmada, doruk serum konsantrasyonlarının %30'a kadar düşmesine
karşın, genel biyoyararlılık üzerinde hiçbir etki gözlenmemiştir. Hem azitromisin hem
antasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamanda alınmamalıdır.
Simetidin
Azitromisinden 2 saat önce tek doz olarak verilen simetidinin, azitromisin farmakokinetiği
üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışmada azitromisin farmakokinetiğinde hiç bir değişiklik
görülmemiştir.
Triazolam
Azitromisin ve triazolamın beraber uygulanması durumunda, triazolamın klirensi azalabilir
ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisini artırabilir.
Zidovudin
Tek doz 1000 mg veya tekrarlanan dozlarda 1200 mg veya 600 mg uygulanan azitromisin,
zidovudin veya glukronid metabolitinin farmakokinetiğini veya üriner atılımını
etkilememiştir. Ancak azitromisin uygulaması, klinik olarak aktif metabolit olan fosforlanmış
zidovudinin, periferal kan mononükleer hücrelerindeki konsantrasyonlarını yükseltmiştir. Bu
sonucun klinik önemi açık olmamakla beraber, hasta için bir fayda olabilir.
Didanozin
6 hastada didanozin ile beraber uygulanan günde 1200 mg azitromisin, plasebo ile
karşılaştırıldığında, didanozin farmakokinetiğini etkilememiştir.
Rifabutin
Rifabutin ve azitromisinin beraber uygulanması her iki ilacın da serum konsantrasyonlarını
etkilememiştir.
Azitromisin ve rifabutinin beraber alan hastalarda nötropeni görülmüştür. Rifabutin
kullanımı ile nötropeni görülmekle beraber, azitromisin kombinasyonu ile ilgili kesin bir ilişki
ortaya konmamıştır.
Terfenadin
Farmakokinetik çalışmalar azitromisin ve terfenadin arasında bir etkileşim olmadığını
göstermiştir. Nadir vakada bildirilmiş olmasından dolayı etkileşim ihtimali bütünüyle ekarte
edilmese bile, bir etkileşme olduğuna dair spesifik bir kanıt yoktur.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
ZITROMAX günlük tek doz olarak verilmelidir.
Enfeksiyona göre doz uygulama süresi aşağıda verilmiştir. ZITROMAX Süspansiyon
yiyecekler ile birlikte alınabilir.
Yetişkinler (yaşlılar dahil)
Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı
cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, tek bir oral doz olarak alınan 1000
mg'dır.
Tüm diğer endikasyonlar için, toplam doz, 3 gün süreyle 500 mg olarak verilen 1500
mg'dır. Alternatif olarak, aynı toplam doz, 5 gün süreyle, 1.gün 500 mg ve daha sonraki
günlerde (2.den 5.güne kadar) günde 250 mg olarak verilebilir.
Hafif ve orta seviyede karaciğer bozukluğu olan hastalarda, normal karaciğer fonksiyonu
olan hastalar ile aynı doz uygulanabilir.
Hafif seviyede böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klirensi > 40 ml/dk), normal
böbrek fonksiyonu olan hastalar ile aynı doz uygulanabilir.
Çocuklar
Streptokokal farenjit tedavisi haricinde, çocuklara uygulanan doz, 3 gün süre ile günde tek
doz 10 mg/kg/gün veya alternatif olarak ilk gün tek doz 10 mg/kg, 2-5. günler günde tek
doz 5 mg/kg olarak 5 gün içinde verilmek üzere toplam 30 mg/kg'dır.
Ağırlık (kg) 3 Günlük Tedavi 5 Günlük Tedavi Toplam Doz
Günde 1 kez uygulanır Günde 1 kez uygulanır
1. Gün 2. ve 3. 1. Gün 2. – 5.
Günler Günler
< 15 kg 2,5 ml 2,5 ml 2,5 ml 1,25 ml 30 mg/kg
(100 mg) (100 mg) (100 mg) (50 mg)
15 – 25 kg 5 ml 5 ml 5 ml 2,5 ml 600 mg
(200 mg) (200 mg) (200 mg) (100 mg)
26 – 35 kg 7,5 ml 7,5 ml 7,5 ml 3,75 ml 900 mg
(300 mg) (300 mg) (300 mg) (150 mg)
36 – 45 kg 10 ml 10 ml 10 ml 5 ml 1200 mg
(400 mg) (400 mg) (400 mg) (200 mg)
45 kg’ın Erişkin dozu
üstü
6 ayın altındaki bebeklerde azitromisinin etkinliği ve güvenilirliği henüz gösterilmemiş
olduğundan kullanılması önerilmez.
Pediyatrik streptokokal farenjit için, azitromisinin 3 gün süre ile günde tek doz 10 mg/kg
veya 20 mg/kg uygulanmasının etkili olduğu gösterilmiştir, ancak günde 500 mg'lık doz
aşılmamalıdır. Bu iki doz aralığının karşılaştırıldığı klinik çalışmalarda, klinik etkinlik benzer
olmuştur, ancak, 20 mg/kg/gün dozunda daha yüksek bakteriyolojik eradikasyon
görülmüştür. Penisilin, akut romatizmal ateş profilaksisi dahil Streptococcus pyogenes
farenjitinin tedavisinde genellikle tercih edilen ilaçtır.
Hazırlanışı
Toz bulunan şişeyi çalkalayınız.
Daha sonra ölçekteki (15ml) işaretine kadar kaynatılmış, soğutulmuş su koyup şişe
muhteviyatına ilave ederek iyice çalkalayınız . Sulandırmadan sonra 5 ml'lik bir ölçek, 200
mg azitromisin ihtiva eder. Her kullanımdan önce şişeyi çalkalayınız.
Kaşığın kullanımı:
Süspansiyon çift tarafı ölçekli (2.5-5ml) kaşık ile kullanılır.
DOZ AŞIMI
Tavsiye edilenden daha yüksek dozlarda görülen advers etkiler, normal dozlarda
görülenlere benzer olmuştur. Doz aşımı durumunda gerektiği şekilde genel semptomatik
ve destekleyici tedavi endikedir.
SAKLAMA KOŞULLARI
ZITROMAX Oral Süspansiyon 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Su ile
karıştırıldıktan sonra oda sıcaklığında 5 gün stabildir.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
ZITROMAX Oral Süspansiyon sulandırıldıktan sonra 200 mg/5 ml azitromisine eşdeğer
azitromisin dihidrat içeren 15 ml'lik 600 mg azitromisin ihtiva eden şişelerde (Pediyatrik
ambalaj) ve 30 ml'lik 1200 mg azitromisin ihtiva eden şişelerde, su ölçeği ve çift tarafı
ölçekli (2.5-5ml) kaşık ile sunulmaktadır.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKLİ
ZITROMAX Film Kaplı Tablet: Her tablette 500 mg azitromisine eşdeğer azitromisin
dihidrat içeren 3 tabletlik blister ambalajlarda bulunur.
ZITROTEK 500 mg x 2 film kaplı tablet formu da mevcuttur.
Reçete ile satılır.
- HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.
- ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEKLERİ YERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
Ruhsat No: 161/99 Ruhsat Tarihi: 06.10.1992
Ruhsat Sahibi:PFIZER İLAÇLARI Ltd. Şti.
tarafından PFIZER INC. Şirketinin izniyle
Ortaköy-Istanbul'da üretilmiştir.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.