VISUDYNE 15 MG 1 FLAKON Prospektüs

FORMÜLÜ:
Her bir flakon:
Verteporfin 15.0 mg
Bütilat hidroksitoluen 0.015 mg
L-askorbik asit 6- palmitat 0.15 mg
Yumurta fosfatidilgliserolü 48.75 mg
Dimiristol fosfatidilkolin
70.5 mg
Laktoz 690.0 mg
içermektedir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Verteporfin, benzoporfirin türevi monoasit (BPD-MA) olarak tanımlanmış olup; BPD- MAC ve BPD-MAD aktif regioizomerlerinin eşit olarak 1:1 oranında karışımından oluşur. Işık ile aktive olan bir ilaç olarak (fotosensitiser) kullanılmaktadır.
Fotosensitiserlerin kullanımı ile hastalıkların tedavisi ve ışık aktivasyonu fotodinamik tedavi (PDT) olarak adlandırılır.
Verteporfinin klinik olarak önerilen dozu sitotoksik değildir. Yalnızca oksijen varlığında ışık ile aktive edildiği zaman sitotoksik ajanlar meydana gelir. Enerji porfirin tarafından absorbe edildiği zaman oksijene transfer edilir, yüksek reaktif kısa ömürlü singlet oksijen meydana gelir. Singlet oksijen difüzyon aralığında, lokal vasküler oklüzyona, hücre hasarına yol açarak biyolojik yapılara zarar verir ve belli koşullarda hücre ölümüne yol açar.
Plazmada verteporfin başlıca LDL ile taşınır. PDT’nin verteporfin kullanılarak selektivitesi sağlanır, buna ilaveten lokal ışığa maruziyet, verteporfinin hızlı koroidal neovaskülatür endotelini de içine alan proliferasyon yapıcı hücreler tarafından retensiyonu ve seçicilik ve çabuk alımı da esastır. Verteporfinin artan alımı hareketsiz hücreler ile karşılaştırıldığında gelişen/çoğalan hücrelerde daha hızlı ortaya çıkmaktadır. Tavşan ve maymun gözündeki neovaskülatür modellerde ve klinik çalışmalarda, verteporfinin intravenöz uygulamasını takiben 689 nm lazer ışığı ile tedavi, neovaskülatürün selektif olarak kapanışı büyük, normal koroidal damarlar açıkken incelenmiştir. CNV’nin oklüzyonunu takiben VISUDYNE tedavisi fluorescence anjiyografi ile doğrulanmıştır.

Farmakokinetik:
Dağılım
VISUDYNE basit ve belirli bir farmakokinetik profil gösterir. 6 ve 12 mg/m2 vücut yüzey alanının infüzyonundan 10 dakika sonra Cmax yaklaşık sırasıyla 1.5 ve 3.5 µg/ml ‘dir. Cmax’daki plazma konsantrasyonundaki maksimum 2 katı bireysel varyasyon (infüzyonun bitişinden hemen sonra) ve ışık uygulama zamanında herbir VISUDYNE doz uygulaması için bulunmuştur.
Her iki regioizomer için, Cmax ve AUC değerleri doz ile orantılıdır. İnfüzyonun sonundaki Cmax değeri, BPD-MAD ‘nin lipit aracısından lipoproteinlere daha hızlı transferine bağlı olarak, BPD-MAD için BPD-MAC’den daha yüksek saptanmıştır. Plazma eliminasyon yarı ömrü ortalama değerleri aralığı BPD-MAC için yaklaşık 6-7 saat, BPD-MAD için yaklaşık 4-6 saattir. Dağılım hacmi 0.5 l/kg’dır.
Orta şiddette hepatik disfonksiyonlu kişilerde BPD-MAD regioizomerinin ortalama yarı ömrü yaklaşık 6.5 saattir. Bu değer normal kişilerde 4.7 saate yakındır. Orta şiddette hepatik disfonksiyonu olan kişilerde ortalama eğri altı alanı (AUC) değerleri normal hepatik fonksiyonu olanlardan 1.4 kez daha fazla olabilir. Bu fark orta şiddette hepatik yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına gereksinim yaratmaz.
Önerilen dozda bolus enjeksiyon iyi tolere edilmesine rağmen, verteporfinin dağılımı değişebilir ve ışık uygulaması tamamen başarılı olamayabilir.
Verteporfini daha yüksek konsantrasyonlarda alabilen hücreler (neoplastik hücreler) ilacı relatif olarak daha yüksek konsantrasyonlarda tutabilirler. Tutulan verteporfin fotodinamik olarak aktif bulunmuştur. Primat gözünde anjiografi kullanılarak yapılan biyodağılım çalışmaları verteporfinin selektif olarak ve hızla koroidal neovaskülatür tarafından alındığını ve retinal pigment epiteli tarafından daha az tutulduğunu göstermiştir.

Proteine bağlanma
İnsan kanında verteporfinin % 90’ı plazma ile % 10’u ise kan hücreleri ile birlikte çok az bir kısmı da membranda bulunur. İnsan plazmasında verteporfinin % 90’ı plazma lipoprotein fraksiyonları ile birlikte, % 6’sı ise albumin ile birlikte bulunur.

Metabolizma
Verteporfinin yalnızca marjinal miktarları BPD-DA‘ya metabolize olur (alınan dozun % 5-10’u). Verteporfin monoasitinin ester grubunun monoasidinin hidrolizi benzoporfirin türevi diasit (BPD-DA) oluşumunun ilk basamağıdır. Bu ürün ışığa duyarlılaştırıcı bir üründür.

İtrah
Sıçanlarda, 14C-BPD-MA’nın intravenöz dozunun % 90’ı yedi günde feçesle, başlıca safra yoluyla itrah edilir. Radyoaktivitenin % 1’den daha azı idrar ile itrah edilir. Verteporfinin ya da BPD-DA’nın yalnızca ihmal edilebilir miktarları safra itrahı ile saptanan insan idrarından kazanılır.

ENDİKASYONLARI:
Ağırlıklı olarak klasik subfoveal koroidal neovaskülarizasyon hastalarında yaşa bağlı makular dejenerasyonu tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI:
VISUDYNE porfiri hastalarında, verteporfine ya da bileşenlerden herhangi birine aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER
VISUDYNE uygulanan hastalar, infüzyondan 24 saat sonra ışığa duyarlı hale geleceklerdir. Bu peryot süresince hastalar ciltlerini, gözlerini ve vücutlarının diğer kısımlarını direkt güneş ışığı veya parlak halojen ışığı, cerrahi müdahale odası ya da diş doktoru muayenehanesindeki yüksek güçte ışıklar gibi parlak oda ışığı ile korumasız
temastan kaçınmalıdırlar. Eğer hastalar tedaviden sonraki ilk 24 saat süresi içinde gün ışığına çıkmak zorundalar ise, ciltlerini ve gözlerini koruyucu kıyafetler ve koyu renk camlı güneş gözlükleri ile korumalıdırlar. Normal oda ışığı emniyetlidir. Hastalar karanlıkta kalmamalı ve normal oda ışığında kalarak ilacın vücuttan photobleaching adı
verilen proses ile hızla uzaklaştırılması sağlanmalıdır. UV perdeleri ışığa duyarlılık reaksiyonlarından korunmada etkin değildir.
Verteporfin, karaciğer tarafından uzaklaştırılır ve safra ile itrah olur. VISUDYNE tedavisi karaciğer yetmezliği olan hastalarda, bu hastalarda edinilmiş hiç bir tecrübe bulunmadığından, dikkatle uygulanmalıdır.
Tedaviden sonraki bir hafta içinde ciddi görme azalması olan hastalar (4 hat veya daha fazlaya eşdeğer) en azından görmeleri tedaviden önceki düzeyine tamamen ulaşıncaya kadar tekrar tedavi edilmemelidirler ve potansiyel risk ve fayda, tedaviyi uygulayan hekim tarafından dikkatle değerlendirilmelidir.
VISUDYNE’in çevre dokulara sızması şiddetli ağrıya, enflamasyona, şişkinlik ve enjeksiyon bölgesinde renk değişikliğine neden olabilir. Ağrının giderilmesi için analjezik tedavisi gerekebilir. VISUDYNE çevre dokulara sızdığı takdirde infüzyon derhal kesilmelidir. Şişkinlik ve renk değişikliği kayboluncaya kadar etkilenen bölge parlak
ışıktan korunmalıdır ve enjeksiyon bölgesine soğuk kompres yapılmalıdır.
VISUDYNE’in anestezi altındaki hastalarda kullanımına dair klinik veriler mevcut değildir. Anestezi altındaki domuzlarda VISUDYNE’in hastalarda önerilen dozunun 10 katı muhtemelen komplement aktivasyonunun bir sonucu olarak ölümü de içine alan ciddi hemodinamik etkilere neden olan bolus enjeksiyon şeklinde verilmiştir.
Antihistaminin ilk dozunun verilmesi ile bu etkiler azalır veya ortadan kalkar. Bu etki anestezi altında olmayan domuzda ve insanı da kapsayan diğer türlerde gözlenmediği için genel anestezi altında VISUDYNE tedavisinin dikkatle yapılması önerilmektedir.

Hamilelik ve emzirme: VISUDYNE ile hamile kadınlarda yapılmış çalışmalar mevcut değildir. Bu nedenle, ancak tedaviden beklenen fayda, fetüs üzerindeki potansiyel riskten ağır basıyor ise VISUDYNE hamile kadınlarda kullanılmalıdır.
VISUDYNE ‘in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emziren anneler uygulanmamalı veya emzirmeye ara verdirilmelidir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda, klasik subfoveal CNV hastalarında aşağıda bahsedilen advers etkilerin VISUDYNE tedavisine bağlı olduğu düşünülmüştür.
Görülme olasılığı en az % 0.5 olanlar plasebo gruba karşı sırası ile bildirilmiştir:
Oküler yan etkiler: Bulanık, puslu anormal görüntü veya parlayan ışık görüntüsü ( % 2.9’a karşı % 8.0),
azalan görme (% 2.4’e karşı % 4.5), gri ya da koyu renk haleler gibi görme alanı defektleri, skotom ve siyah noktalar ( % 1.4’e karşı % 3.7), lakrimasyon bozuklukları (% 0.5’e karşı % 1.0), subretinal hemorraji ( % 0’a karşı % 1.0), vitröz hemorraji (% 0’a karşı % 0.5).
Hastaların % 1.0’inde yedi gün içinde ciddi görme azalması (4 hat veya daha fazlaya eşdeğer) bildirilmiştir. Özellikle okült CNV lezyonları olan bir hasta popülasyonu ile yapılan başka bir plasebo kontrollü çalışmada, yedi gün içindeki ciddi görme azalması sıklığı yaklaşık % 4’tür. Bu hastaların çoğunda görmenin temel değerlerine kısmen
veya tamamen ulaştığı gözlenmiştir.
Enjeksiyon bölgesindeki yan etkiler:
Ağrı (% 0.5’karşı % 8.2), ödem (% 0.5’e karşı % 4.2), çevre dokulara sızma (% 0’a karşı % 2.5), enflamasyon (% 0 ‘a karşı % 2.2), hemorraji (%1.4’e karşı % 2.0), aşırı duyarlılık (% 0’a karşı % 1.7).
Sistemik yan etkiler:
Bulantı (% 1.9’a karşı % 2.7), ışığa duyarlılık reaksiyonları (% 0’a karşı % 2.2), infüzyon sırasında ağrı (% 0’a karşı % 2.2), asteni (% 0’a karşı % 2.0), prurit (% 1.0’a karşı % 1.5), hiperkolesteremi (% 0’a karşı % 1.2), kreatinin artışı (% 0.5’e karşı % 1).
Yan etkilerin çoğu hafiften orta şiddette doğrudur ve geçicidir. Işığa duyarlılık reaksiyonları (hastaların % 2.2’sinde ve < % 1 VISUDYNE tedavileri) genellikle VISUDYNE tedavisinden sonra 24 saat içinde güneş ışığına maruziyeti takiben güneş yanığı formunda ortaya çıkar.
VISUDYNE infüzyonu süresince ağrı insidansının yüksek oluşu hemoliz veya allerjik reaksiyonlar ile ilgili olmayıp genellikle infüzyon bittikten sonra ortadan kalkmaktadır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ
ETKİLEŞMELERİ ve DİĞER ETKİLEŞMELER
İnsanda spesifik bir ilaç-ilaç etkileşimi çalışması yapılmamıştır ve farklı ilaçları birarada kullanan hastalarda yapılan klinik çalışmalarda spesifik ilaç-ilaç etkileşimi çalışması yapılmamıştır. VISUDYNE ile kontrollü çalışmalar yapılan hastaların % 95’inden fazlası birkaç ilaçla tedavi gören hastalardır. Bununla birlikte, etki mekanizması esas alındığında aşağıda adı geçen bazı ilaçlar VISUDYNE tedavisini etkileyebilir.
Işığa duyarlılığa sebep olan bazı ajanların (örn.:tetrasiklinler, sülfonamidler, fenotiyazinler, sülfonilüre, hipoglisemik ajanlar, tiazid diüretikleri ve griseofulvin) birarada kullanımı ışığa duyarlılık reaksiyonu potansiyelini artırabilir.
Aktif oksijen türlerini doyuran veya radikalleri ortadan kaldıran dimetil sülfoksit, beta- karoten, etanol, format ve mannitolün verteporfin aktivitesini azalttığı düşünülmektedir.
Kalsiyum kanal blokerleri, polimiksin B veya radyasyon tedavisi verteporfinin vasküler endotel tarafından alım oranını arttırabilir.
Tromboksan A2 inhibitörleri gibi pıhtılaşmayı, vazokonstriksiyonu veya platelet agregasyonunu azaltan ilaçlar VISUDYNE aracılı tromboz ve platelet agregasyonunu azaltabilir.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZAJ:
VISUDYNE 2.0 mg/ml dozda 7.5 ml solüsyon elde etmek için 7.0 ml enjeksiyonluk suda rekonstitüe edilir. 6 mg/m2 yüzey alanı doz için VISUDYNE solüsyonun gerekli miktarı % 5 dekstroz içinde dilüe edilerek 30 ml’lik son hacme getirilir. Doz ayarlamasında hastanın boyu ve ağırlığına bağlı olarak hesaplama yapılır. Salin solüsyonu kullanılmaz.
Damar içine 10 dakika içinde yavaşça enjeksiyon yapılmalıdır.
Eğer materyal dökülmüş ise, ıslak bir bez ile temizlenir. Göz ve cilt ile temas etmemelidir.
Enjeksiyondan sonra hekim göze özel bir kontakt lens yerleştirir ve özel bir lazer ile tedaviyi gerçekleştirir. VISUDYNE’in aktive edilmesi için 83 saniye 50 J/cm2 dozda lazer uygulanır. Bu işlem süresince hasta hareket etmemelidir.
Eğer her iki göz de tedavi edilecek ise hekim birinci göze lazer uyguladıktan hemen sonra ikinci göze lazer uygulayacaktır.
Gerekli olduğu takdirde VISUDYNE tedavisi her 3 ayda bir en az 2 yıl tekrarlanabilir.

DOZ AŞIMI ve TEDAVİSİ:
Hiçbir aşırı doz vak’ası bildirilmemiştir. İlacın ve/veya ışığın aşırı dozu normal retina damarlarının ciddi görme azalması olasılığıyla nonselektif nonperfüzyonu ile sonuçlanabilir. İlacın doz aşımı ışığa duyarlı hastanın tedavisinin uzatılması sonucu ortaya çıkabilir. Böyle vak’alarda hasta direkt güneş ışığı ve parlak oda ışığından tedavi süresince cilt ve gözlerini daha uzun süre korumalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI:
25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Işıktan koruyunuz.
Rekonstitüsyon ve dilüsyondan sonra kullanılıncaya kadar ışıktan koruyunuz ve
maksimum 4 saat içinde kullanınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Hekime danışmadan kullanmayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI:
Aluminyum kapaklı bütil tıpa ile mühürlenmiş 1 adet cam flakon
Ruhsat Sahibi : NOVARTIS Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
34730, Bakırköy - İstanbul
Üretim Yeri: Novartis Ophthalmics AG, Hettlingen, İsviçre için, Parkedale
Pharmaceuticals, Inc, 870 Parkedale Road Rochester, MI 48307, Amerika Birleşik
Devletleri'nde üretilmiş ve Laboratoire CIBA Vision Faure Rue de la Lombardiére, BP
131 F-07104 Annonay, Fransa’da ambalajlanmıştır.
Ruhsat Tarihi ve No: 19.03.2002 -111/98
Reçete ile satılır.


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2020 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.