T ile başlayan ilaçlar » Pfizer » TRIFLUCAN 5 MG 70 ML ŞURUP

TRIFLUCAN 5 MG 70 ML ŞURUP

 • İlaç Firması :
  PFIZER
 • Barkod :
  8699532571373
 • Fiyatı :
  24TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J02AC01
 • Etkin madde :
  flukonazol
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J02 SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER
  J02A SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER
  J02AC Triazol türevleri
  J02AC01 flukonazol

flukonazol etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Triazol türevi antimikotik.
Yetişkinde günde 50-100mg - haftada 1 kez 150mg.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Etkileşim; kumarin grubu antikoagülanlar, klorpropamid, glibenklamid gibi sulfonilüre grubu ilaçlar, siklosporin, fenitoin, tiazid grubu diüretikler.

Yan etkiler; bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, gaz, ağız kuruluğu, hıçkırık, SGOT, SGPT, alkalen fostataz, bilüribin düzeylerinde yükselmeler, sersemlik, başağrısı, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

Parenteral formları UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

A-72
İlaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gerekir.Bu antibiyotikler için nfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir.

Prospektüs

TRIFLUCAN® ŞURUP 5 mg/ml
FORMÜLÜ
TRIFLUCAN şurubun beher ölçeği (10 ml) 50 mg flukonazol, tatlandırıcı olarak sukroz
ve kiraz aroması ayrıca sitrik asit monohidrat ve sodyum sitrat içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özelikleri
Flukonazol, yeni triazol sınıfı antifungal ajanların bir üyesi olup, fungal sterol sentezinin
güçlü ve spesifik bir inhibitörüdür.
Flukonazol, fungal sitokrom P-450'ye bağımlı enzimler için çok spesifiktir. Günde 50
mg olarak 28 güne kadar kullanılan flukonazolun erkeklerde plazma testosteron
konsantrasyonlarını veya çocuk doğurma yaşındaki kadınlarda steroid
konsantrasyonlarını etkilemediği gösterilmiştir. Günde 200-400 mg flukonazolun,
sağlıklı erkek gönüllülerde endojen steroid seviyelerinde veya ACTH ile uyarılmış
cevapta, klinik anlamlı etkisi yoktur.
Candida albicans’dan başka, genelde kalıtsal olarak flukonazole duyarlı olmayan diğer
Candida türleri (örneğin Candida krusei) ile meydana gelen süperenfeksiyon vakaları
bildirilmiştir. Bu vakalar alternatif antifungal tedavi gerektirebilir.
Farmakokinetik Özellikleri
Flukonazolun oral veya intravenöz uygulamayı takiben farmakokinetik özellikleri
birbirine benzer. Flukonazol, oral uygulamayı müteakip iyi absorbe olur ve plazma
seviyeleri (ve sistemik biyoyararlılık) intravenöz uygulamayı takiben erişilen seviyelerin
%90'ından yüksektir. Oral absorbsiyon beraberce gıda alınması ile etkilenmez. Açlık
halinde doruk plazma seviyeleri, dozu müteakip 0.5-1.5 saat sonra oluşur ve plazma
eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 30 saattir. Plazma konsantrasyonları doza orantılıdır.
Günde bir defalık dozların tekrarlanan uygulamasıyla % 90 istikrarlı durum (steady
state) seviyelerine 4-5. günlerde erişilir. İlk gün, mutad günlük dozun iki misli olarak
verilen yükleme dozu, ikinci günde plazma düzeylerinin yaklaşık %90 istikrarlı durum
seviyelerine erişmesini sağlar. Görünür dağılım hacmi toplam vücud sıvısına çok
yaklaşır. Plazma proteinine bağlanma düşüktür ( % 11 - 12).
Flukonazol, incelenen bütün vücut sıvılarına iyi bir penetrasyon gösterir. Tükürük ve
balgamdaki flukonazol seviyeleri, plazma seviyeleri ile benzerlik gösterir. Fungal
menenjitli hastalarda BOS (beyin omurilik sıvısı)'daki flukonazol seviyeleri, buna
tekabül eden plazma seviyelerinin takriben %80'idir.
Başlıca atılım yolu böbrek olup, uygulanan dozun takriben % 80'i idrarda değişmemiş
ilaç halinde bulunur. Flukonazol klerensi, kreatinin klirensi ile orantılıdır. Sirküle eden
metabolitlere ait bir kanıt saptanmamıştır.
Uzun plazma eliminasyon yarı ömrü, tek bir dozla vajinal kandidiyazis tedavisinin ve
endike olduğu diğer bütün fungal enfeksiyonların günde tek doz ve haftada tek dozlarla
tedavilerinin esasını teşkil eder.
Çocuklarda Farmakokinetik :
Çocuklarda aşağıdaki farmakokinetik veriler bildirilmiştir;
Çalışılan Yaş Doz Yarı ömür EAA (mcg.saat/ml)
Grubu (mg/kg) (saat)
11 gün – 11 Tek doz-IV 23 110.1
ay 3mg/kg
9 ay- 13 yaş Tek doz- 25.0 94.7
Oral 2mg/kg
9 ay- 13 yaş Tek doz – 19.5 362.5
Oral 8mg/kg
5 yaş – 15 Çok doz- 17.4* 1.3
yaş Oral 2mg/kg
5 yaş – 15 Çok doz - 15.2* 1.9
yaş Oral 4mg/kg
5 yaş – 15 Çok doz - 17.6* 1.7
yaş Oral 8mg/kg
5 yaş – 15 Çok doz -IV 15.5 41.6
yaş 3mg/kg
* Son güne ait değerleri göstermektedir.
Premature yeni doğanlarda (gestasyon yaşı yaklaşık 28 hafta) intravenöz flukonazol, 6
mg/kg dozda, premature yenidoğanlar yoğun bakım ünitesindeyken, her üç günde bir,
maksimum beş gün süreyle verilmiştir. Ortalama yarı ömür 1.gün 74 saat (44-185
aralığında) olup, zamanla azalarak 7.günde ortalama 53 saate ( 30-131 aralığında) ve
13.günde 47 saate ( 27-68 aralığında) düşmüştür.
Eğri altındaki alan 1.gün 271 mcg.saat/ml olup ( 173-385 aralığında), 7.günde artarak
ortalama 490 mcg.saat/ml olmuştur ( 292-734 aralığında) ve 13.günde azalarak
ortalama 360 mcg.saat/ml ( 167 – 566 aralığında) olmuştur.
Dağılma hacmi 1.gün 1183 ml/kg ( 1070 – 1470 aralığında) olup, zamanla artarak
7.gün ortalama 1184 ml/kg (510 – 2130 aralığında) ve 13.günde 1328 ml/kg(1040-1680
aralığında) olmuştur.
ENDİKASYONLARI
Kültür ve diğer laboratuar çalışmalarının sonuçları bilinmeden önce tedavi
başlatılabilir. Fakat bu sonuçlar mevcut olduğunda, tedavi gerektiği şekilde
düzenlenmelidir.
TRIFLUCAN, aşağıdaki durumların tedavisinde endikedir :
Mukozal kandidiyazis. Bunların arasında orofarenjeal, ösofajeal, yayılıcı olmayan (non-
invaziv) bronkopulmoner enfeksiyonlar, kandidüria, mukokütan ve kronik oral atrofik
kandidiyazis (proteze bağlı ağız yarası) vardır. Normal veya bağışıklık fonksiyonları
bozulmuş hastalar tedavi edilebilir. AIDS’li hastalardaki orofarenjeal kandidiyazis’in
yinelenmesinin önlenmesinde kullanılabilir.
KONTRENDİKASYONLARI
TRIFLUCAN, bu ilaca veya buna benzer azol bileşiklerine hassas olduğu bilinen
hastalarda kullanılmamalıdır. Multipl doz etkileşim çalışmaları sonuçlarına göre günde
400 mg veya daha yüksek miktarlarda multipl doz flukonazol alan hastalarda flukonazol
ile beraber kullanılan terfenadin kontrendikedir. Flukonazol alan hastalarda,
beraberinde sisaprid kullanımı kontrendikedir (Bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer
Etkileşimler).
UYARILAR/ÖNLEMLER
Flukonazol alan özellikle ağır tıbbi sorunları olan hastalarda nadir olarak, ölüm
dahil, ciddi hepatik toksisite durumları gözlenmiştir. Flukonazole bağlı
hepatotokksisite durumlarında; hastanın yaşı ya da cinsiyetiyle, tedavinin süresiyle
ve toplam günlük dozla açık bir ilişki gözlenmemiştir. Flukonazol hepatotoksisitesi,
genellikle tedavinin kesilmesiyle reversibl olmuştur. Flukonazol tedavisi boyunca
anormal karaciğer fonksiyon testleri saptanan hastalar, daha ciddi hepatik hasar
gelişme riskine karşın takip edilmelidir. Flukonazole bağlı olabilecek karaciğer
hastalığı ile uyumlu klinik bulgu ya da semptomlar gelişirse flukonazol kesilmelidir.
Flukonazol ile tedavi sırasında hastalarda nadiren toksik epidermal nekroliz ve
Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları gelişmiştir.
AIDS’li hastalarda pek çok ilaca karşı şiddetli deri reaksiyonları gösterme eğilimi
daha yüksektir. Yüzeysel fungal enfeksiyon için tedavi edilen bir hastada
flukonazole bağlı olabileceği düşünülen bir deri döküntüsü görülürse, bu ajanla
tedavi kesilmelidir. İnvaziv/sistemik fungal enfeksiyonu olan hastalarda deri
döküntüsü oluşursa, bunlar yakından takip edilmeli ve büllöz lezyonlar veya
eritema multiforme gelişecek olursa flukonazol kesilmelidir.
Günde 400 mg’dan az flukonazol dozları ile beraber terfenadin kullanılan hastalar
dikkatlice izlenmelidir (Bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler).
Ender vakalarda, diğer azollerde görüldüğü gibi anaflaksi bildirilmiştir.
Hamilelikte Kullanım
Hamilelerde yapılmış yeterli miktarda kontrollü çalışma mevcut değildir.
Koksidioidomikozis tedavisi sebebiyle 3 ay süresince veya daha uzun süre yüksek
dozda (400-800 mg/gün) flukonazol kullanan annelerin çocuklarında multipl kongenital
anormallikler rapor edilmiştir. Bu etkiler ile flukonazol arasındaki ilişki belirsizdir.
Şiddetli veya potansiyel olarak hayatı tehdit edici, ve beklenen faydanın fötüse
muhtemel riskden daha ağır bastığı fungal enfeksiyonlar dışında hamilelikte
kullanımdan kaçınmalıdır.
Emzirme döneminde kullanım
Flukonazol anne sütünde, plazmaya benzer konsantrasyonlarda bulunur. Dolayısıyla
emziren annelerde kullanımı tavsiye edilmemektedir.
Vasıta sürme/ Makina kullanma
Mevcut deneyimlere göre, flukonazol kullanımının hastanın vasıta sürme veya makina
kullanma kabiliyetini bozması olası görülmemektedir.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Flukonazol, genellikle iyi tolere edilir. Flukonazol ile en sık görülen yan etkiler
gastrointestinal yola ait semptomlardır. Bunlar arasında bulantı, kusma, karın
ağrısı, diyare, gaz ve dispepsi vardır. Gastrointestinal semptomlardan sonra en sık
gözlenen yan etki deri döküntüsüdür. Flukonazole bağlı başağrısı ve sersemlik
görülmüştür. Bazı hastalarda, özellikle AIDS ve kanser gibi ciddi primer hastalığı
olanlarda, gerek flukonazol gerekse mukayese ilaçları ile tedavi sırasında renal ve
hematolojik fonksiyon testlerinde değişmeler ve hepatik anormallikler (Bkz.
Uyarılar/ Önlemler) gözlenmiştir, fakat bunların klinik anlamı ve tedavi ile olan
ilişkisi açık değildir. Nadiren fatal vakalar dahil olmak üzere hepatik toksisite,
alkalin fosfataz, bilirubin, SGOT ve SGPT’de yükselme görülmüştür. Hepatik
bozukluk, hepatit, hepatoselüler nekroz, sarılık bildirilmiştir. Stevens-Johnson
sendromu ve toksik epidermal nekroliz dahil olmak üzere eksfoliatif deri hastalıkları
(Bkz. Uyarılar/Önlemler), nöbetler, nötropeni ve agranülositozu içeren lökopeni,
trombositopeni ve saç dökülmesi meydana gelmiştir.
Ender vakalarda, diğer azollerde görüldüğü gibi , anjioyödem, yüz ödemi ve kaşıntı
dahil olmak üzere anaflaksi rapor edilmiştir. Hiperkolesterolemi, hipertrigliseridemi
hipokalemi ve tat alma duyusunda anormallikler bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ
Antikoagulanlar : Pazarlama sonrası deneyimde, diğer azol antifungallerinde olduğu
gibi, flukonazol alan hastalarda varfarin ile birlikte kullanımda, protrombin zamanının
uzamasıyla ilişkili olarak kanama olayları (çürükler, epistaksis, gastrointestinal kanama,
hematüri ve melena) bildirilmiştir. Kumarin tipi antikoagulan alan hastalarda protrombin
zamanı dikkatlice takip edilmelidir.
Benzodiazepinler (Kısa etkili): Midazolamın oral uygulamasını takiben, flukonazol,
midazolamın konsantrasyonunda ve psikomotor etkilerinde belirgin bir artışa yol
açmıştır. Midazolam üzerine olan bu etki, flukonazolun oral uygulanmasını takiben,
intravenöz uygulanan flukonazole kıyasla daha belirgin olarak görünmektedir.
Flukonazol ile tedavi edilen hastalarda, beraberinde benzodiazepin tedavisi gerekliyse,
benzodiazepin dozunun azaltılması düşünülmeli ve hastalar uygun şekilde izlenmelidir.
Sulfonilüreler : Flukonazolun sağlıklı gönüllülerde, beraberce kullanılan sülfonilürelerin
(klorpropamid, glibenklamid, glipizid, tolbutamid) serum yarı ömürlerini uzattığı
gösterilmiştir. Flukonazol ve oral sülfonilüreler diabetik hastalarda beraberce
kullanılabilir, fakat bir hipoglisemik epizod ihtimali daima akılda tutulmalıdır.
Hidroklorotiazid : Kinetik bir etkileşim çalışmasında, flukonazol alan sağlıklı
gönüllülerde beraberce tekrarlayan dozlarda hidroklorotiazid verilmesi, flukonazol
plazma seviyelerini %40 civarında artırmıştır. Bu sınırlardaki bir etki, birlikte diüretik
kullanan hastalarda flukonazol doz rejiminde bir değişiklik gerektirmez ise de,
uygulayıcı hekim tarafından akılda bulundurulmalıdır.
Fenitoin : Flukonazol ve fenitoinin birlikte kullanılması fenitoin seviyelerini klinik olarak
anlamlı derecede yükseltir. Eğer bu iki ilacın birlikte kullanımı gerekiyorsa, fenitoin
düzeyleri takip edilmeli ve terapötik seviyeleri idame ettirecek şekilde fenitoin dozu
ayarlanmalıdır.
Oral Kontraseptifler : Günde 200 mg flukonazol ile etinil östradiol ve levonorgestrel eğri
altında kalan alanı artarken, 50 mg flukonazol çalışmasında her iki hormon seviyesinde
belirgin değişme olmamıştır. Bu dozlarda, tekrarlayan dozlar halinde flukonazol
kullanımı, kombine oral kontraseptiflerin etkinliği üzerine bir etkisi olma ihtimali yoktur.
Rifampisin : Flukonazol ile birlikte tatbik edilen rifampisin, flukonazolun eğri altında
kalan alanında (EAA) %25 ve yarı-ömründe %20 azalmaya yol açmıştır. Birlikte
rifampisin verilen hastalarda flukonazol dozunda bir yükseltme düşünülmelidir.
Siklosporin : Böbrek nakli hastalarıyla yapılan kinetik çalışmada, 200 mg/gün
flukonazolun siklosporin seviyelerini yavaşca artırdığı tespit edilmiştir. Bununla beraber,
bir diğer tekrarlayan doz çalışmasında kemik iliği nakledilmiş hastalarda 100 mg/gün
flukonazol siklosporin seviyelerini etkilememiştir. Flukonazol kullanan hastalarda,
siklosporin plazma seviyelerinin kontrolu tavsiye edilmektedir.
Teofilin : Plasebo kontrollü etkileşim çalışmasında, 14 gün 200 mg flukonazol kullanımı
teofilinin ortalama plazma klirensi hızında, %18 azalma meydana getirmiştir. Yüksek
doz teofilin kullanan veya artmış teofilin toksisite riskinde olan hastalarda flukonazol
kullanımı sırasında, teofilin toksisitesi belirtileri izlenmelidir ve toksisite belirtileri
gelişirse tedavi gerektiği gibi değiştirilmelidir.
Terfenadin: Terfenadin ile birlikte azol grubu antifungal ilaçları alan hastalarda QTc
aralığının uzamasına sekonder olarak ciddi kardiyak disritmilerin ortaya çıkması
nedeniyle etkileşme çalışmaları yapılmıştır. Terfenadin ile beraber 400 mg veya
daha fazla dozlarda flukonazol kullanımı kontrendikedir (Bkz. Kontrendikasyonlar).
Günde 400 mg’dan az flukonazol dozları ile beraber terfenadin kullanılan hastalar
ise dikkatlice izlenmelidir.
Sisaprid: Flukonazol ile beraber sisaprid uygulanan hastalarda torsade de pointes’i
de içeren kardiyak olaylar bildirilmiştir. Flukonazol alan hastalarda, beraberinde
sisaprid kullanımı kontrendikedir.
Rifabutin: Flukonazol, rifabutin ile beraber uygulanıldığında, rifabutinin serum
konsantrasyonlarında artışa sebep olan bir etkileşim oluştuğu bildirilmiştir.
Flukonazol ve rifabutinin beraber uygulandığı hastalarda uveit rapor edilmiştir.
Flukonazol ve rifabutini beraber kullanan hastalar dikkatlice izlenmelidir.
Takrolimus: Flukonazol ve takrolimus beraber uygulanıldığında, takrolimusun
serum konsantrasyonlarında artışa sebep olan bir etkileşim oluştuğu bildirilmiştir.
Flukonazol ve takrolimusun beraber uygulandığı hastalarda nefrotoksisite
bildirilmiştir. Flukonazol ve takrolimusu beraber kullanan hastalar dikkatlice
izlenmelidir.
Zidovudin : Flukonazol ile birlikte kullanımda zidovudinin eğri altı alanı(EAA)
değerleri anlamlı olarak artmıştır (% 74). Bu kombinasyonu alan hastalar
zidovudine bağlı advers reaksiyonların oluşma riskine karşı takip edilmelidir.
Astemizol veya sitokrom P-450 sistemi tarafından metabolize edilen diğer ilaçları alan
hastaların aynı zamanda flukonazol kullanması; bu ilaçların serum seviyelerinde
yükselmeye neden olabilir. Kesin bilginin olmayışı nedeniyle, flukonazol ve bu ajanların
birlikte kullanılması durumunda dikkatli olunmalı ve hastalar dikkatle takip edilmelidirler.
Etkileşim çalışmaları, aynı zamanda verilen gıdaların simetidinin, antiasitlerin veya
kemik iliği naklini müteakip yapılan tüm vücut ışınlamasının, flukonazolun emilmesinde
klinikçe anlamlı bir azalmaya sebep olmadığını göstermiştir.
Diğer ilaçlarla ilaç ilaç etkileşim çalışmalarının yapılmadığından, hekimler olası
etkileşimler konusunda dikkatli olmalıdır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Flukonazolun günlük dozu fungal enfeksiyonun cinsi ve ciddiyetine bağlı olmalıdır.
Tekrarlayan dozlarla tedavi gerektiren enfeksiyon tiplerinde, tedavi klinik parametreler
veya laboratuar testleri aktif fungal enfeksiyonun geçtiğini belirtene kadar devam
etmelidir. Yetersiz bir tedavi süresi aktif enfeksiyonun nüksetmesine neden olur. Nüksü
önlemek için; AIDS'li ve kriptokoksik menenjit veya nükseden orofarenjeal
kandidiyazisli hastalarda sıklıkla idame tedavi gerekir.
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlar
uygulanabilir:
Yetişkinler:
Orofarenjeal kandidiyazis için mutad doz 7-14 gün süreyle günde bir defa 50 -100
mg’dır. Bağışıklık fonksiyonu ciddi olarak bozulmuş hastalarda gerekirse tedavi daha
uzun süre devam ettirilir. Protez kullanımına bağlı atrofik oral kandidiyazis için mutad
flukonazol dozu, proteze uygulanan lokal antiseptik önlemlerle birlikte 14 gün süreyle
günde bir defa 50 mg'dır.
Mukozanın diğer kandidal enfeksiyonlarında (vajinal kandidiyazis hariç, aşağıya
bakınız) mesela ösofajitis, yayılıcı olmayan (non-invaziv) bronkopulmoner
enfeksiyonlar, kandidüria, mukokütan kandidiyazis vs., mutad etkili doz 14 - 30 gün
süreyle verilen günde 50-100 mg'dır.
AIDS’li hastalarda orofarenjeal kandidiyazis’in yinelenmesini önlemek için, hastaya
primer tedaviyi uyguladıktan sonra, flukonazol haftada tek doz 150 mg olarak verilebilir.
Çocuklar:
Erişkinlerdeki benzer enfeksiyonlarda olduğu gibi tedavi süresi klinik ve mikolojik
cevaba bağlıdır. Çocuklarda ,günlük maksimum erişkin dozu aşılmamalıdır. Flukonazol
günde tek doz olarak verilir.
Mukozal kandidiyaziste önerilen flukonazol dozu 3 mg/kg/gün'dür. Kararlı hal
düzeylerine (steady state) daha çabuk ulaşmak için ilk gün 6 mg/kg'lık yükleme dozu
kullanılabilir.
Renal fonksiyonları bozuk çocuklarda kullanım için (Bkz. Renal Bozukluğu Olan
Hastalar ).
Dört Haftalık ve Daha Küçük Çocuklarda Kullanım :
Yeni doğanlarda flukonazolun itrahı yavaştır. Yaşamın ilk iki haftasında, büyük
çocuklardaki mg/kg dozu uygundur ancak 72 saatte bir verilmelidir. 3 ve 4 haftalık
çocuklarda ise aynı doz 48 saatte bir verilmelidir.
Yaşlılarda Kullanım:
Renal bozukluk belirtilerinin olmadığı hallerde, normal doz tavsiyesi benimsenmelidir.
Renal bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi < 50 ml/dak) dozaj aşağıda tarif
edildiği gibi ayarlanmalıdır.
Renal Bozukluğu Olan Hastalar :
Flukonazol, çok büyük oranda idrarla değişmemiş ilaç şeklinde itrah edilir. Tek bir
doz gerektiren tedavide doz ayarlaması gerekmemektedir. Multipl flukonazol
dozları alacak olan, çocuklar da dahil olmak üzere renal fonksiyonu bozulmuş
hastalarda, 50 mg ila 400 mg’lık bir başlangıç yükleme dozu verilmelidir. Yükleme
dozundan sonra, günlük doz (endikasyona uygun olarak) aşağıdaki tabloya göre
düzenlenmelidir:
Kreatinin Klerensi (ml/dak) Önerilen Doz Yüzdesi
> 50 % 100
≤ 50 (diyalize tabi değil) % 50
Muntazam dialize tabi hastalar Her dializ seansından sonra % 100
Uygulama
Flukonazol hem oral hem de, dakikada 10 ml aşmayacak hızda, intravenöz verilir.
Verilme yolu hastanın klinik durumuna bağlıdır. İntravenöz yoldan oral yola geçerken
veya bunun aksini yaparken günlük dozu değiştirmeye gerek yoktur.
DOZ AŞIMI
Flukonazol ile ilgili doz aşımı vakaları bildirilmiştir ve bir vakada 42 yaşında HIV ile
enfekte bir hastanın 8200 mg flukonazol aldığı söylendikten sonra, kişide
halüsinasyonlar gelişmiş ve paranoid davranış göstermiştir. Hasta hastaneye
kaldırılmış ve durumu 48 saat içinde eski haline dönmüştür.
Aşırı doz durumlarında semptomatik tedavi (destekleyici önlemler ve gerektiğinde mide
lavajı ile birlikte) yeterli olabilir.
Flukonazol, büyük oranda idrarla atılır; zorlu volüm diürezi, muhtemelen eliminasyon
hızını artıracaktır. Üç saatlik bir hemodiyaliz seansı plazma seviyelerini takriben % 50
azaltır.
SAKLAMA KOŞULLARI
30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
TRIFLUCAN şurup 5 mg/ml flukonazol içeren 70 ml'lik şişelerde sunulmuştur.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ:
TRIFLUCAN İntravenöz infüzyon 2 mg\ml flukonazol içeren 50 ml’lik şişede ve
TRIFLUCAN 100 mg Kapsül, 100 mg flukonazol içeren 7 kapsüllük blister ambalajda
bulunur.
- Reçete ile satılır.
- HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.
-ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA
SAKLAYINIZ.
Ruhsat no: 30.01.1990-152/1
Ruhsat sahibi: Pfizer İlaçları Ltd.Şti.,34347 Ortaköy-İstanbul
Üretim yeri: PharmaVision San. ve Tic.A.Ş. 34010 Topkapı-İstanbul
(Prospektüs Onay Tarihi: 13/06/2001)

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (flukonazol etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.