T ile başlayan ilaçlar » Biofarma » TIOPRAM 10 MG 28 FİLM TABLET

TIOPRAM 10 MG 28 FİLM TABLET

 • İlaç Firması :
  BIOFARMA
 • Barkod :
  8699578094218
 • Fiyatı :
  20.61TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  N06AB10
 • Etkin madde :
  essitalopram
 • KT :
  Hastalar için kullanma talimatı
 • KUB :
  Hekimler için kısa ürün bilgisi

 • ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
  N06 PSİKOANALEPTİKLER
  N06A ANTİDEPRESANLAR
  N06AB Selektif serotonin reuptake inhibitörleri
  N06AB10 essitalopram

essitalopram etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Seçici serotonin (5-HT) geri-alım inhibitörü (SSRI) antidepresif.
Yetişkinde 10-20mg/gün.

Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; non-selektif geri dönüşümsüz mono-amin oksidaz inhibitörleriyle (MAOI) birlikte kullanımı ve aşırı duyarlılık.

Etkileşim; MAOI'leri, selejilin, serotonerjik ilaçlar, lityum, hypericum perforatum, oral antikoagülanlar, alkol, hemostazisi etkileyen ilaçlar (NSAID, Aspirin, Varfarin, vb.).

Yan etkiler; bulantı, iştahsızlık, libido azalması, insomni, somnolans, baş dönmesi, sinüzit, diyare, konstipasyon, terleme, yorgunluk...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

T OPRAM 10 mg F LM TABLET
FORMÜLÜ : Her film tablet;
10 mg Essitalopram’a eşdeğer Essitalopram oksalat içerir.
Boyar madde olarak; Titanyum dioksit kullanılmıştır.
FARMAKOLOJ K ÖZELL KLER :
Farmakodinamik Özellikleri :
Essitalopram bir selektif serotonin geri alım inhibitörü olup (SSR ) rasemik sitalopramın S-
enantiomeridir. Essitalopram, serotonin (5-HT) için yüksek derecede selektiftir, noradrenalin
ve dopamin geri alımını pek az etkiler. Nöronlarda 5-HT geri alımını ve aksiyon
potansiyellerin sayısını inhibe etmede Essitalopram R-enantiomerine göre 100 kat daha
etkilidir. Essitalopram’ın serotonerjik (5.HT1-7), alfa- ve beta-adrenerjik, dopamin (D1-5),
histamin (H1-3), muskarinik (M1-5) ve benzodiazepin reseptörlerine karşı afinitesi yoktur ya da
çok azdır. Aynı şekilde iyon kanallarına (Na+, K+, Cl- ve Ca++ kanalları) karşı da afinitesi
azdır. Diğer psikotrop ilaçlarla görülen antikolinerjik, sedatif ve kardiyovasküler yan etkilerin
Essitalopram ile görülmesi beklenmez.
Farmakokinetik Özellikleri :
Absorpsiyon : 20 mg’lık tek oral dozdan sonra maksimum plazma konsantrasyonlarının
oluşması için geçen süre (Tmax) 5 ± 1.5 saatte oluşur. Essitalopram’ın farmakokinetiği 10-30
mg/gün doz aralığında doğrusal ve dozla orantılıdır. Günde tek doz verildiğinde kararlı durum
konsantrasyonları 1 haftada oluşur ve bunlar tek dozla bulunanların 2.2 - 2.5 katıdır.
Absorpsiyon besinlerden etkilenmez.
Dağılım : Sitalopramın intravenöz bir doza göre biyoyararlanımı % 80 ve dağılım hacmi 12
L/kg’dır. Essitalopram için ise veri bulunmamaktadır. Essitalopram’ın plazma proteinlerine
bağlanma oranı yaklaşık % 56’dır.
Metabolizma : Essitalopram başlıca karaciğerde S-demetilsitalopram (S-DCT) ve
S-didemetilsitaloprama (S-DDCT) metabolize olur. CYP3A4 ve CYP2C19 Essitalopram’ın
N-demetilasyonunu yapan başlıca izozimlerdir. Plazmada S-DCT konsantrasyonu
Essitalopram’ın üçte biri kadardır, S-DDCT ise hemen hemen gösterilemez. Serotonin geri
alımını inhibe etmede Essitalopram S-DCT’ye göre 7 kat, S-DDCT’ye göre 27 kat daha
güçlüdür.
Bundan ötürü metabolitlerin Essitalopram’ın antidepresan etkisine önemli katkıları yoktur.
Atılım : Verilen bir oral dozun % 8’i Essitalopram, % 10’u S-DCT olarak idrarla çıkar.
Essitalopram’ın oral klirensi 600 ml/dk olup bunun yaklaşık % 7’si renal klirenstir.
Essitalopram’ın ortalama terminal yarı ömrü 27-32 saattir.
Özel Hasta Grupları :
Yaş : Essitalopram’ın farmakokinetiği 65 yaşın üstündeki kimselerde tek ve çoğul dozlarda
incelenmiş ve gençlerdeki ile karşılaştırılmıştır. Yaşlılarda eğrinin altındaki alan (EAA) ve
yarı ömür yaklaşık % 50 artar, maksimum plazma konsantrasyonu (Cmax) ise değişmez.
Yaşlılarda tedaviye 10 mg ile başlanmalıdır.
Cinsiyet : Essitalopram’ın farmakokinetiği erkek ve kadınlarda değişmez. EAA, Cmax ve
yarı ömür aynı bulunmuştur. Cinsiyete göre doz ayarlaması gereksizdir.
Karaciğer fonksiyonunun azalması : Karaciğer fonksiyonu azalmış hastalarda
Essitalopram’ın oral klirensi % 37 azalır, yarı ömrü ikiye katlanır. Karaciğer hastalarının çoğu
için önerilen doz 10 mg’dır.
Böbrek fonksiyonunun azalması : Hafif veya orta derecede böbrek fonksiyonu azalmasında
Essitalopram’ın oral klirensi % 17 azalır. Bu hastalarda doz ayarlaması gerekmez. lerlemiş
böbrek yetmezliğinde (kreatinin klirensi < 20 ml/dk) Essitalopram’ın kinetiği
incelenmemiştir. Bu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
END KASYONLARI :
- Majör depresif durumlar
- Agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu
- Sosyal anksiyete bozukluğu
- Yaygın anksiyete bozukluğu
- Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tedavilerinde kullanılır.
KONTREND KASYONLARI :
Monoamin oksidaz inhibitörü (MAO ) alan hastalarda T OPRAM kullanılması
kontrendikedir. T OPRAM, Essitalopram veya tabletteki maddelerden herhangi birine karşı
aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.
UYARILAR / ÖNLEMLER :
UYARILAR
Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının, intihar
düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin
başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde
hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış
değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi
edicilerce yakinen izlenmesi gereklidir.
Tiopram, yetişkinlerde ve yaşlı hastalarda, majör depresyon, panik bozukluk, yaygın
anksiyete bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde endikedir.
Tiopram’ın pediyatrik hastalarda kullanım endikasyonu yoktur.
Yaşlı hastalar:
Essitalopram’ın geriyatrik hastalarda güvence ve etkinliği araştırılmamıştır. Yaşlılarda
Essitalopram’ın yarı ömrü % 50 uzar, Cmax değişmez. Başlangıç dozu günde 10 mg
olmalıdır. Rasemik sitalopram ile tedavi edilen genç ve yaşlı hastalarda güvence ve etkinlik
yönünden bir ayrıcalık görülmemiştir.
Çocuklar:
Essitalopram’ın pediyatrik hastalarda güvence ve etkinliği araştırılmamıştır.
Çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde de antidepresan ilaçların kullanımı gerektiğinde
özellikle ilk 5 ay ve doz değiştirme durumlarında daha fazla olmak üzere, hastaların intihar
düşünce ve davranışlarında artış olasılığı yönünden uyarılması ve yakın takibi gereklidir.
Diğer SSR ’ler ve antidepresanlarda olduğu gibi Essitalopram; gerek yetişkin gerekse
çocuklardaki kullanımı sırasında özellikle tedavinin ilk haftalarında ajitasyon şeklinde zarar
verici davranışlara neden olabilir.
Serotonin geri alım inhibitörleri (SSR ) ile monoamin oksidaz inhibitörlerini (MAO ) birlikte
alanlarda bazen fatal olarak sonlanabilen ciddi reaksiyonlar bildirilmiştir.
Bunlar hipertermi, rijidite, miyoklonus, otonom sinir sistemi ve yaşam belirtilerinde
instabilite, ajitasyon, delirium ve koma gibi, bazı vakalar ise nöroleptik malignant sendroma
benzer semptomlar gösterir.
T OPRAM MAO ’ler ile birlikte kullanılmamalıdır. MAO alıp da bırakmış hastalarda
T OPRAM’a başlamak için 14 gün geçmelidir. T OPRAM alıp da bırakmış olanlarda MAO
tedavisine başlamak için 14 gün beklenmelidir.
Essitalopram’ın ve diğer antidepresanların ani olarak kesilmeleri durumunda “kesilme
sendromu” belirtileri ortaya çıkabilir. Bunun için Essitalopram tedavisi kesilecekse doz yavaş
yavaş azaltılarak ilaç kesilmelidir.
ÖNLEMLER
Genel
Hiponatremi : Essitalopram ile 1 düzensiz hiponatremi vakası bildirilmiştir. Sitalopram ve
diğer antidepresanlarla hiponatremi ve düzensiz antidiüretik hormon salgısı sendromu
(S ADH) vakaları bildirilmiştir.
Mani/hipomani aktivasyonu : Bu komplikasyon Essitalopram tedavisinde % 0.1 oranında
görülmüştür. Sitalopram ve diğer antidepresanlarla da bildirilmiştir. T OPRAM mani
geçirmiş hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Konvülsiyonlar : Her ne kadar şimdiye kadar Essitalopram ile tedavi edilen hastalarda
konvülsiyon görülmemişse de T OPRAM konvülsiyon geçirmiş hastalarda dikkatle
kullanılmalıdır.
ntihar : Depresyon hastalığında intihar olasılığı bulunmaktadır. Bu riski taşıyan hastalar
yakından izlenmeli ve reçeteye tedavi için yeterli olacak ilaçtan fazlası yazılmamalıdır.
Diğer hastalıklar : Sistemik hastalıklar, yeni geçirilmiş miyokard enfarktüsü, instabil kalp
hastalığı olanlarda Essitalopram kullanımı ile deneyim bulunmamaktadır. Böyle hastalar
pazarlama öncesi döneminde araştırma gruplarına alınmamıştır.
Karaciğer hastalıkları : Bu hastalarda Essitalopram klirensi azalmış ve plazma
konsantrasyonları yükselmiştir. Karaciğer fonksiyonu azalmış hastalarda önerilen T OPRAM
dozu 10 mg/gün’dür.
Böbrek hastalıkları : Essitalopram yoğun biçimde metabolize olur. Ancak pek azı idrarla
çıkar. Bununla beraber ilerlemiş böbrek yetmezliği olan hastalarda Essitalopram ile yeterli
deneyim edinilene kadar T OPRAM böyle hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım :
Gebelikte kullanım : Gebelik kategorisi C.
Essitalopram’ın hamile kadınlarda güvencesi ve etkinliği ile ilgili yeterli ve iyi kontrollü
araştırma bulunmamaktadır.
T OPRAM gebelikte ancak potansiyel faydaları fetus için potansiyel risklere üstünse
kullanılmalıdır.
Emzirme döneminde kullanım : Rasemik sitalopram anne sütüne geçer. Sitalopram alan
annelerin emzirdiği bebeklerde sedasyon, iştahsızlık ve ağırlık kaybı gösteren 2 vaka
bildirilmiştir. Sitalopramın kesilmesi ile bu belirtiler kaybolmuştur.
Emziren annelerde T OPRAM’ın veya emzirmenin kesilmesi konusundaki karar, ilacın
faydaları ve potansiyel riskleri tartılarak verilmelidir.
Selektif Serotonin Geri Alım nhibitörü (SSRI) grubu ilaçların hamilelik süresince alımında,
yeni doğanda potansiyel dirençli pulmoner hipertansiyon riski bulunmaktadır.
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi :
Normal gönüllülerde günde 40 mg sitalopram entelektüel fonksiyonları ve psikomotor
performansı etkilememiştir. Ancak psikoaktif ilaçlar düşünce ve motor aktiviteyi
etkileyebileceğinden otomobil ve tehlikeli makine kullanan hastalar bu yönde uyarılmalıdır.
YAN ETK LER / ADVERS ETK LER :
Tedavinin bırakılması : Essitalopram ile yapılan bir araştırmada hastadan advers etki
nedeniyle tedaviyi bırakma oranı % 6 olarak bulunmuştur. (Plasebo % 2). Sabit doz
araştırmalarında 10 mg alanlarda tedaviyi bırakma oranı % 4 olduğu halde 20 mg alanlarda bu
% 10’dur (plasebo alanlarda % 4 ve % 3). Tedaviyi bırakma nedeni bulantı (% 2) ve
ejakülasyon bozukluğu (% 2)’dur.
Aşağıda depresyon nedeniyle Essitalopram ile tedavi gören hastalarda en az % 2 sıklıkta
görülen ve sıklığı plasebo grubuna göre daha fazla olan yan etkiler gösterilmiştir.
Otonom sinir sistemi : Ağız kuruluğu (% 6), terleme artışı (% 5)
Santral ve periferik sinir sistemi : Baş dönmesi (% 5)
Gastrointestinal bozukluklar : Bulantı (% 15), diyare (% 8), konstipasyon (% 3), hazımsızlık
(% 3), karın ağrısı (% 2).
Genel : Grip benzeri semptomlar (% 5), yorgunluk (% 5)
Psikiyatrik semptomlar : nsomni (% 9), uyuklama (% 6), iştahsızlık (% 3), libido azalması
(% 3).
Solunum sistemi : Rinit (% 5), sinüzit (% 3)
Urogenital sistem : Ejakülasyon bozukluğu (% 9), impotans (% 3), anorgazmi (% 2).
Bütün SSR ’lerle priapism bildirilmiştir. Essitalopram tedavisi sırasında yaşam belirtilerinde
(nabız, kan basıncı, vücut ısısı), vücut ağırlığında ve laboratuvar değerlerinde değişme
görülmemiştir.
EKG değişmeleri : Ne Essitalopram ne de rasemik sitalopram ile klinikte önemli EKG
değişmeleri görülmemiştir.
Yapılan analizlerde atım sayısında azalma; [2.2 vuruş/dakika (Essitalopram), 2.7 (sitalopram),
0.3 (plasebo)] ; QTC interval uzaması; [3.9 msec (Essitalopram), 3.7 msec (sitalopram), 0.5
msec (plasebo)] olarak bulunmamıştır.
BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
LAÇ ETK LEŞ MLER :
MSS laçları : Essitalopram merkezi sinir sistemine etki eden diğer ilaçlarla birlikte dikkatle
kullanılmalıdır.
Alkol : Her ne kadar rasemik sitalopram alkolün psikomotor etkilerini kuvvetlendirmezse de
Essitalopram alan hastaların alkol kullanması önerilmez.
Monoamin Oksidaz nhibitörleri : Bkz. Kontrendikasyonlar ve Uyarılar.
Simetidin : Günde 40 mg rasemik sitalopram ve 400 mg simetidin alan hastalarda
sitalopramın EAA’sı % 43, Cmax’ı % 39 artmıştır. Bu bulguların klinik önemi
bilinmemektedir.
Digoksin : Rasemik sitalopram ile digoksinin birlikte alınması ikisinin de farmakokinetiğini
etkilememiştir.
Lityum : Rasemik sitalopram ile lityumun birlikte kullanılması her ikisinin de
farmakokinetiğini etkilemez.
Ancak lityumun Essitalopram’ın serotonerjik etkisini arttırabileceği dikkate alınarak iki ilaç
bir arada kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.
Sumatriptan : Bu ilaç ile birlikte kullanıldığında nadir olarak kuvvetsizlik, hiperrefleksi ve
inkoordinasyon bildirilmiştir. Essitalopram ile sumatriptanın birlikte kullanılması gerekiyorsa
hasta yakından izlenmelidir.
Selektif Serotonin Geri Alım nhibitörü (SSRI) grubu ilaçların, migren baş ağrısı olanlarda, 5-
Hidroksitriptamin reseptör agonisti ile birlikte kullanımı serotonerjik sendroma neden olabilir.
Teofilin : Rasemik sitalopram ile teofilinin birlikte kullanılması teofilinin farmakokinetiğini
etkilemez. Teofilinin sitalopram kinetiği üzerindeki etkisi ise araştırılmamıştır.
Varfarin : Sitalopram varfarin kinetiğini değiştirmez. Protrombin zamanı % 5 uzar. Bunun
klinik önemi bilinmemektedir.
Karbamazepin : Birlikte kullanıldığında rasemik sitalopram karbamazepin kinetiğini
etkilemez. Her ne kadar sitalopramın en düşük plazma konsantrasyonları değişmemişse de
karbamazepinin enzim indüksiyonu yaparak Essitalopram klirensini arttırabileceği göz
önünde tutulmalıdır.
Triazolam : Rasemik sitalopramla triazolamın birlikte kullanılması iki ilacın da
farmakokinetiğini etkilemez.
Ketokonazol : Rasemik sitalopram ile ketokonazol birlikte kullanıldığında ketokonazolun
Cmax’ı % 21, EAA’sı % 10 azalmış, sitalopramın farmakokinetiği ise değişmemiştir.
Ritonavir : Sitalopram ile birlikte tek doz olarak verildiğinde her iki ilacın da
farmakokinetiği değişmemiştir. Her ne kadar ritonavir Essitalopram’ı metabolize eden
CYP3A4 ve 2C19 enzimlerinin inhibitörü ise de Essitalopram çok sayıda enzim sistemleri
tarafından metabolize olduğundan iki enzimin inhibisyonu farmakokinetiğini etkilememiştir.
Essitalopram CYP2D6 enzimi tarafından metabolize olan ilaçlarla birlikte dikkatle
kullanılmalıdır. Essitalopram birlikte verildiği desipraminin Cmax’ında % 40, EAA’sında
% 100 artışa neden olmuştur.
Metoprolol : Essitalopram birlikte verilen metoprololun Cmax’ında % 50, EAA’sında % 82
artışa neden olur. Metoprololün plazma düzeylerinin artması ilacın kardiyoselektivitesini
azaltır. Kan basıncı ve kalp atım sayısı üzerindeki etkisi değişmez.
St. John’s wort, Valerian gibi bitkisel ürünlerle birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.
KULLANIM ŞEKL VE DOZU :
T OPRAM günde tek doz olarak, besinlerle birlikte veya öğün aralarında kullanılabilir.
20 mg’ın üzerindeki günlük dozlara ilişkin dozlarda güvenirlik kanıtlanmamıştır.
Majör depresif durumlar
Günde bir kez 10 mg olarak alınır. Bireysel hasta cevabına göre doz günde maksimum 20
mg’a çıkarılabilir.
Antidepresan cevap için genelde 2-4 hafta gerekir. Alınacak cevabın konsolidasyonu için en
az 6 aylık tedavi süresi gerekmektedir.
Agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu
Günlük 10 mg’lık doza geçilmeden önce, ilk hafta günde 5 mg’lık başlangıç dozu
uygulanmalıdır. Doz daha sonra alınacak bireysel hasta cevabına göre, günde 20 mg’a
çıkarılabilir. Maksimum etki yaklaşık 3 ay sonra alınır. Tedavi birkaç ay sürer.
Sosyal anksiyete bozukluğu
Günde bir kez 10 mg olarak alınır. Bireysel hasta cevabına göre doz günde maksimum 20
mg’a çıkarılabilir. Sosyal anksiyete bozukluğu kronik eğilimli bir hastalıktır; etkiyi
pekiştirmek ve relapsı önlemek amacıyla uzun dönemli tedavi uygulanmalıdır.
Yaygın anksiyete bozukluğu
Günde bir kez 10 mg olarak alınır. Bireysel hasta cevabına göre doz günde maksimum 20
mg’a çıkarılabilir. Yaygın anksiyete bozukluğu kronik eğilimli bir hastalıktır, etkiyi
pekiştirmek ve relapsı önlemek amacıyla uzun dönemli tedavi uygulanmalıdır.
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
Başlangıç dozu günde bir kez 10 mg’dır. Bireysel hasta cevabına göre, doz günde 20 mg’a
çıkarılabilir.
OKB kronik bir hastalık olduğundan dolayı hastalar, semptomsuz olmalarını kesinleştirmek
için yeterli süre tedavi edilmelidir. Bu süre birkaç ay veya daha uzun olabilir.
Tedaviden sağlanan faydalar ve doz düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.
Yaşlı hastalar (65 yaş üstü)
Başlangıç tedavisinde tavsiye edilen dozun yarısı ve devamında da daha düşük maksimum
doz uygulanmalıdır.
Çocuklar ve adolesanlar (18 yaş altı)
Bu popülasyonda güvenirlik ve etkinlik araştırılmadığından önerilmez.
Azalmış böbrek fonksiyonu olan hastalar
Hafif ve orta dereceli böbrek fonksiyonu bozukluğu olanlarda doz ayarlaması gerekmez.
Böbrek fonksiyonu ciddi olarak azalmış (kreatinin klirensi 30 ml/dakikadan az) hastalarda
dikkatli olunmalıdır.
Azalmış karaciğer fonksiyonu olan hastalar
lk iki hafta için başlangıç dozu olarak 5 mg uygulanması önerilir. Bireysel hasta cevabına
göre doz 10 mg’a yükseltilebilir.
CYP2C19’u zayıf metabolize eden hastalar
CYP2C19’un zayıf metabolize olduğu hastalarda tedavinin ilk 2 haftalık bölümünde başlangıç
dozu olarak 5 mg kullanılması önerilir. Bireysel hasta cevabına göre doz 10 mg’a
yükseltilebilir.
Tedaviye son verilmesi
Olası çekilme reaksiyonlarını önlemek için; Tiopram tedavisine 1 veya 2 haftalık süre
içerisinde doz yavaşça azaltılarak son verilmelidir.
DOZ AŞIMI VE TEDAV S :
Essitalopram ile 600 mg’a kadar varan dozlarla 3 doz aşımı bildirilmiştir. Her üç vakada da
hastalar tamamen iyileşmiş ve aşırı doza bağlı semptom bildirilmemiştir. Rasemik sitalopram
ile 2000 mg’a kadar doz aşımlarında ölümcül vaka bildirilmemiştir. Daha yüksek dozlarda da
ölümcül sonlanan vaka nadir olup bunlar genellikle alkol ve diğer ilaçları da birlikte almış
olanlardadır.
ntoksikasyon semptomları : Baş dönmesi, terleme, bulantı, kusma, tremor, somnolans, sinus
taşikardisi ve konvülsiyonlardır.
Daha nadir olarak amnezi, konfüzyon, koma, hiperventilasyon, siyanoz, rabdomiyoliz ve
EKG değişmeleri (QTc uzaması, nodal ritm, ventriküler aritmi ve bir Torsades de pointes
vakası) görülür.
Doz aşımının tedavisi için hava yolları açık tutularak gerekli oksijen sağlanmalıdır. Mide
yıkanır ve arkasından aktif kömür bulamacı verilir. Yaşam belirtileri ve kalbin durumu
yakından izlenmeli, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Essitalopram’ın
dağılım hacmi büyük olduğundan hızlandırılmış diürezis, diyaliz, hemoperfüzyon ve kan
değişiminin fayda verme olasılığı zayıftır.
Essitalopram için bir antidot bilinmemektedir.
SAKLAMA KOŞULLARI :
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde, ambalajında ve 25°C’nin altındaki oda
sıcaklığında saklayınız.
T CAR TAKD M ŞEKL VE AMBALAJ MUHTEVASI :
T OPRAM 10 mg F LM TABLET, 28 tabletlik blister ambalajlarda
P YASADA MEVCUT D ĞER FARMASÖT K DOZAJ ŞEKL :
T OPRAM 20 mg F LM TABLET, 28 tabletlik blister ambalajlarda
RUHSAT SAH B VE MAL YER :
Biofarma laç San. ve Tic. A.Ş. -
Samandıra-Kartal / STANBUL
RUHSAT TAR H VE NO : 30.11.2007 – 213/67
PROSPEKTÜS ONAY TAR H : 07.09.2007
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (essitalopram etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.