Sut İlaç Kullanım İlkeleri » Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi

EK-4/G

(Değişik:RG-05/08/2015-29436 /11 md.Yürürlük: 13/08/2015)


SADECE YATAN HASTALARDA KULLANIMI HALİNDE

BEDELLERİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ

SADECE YATARAK TEDAVİLERDE KULLANIMI HALİNDE

BEDELLERİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ


 1. Active protein-C (SUT’un 4.2.22 maddesi esaslarına göre)

 2. Amfoterisin-B formları, Itrakonazol, Kaspofungin, Anidulofungin ve Vorikonazol (bu etken maddelerin parenteral formları) (SUT’un 4.2.23 maddesi esaslarına göre)

 3. Antihuman lenfosit globulinler

 4. Aztreonam, Vankomisin, İmipenem, Meropenem, Linezolid, Ertapenem, Doripenem, Sulbaktam, Kolistimetat (EK: RG-07/10/2016-29850 /54 md. Yürürlük: 15/10/2016),Sefuroksim sodyum intrakameral enjeksiyonluk çözelti ve Daptomisin ((Değişik:RG- 18/06/2016-29746/ 33-a md.Yürürlük: 25/06/2016) Ek-2/A EK-4/E’ ye göre )

 5. (EK:RG- 18/02/2015-29271/ 30-a md. Yürürlük: 28/02/2015) Sefodizim, Sefoperazon, Sefaperazon-Sulbaktam, Sefotaksim, Seftazidim, Seftizoksim, Siprofloksasin Parenteral, Levfloksasin Parenteral, Ofloksasin Parenteral, Moksifloksasin Parenteral, Teikoplanin (EHU APAT'TA KY), Gansiklovir Parenteral (Kanser Hastalarında, Tüberküloz Hastalarında, Bronşektazide, Pnömonide, Diyaliz tedavisi gören ve Kronik Böbrek Hastalarında, Nefrotik Sendromda, Osteomiyelitte, Tromboflebitte, Kistik Fibroziste, Antibiyotik kullanımı gerektiren immün bozukluğu olan hastalarda, Kronik Karaciğer Hastalıklarında ve Diyabetli Hastalarda, bir aydan küçük yenidoğan bebeklerdeki enfeksiyonlarda, orbital selülitte; yatarak tedavide başlanan antibiyotiğin hastaneden çıkışta devamı gerektiğinde bu ilaçların antibiyotik tablosunda belirtilen şartlarda ayaktan verilebilecektir.)

 6. İrrigasyon solüsyonları

 7. Amiodarone Ampul

 8. Dopamin

 9. Dobutamin

 10. Droperidol ve Midazolam (Klinik şartlarda yapılacak tetkik ve müdahaleler için gerekli görüldüğü takdirde ayaktan tedavide de verilebilir.)

 11. Fenitoinler (Ampul formları)

 12. Human Albumin (SUT’un 4.2.27 maddesi esaslarına göre)

 13. İnterlökinler

 14. İntravenöz inhalasyon anestezikleri (Kanser hastalarında rapora dayanılarak ayaktan verilir.)

 15. Karbakol

 16. Levosimendan Ek:RG- 25/07/2014-29071/ 65-a md. Yürürlük: 07/08/2014) ve milrinon (SUT’un 4.2.26 maddesi esaslarına göre)

 17. Muromonap-CD3

 18. Nitrogliserin paranteral

 19. Nitroprussit

 20. Nöromuskuler kavşak bloke edici ilaçlar

 21. Paranteral antifungal

 22. Paranteral beta-blokerler

 23. Paranteral peptik ülser ilaçlarından proton pompa inhibitörleri

 24. Servikal prostaglandinler

 25. Surfaktanlar

 26. Streptopal

 27. Streptokinaz, ürokinaz, trofiban, plazminojen aktivatörleri, (Ek: RG- 04/05/2013- 28637/ 42 md. Yürürlük:11/05/2013) absiksimab (Kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, iç hastalıkları, nöroloji, göğüs hastalıkları ve acil tıp uzmanları tarafından reçete edilebilir.)

 28. Tedavide Kullanılan Anestezik Antidotlar (Flumazenil, Opioid Antagonistler)

 29. Traneksamik asit parenteral formları (Hemofili hastasında ayaktan tedavide de ödenir.)

 30. Gözde kullanılan viskoelastikler

 31. Terlipresin

 32. Dekstemedetomidin

 33. Aprotinin

 34. Fondaparinux (Ortopedi, kardiyoloji, iç hastalıkları ve acil tıp uzmanları tarafından reçete edilebilir.)

 35. Faktör VIIa (SUT’un 4.2.27 maddesi esaslarına göre)

 36. Rasburicase (SUT’un 4.2.4 maddesi esaslarına göre)

 37. İntravenöz parasetamol

 38. Fibrinojen ve kombinasyonları

 39. L-Ornithin- L-Aspartat parenteral formları (İç hastalıkları, pediatri uzmanları, gastroenteroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir.)

 40. İntravenöz Anti Rh Preparatları (Ayaktan tedavide; SUT’un 4.2.27-B maddesi esaslarına göre)

 41. Hemofiltrasyon ürünleri (Yoğun bakımda akut böbrek yetmezliğinde)

 42. Ziprosidon ampul (SUT’un 4.2.2 maddesi esaslarına göre)

 43. Gatifloksasin oftalmik formları, ((Değişik:RG- 18/06/2016-29746/ 33-a md.Yürürlük: 25/06/2016) Ek-2/A EK-4/E Madde 5.15’e göre)

 44. Sodyum fucidat enjektabl formu, ((Değişik:RG- 18/06/2016-29746/ 33-a md.Yürürlük: 25/06/2016) Ek-2/A EK-4/E Madde 6.C.2’ye göre)

 45. Floxuridin (SUT’un 4.2.14 maddesi esaslarına göre)

 46. Tigecycline ((Değişik:RG- 18/06/2016-29746/ 33-a md.Yürürlük: 25/06/2016) Ek-2/A EK-4/E Madde 2.C.4’e göre)

 47. Sugammadeks sodyum (Entübasyon güçlüğü yaşanan hastalarda, vertebral cerrahi hastalarında “wake-up” gerektiren durumlarda, Neostigmin kullanımının kontrendike olduğu durumlarda)

 48. Amantadin Sülfat İV Formları

 49. Hastane ambalajı olan lokal anestezikler

 50. Adenozin (EK:RG- 18/02/2015-29271/ 30-b md. Yürürlük: 28/02/2015) 6 mg/2 ml ve 10mg/2 ml: Yalnızca; Paroksismal Supraventriküler Taşikardi tanısı konulmuş; WPW (Wolf Parkinson White) sendromlu veya hipotansif seyri olan veya gebe veya çocuk hastalarda; kardiyoloji veya acil hekimlerince bu durumun reçete veya tabelada belirtilmesi koşulu ile kullanılabilecektir.

50.1 Adenozin 50 mg/10 ml: Yalnızca; preeksitasyondaki aksesuar yolların belirlenmesi ve lokalize edilmesi için AV bloğun indüksiyonunda ve diğer farmakolojik stres ajanlarının uygulanamadığı olgularda, miyokardiyal radyoizotop taraması (talyum yada teknesyum) yada ekokardiyografi ile birlikte kalp iskemisinin farmakolojik olarak provokasyonunda bu durumun tabelada belirtilmesi koşuluyla; test başına en fazla 2 flakon kullanılabilecektir

50.2. Adenozin 250 mg/50 ml: Yalnızca diğer farmakolojik stres ajanlarının uygulanamadığı olgularda, miyokardiyal radyoizotop taraması (talyum yada teknesyum) yada ekokardiyografi ile birlikte kalp iskemisinin farmakolojik olarak provokasyonunda bu durumun tabelada belirtilmesi koşuluyla; test başına en fazla 1 flakon kullanılabilecektir.

51. Değişik:RG- 25/07/2014-29071/ 65-b md. Yürürlük: 07/08/2014) C1-esteraz inhibitörü; yalnızca akut tedavide, üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinde düzenlenecek, en az bir immunoloji ve alerji hastalıkları uzmanının yer aldığı 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, tüm uzman hekimlerce reçetelenir. Raporda; C1 inhibitör düzeyinin düşük olduğu (değer olarak) veya C1 inhibitör düzeyinin normal/yüksek olduğu durumlarda ise inhibitör fonksiyonunun düşük olduğu (değer olarak) belirtilir. (Hasta adına düzenlenecek her reçete/tabelada akut tedavi olduğu belirtilecektir. C1-esteraz inhibitörü; yalnızca akut tedavide ve operasyon öncesi profilaksi tedavisinde, üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinde düzenlenecek, en az bir immunoloji ve/veya alerji hastalıkları uzmanının yer aldığı 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, tüm uzman hekimlerce reçetelenir. Raporda; C1 inhibitör düzeyinin düşük olduğu (değer olarak) veya C1 inhibitör düzeyinin normal/yüksek olduğu durumlarda ise inhibitör fonksiyonunun düşük olduğu (değer olarak) belirtilir. (Hasta adına düzenlenecek her reçete/tabelada akut/profilaksi tedavi durumu belirtilecektir.

52. Kombine koagülasyon faktörü/Protrombin kompleksi konsantreleri (4.2.27 maddesi esaslarına göre (Mülga:RG-18/06/2016-29746/33-b md.Yürürlük:25/06/2016),yalnızca kazanılmış koagülasyon bozuklukları ve kazanılmış hemofililerde)

53. Alprostadil 500 mcg/ml (Uzman hekimlerce)

Ek:RG- 25/07/2014-29071/ 65-c md. Yürürlük: 07/08/2014)

54. Kafein sitrat (Çocuk hastalıkları uzman hekimlerince)

55. Tolvaptan (Serum sodyum düzeyi 125 mEq/L seviyesinin altında olan, daha önce sıvı kısıtlaması yöntemi ve diğer tedavilerin uygulandığı ancak direnç gösteren, hipervolemik ve övolemik hiponatremi tedavisinde 1x1 dozda kullanılır. Uzman hekimlerce yazılır.)

56. Parenteral Multivitaminler

(Ek:RG-05/08/2015-29436 /41 md.Yürürlük: 01/07/2015)

57. “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi” nde (Ek-4/H) tanımlı ilaçlar

(EK: RG-18/01/2016-29597/27md Yürürlük: 26/01/2016)

58. Metilen mavisi; yalnızca ilaca ve kimyasal ürünlere bağlı methemoglobineminin akut semptomatik tedavisinde ve idiyopatik methemoglobinemi (hemoglobinde yapısal bir anormallik yokken) tedavisinde ödenir.

(EK: RG-25/08/2016-29812/26 md Yürürlük: 20/07/2016)

59. Epidermal büyüme faktörü; Konvansiyonel yara tedavi prensiplerinin uygulanmasına rağmen yarada iyileşmenin izlenmediği (Tedavi süresi ve uygulanan tedavinin raporda belirtilmesi gerekmektedir.), gangrensiz, osteomiyeliti ve enfeksiyonu tedavi olmuş (osteomyelite bağlı ülserlerde osteomyelitin olmadığının/tedavi edildiğinin radyoloji ve ortopedi uzman hekimleri tarafından, yumuşak doku enfeksiyonuna bağlı ülserlerde yumuşak doku enfeksiyonunun kontrol altına alındığının enfeksiyon hastalıkları uzman hekimi tarafından raporda belirtilmesi gerekmektedir.) açık diyabetik ayak ülserleri olan hastalarda, 3 üncü basamak sağlık kurumlarında genel cerrahi veya plastik cerrahi uzman hekimleri tarafından düzenlenen 4(dört) hafta süreli uzman hekim raporuna istinaden yine bu uzman hekimler tarafından reçete edilebilir. 4 (dört) haftalık tedavi sonrasında tedavinin devamı gerekiyorsa, ilaca başlangıç kriterlerinin yer aldığı, en az bir genel cerrahi veya plastik cerrahi uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden yine bu uzmanlar tarafından reçete edilir. Toplam tedavi süresi 12(on iki) haftayı geçemez.

(EK:RG- 26/11/2016- 29900/ 34 md. Yürürlük: 29/11/2016)

60. Karmustin (SUT’un 4.2.14.C(ğğ) maddesi esaslarına göre)


NOT: Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Kurum resmi internet sitesinde yayımlanan “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi mümkün değildir.

2

İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2020 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.