Sut İlaç Kullanım İlkeleri » Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi


SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI LİSTESİ

Tedavi için gerekli görülen antibiyotikler, aşağıda belirtilen esaslara göre reçete edilecektir.

Aşağıdaki Listedeki kısaltma ve ibareler için liste sonunda “AÇIKLAMALAR” bulunmaktadır.

1-BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER

A) Penisilinler

1

Amoksisilin

KY

2

Amoksisilin-Klavulanat (Parenteral)

UH-P

2.1

Amoksisilin-Klavulanat (Oral)

KY(600mg/42,9 mg lık formu uzman hekimler tarafından reçetelenir)


3

Ampisilin

KY

4

Ampisilin Sulbaktam (Parenteral)

UH-P

4.1

Ampisilin Sulbaktam (Oral)

KY

5

Azidosilin

KY

6

Bakampisilin

KY

7

Mezlosilin

UH-P, A 72

8

Penisilin (Prokain, Benzatin, Kristalize, Pen V, Fenoksimetil)

KY

9

Piperasilin

UH-P, A 72

10

Piperasilin-Tazobaktam

EHU

11

Tikarsilin Klavulanat

EHU

12

Karbenisilin

UH-P, A 72

13

Sulbaktam

EHU

B) Sefalosporinler

1. Kuşak Sefalosporinler

1

Sefadroksil

KY

2

Sefaleksin

KY

3

Sefazolin

KY

4

Sefradin

KY

5

Sefalotin

KY

5.1 (Ek:RG- 21/04/2015-29333/ 37-a md. Yürürlük: 30/04/2015)

Sefuroksim Aksetil -Klavulanat (Oral)

KY

2. Kuşak Sefalosporinler

1

Sefaklor

KY

11.1


Sefaklor-Klavulanat (Oral)

KY (Ek: RG- 04/05/2013- 28637/ 40-a md. Yürürlük:11/05/2013)


2

Sefoksitin

UH-P

3

Sefprozil

KY

4

Sefuroksim (Parenteral)

UH-P

5

Sefuroksim Aksetil

KY

6

Lorakarbef

KY

7 (EK: RG-07/10/2016-29850 /52-a md. Yürürlük: 15/10/2016)

Sefuroksim sodyum intrakameral enjeksiyoluk çözelti

Yalnızca göz hastalıkları uzman hekimi tarafından yatan hastalarda reçete edilir.

3. Kuşak Sefalosporinler

1

Sefiksim

UH-P

11.1


Sefiksim-klavulanat (oral)

UH-P (Ek: RG-26/09/2013-28777/13 md. Yürürlük:04/10/2013)

2

Sefodizim

UH-P

3

Sefoperazon

UH-P, A 72

4

Sefoperazon-Sulbaktam

EHU

5

Sefotaksim

UH-P, A 72

6

Seftazidim

UH-P, A 72

7

Seftizoksim

UH-P, A 72

8

Seftriakson

UH-P, A 72APAT’TA KY

(Bakınız 6/a)

9

Sefditoren

UH-P Değişik:RG- 25/07/2014-29071/ 63-a md. Yürürlük: 07/08/2014) (UH-P (400 mg lık formu yalnızca ağır pnömonide ve günlük maksimum kullanım dozu 2 x 1şeklinde kullanılır.)

10

Sefdinir

UH-P(600 mg lık formu günlük maksimum kullanım dozu 1 x 1)

10.1

Sefdinir- Klavulanat (Oral)


UH-P

11

Sefpodoksim Proksetil

UH-P

11.1

Sefpodoksim Proksetil- Klavulanat (Oral)


UH-P


12

Seftibuten


UH-P

12.1

Seftibuten-Klavulanat (Oral)

UH-P (Ek: RG- 04/05/2013- 28637/ 40-b md. Yürürlük:11/05/2013)

4. Kuşak Sefalosporinler

1

Sefepim

EHU

C) Diğer Betalaktam Antibiyotikler

Monobaktamlar

1

Aztreonam

UH-P, A 72

Karbapenemler

1

İmipenem

EHU

2

Meropenem

EHU

3

Ertapenem

EHU (1x1 dozda)

4

Doripenem

EHU

2-MAKROLİD VE LİNKOZAMİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER

A) Makrolidler

1

Azitromisin

KY

2

Diritromisin

KY

3

Eritromisin

KY

4

Klaritromisin Oral

KY

5

Klaritromisin MR

KY

6

Klaritromisin Paranteral

UH-P

7

Roksitromisin

KY

8

Spiramisin

KY

9

Treoleandomisin

KY

10

Telitromisin

K-AB(Pnömonide KY, diğer endikasyonlarında, siprofloksasin, ofloksasin ve co-trimoksazole dirençli olduğunu gösteren kültür sonucuna göre kullanılır)

B) Linkozamidler

1

Klindamisin

KY

2

Linkomisin

KY

3

Doksisiklin

KY

C) Tetrasiklinler


1

Tetrasiklin

KY

2

Tetrasiklin – Nistatin

KY

3

Oksitetrasiklin

KY

4

Tigecycline

EHU

3- AMFENİKOLLER

1

Kloramfenikol

KY

2

Tiamfenikol

KY

4-AMİNOGLİKOZİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER

1

Amikasin

UH-P

2

Gentamisin

KY

3

İsepamisin

EHU

4

Kanamisin ve Türevleri

KY

5

Neomisin ve Kombinasyonları

KY

6

Netilmisin

UH-P

7

Streptomisin

KY

8

Tobramisin Parenteral

UH-P

5-KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER

1

Siprofloksasin Oral

KY

2

Siprofloksasin Parenteral

UH-P, A 72

3

Enoksasin

KY

4

Levofloksasin Oral

K-AB(Pnömonide  KY, diğer endikasyonlarında, siprofloksasin, ofloksasin ve co-trimoksazole dirençli olduğunu gösteren kültür sonucuna göre kullanılır)

5

Levfoloksasin Parenteral

UH-P, A 72

6

Norfloksasin

KY

7

Ofloksasin Oral

KY

8

Ofloksasin Parenteral

UH-P, A 72

9

Pefloksasin Oral

KY

10

Pefloksasin Parenteral

KY

11

Moxifloksasin Oral

K-AB(Pnömonide  KY, diğer endikasyonlarında, siprofloksasin, ofloksasin ve co-trimoksazole dirençli olduğunu gösteren kültür sonucuna göre kullanılır)

12

Moxifloksasin Parenteral

UH-P, A 72

13

Moksifloksasin oftalmik formları

Göz hastalıkları uzman hekimi

tarafından reçete edilir.

14

Lomefloksasin

KY

15

Gatifloksasin oftalmik formları

Göz hastalıkları uzman hekimi

tarafından reçete edilir.

16

Gemifloksasin oral

K-AB(Pnömonide  KY, diğer endikasyonlarında, siprofloksasin, ofloksasin ve co-trimoksazole dirençli olduğunu gösteren kültür sonucuna göre kullanılır)

17 (EK: RG-07/10/2016-29850 /52-b md. Yürürlük: 15/10/2016)

Levofloksasin oftalmik formları

Göz hastalıkları uzman hekimi tarafından reçete edilir.

6-

ANTİSTAFİLOKOKAL ANTİBİYOTİKLER


A)

Antistafilokokal Penisilinler


1

Flukloksasilin

KY

2

Nafsilin

UH-P

B) Glikopeptid Antibiyotikler

1

Vankomisin

EHU**

2

Teikoplanin

EHU APAT’TA KY (Bakınız 6/b)

3

Basitrasin

KY

4

Polimiksin B

KY

5

Kolistin ve Türevleri

KY

5.1

Kolistimetat

EHU(Çoklu ilaç direnci gösteren gram negatif bakteri enfeksiyonlarında kültür antibiyogram sonucu ile kullanılır.

(Kistik fibrozis (KF) hastalarında Pseudomonas aeruginosa'ya bağlı kronik akciğer enfeksiyonunda EK-4/F madde 27 ye göre)

C) Diğer Antistafilokokal Antibiyotikler

1

Fusidik Asit ve Tuzları

KY

2

Sodyum fucidat enjektabl formu

EHU

3

Mupirosin

KY

4

Linezolid

EHU

5

Daptomisin

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (Erişkinlerde metisiline duyarlı ve dirençli S. aureus izolatlarının neden olduğu sağ taraf infektif endokarditi, bakteremiler ve komplike cilt yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.)


7- ANSAMİSİNLER

1

Rifabutin

UH-P

2

Rifamisin

KY

3

Rifampisin

KY

8- SULFONAMİD ANTİBİYOTİKLER VE TRİMETOPRİM KOMBİNASYONLARI

1

Sulfisoxazole

KY

2

Sulfadiazin

KY

3

Sulfametoksipridazin

KY

4

Sulfametoksazol

KY

5

Trimetoprim

KY

6

Trimetoprim Sulfametoksazol

KY

9-ANTİANAEROBİK ETKİLİ ANTİBİYOTİKLER

1

Metronidazol Parenteral

KY

2

Metronidazol (üre kombinasyonları dahil)

KY

3

Ornidazol

KY

4

Seknidazol

KY

5

Tinidazol

KY

10-ANTİFUNGAL ANTİBİYOTİKLER

1

Amfoterisin B (Klasik)

UH-P, A 72

2

Kaspofungin

Madde 4.2.23 esaslarına göre

3

Flukonazol Parenteral

UH-P, A 72

4

Flukonazol Oral ve Diğer Formları

KY

5

Itrakonazol oral (solusyon hariç)

UH-P

6

Itrakonazol infüzyon ve solüsyon

Madde 4.2.23 esaslarına göre

7

Ketokonazol

KY

8

Lipid Komplex Amfoterisin B

Madde 4.2.23 esaslarına göre

9

Lipozomal veya Kolloidal Dispersiyon Amfoterisin B

Madde 4.2.23 esaslarına göre

10

Terbinafin

KY

11

Griseofulvin

KY

12

Varicanazole

Madde 4.2.23 esaslarına göre

13

Sertakonazole

KY

14

Nistatin (Tetrasiklinle kombine şekli dahil)

KY

15

Natamisin (Pimarisin)

KY

16

Mikonazol

KY

17

Oksikonazol

KY

18

İzokonazol

KY

19

Anidulafungin

Madde 4.2.23 esaslarına göre

20

Posakonazol

Madde 4.2.23 esaslarına göre

11-ANTİVİRAL İLAÇLAR

A) HIV/AIDS Tedavisinde Kullanılan Spesifik İlaçlar (Değişik:RG- 21/04/2015-29333 / 37-b md. Yürürlük: 30/04/2015)

1

Abacavir

EHU

2

Stavudin

EHU

3

Zalsitabin

EHU

4

İndinavir

EHU

5

Lamivudin 150mg (Zidovudin kombinasyonları dahil)

EHU

6

Nevirapin

EHU

7

Ritonavir (Lopinavir kombinasyonları dahil)

EHU

8

Zidovudin (Lamivudin kombinasyonları dahil)

EHU

9

Tenofovir disoproksil fumarat + emtrisitabin

EHU

Prospektüs endikasyonunda, 18 yaşın üzerindeki hastalarda diğer antiretroviral ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılır. (Tenofovir disoproksil fumarat, emtrisitabin veya lamivudin içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılmamak üzere)

10

Tenofovir disoproksil


Kronik Hepatit B’de Madde 4.2.13 esaslarına göre, HIV de EHU koşulu

11

Fosamprenavir

EHU

12

Darunavir

EHU; Prospektüs endikasyonunda, düşük doz ritonavir ve diğer antiretroviral ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılır.

13

Etravirin

Daha önce antiretroviral tedavi görmüş ancak direnç (virolojik yanıtsızlık [viral yük >50 kopya /ml] ve/veya uygun direnç testleriyle belirlenmiş) gelişmiş erişkin hastalarda; enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden bu hekimlerce veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

14

Raltegravir

EHU; antiretroviral tedavi altındayken direnç gelişen/yanıt alınamayan hastalarda kombine olarak (Ek: RG- 04/05/2013- 28637/ 40-c md. Yürürlük:11/05/2013

15

Dolutegravir (EK:RG-18/02/2015-29271/28md. Yürürlük: 28/02/2015)

EHU;

HIV-1 ile enfekte ve integraz sınıfına dirençli olmayan hastalarda maksimum 1x1 dozunda;

HIV-1 ile enfekte ve integraz sınıfına dirençli olan hastalarda ise maksimum 2x1 dozunda kullanılır.

1

Abacavir

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

2

Stavudin

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

3

Zalsitabin

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

4

İndinavir

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

5

Lamivudin (Zidovudin kombinasyonları dahil)

HIV de; Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.
Kronik Hepatit B’de; Madde 4.2.13 esaslarına göre

6

Nevirapin

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

7

Ritonavir (Lopinavir kombinasyonları dahil)

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

8

Zidovudin (Lamivudin kombinasyonları dahil)

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

9

Tenofovir disoproksil fumarat + emtrisitabin

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir. Diğer antiretroviral ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılır. (Tenofovir disoproksil fumarat, emtrisitabin veya lamivudin içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılmaz.)

10

Tenofovir disoproksil

HIV de; Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.
Kronik Hepatit B’de; Madde 4.2.13 esaslarına göre

11

Fosamprenavir

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

12

Darunavir

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir. Düşük doz ritonavir ve diğer antiretroviral ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılır.

13

Etravirin

Daha önce antiretroviral tedavi görmüş ancak direnç (virolojik yanıtsızlık [viral yük >50 kopya /ml] ve/veya uygun direnç testleriyle belirlenmiş) gelişmiş erişkin hastalarda; Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

14 (Değişik:RG-05/08/2015-29436/39-a md. Yürürlük: 13/08//2015)

Raltegravir
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir. Antiretroviral tedavi altındayken direnç gelişen/yanıt alınamayan hastalarda kombine olarak kullanılır. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

15 (Değişik: RG-07/10/2016-29850 /52-c md. Yürürlük: 15/10/2016)

Dolutegravir

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.
HIV-1 ile enfekte ve integraz sınıfına dirençli olmayan hastalarda maksimum 1x1 dozunda;

HIV-1 ile enfekte ve integraz sınıfına dirençli olan hastalarda ise maksimum 2x1 dozunda  kullanılır. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.
HIV-1 ile enfekte ve integraz sınıfına dirençli olmayan hastalarda maksimum 1x1 dozunda;

HIV-1 ile enfekte ve integraz sınıfına dirençli olmayan veya dirençli olduğundan klinik olarak şüphe edilmeyen hastalarda; efavirenz, nevirapin, tipranavir/ritonavir veya rifampisin ile birlikte kullanıldığında dolutegravir maksimum 2x1 dozunda;

HIV-1 ile enfekte ve integraz sınıfına dirençli olan hastalarda ise maksimum 2x1 dozunda  kullanılır.

16

Tenofovir disoproksil fumarat + emtrisitabin + kobisistat + elvitegravir

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

17 (EK: RG-18/01/2016-29597/26 Yürürlük: 26/01/2016)

Rilpivirin

Daha önce tedavi almamış viral yükü 100.000/ml kopyanın altında olan yetişkin HIV pozitif hastalarda bu durumun belirtildiği enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca düzenlenecek 6 ay süreli sağlık raporuna istinaden enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

18 (EK: RG-07/10/2016-29850 /52-ç md. Yürürlük: 15/10/2016)


Abacavir + Dolutegravir + Lamivudin

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

B) Diğer Antiviraller

1

Asiklovir Oral

KY

1.1

Asiklovir Parenteral

EHU

2

Famsiklovir

UH-P

3

Gansiklovir

EHU

4

Valasiklovir

UH-P(Herpeslabialis endikasyonunda ise; UHP koşulu ile en küçük doz ve en küçük ambalaj formu ödenir.)

5

Lamivudin 100 mg

Madde 4.2.13 esaslarına göre

6

Ribavirin

Madde 4.2.13 esaslarına göre

7

Telbivudin

Madde 4.2.13 esaslarına göre

8

Didanozin

EHU

9

Efavirenz

EHU

10

Adefovir

Madde 4.2.13 esaslarına göre

11

Entakavir

Madde 4.2.13 esaslarına göre

12

Zanamivir

UH-P

13

Oseltamivir

UH-P

14

Brivudine Oral

UH-P

15

Valgansiklovir

EHU Değişik:RG- 25/07/2014-29071/ 63-b md. Yürürlük:07/08/2014) (Değişik:RG- 18/06/2016-29746/ 31 md. Yürürlük:25/06/2016) 1yıl 3 ay süreli enfeksiyon hastalıkları uzman hekimi raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir.

16

Talepravir

Madde 4.2.13 esaslarına göre

12-ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLAR *

1

Etionamid

UH-P

2

Sikloserin

UH-P

3

Tiasetazon

UH-P

4

Morfozinamid

KY

5

Protionamid

UH-P

6

Rifabutin

UH-P

7

Rifampisin

KY

8

Streptomisin

KY

* Tedavi başlangıcında UD veya Verem Savaş Dispanserlerinde yazılması durumunda ve idamesinde KY
13- DİĞERLERİ

1

Morfin, Petidin

UH-P

2

Glukagon

UH-P

3

Alfuzosin, Tamsulosin, Terazosin, Serenoa repens standardize lipofilik ekstre, Doksazosin, Silodosin (Benign prostat hiperplazisi endikasyonunda)

UH-P

4

Finasterid, dutasterid

Üroloji uzman hekimince veya bu uzman hekimin düzenlediği 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

4 (Değişik:RG- 21/04/2015-29333 / 37-c md. Yürürlük: 30/04/2015)

Finasterid, dutasterid (tamsulosin kombinasyonları dahil)

Üroloji uzman hekimince veya bu uzman hekimin düzenlediği 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

5

Metil Fenidat HCl


Hiperaktivite ve dikkat eksikliği tedavisinde, yalnızca 25 yaş altında ve psikiyatri uzmanlarınca reçete edilebilir.6

Pantoprazol

20 mg. formlarının H. pylori endikasyonunda kullanılmaması ve diğer endikasyonlarında günde en fazla 2x1 dozda kullanılması

7


Bizmut subsalisilat

KY (Seyahat diyaresi endikasyonunda ödenmez)

8

Allantoin+ heparin+extractum cepae içeren kombine preparatlar

Plastik cerrahi veya çocuk cerrahisi uzman hekimlerince reçetelenir.

9

Lizürid Maleat

UH-P

10

Sadece üre içeren preparatlar

Cilt hastalıkları uzmanı (Sadece ihtiyozis veya kseroderma veya kserosis kutis endikasyonlarında ödenir)


11


Doksofilin (kombinasyonları dahil)

Göğüs hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

12

8- Metoksipsoralen

UH-P

13 (Değişik:RG-05/08/2015-29436/ 39-b md. Yürürlük: 13/08/2015)

Modafinil

UH-P Ayaktan tedavide psikiyatri, nöroloji ve göğüs hastalıkları uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimler tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna istinaden tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

14

Ranitidin Bizmut Sitrat

UH-P

15

Naferalin Asetat

UH-P

16

Asetilsistein

KY (600 mg’ın üzerindeki dozları uzman hekimlerince reçetelenir)

17

Eritromisin+Isotretinoin / Eritromisin+Tretionin / Eritromisin+ Benzoilperoksit (Topik formları dahil)/Klindamisin+Benzoilperoksit


Sadece Cilt Hastalıkları Uzman Hekimlerince

18

Multivitamin Pronatal

Sadece gebelikte

19

H. Pylori eradikasyon tedavi paketi 

Yılda 14 günlük tedaviyi geçmeyecek şekilde iç hastalıkları ve genel cerrahi uzman hekimlerince reçetelenir.(Levofloksasin etken maddesini içeren tedavi paketlerinde ayrıca antibiyogramla klaritromisin ve metronidazole direnç varlığını gösterir antibiyogram sonuç belgesinin tarih ve sonucunun e-reçete/e-raporda belirtilmesi koşulu ile).

19

H. Pylori eradikasyon tedavi paketi Değişik:RG- 25/07/2014-29071/ 63-c md. Yürürlük: 25/07/2014)

Yılda 14 günlük tedaviyi geçmeyecek şekilde iç hastalıkları ve genel cerrahi uzman hekimlerince reçetelenir.(Levofloksasin etken maddesini içeren tedavi paketlerinde ayrıca daha önce Amoksisilin /Proton pompa inhibitorü/ Klaritromisin içeren üçlü tedaviden yanıt alınamamış, H. pylori varlığının kanıtlandığı invazif veya invazif olmayan test sonuç belgesinin tarih ve sonucu ile levofloksasine duyarlı olduğunu gösteren antibiyogram sonuç belgesinin tarih ve sonucunun e-reçete/e-raporda belirtilmesi koşulu ile).

20

Siklopentolat HCL, Tropikamid, Fenilefrin HCL içeren göz damlaları

Göz hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir. (Sağlık Bakanlığınca belirlenen diğer kurallara uyulacaktır.)


21

Albendazol

400 Mg lık formlarının büyük ambalajları yalnızca “Kisthidatik ve nösistisarkosis hastalığı” endikasyonlarında ödenir.

22

Rifaksimin (Yalnızca intestinal aşırı çoğalma sendromu, hepatik ensefalopati, kolonun semptomatik komplike olmayan divertiküler hastalığı, kronik bağırsak inflamasyonu gibi rifaksimine duyarlı bakteriler tarafından desteklenen GI hastalıkların tedavisi ve kolorektal cerrahide enfektif komplikasyonların proflaksisi endikasyonlarında)

UH-P


NOT: Antibiyotiklerin topik formları bu hükümler dışındadır.

AÇIKLAMALAR:

1. KY :Kısıtlama olmayan antibiyotikler.

2. UH-P : Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce, yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete edilebilir.

3. EHU* : Böbrek yetmezliği, kanser, HIV/AIDS enfeksiyonu, splenektomi olanlar ve immünsupresif tedavi alanlara bu hastalıklar kurul raporunda belirtilmek kaydıyla.

EHU**: Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde iç hastalıkları uzmanının veya göğüs hastalıkları uzmanının; çocuk hastalarda, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı yerlerde çocuk hastalıkları uzmanının yazabileceği antibiyotikler.

4. EHU (ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI): Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği, Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler.

Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanları tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur.

Hastane enfeksiyon komitesinin belirlediği kurallar ve/veya protokollere uygun olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı aranmaksızın hastayı tedavi etmekte olan uzman hekim tarafından da yazılabilecektir.

5. A–72: Reçete edilme için EHU onayı gerekmeyen, ancak, aynı ilaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gereken antibiyotikler.

Bu antibiyotikler için enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir

6. APAT: “AYAKTAN PARENTERAL ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ”

Bu uygulama, hastanın ayaktan parenteral antibiyotik tedavisinin uygun olduğunu gösteren “APAT” ibaresinin reçetede belirtilmesi ile işleme alınır.

A–72 kapsamındaki ilaçlardan biri kullanıldıktan sonra diğerleri EHU olmaksızın peş peşe kullanılamaz.

APAT uygulamasına aşağıdaki durumlar girer:

a. Akut Bakteriyel menenjitte tek doz Seftriakson 2 gr. KY. Hasta, LP’nin yapılabileceği merkeze ortalama 4 saatten daha uzak ise 2 gram seftriakson yapılabilir.

b. Hastanın enfeksiyonunun APAT’a uygun olduğunu belgeleyen EHU’ nun da içinde bulunduğu bir sağlık kurulu raporu ile KY

7. Cerrahi proflakside kullanılmayacak antibiyotikler:

1-A) PENİSİLİNLER 9–12,

1-B) SEFALOSPORİNLER 3. Kuşak Sefalosporinler 1,2,

2-A) MAKROLİDLER 1-9,

4-AMİNOGLİKOZİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER 1-8,

5-KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER 1,2,11,12,

6-B) GLİKOPEPTİD ANTİBİYOTİKLER 1,2

(Bu antibiyotikler cerrahi proflaksi amacıyla ancak “Açıklama 5” şartları dahilinde kullanılabilir)

8. K-AB ( Kültür - Antibiyogram) :Bu antibiyotikler ayaktan hastalara kullanıldığında kültür antibiyogram sonucu reçeteye eklenerek mikroorganizma duyarlılığının gösterilmesi gerekir.NOT: Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Kurum resmi internet sitesinde yayımlanan “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi mümkün değildir.

İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2019 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.