SEFUROKS 500 MG 10 TABLET Prospektüs

Sefuroks® 500 mg Film Tablet
FORMÜLÜ
Her tablette 500 mg sefuroksim (aksetil olarak) bulunur.
Koruyucu olarak metil parahidroksibenzoat, propil parahidroksibenzoat ve boyar madde
olarak titanyum dioksit içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikleri
Sefuroksim aksetil, bakterisid etkili sefalosporin grubu bir antibiyotik olan sefuroksimin oral
yoldan kullanılan ön ilacıdır. Oral yoldan uygulanan sefuroksim aksetil sindirim kanalından
emilir ve barsak mukozasında ve kanda spesifik olmayan esterazlarla hızla hidroliz olarak
sefuroksime dönüşür.
Sefuroksim, beta-laktamaz üreten suşlar dahil, sık karşılaşılan patojenlerin çoğuna karşı
bakterisid etkilidir. Sefuroksim, bakteriyel beta-laktamazlara karşı iyi bir stabilite
gösterdiğinden, ampisiline ve amoksisiline dirençli suşların çoğuna etkilidir. Sefuroksimin
bakterisid etkisi, esansiyel hedef proteinlere bağlanarak bakterilerde hücre duvarı sentezini
önlemesine bağlıdır. Sefuroksim diğer beta-laktam antibiyotikler gibi peptidoglikan
sentezinden sorumlu PBP’lere bağlanarak bakteri hücresi için elzem olan bakteri duvarının
ana bileşeni peptidoglikanın sentezini inhibe ederek bakterisit etki göstermektedir.
Sefuroksim, in vitro olarak aşağıdaki bakterilere karşı genellikle etkilidir:
Gram negatif aerob bakteriler: Haemophilus influenzae (ampisiline dirençli suşlar dahil),
Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Escherichia coli, Klebsiella türleri,
Proteus mirabilis, Proteus inconstans, Providencia türleri, Proteus rettgeri ve Neisseria
gonorrhoeae (penisilinaz yapan ve yapmayan suşlar dahil).
Bazı Morganella morganii suşlarının, Enterobacter ve Citrobacter türlerinin in vitro testlerde
sefuroksime ve diğer beta-laktam antibiyotiklere dirençli oldukları gösterilmiştir.
Gram pozitif aerob bakteriler: Staphylococcus aureus (penisilinaz yapan suşlar dahil,
metisiline dirençli suşlar hariç), Staphylococcus epidermidis (penisilinaz yapan suşlar dahil,
metisiline dirençli suşlar hariç), Streptococcus pyogenes (ve diğer beta-hemolitik
streptokoklar), Streptococcus pneumoniae, B Grubu streptokoklar ( Streptococcus
agalactiae).
Anaerob bakteriler: Gram pozitif ve Gram negatif koklar (peptokoklar ve
peptostreptokoklar dahil), Gram pozitif basiller ( Clostridium türleri dahil) ve Gram negatif
basiller (Bacteroides ve Fusobacterium türleri dahil) Propionibacterium türleri. Bacteroides
fragilis suşlarının ise çoğu dirençlidir.
Diğer bakteriler: Borrelia burgdorferi.
Pseudomonas türleri, Campylobacter türleri, Acinetobacter calcoaceticus, Listeria
monocytogenes, Legionella türleri, Serratia suşlarının çoğu, Proteus vulgaris ve Clostridium
difficile, Enterococcus faecalis gibi bazı enterokoklar sefuroksim dahil birçok sefalosporine
dirençlidir.
Farmakokinetik özellikleri
Tabletler yemeklerden sonra alındığında emilim oranı artar. Oral yoldan alındıktan sonra en
yüksek plazma düzeyine yaklaşık 2-3 saat sonra ulaşır. Serum yarılanma süresi yaklaşık 1.2
saattir. Sefuroksim, serumda yaklaşık %50 oranında proteinlere bağlı olarak bulunur.
Sefuroksim, birçok doku ve vücut sıvısına dağılım gösterir. Sefuroskimin dağılım hacmi
yaklaşık olarak 0.25-0.30 L/kg dolaylarındadır. Sefuroksim, tonsil, sinüs dokusu ve bronşiyal
mukozaya
% 35-90 düzeylerinde penetre olmaktadır.
Sefuroksim metabolize olmaz, glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyonla atılır. Probenesid
ile birlikte uygulandığında, ortalama serum konsantrasyonu/zaman eğrisinin altında kalan alan
%50 artış gösterir. Sefuroksimin serum düzeyi, diyaliz ile azaltılabilir.
ENDİKASYONLARI
Aşağıda belirtilen duyarlı bakterilerin yol açtığı enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Alt solunum yolu enfeksiyonları: Akut bronşit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri ve
pnömoni gibi. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (beta-laktamaz negatif
suşlar), Haemophilus parainfluenzae (beta-laktamaz negatif suşlar).
Üst solunum yolu enfeksiyonları: Otitis media, sinüzit, tonsilit ve farenjit gibi kulak, burun
ve boğaz enfeksiyonları. Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Moraxella catarrhalis (beta-laktamaz üreten
suşlar dahil)
Ürogenital sistem enfeksiyonları: Piyelonefrit, sistit ve üretrit gibi. Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae.
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Furonkül, piyoderma ve impetigo gibi.
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes.
Gonore: Akut, komplikasyonsuz gonokoksik üretrit ve servisit. Neisseria gonorrhoeae
(penisilinaz üreten ve üretmeyen suşlar dahil)
Lyme hastalığı: Erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda erken Lyme hastalığının
tedavisinde ve daha sonra geç Lyme hastalığının önlenmesinde kullanılır. Borrelia
burgdorferi.
KONTRENDİKASYONLARI
Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Sefalosporin grubu antibiyotiklerle penisilinler arasında çapraz aşırı duyarlılık
reaksiyonları bildirilmiştir. Penisiline aşırı duyarlılık reaksiyonu gösteren hastaların,
yaklaşık % 10 oranına ulaşan düzeyde sefalosporinlere de aşırı duyarlı olduğu
görülmüştür. Sefuroks kullanılmadan önce hastanın sefuroksime, diğer sefalosporinlere
ya da penisiline alerjik bir durumunun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Penisilinlere
karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu görülen hastalarda kullanılırken özel dikkat gereklidir.
Kullanım sırasında allerjik reaksiyonların ortaya çıkması durumunda ilaç kesilmeli ve
gerekirse uygun ilaçlarla (pressör aminler, antihistaminikler ve kortikosteroidler gibi)
tedaviye başlanmalıdır.
Diğer antibiyotikler gibi sefuroksim aksetilin de uzun süre kullanılması, duyarlı olmayan
organizmaların (Candida türleri, enterokoklar, Clostridium difficile gibi) aşırı çoğalmasına
neden olarak tedavinin kesilmesini gerektirebilir. Geniş spektrumlu antibiyotiklerin
kullanılmasına bağlı psödomembranöz kolit görülebilir. Bu nedenle, antibiyotik tedavisi
sırasında veya sonrasında ciddi diyare gelişen hastalarda psödomembranöz kolit
düşünülmelidir. Hafif vakalarda antibiyotik ilaç tedavisinin kesilmesi yeterli olabilirken, ağır
vakalarda sıvı-elektrolit tedavisi, protein yerine koyma tedavisi ve Clostridium difficile’ye
etkili bir antibiyotiğin (oral yoldan vankomisin gibi) uygulanması gerekebilir.
Aralarında sefuroksim aksetil de bulunmak üzere sefalosporinler, potent diüretik kullanan
kişilere verilirken dikkatli olunmalıdır.Çünkü bu tür diüretiklerin böbrek fonksiyonlarını
olumsuz etkilemesinden şüphe edilir.
Sefalosporinler protrombin aktivitesinde azalmaya yol açabilirler. Risk altında olan hastalar
arasında böbrek ve karaciğer yetmezliği olan kişilerin yanı sıra uzun süre antibiyotik ve
antikoagülan kullananlar da sayılabilir. Risk altındaki hastalarda protrombin zamanı izlenmeli
ve gerektiğinde ekzojen K vitamini verilmelidir.
Lyme hastalığının sefuroksim aksetil ile tedavi edilmesinden sonra Jarisch-Herxheimer
reaksiyonu görülmüştür. Bu reaksiyon, sefuroksimin Lyme hastalığına yol açan spiroket olan
Borrelia burgdorferi üzerindeki bakterisid etkisine bağlıdır. Hastalara bu reaksiyonun, sık
görülen ve genellikle Lyme hastalığının antibiyotiklerle tedavisinin kendini kısıtlayan bir
sonucu olduğu belirtilmelidir.
Sefuroksim aksetil kullanan hastalarda, kan ya da plazmada glikoz düzeyinin glikoz oksidaz
ya da heksokinaz yöntemleriyle belirlenmesi önerilir. Sefuroksim, kreatinin ölçümünde alkali
pikrat testini etkilemez.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
Kategori:B
Sefuroksim aksetilin embriyopatik ya da teratojenik etkisi olduğunu gösteren hiçbir deneysel
bulgu bulunmamakla birlikte, tüm ilaçlar gibi, gebeliğin ilk dönemlerinde dikkatle
kullanılmalıdır.
Sefuroksim insanlarda anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde kullanılırken dikkatli
olunmalıdır.
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Sefuroksim aksetile bağlı istenmeyen etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Günde iki kez 125-
500 mg tablet kullanımına bağlı olarak elde edilen verilere göre hastaların yaklaşık %
2.2’sinde ilaca bağlı olabileceği düşünülerek tedavi kesilmiştir.
Diğer sefalosporinlerde olduğu gibi, nadiren interstisyel nefrit, eritema multiforme, Stevens-
Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz ile deri döküntüleri, ürtiker, kaşıntı, ateş, serum
hastalığı ve çok nadiren anafilaksi gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir.
Diyare, bulantı ve kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar bildirilmiştir. Diyare, sık
olmamakla birlikte, yüksek dozlarda daha sık görülebilir. Diyare hastaların yaklaşık %
3.7’sinde, bulantı ve/veya kusma ise hastaların % 3’ünde görülmüştür. Sefuroksim aksetil
tablet tedavisini bırakmak durumunda kalan hastaların yaklaşık çoğunluğu gastro-intestinal
sistem yan etkilerine bağlı olarak tedaviyi bırakmışlardır.
Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde olduğu gibi, bazı hastalarda psödomembranöz kolit
bildirilmiştir. Seyrek olarak baş ağrısı görülmüştür.
Nadiren trombositopeni ve lökopeni bildirilmiştir. Eozinofili ve karaciğer enzim düzeylerinde
(ALT, AST ve LDH) geçici yükselmeler görülebilir. Karaciğer enzimlerinde yükselme
hastaların % 1.6’sında görülmüştür. Geçici eozinofili ve LDH artışı ise sırasıyla hastaların %
1 ve % 1.1’inde görülmüştür. Diğer sefalosporinlerde olduğu gibi, çok nadiren sarılık
bildirilmiştir.
Sefalosporin grubu ilaçlar, eritrosit membranına absorbe olma ve ilaca karşı gelişen
antikorlarla reaksiyona girme eğilimi göstererek, Coombs testinin pozitif sonuç vermesine ve
çok ender olarak hemolitik anemiye yol açabilirler.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Probenesid ile birlikte uygulandığında, ortalama serum konsantrasyonu/zaman eğrisinin
altında kalan alan %50 artış gösterir.
Mide asiditesini azaltan ilaçlar, aç karına alınması ile karşılaştırıldığında, sefuroksim aksetilin
biyoyararlanımını azaltabilir ve yemeklerden sonra alınması durumundaki emilim artışını
ortadan kaldırabilirler.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Erişkinler:
Genel tedavi süresi 7 gündür (5-10 gün arası)
Enfeksiyonların çoğunda günde iki defa 250 mg yeterlidir.
Hafif ve orta şiddetteki alt solunum yolu enfeksiyonlarında günde iki defa 250 mg
verilmelidir. Daha ağır alt solunum yolu enfeksiyonlarında ya da pnömoni kuşkusu varsa,
günde iki defa 500 mg kullanılmalıdır.
İdrar yolu enfeksiyonlarında günde iki defa 125 mg genellikle yeterlidir. Piyelonefritte günde
iki defa 250 mg önerilir.
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında günde iki defa 250 mg ya da 500 mg kullanılabilir.
Komplikasyonsuz gonorenin tedavisinde tek doz olarak 1 gram önerilir.
Erişkin ve 12 yaşından büyük çocuklardaki Lyme hastalığında, 20 gün boyunca günde iki
defa 500 mg önerilir.
Çocuklar:
Tabletler kırılmamalıdır. Bu nedenle, küçük çocuklarda süspansiyon formunun
kullanılması uygundur. Sefuroks süspansiyon ve tablet formları birbirine biyoeşdeğer
değildir, bu nedenle, eşdeğer mg bazında formlar birbirinin yerini alamaz.
Optimum emilim için tabletler yemeklerden sonra alınmalıdır.
DOZ AŞIMI
Sefalosporinler aşırı dozda serebral iritasyon sonucu konvülsiyonlara neden olabilir.
Sefuroksimin serum düzeyi, hemodiyaliz ve periton diyalizi ile düşürülebilir.
SAKLAMA KOŞULLARI
25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
10, 14 ve 20 film tabletlik ambalajlarda.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ
Sefuroks 250 mg film tablet
Sefuroks 125 mg film tablet
Sefuroks 125 mg/5 ml süspansiyon
Ruhsat sahibi
Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7
Levent 34394 İstanbul
Üretim Yeri
Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz
Ruhsat tarihi: 27.07.2007
Ruhsat no: 212/7
Prospektüs onay tarihi: 10.08.2007
Reçete ile satılır.


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2020 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.