P ile başlayan ilaçlar » Bayer Turk » PRIMOLUT-N 5 MG 30 TABLET

PRIMOLUT-N 5 MG 30 TABLET

KUB ve KT:Kısa Ürün Bilgisi ( KUB ) ve Kullanım Talimatı ( KT ) yakında eklenecektir.
Etkin madde:noretisteron
ATC: ATC SINIFLAMASI - G - ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
G03 CİNSİYET HORMONLARI - GENİTAL SİSTEM MODÜLATÖRLERİ
G03D PROGESTOGENLER
G03DC Estren türevleri
G03DC02 noretisteron
SB.atc:G03DC02
Reçete Durumu:Normal Reçete ile satılır.
İlaç Firması: BAYER TURK
Barkod :8699546013418
Satış Fiyatı:17.26 ₺
Son Güncelleme:17 Şubat 2019

Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

noretisteron Etkin Maddesi Hakkında Kısa Bilgi

Dis­fonk­si­yo­nel ka­na­ma­la­r, pri­mer ve se­kon­der ame­no­re, ute­rus hi­pop­la­zi­si, mens­tru­as­yo­nun öne alın­ma­sı yada er­te­len­me­si, en­do­met­ri­o­zis­te estren türevi progestojen.
Dis­fonk­si­yo­nel ka­na­ma­lar­da 10 gün sü­rey­le 3x1, mens­trü­as­yo­nun öne alın­ma­sı ya da er­te­len­me­sin­de bek­le­nen mens­trü­as­yon­dan 3 gün ön­ce baş­la­ya­rak 10-14 gü­nü geç­me­mek şar­tıy­la 3x1.

Kontrendikasyon; ge­be­lik, ka­ra­ci­ğe­r yetmezliği, Du­bin-John­son ve Ro­tor send­ro­mu, ka­ra­ci­ğer tü­mörü, ön­ce­ki ge­be­lik­ler­de oluş­muş sa­rı­lık, her­­pes ges­ta­ti­onis ve trom­bo­em­bo­li öyküsü.
Yan Etkiler; bu­lan­tı...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

PRIMOLUT-N Hakkında Kısa Bilgi

PRIMOLUT-N 5 MG 30 TABLET, BAYER TURK firması tarafından üretilen, bir kutu içerisinde 30 adet 5 MG noretisteron etkin maddesi barındıran bir ilaçtır. PRIMOLUT-N , piyasada 17.26 ₺ satış fiyatıyla bulunabilir ve Normal Reçete ile satılır. İlacın barkod kodu 8699546013418 dir.

PRIMOLUT-N , ATC sınıflamasının G - ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI kategorisinde ve G03 CİNSİYET HORMONLARI - GENİTAL SİSTEM MODÜLATÖRLERİ sınıfında bulunur. TİTCK listesindeki ATC kodu G03DC02 ve ATC adı norethisterone dır. İlacın 2 adet eş değer ilacı bulunur.

Prospektüs

Primolut®-N tablet
Formülü
1 tablet Primolut-N, 5 mg Noretisteron içerir.
Farmakolojik özellikleri
Farmakodinamik özellikleri
Noretisteron ihmal edilebilecek düzeyde androgenik özelliklere sahip güçlü bir
progestagendir. Estrogen ile uygun bir şekilde hazırlanmış kadınlarda siklus başına
100-150 mg noretisteron oral yoldan verilerek endometriyumun proliferatif fazdan
sekretuar faza tam transformasyonu sağlanır. Noretistero’nun endometriyum
üzerindeki progestagenik etkileri, Primolut-N ile disfonksiyonel kanama, primer ve
sekonder amenore ve endometriyozis tedavisinin temelini oluşturur.
Gonadotropin sekresyon inhibisyonu ve anovulasyon günlük 0.5 mg noretisteron
alımı ile sağlanabilir. Primolut-N’in premenstrüel semptomlar üzerindeki olumlu etkisi
ovaryan fonksiyonların baskılanmasıyla ilişkilendirilebilir.
Noretisteron’un endometriyum üzerindeki stabilize edici etkilerine bağlı olarak
Primolut-N adet kanamalarının zamanının değiştirilmesinde kullanılabilir.
Progesteron gibi noretisteron da termojeniktir ve bazal vücut ısısını değiştirir.
Farmakokinetik özellikleri
Oral uygulamayı takiben noretisteron geniş bir doz aralığında hızla ve tümüyle
absorbe edilir. Maksimal plazma düzeyleri olan yaklaşık 16 ng/ml’ye 1 tablet
Primolut-N’in uygulanmasından yaklaşık 1.5 saat içerisinde ulaşılır. Belirgin bir ilk-
geçiş etkisinden dolayı oral doz sonrasında noretisteron’un biyoyararlanım derecesi
yaklaşık % 64’dür.
Noretisteron seks hormon bağlayıcı globuline (SHBG) ve serum albuminine bağlanır.
Total ilaç serum konsantrasyonlarının sadece % 3-4’ü serbest steroid olarak bulunur
ve yaklaşık % 35 ile % 61’i sırasıyla SHBG ve albumine bağlanır. Noretisteron’un
dağılım hacmi 4.4 ± 1.3 l/kg’dır.
Noretisteron anne sütüne geçebilir ve sütte bulunan ilaç düzeyleri anne plazmasında
bulunan miktarın yaklaşık %10’udur.
Son araştırmalara göre noretisteron’un kısmen etinilestradiol’e metabolize olduğu
belirlenmiştir. Noretisteron’un estrogenitesi sürekli gözönüne alındığından ve klinikte
de gözlemlendiğinden, noretisteron’un bu metabolik karekteristiği mevcut kullanım
önerilerinin değiştirilmesi için bir neden teşkil etmemektedir.
Noretisteron’un metabolitleri ve konjugatları renal yoldan ve feçes ile yaklaşık 7:3
oranıyla itrah edilir.
Noretisteron’un çok dozlu günlük uygulaması ile ilacın yarılanma ömrünün oldukça
kısa olması nedeniyle birikmesi olası değildir. Bununla beraber etinilestradiol gibi
SHBG-endükleyici ajanlarla birlikte uygulandığında, noretisteron’un SHBG’ne
bağlanması nedeniyle noretisteron plazma düzeylerinde bir artış beklenebilir.
Endikasyonları
Disfonksiyonel kanamalar, primer ve sekonder amenore, premenstruel sendrom,
siklik mastopati, menstruasyonun öne alınması ya da ertelenmesi, endometriozis.
Kontrendikasyonları
Primolut-N, diğer progestagen içeren ürünlerden elde edilmiş bilgiler ışığında
belirlenmiş olan aşağıdaki durumların varlığında kullanılmamalıdır. Primolut-N
kullanımı esnasında bu durumlardan herhangi biri görüldüğünde kullanımı derhal
sonlandırılmalıdır.
• Gebelik veya şüphesi
• Laktasyon
• Tromboembolik süreçler
• Damar tutulumlu diabetes mellitus
• Karaciğer fonksiyon değerleri normale dönmedikçe ciddi karaciğer hastalığı
öyküsü veya varlığı
• Karaciğer tümörü varlığı ya da öyküsü (benign veya malign)
• Seks steroidlerinden etkilenen malignite varlığı ya da şüphesi
• İçeriğindeki aktif madde ya da diğer bileşenlerin herhangi birine karşı aşırı
duyarlık.
Uyarılar/önlemler
Aşağıda belirtilen koşullar/risk faktörlerinden herhangi biri mevcutsa ya da kullanım
sırasında kötüleşirse, Primolut-N kullanımına başlamadan ya da devam etmeden
önce, tedavi risk/yarar açısından tekrar gözden geçirilmelidir.
• Dolaşım bozuklukları
Epidemiyolojik araştırmalara göre, oral estrogen/progestagen içeren ovulasyon
inhibitörleri kullanan kişilerde daha sık tromboembolik süreçlere rastlanır. Bu
nedenle, özellikle tromboembolik bir hastalık öyküsü sözkonusu olduğunda, artmış
bir tromboemboli riski göz önünde tutulmalıdır.
Venöz tromboemboli (VTE) için genellikle tanımlanan risk faktörleri, kişide ya da
ailede hastalık öyküsü (yakın akrabada nisbeten erken yaşlarda ortaya çıkan VTE),
yaş, obesite, uzamış immobilizasyon, majör cerrahi girişim veya majör travmadır.
Lohusalık döneminde tromboemboli gelişimi riskinin arttığı göz önüne alınmalıdır.
Arteriyel veya venöz bir trombotik olaya ilişkin bulgular ya da şüphesi söz konusu
olduğunda tedavi derhal durdurulmalıdır.
• Tümörler
Primolut-N’in içerdiğine benzer hormonal etkili maddelerin kullanımı sonucu nadir
olgularda iyi huylu, çok nadiren de habis karaciğer tümörleri gözlemlenmiştir. Sınırlı
olguda bu tümörler yaşamı tehdit eden batın içi kanamalara yol açar. Primolut-N
kullanan bir kadında şiddetli üst abdominal ağrı, karaciğerde büyüme veya batın içi
kanama bulguları ortaya çıkması durumunda ayırıcı tanıda bir karaciğer tümörü göz
önüne alınmalıdır.
• Diğerleri
Hastada şeker hastalığı mevcutsa yakın medikal takip gereklidir.
Özellikle kloazma gravidarum öyküsü olan kadınlarda kloazma bazen gelişebilir.
Kloazmaya eğilimi olan kadınlar Primolut-N kullanımı sırasında güneş ışığından veya
ultraviyole ışınlarından sakınmalıdır.
Depresyon öyküsü olan hastalar dikkatle gözlenmeli ve depresyon ciddi boyutlara
ulaşırsa tedavi kesilmelidir.
Noretisteron, etinilestradiol’a parsiyel dönüşümü nedeniyle estrogenik özellikler de
taşır (Bkz. Farmakokinetik Özellikler). Pazarda bulunduğu uzun süre boyunca
estrogene bağlı güvenlik sorunları yaşanmamıştır.
• Muayene
Primolut-N kullanımına tekrar başlayacak ya da yeni başlayacak olanların
“Kontrendikasyonlar” ve “Uyarılar/Önlemler” bölümleri dikkate alınarak anamnezi tam
olarak alınmalı ve fizik muayenesi yapılmalı ve bunlar Primolut-N kullanımı boyunca
periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Bu değerlendirmelerin sıklığı ve içeriği her
kullanıcıya göre adapte edilmeli ancak genel olarak kan basıncı, memeler, batın ve
pelvik organları ve aynı zamanda servikal sitolojiyi de içermelidir.
• İlacın derhal kesilmesi için nedenler
Migren türünde başağrılarının ilk defa ortaya çıkması, ya da alışılmamış şiddette sık
başağrıları, ani duyu bozuklukları (örn. görme ya da işitme bozuklukları),
tromboflebitlerin ya da tromboembolik belirtilerin ilk işaretleri (örn. bacaklarda
alışılmışın dışında ağrılar yada bacakların şişmesi, nefes alırken ya da öksürürken,
belirgin bir nedeni olmaksızın oluşan batıcı ağrılar), göğüste ağrı ve sıkışma hissi,
planlanan ameliyatlar (6 hafta önce), immobilizasyon (örneğin kazalardan sonra),
sarılık başlangıcı, anikterik hepatit başlangıcı, jeneralize kaşıntı, önemli tansiyon
yükselmeleri, gebelik.
Gebelik ve laktasyon
Gebelik kategorisi X’dir.
Primolut-N’in gebelik sırasında kullanımı kontrendikedir.
Primolut-N laktasyon sırasında kullanılmamalıdır.
Araç ve makina kullanımına etkisi
Araç ve makina kullanımı üzerine etkisi yoktur.
Yan etkiler/advers etkiler
Yan etkiler/advers etkiler Primolut-N alımının ilk başladığı aylarda daha sık görülür ve
tedavi süresince azalır. Primolut-N kullanıcılarında “Uyarılar Önlemler” bölümünde
sayılan yan etkilere ek olarak, her zaman nedensel ilişki kurulamasa da aşağıdaki
istenmeyen etkiler bildirilmiştir.
Endometriyozis endikasyonunda, düzensiz kanama, lekelenme ve amenore de dahil
olmak üzere kanama paterni değişiklikleri oluşabilir.
Primolut-N kullanıcılarında bildirilmiş, ancak ne ilişkileri doğrulanmış ne de yanlışlığı
kanıtlanmış diğer yan etkiler şunlardır.
Organ/Sistem
Göz bozuklukları Görme bozuklukları
Gastrointestinal bozukluklar Bulantı
Genel bozukluklar ve uygulama yeri Başağrısı, ödem
sorunları
Sinir sistemi bozuklukları Migren
Solunum, göğüs, mediyasten Dispne
hastalıkları
Cilt ve ciltaltı dokusu bozuklukları Aşırı duyarlılık reaksiyonları (ör kızarıklık,
ürtiker)
BEKLENMEYEN BIR ETKI GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İlaç etkileşmeleri
Seks hormonlarının artmış klirensine yol açan ilaç etkileşimleri, terapötik etkinlikte
azalmaya yol açabilir. Bu, karaciğer enzimleri ile etkileşme özelliği olan (fenitoin,
barbitüratlar, primidon, karbamazepin ve rifampisin dahil olmak üzere) birçok ilaçla
gösterilmiştir; griseofulvin, okskarbazepin ve rifabutin için de kuşkular vardır.
• Laboratuvar testleri
Progestagenlerin kullanılması, karaciğer, tiroid, adrenal ve renal fonksiyonların
biyokimyasal parametrelerini, kortikosteroid bağlayıcı protein ve lipid/lipoprotein
fraksiyonları gibi (taşıyıcı) proteinlerin plazma düzeylerini ve karbonhidrat
metabolizması, koagulasyon ve fibrinoliz parametrelerini içeren bir grup laboratuvar
testinin sonuçlarını etkileyebilir.
Kullanım şekil ve dozu
Tabletler çiğnenmeden bir miktar sıvı ile yutulur.
Kullanıcının tabletleri tarif edildiği şekilde almayı unutması durumunda Primolut-N’in
etkinliği azalabilir. Kullanıcı, unuttuğunu farkeder farketmez sadece unutulan son
tableti almalı ve izleyen günde tablet alımına herzamanki saatinde devam etmelidir.
Eğer kontraseptif korunma gerekiyorsa, ek olarak hormonal olmayan kontraseptif
önlemler alınmalıdır.
• Disfonksiyonel kanamalar
10 gün süre ile günde 3 defa 1 tablet Primolut-N alınır. Organik lezyonlara bağlı
olmayan kanama olgularının çoğunda bu tedavi ile kanama 1-3 günde kesilir, yine de
tedavinin başarısından emin olabilmek için Primolut-N 10 gün boyunca
kullanılmalıdır. Tedavinin tamamlanmasında 2-4 gün sonra, normal menstrüasyon
kanamasının yoğunluğu ve süresinde bir çekilme kanaması gerçekleşecektir.
Zaman zaman kanamanın başlangıçta kesilmesini takiben hafif bir kanama
görülebilir. Bu durumda da tablet alımına ara verilmemeli ya da kesilmemelidir.
Eğer vajinal kanama doğru kullanıma rağmen kesilmezse, organik bir neden ya da
ekstra-genital bir faktör (ör. polipler, serviks ya da endometriyum kanseri, miyom,
düşüğe ait kalıntı, dış gebelik veya koagülasyon bozuklukları) gözönüne alınmalı,
gereken diğer değerlendirmeler yapılmalıdır. Bu durum kanamanın başlangıçta
kesilmesini takiben tablet alımı sırasında ağır bir kanamanın görüldüğü durumlar için
de geçerlidir.
Anovulatuvar siklusları olan hastalarda disfonksiyonel kanamayı engellemek için
Primolut-N profilaktik olarak uygulanabilir. (Siklusun 16-25. günleri arası günde 1-2
defa 1 tablet – Siklusun 1. günü = son kanamanın ilk günü). Çekilme kanaması son
tabletin alımını takiben bir kaç gün içinde gerçekleşecektir.
• Primer ve sekonder amenore
Sekonder amenorenin hormonal tedavisi yalnızca gebelik ekarte edildikten sonra
yapılabilir. Primer veya sekonder amenorenin tedavisine başlanmadan önce prolaktin
üreten bir hipofiz tümörünün olmadığı saptanmalıdır, zira bugünkü bilgilere göre
makroadenomların uzun süreli ve yüksek estrogen dozların etkisi altında
büyümedikleri kesinlik kazanmamıştır.
Endometriyum, Primolut-N tedavisi başlamadan (ör. 14 gün) önce bir estrogen
kullanılarak hazırlanmalıdır. 10 gün boyunca günde 1-2 tablet Primolut-N verilir. Son
tabletin verilmesini takiben birkaç gün içinde çekilme kanaması oluşur.
Yeterli endojen estrogen üretiminin sağlandığı kadınlarda, estrogen tedavisi kesilip,
siklusun 16. ve 25. günleri arasında günde 2 kez 1 tablet Primolut-N verilerek siklik
kanama elde edilmeye çalışılabilir.
• Premenstrüel sendrom, siklik mastopati
Siklusun luteal fazı boyunca günde 1-3 kez alınacak 1 tablet Primolut-N başağrısı,
depresif duygulanım, su tutulumu ve memelerde gerginlik gibi premenstrüel
semptomları geçirebilir veya azaltabilir.
• Menstrüel kanamanın ertelenmesi, öne alınması
Aylık menstrüel kanama Primolut-N kullanılarak ertelenebilir. Ancak bu yöntem,
tedavi siklusu boyunca gebelik riski olmayan kullanıcılarla kısıtlı olmalıdır.
Doz: Beklenen kanamadan yaklaşık 3 gün önce başlanarak, günde 2-3 kez 1 tablet
Primolut-N 10-14 günden fazla olmamak şartıyla alınır. Kanama tedavinin kesilmesini
takiben 2-3 gün sonra başlayacaktır.
• Endometriyozis
Tedaviye siklusun birinci ve beşinci günleri arasında günde 2 kez 1 tablet Primolut-N
alınarak başlanmalıdır. Lekelenme kanaması ile karşılaşılırsa doz günde 2 kez 2
tablete çıkarılabilir. Kanama kesilirse, başlangıç dozuna dönülmesi düşünülebilir.
Tedavi en az 4-6 ay sürdürülmelidir. Tedavinin kesintisiz sürmesi halinde genellikle
ovulasyon ve menstrüasyon gerçekleşmez. Hormon tedavisinin sonlanmasını takiben
çekilme kanaması oluşacaktır.
Doz aşımı ve tedavisi
Noretisteron asetat ile yapılan akut toksisite çalışmaları, günlük terapötik dozun
üzerindeki miktarların uygunsuz olarak alınması durumunda akut advers etkilere
ilişkin bir risk göstermemiştir.
Saklama koşulu
30 °C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
Ticari takdim şekli ve ambalaj muhtevası
Primolut-N Tablet, 5 mg'lık 30 tabletlik blister ambalajlardadır.
Schering AG, Almanya lisansı ile imal edilmiştir.
Ruhsat tarihi : 18.09.1989
Ruhsat no : 149/48
Ruhsat sahibi : Schering Alman İlaç ve Ecza Tic.Ltd.Şti.
34668 Üsküdar - İstanbul
İmal yeri : Bayer İlaç Fab. A.Ş.
Davutpaşa Cad. No: 24 Topkapı-İstanbul
Reçete ile satılır.
Prospektüs onay tarihi: 15.03.2006

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (Noretisteron etkin maddesini içeren ilaçlar)İlacabak Logo
Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.