P ile başlayan ilaçlar » Sanofi Aventis » PLEGICIL 30 ML DAMLA

PLEGICIL 30 ML DAMLA

 • İlaç Firması :
  SANOFI AVENTIS
 • Barkod :
  8699809595019
 • Fiyatı :
  4TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  N05AA04
 • Etkin madde :
  asepromazin maleat
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
  N05 PSİKOLEPTİKLER
  N05A ANTİPSİKOTİKLER
  N05AA Alifatik fenotiyazinler
  N05AA04 asepromazin maleat

asepromazin maleat etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Psikoz, kusma ve bulantı, hıçkırıkta, alkolik hallüsinasyonlarda ve diğer nöropsikiyatrik rahatsızlıklarda, antipsikotik.
Yetişkinlerde 3 kez 20-30 damla; 30ay-5 yaş arası çocuklarda bölünerek verilen günde 2-5 damla/kg; 5-12yaş arası çocuklarda günde 3 kez 15-20 damla ve yaşlılarda günde 3kez 15-20 damla.

Kontrendikasyon; koma, yüksek doz SSS depresanı (alkol, barbitürat, narkotikler gibi) almış olanlar, kemik iliği depresyonu.

Etkileşim; SSS depresanları, alkol, narkotik analjezikler, barbitüratlar, amfetamin.

Yan etkiler; ekstrapiramidal belirtiler, sersemlik, ortostatik hipotansiyon, taşikardi, lökopeni, anemi, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Plegicil®
30 ml Damla
FORMÜLÜ
100 ml çözeltide: Asepromazin maleat 0.4068 g
(0.3 g aktif baza eşdeğer)
10 Damla 1 mg etkin madde (baz olarak) içerir.
(Alkol ve sodyum metil paraben içerir)
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikler
Bir nöroleptik olup, özel sedatif etkili bir fenotiyazın derivesidir. Nöroleptiklerin sedatif etkisi
hiçbir zaman anesteziye yol açmaz. Narkotik etkisi yoktur. Ayrıca solunum merkezi
üzerinde etkili değildir. Bu yüzden hipnotiklerden ayrılır. Etki yeri beyin sapı ve bazal
ganglionlar seviyesinde olup, beyin sapındaki retiküler sistemin faaliyetlerini inhibe eder.
Farmakolojik etkisi sempatikolitik (sempatik sistemde sedatif etki) ve anti-adrenerjiktir
(antipsikotik etki). Fenotiyazin derivesi olarak Asepromazin’in santral antiemetik etkisi
yanında hafif antihistaminik ve spazmolitik etki de görülebilir.
Asepromazin, antidopaminerjik özelliklere sahip bir nöroleptiktir ve istenmeyen etkileri de
(ekstrapiramidal sendrom, diskineziler, hiperprolaktinemi) bu antidopaminerjik özellikleriyle
ilişkilidir. Ancak bu ekstrapiramidal etkiler orta düzeydedir.
Farmakokinetik özellikler
Asepromazin barsakta emilerek karaciğerde metabolize olur. Emilimi hızlı, metabolizması
ve dağılım hacmi yüksektir.
Atılım esas olarak böbrekler yoluyla, özellikle sulfo- ve glükürokonjuge metabolitler halinde
gerçekleşir.
ENDİKASYONLARI
Bir fenotiyazin derivesi olan asepromazin’in major endikasyonu psikoz tedavisidir. Bunun
yanında kusma ve bulantıda, hıçkırıkta, alkolik halüsinasyonlarda ve diğer nöropsikiyatrik
rahatsızlıklarda kullanılır. Manik durumlar, paranoya, şizofreni, ajitasyon, hostilite gibi
psikozlarda kullanılır. Nöroleptik ajanların en büyük hedefi olan semptomlar hiperaktivite,
halüsinasyonlar ve insomnia’dır.
KONTRENDİKASYONLARI
Komatoz durumlarda; yüksek doz santral sinir sistemi depresanı (alkol, barbitürat,
narkotikler gibi) almış olanlarda ve kemik iliği depresyonu mevcut hastalarda
kontrendikedir.
Mutlak kontrendikasyonları:
- Kapalı açılı glokom riski.
- Üretroprostatik bozukluklara bağlı üriner retansiyon riski.
- Agranülositoz hikayesi.
- Fenotiyazinlere karşı aşırı duyarlılık.
- Parkinson Hastalığı.
- Levodopa kullanımı (Bkz. “İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler”)
Göreceli kontrendikasyonları:
- Sultoprid, guanetidin kullanımı (Bkz. “İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler”)
UYARILAR / ÖNLEMLER
Tedavi süresince alkol kullanılmamalıdır. Gebelerde ve emzirenlerde verilmemesi önerilir.
Vasıta kullananların dikkatli olmaları gerekir. Uzun süre kullanıldığında tedavinin ilk 3
ayından sonra düzenli kan formül kontrolleri yapılması tavsiye edilir.
-Agranülositoz:
Bütün hastalar, ateş, anjin veya bir başka enfeksiyon durumunda doktorlarına haber
vermeleri ve hemen hemogram kontrolü yapılması gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.
Hemogramdaki önemli bir değişiklikte (lökosit sayısında artış, granülopeni), nöroleptik
kullanımı durdurulmalıdır.
- Malign sendrom:
Açıklanamayan hipertermi durumunda tedavinin durdurulması kaçınılmazdır, çünkü bu
belirti, nöroleptik kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilen malign sendromun (solgunluk,
hipertermi, vejetatif rahatsızlıklar) unsurlarından biri olabilir.
Terleme ve arteryel dengesizlik gibi vejetatif fonksiyon bozukluğu belirtileri, hipertermiden
önce ortaya çıkabilir ve erken uyarı işareti niteliği taşıyabilir.
Nöroleptiklerin bu etkisi idiyosinkrazik kökenli olabileceği gibi, dehidratasyon veya organik
serebral tutulum gibi bazı risk faktörlerinin predispozisyon yaratabileceği de
düşünülmektedir.
Kullanım Tedbirleri:
Epilepsi eşiğinin düşmesi olasılığı nedeniyle, epilepsi hastalarının izlenmesi gerekir (klinik
takip ve EEG takibi).
Aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanılmalıdır:
- Yaşlılarda (ortostatik hipotansiyon, sedasyon, ve ekstrapiramidal belirtilere karşı
duyarlılığın daha yüksek olması, kronik kabızlık (paralitik ileus riski) ve prostat
hipertrofisi görülme olasılığının bulunması nedeniyle),
Kalp-damar şikayeti olan hastalarda (bu sınıfta yer alan ilaçların kinidine benzer,
-
taşikardi oluşturucu ve hipotansif etkilerinin bulunması nedeniyle);
Karaciğer yetmezliği ve/veya ciddi böbrek yetmezliği durumlarında (birikme riski
-
nedeniyle).
Gebelik ve Laktasyonda Kullanım:
Gebelik kategorisi: C
Bir önlem olarak, bu ilacın gebelerde ve emzirenlerde kullanılmaması önerilir.
Gebelik:
Asepromazinin teratojen etkisi İnsanlarda değerlendirilmemiştir. Diğer fenotiazinler için ise,
malformatif risk konusunda, ileriye dönük epidemiolojik araştırmaların sonuçları birbiriyle
çelişkilidir. Hamilelik süresince uygulanan nöroleptik tedavilerin fötusun beyni üzerine etki
ettiğine dair herhangi bir veri yoktur.
Laktasyon:
İlacın anne sütüne geçişi ile ilgili veri bulunmadığından, emzirmekten kaçınılması önerilir.
Araç ve Makina Kullanmaya Etkisi:
Araç sürücüleri ve makine kullananlar somnolans riski konusunda uyarılmalıdır. Araç veya
makine kullananlarda, diğer sedatif ilaçlarla kombine kullanımı önerilmez veya bu risk göz
önünde bulundurulmalıdır (Bkz. “İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler”).
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Bu iki molekülün farmakolojik özellikleri farklı şiddetlerde istenmeyen etkilere neden olabilir
ve bu etkiler doza bağlı olabilir ya da olmayabilir (bkz. “Farmakodinamik Özellikler”):
- Düşük dozlardan itibaren ortaya çıkabilen istenmeyen etkiler:
Nörovejetatif rahatsızlıklar:
Ortostatik hipotansiyon;

Ağız kuruluğu, kabızlık, akomodasyon bozuklukları, idrar retansiyonu riski gibi

antikolinerjik etkiler.
Nöropsikiyatrik bozukluklar:
Tedavinin başında daha belirgin olmak üzere sedasyon ve somnolans;

İlgisizlik, kaygılı tepkiler, ussal değişiklikler.

- Daha yüksek dozlarda ortaya çıkabilen istenmeyen etkiler:
Anksiyolitik veya antiparkinson ilaç kullanımıyla gerileyen erken diskinezi

(spazmodik tortikolis, okülojir krizler, trismus...).
Ekstrapiramidal sendrom: Antikolinerjik antiparkinson ilaçlarla kısmen gerileyen,

hipertoninin eşlik ettiği veya etmediği akinetik; hiperkineto-hipertonik, eksito-motor
ekstrapiramidal semptomlar; akatizi.
Tardif Diskinezi (özellikle uzun süreli tedavilerde) Bu tardif diskineziler kimi zaman

nöroleptiğin kesilmesiyle ortaya çıkar ve tedaviye yeniden başlanması veya dozun
artırılmasıyla ortadan kalkar.
Endokrin ve metabolik bozukluklar:
İktidarsızlık, frijidite;

Hiperprolaktinemi: amenore, galaktore, jinekomasti;

Vücut ısısı regülasyonu bozukluğu;

Kilo alımı;

Hiperglisemi, glikoz toleransında değişiklik.

- Ender görülen ve dozdan bağımsız olarak ortaya çıkabilen istenmeyen etkiler:
Deride ortaya çıkan rahatsızlıklar:
Alerjik cilt reaksiyonları;

Işığa duyarlılık.

Hematolojik bozukluklar:
Nadiren agranülositoz (periodik kan kontrolü yapılması önerilir);

lökopeni.

Oftalmolojik bozukluklar:
Oküler tonusta azalma;

Genellikle görme bozukluğuna neden olmayan, gözün anterior segmentinde ilacın

birikmesine bağlı kahverengi çökeltiler.
Gözlenen diğer bozukluklar:
Klinik lupus eritematozus tablosu ortaya çıkmaksızın, antinükleer antikor pozitifliği;

Kolestatik sarılık olasılığı;

Nöroleptik malign sendrom (bkz. “Uyarılar/ Önlemler”)
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Kontrendike olan kombinasyonlar:
Levodopa: Levodopa ve nöroleptiklerin karşılıklı antagonizması.

Önerilmeyen kombinasyonlar:
Alkol: Alkol nöroleptiklerin ve benzodiazepinlerin sedatif etkisini artırır. Uyanıklık

halini etkileyebileceğinden, araç ya da makine kullanırken tehlikeye yol açabilir.
Alkollü içecekler ve alkol içeren ilaçlarla kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Guanetidin ve türevleri: Guanetidinin antihipertansif etkisinin inibisyonu

(guanetidinin etki alanı olan sempatik liflere girişinin inhibisyonu).
Başka bir antihipertansif kullanılmalıdır.
Sültoprid: Elektrofizyolojik etkilerin eklenmesiyle, ventriküler ritm bozukluğu,

özellikle de Torsades de pointes oluşma riski.
Kullanımı önlem gerektiren kombinasyonlar:
Tuzlar, magnezyum, alüminyum ve kalsiyum oksitler ve hidroksitler,

(gastrointestinal ilaçlar): Fenotiazin grubu nöroleptiklerin gastrointestinal emiliminde
azalma. Gastrointestinal ilaçlar, fenotiazin grubu nöroleptiklerle birlikte
kullanıldığında, en az 2 saat arayla alınmalıdır).
Dikkate alınması gereken kombinasyonlar:
Diğer santral sinir sistemi depresörleri: Morfin türevleri (analjezikler ve antitussifler),

barbitüratlar, sedatif antidepresanlar, H1 sedatif antihistaminikler, anksiyolitikler,
nöroleptikler, klonidin ve benzerleri: Santral depresyonun artması, özellikle araç ya
da makine kullanma durumunda önemli sonuçlara yol açabilir.
Antihipertansifler (hepsi): Antihipertansif etki ve ortostatik hipotansiyon riskinde artış

(additif etki). Guanetidin için, bkz. “Önerilmeyen Kombinasyonlar”.
Atropin ve diğer atropinik maddeler: İmipramin antidepresanlar, H1

antihistaminiklerin büyük bölümü, antikolinerjik antiparkinson ilaçlar, atropinik
antispazmodikler, dizopiramid: İdrar retansiyonu, kabızlık, ağız kuruması gibi
istenmeyen atropinik etkiler.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Yetişkinlerde: Günde 3 defa 20-30 damla
Çocuklarda: 30 ay- 5 yaş arası günde 2-5 damla/kg (bölünerek verilir)
5-12 yaş arası günde 3 defa 15-20 damla
Yaşlılarda: Günde 3 defa 15-20 damla
DOZ AŞIMI
Aşırı dozda alındığında hipotermi, ekstrapiramidal hipertoni, arteriyel hipotansiyon,,
Parkinson sendromu, koma görülebilir.
Bu durumda özel bir birimde semptomatik tedavi uygulanmalıdır.
SAKLAMA KOŞULLARI
Oda sıcaklığında (25 ̊ C’nin altında) saklayınız.
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
30 ml’lik şişelerde
Ruhsat sahibi : Sanofi – Synthelabo Fransa lisansı ile
Sanofi – Synthelabo İlaç A.Ş.
No: 209 4.Levent- İSTANBUL
Ruhsat tarihi ve no : 18.08.1993 - 165/41
İmal yeri : Biofarma İlaç San ve Tic. A.Ş.
Kartal – İSTANBUL
Reçete ile satılır.
Prospektüs Onay Tarihi: 31.07.2006

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (asepromazin maleat etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.