L ile başlayan ilaçlar » Biofarma » LANZEDIN 30 MG ENTERIK KAPLI MIKROPELLET ICEREN 14 KAPSUL

LANZEDIN 30 MG ENTERIK KAPLI MIKROPELLET ICEREN 14 KAPSUL

 • İlaç Firması :
  BIOFARMA
 • Barkod :
  8699578162412
 • Fiyatı :
  16.79TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  A02BC03
 • Etkin madde :
  lansoprazol
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - A - SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
  A02 MİDE
  A02B PEPTİK ÜLSER VE GASTRO-ÖZOFAGEAL REFLÜ İLAÇLARI
  A02BC Proton pompası inhibitörleri
  A02BC03 lansoprazol

lansoprazol etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Peptik ülser ve reflüde, Proton pompası inhibitörü.
Yetişkinde 1 X 15-30mg (kahvaltıdan 1 saat önce) - 2X30mg.

Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Etkileşim; teofilin, sukralfat, ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları, digoksin.

Yan etkiler; döküntü, kaşıntı, karaciğer transaminazlarında yükselme, anemi, lökopeni, eozinofili, kabızlık, diyare, bulantı, ağız kuruluğu, karında şişkinlik, baş ağrısı, uyku hali, uykusuzluk, ateş...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

SGK SUT EK-4/G Parenteral formları; sadece yatan hastalarda kullanılması halinde bedelleri ödenir.

Prospektüs

®
LANZED N Kapsül
FORMÜLÜ : Beher enterik kaplı mikropellet kapsül ;
Lansoprazol...............30 mg içerir.
Yardımcı madde ve boyar madde olarak ; Şeker,
Demiroksit ve Titanyumdioksit kullanılmıştır.
FARMAKOLOJ K ÖZELL KLER :
Farmakodinamik Özellikleri :
Etki mekanizması : Lansoprazol antisekretuvar maddeler sınıfından bir benzimidazol
türevi olup mide paryetal hücrelerinin sekresyon yüzeyindeki H+/K+-ATPaz enzimini
spesifik olarak inhibe ederek gastrik asit sekresyonunu azaltır. Lansoprazolün
antikolinerjik ve histamin-H2-reseptör antagonist etkileri yoktur. Paryetal hücrelerdeki
H+/K+-ATPaz enzim sistemi asit (proton) pompası olarak bilindiğinden lansoprazol’e de
asit (proton) pompası inhibitörü denir. Asit pompası paryetal hücreler tarafından asit
yapımının son aşamasıdır. Lansoprazol asit yapımını son aşamada bloke etmesi sonucu,
bazal veya hangi uyarı ile olursa olsun, uyarıya bağlı gastrik asit sekresyonunu dozla
orantılı olarak inhibe eder.
Farmakokinetik Özellikleri :
Absorpsiyon : LANZED N Mikropellet Kapsül enterik kaplamalı granüller içerdiğinden
absorpsiyon ancak granüller mideyi terkettikten sonra başlar.
Lansoprazol oral yolla çabuk absorbe olur ve ortalama 1.7 saatte Cmax değerine erişir.
Mutlak biyoyararlanımı % 80’nin üstündedir. Sağlıklı kimselerde yarı ömrü ortalama 1.5
(± 1.0) saattir. laç yemeklerden 30 dakika sonra verilirse Cmax ve AUC % 50 azalır. laç
yemeklerden önce verilirse yemekler absorpsiyonu etkilemez.
Dağılım : Lansoprazol plasma proteinlerine % 97 oranında bağlanır. Bağlanma oranı 0.05
– 5.0 mcg/ml’lik plasma konsantrasyonları arasında değişmez.
Metabolizma : Lansoprazol geniş ölçüde karaciğerde metabolize olur. Plasmada iki
metaboliti ölçülebilir miktarlarda bulunur. Bunlar lansoprazolün hidroksile olmuş sülfonil
ve sülfon deriveleridir.
Bunların antisekretuvar aktiviteleri yoktur. Lansoprazol paryetal hücre kanaliküllerinde iki
aktif metabolitine dönüşerek (H+,K+) – ATPaz enzimini inhibe eder. Bu metabolitler
sistemik dolaşımda bulunmaz. Lansoprazolün plazma eliminasyon yarı ömrü
antisekretuvar etkisinin süresini yansıtmaz. Plazmadaki yarı ömrü 1 saatten az olduğu
halde asit inhibe edici etkisi 24 saatten fazla sürer.
Eliminasyon : Ağız yoluyla verilen lansoprazol tamamen değişime uğrayarak
metabolitleri şeklinde vücuttan atılır.
14C-Lansoprazol’ün tek doz halinde oral yolla verilmesinden sonra verilen dozun 1/3’ü
idrarla, 2/3’ü feçesle atılır. Bu da metabolitlerin büyük bir kısmının safra yolu ile atıldığını
gösterir.
Karaciğer hastalarında eğrinin altındaki alan (EAA) önemli derecede artar ve sülfon
metaboliti birikir. Kompanse karaciğer hastalarında Cmax yükselir.
Yaşlılarda lansoprazol klerensi biraz azalır. Ancak tekrarlanan dozlarda ilaç birikimi
görülmez. Yaşlılarda Cmax’da artış gözlenmez.
END KASYONLARI :
- Duodenal ülser
- Gastrik ülser
- Reflü özafajit’in kısa süreli tedavisinde
- Zollinger-Ellison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzun süreli tedavisinde
- Helicobacter pylori enfeksiyonu ile birlikte seyreden duodenal ülser tedavisinde
KONTREND KASYONLARI :
LANZED N lansoprazole karşı veya kapsüldeki maddelerden herhangi birine karşı
hipersensitivitesi olanlarda kontrendikedir.
UYARILAR / ÖNLEMLER .
Gebelikte Kullanım : Yapılan araştırmalarda lansoprazolün deney hayvanlarında
teratojenik etkisi gözlenmemiştir. Bununla beraber hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve
iyi kontrol edilmiş araştırmalar mevcut değildir. Hayvan denemeleri insanlarda görülen
sonuçları her zaman yansıtmadığından LANZED N hamilelikte ancak önemli bir
endikasyon varsa kullanılmalıdır. (Kategori B)
Süt Verme Döneminde Kullanım : Lansoprazolün anne sütüne geçip geçmediği
bilinmiyor. Ancak birçok ilaç anne sütüne geçtiğinden emziren annelerde ya emzirmeye
ya da lansoprazol tedavisine son verilmelidir.
Pediatrik Hastalarda Kullanım : Lansoprazolün pediatrik hastalarda etkinliği ve
güvencesi henüz belirlenmiş değildir.
Geriatrik Hastalarda Kullanım : Lansoprazol klerensi azalırsa da ilaç birikimi
olmadığından ve Cmax yükselmediğinden doz ayarlaması gerekmez.
Karaciğer Hastalığı : Karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda lansoprazolün yarı ömrü
uzar ve eğrinin altındaki alan (EAA) artar. Ağır karaciğer hastalığı olanlarda doz
azaltılması gerekebilir.
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi : Lansoprazolün sinir sistemi üzerinde klinik etkisi
yoktur. Dikkat ve konsantrasyonu, reaksiyon zamanını ve psikomotor performansı
etkilemez. Lansoprazol alan hastaların araç ve makine kullanmalarında bir sakınca yoktur.
YAN ETK LER / ADVERS ETK LER :
Genel olarak gerek kısa süreli, gerekse uzun süreli lansoprazol tedavisine iyi tahammül
edilir. Aşağıdaki tabloda sıklığı % 1’den fazla olan ve lansoprazol tedavisine bağlı
olmaları mümkün veya muhtemel yan etkiler gösterilmiştir.
Vücut sistemi / Advers reaksiyon Lansoprazol (n=1457) % Plasebo (n= 467) %
Tüm vücut
Karın ağrısı 1.8 1.3
Sindirim sistemi
Diare 3.6 2.6
Bulantı 1.4 1.3
Başağrısı da % 1’in üstünde görülmüşse de bu plasebo grubunda daha sıktır. Diyarenin
sıklığı, lansoprazolün 15 ve 30 mg dozları için her iki grupta aynıdır, fakat 60 mg doz için
lansoprazol grubunda daha yüksektir.
Lansoprazol tedavisi sırasında görülen ve sıklığı % 1’den az olan yan etkiler şunlardır :
Anoreksi, konstipasyon, dispepsi, ağızda kuruluk, artralji, kaşıntı, ürtiker, adet
düzensizliği, çarpıntı, miyalji, kulak çınlaması.
Laboratuvar değerlerinde değişmeler :
Karaciğer fonksiyon testlerinde SGOT (AST) ve SGPT (ALT) de artma ; kreatinin alkalen
fosfataz, globulin, glukokortikoidler, LDH, gastrin seviyelerinde artma. Lökosit, elektrolit,
kolesterol, trombosit değerlerinde artma veya azalma. Bilirubinemi, eosinofili ve
hiperlipidemi.
BR ETK GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA
BEKLENMEYEN
BAŞVURUNUZ.
LAÇ ETK LEŞ MLER :
Lansoprazol sitokrom P450 sistemi ve özellikle CYP3A ve CYPZC19 izozimleri tarafından
metabolize olur. Araştırmalar göstermiştir ki lansoprazol aynı enzim sistemi tarafından
metabolize olan şu ilaçlarla önemli bir etkileşim göstermemektedir : warfarin, antipirin,
indometasin, ibuprofen, fenitoin, propranolol, prednison, diazepam, klaritromisin ve
terfenadin.
Teofilin ile birlikte verildiğinde teofilin klerensinde ufak (% 10) bir artış gözlenir. Bunun
klinikte önemi olması ihtimali zayıftır. Ancak yine de teofilin alan hastalarda lansoprazol
tedavisine başlarken veya bitirirken teofilin dozu gerekiyorsa yeniden titre edilerek etkili
kan seviyeleri sağlanmalıdır.
Lansoprazolün amoksisilin ile klinikte önem taşıyan bir etkileşimi yoktur.
Lansoprazol 30 mg ile 1 g sukralfat birlikte verildiğinde lansoprazol’ün absorpsiyonu
azalır ve biyoyararlanımı % 17 oranında azalır. Bunun için lansoprazol sukralfattan en az
yarım saat önce alınmalıdır. Antasidler birlikte kullanıldığında lansoprazolün etkisini
engellemez.
Lansoprazol mide asit sekresyonunda kuvvetli ve uzun süreli bir inhibisyon yaptığından
biyoyararlılıkları mide pH’sına bağlı ilaçların, absorpsiyonunda teorik olarak bir azalma
beklenebilir. (ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları, digoksin).
KULLANIM ŞEKL ve DOZU :
Duodenal ülserin kısa süreli tedavisi :
Tavsiye edilen doz 4 hafta süre ile günde 1 kere 30 mg’dır.
Helicobacter pylori’nin yok edilmesi için üçlü tedavi :
Lansoprazol 30 mg, amoksisilin 1 gram ve klaritromisin 500 mg, 12 saat ara ile günde
2 kere 10-14 gün süre ile verilir.
kili tedavi : (Lansoprazol / Amoksisilin)
30 mg Lansoprazol ve 1 g amoksisilin 8 saat ara ile günde 3 kere 14 gün süre ile verilir.
Duodenal ülserde iyileşmeyi idame için :
Tavsiye edilen doz günde 1 kere 30 mg’dır.
Gastrik ülserin kısa süreli tedavisi :
Tavsiye edilen doz günde 1 kere 30 mg olup 8 haftaya kadar alınabilir.
Gastroösofageal reflüks hastalığı (GERD) :
Semptomatik vakaların kısa süreli tedavisi için :
Günde 1 kere 30 mg lansoprazol 8 haftaya kadar alınabilir.
Eroziv özofajitin kısa süreli tedavisi : Günde 1 kere 30 mg lansoprazol 8 haftaya kadar
alınabilir. yileşmeyen vakalarda (% 5-10) ikinci bir 8 haftalık kür uygulanabilir. Yine
iyileşme olmazsa 8 haftalık kür tekrarlanabilir.
Eroziv özofajitte iyileşmenin korunması :
Tavsiye edilen doz günde 1 kez 30 mg lansoprazoldür.
Patolojik hipersekresyon durumları ve Zollinger-Ellison sendromu :
Doz hastanın durumuna göre bireysel olarak tayin edilir. Başlangıç dozu günde 1 kere
60 mg’dır. Doz hastanın ihtiyacına göre ayarlanır ve klinik olarak endike olduğu sürece
uygulanır. Lansoprazol günde 2 kere 90 mg’a kadar dozda kullanılmıştır.
Günlük doz 120 mg’ı geçerse bu ikiye bölünerek 12 saat ara ile verilmelidir. Bazı
Zollinger-Ellison vakalarında lansoprazol tedavisine 4 yıl devam edilmiştir.
Yaşlılarda ve böbrek hastalarında doz ayarlamasına lüzum yoktur. Ağır karaciğer
hastalığında doz ayarlaması gerekebilir.
Klinik araştırmalarda Lansoprazol antasidlerle birlikte kullanılmıştır.
DOZ AŞIMI ve TEDB RLER :
Lansoprazol’ün bilinen bir antidotu yoktur. Doz aşımı halinde semptomatik ve
destekleyici tedavi yapılmalıdır. Lansoprazol hemodiyaliz yoluyla dolaşımdan
uzaklaştırılamaz.
SAKLAMA KOŞULLARI :
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde, ambalajında ve 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında
saklayınız. Işıktan ve nemden koruyunuz.
T CAR TAKD M ŞEKL ve AMBALAJ MUHTEVASI :
LANZED N 30 mg Kapsül, 14 ve 28 mikropellet kapsül
RUHSAT SAH B ve MAL YER :
Biofarma laç San. ve Tic. A.Ş. Samandıra/ STANBUL
RUHSAT TAR H ve NO : 11.10.2001 – 198/12
PROSPEKTÜS ONAY TAR H : 12.03.2002
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (lansoprazol etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.