ELYNZA 10 MG 28 FILM TABLET Prospektüs

ELYNZA® 10 mg FİLM TABLET
FORMÜLÜ:
Her film kaplı tablet 10 mg Olanzapin,
(Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], sarı demir oksit [E172], sarı no 6
[E110]) içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Farmakodinamik Özellikleri:
Olanzapin, bir seri reseptör sistemi üzerinde geniş farmakolojik profil sergileyen, antipsikotik
bir ajandır.
Klinik öncesi çalışmalarda, olanzapin serotonin 5HT2A/2C, 5HT3, 5HT6; dopamin D1, D2, D3,
D4, D5; kolinerjik muskarinik reseptörler m1-m5; ∝1 adrenerjik ve histamin H1 reseptörleri
gibi geniş bir reseptör aralığına afinite göstermiştir. Olanzapin, in vitro olarak dopamin D2
reseptörlerinden çok serotonin reseptörlerine afinite ve in vivo olarak D2 aktivitesinden çok
daha fazla 5HT2 aktivitesi göstermiştir. Elektrofizyolojik çalışmalar, olanzapinin motor
fonksiyonunun da dahil olduğu striatal (A9) yolda az etki gösterirken, selektif olarak
mezolimbik (A10) dopaminerjik nöronların ateşlemesini azalttığı ortaya konmuştur.
Olanzapin, motor yan etkilerin göstergesi olan katalepsinin oluşması için gerekenin altındaki
dozlarda, antipsikotik aktivitenin bir göstergesi olan şartlanmış kaçınma yanıtını azaltır. Diğer
bazı antipsikotik bileşiklerin aksine, olanzapin “anksiyolitik” teste verilen yanıtı azaltır.
Yapılan çalışmalarda pozitif ve negatif semptomları olan şizofreni hastalarında
olanzapin, pozitif semptomlarda olduğu kadar, negatif semptomlarda da anlamlı olarak
büyük gelişmeler göstermiştir.
Bipolar bozukluğun manik ve karma dönemlerini içeren hastalarda, olanzapin hem
plasebo hem de valproat semisodyumdan (divalproeks) üç haftayı geçen sürede daha
üstün etki göstermiştir. Olanzapinin haloperidole karşı uygulandığı karşılaştırmalı bir
çalışmada, 6 ve 12 haftada hastaların manik ve depresif semptomlarının semptomatik
remisyonunun gerçekleşme oranında benzer etkinliğe sahip olduğu gösterilmiştir. Olanzapinin
sonradan manik ve depresif dönemlerinin önlenmesindeki etkinliğe ilişkin uzun süreli çalışma
verisi bulunmamaktadır. En az iki haftalık ayrı bir çalışmada, 10 mg olanzapinin valproat
ve lityumla birlikte uygulanan tedavisi, 6 haftadan sonra mani ve depresyon
semptomlarını azaltmada valproat ve lityumun tek başlarına uygulanmasından çok
daha üstün etkinlik göstermiştir.
Farmakokinetik Özellikleri:
Olanzapin oral yolla uygulamadan sonra iyi absorbe olur, en yüksek plazma
konsantrasyonlarına 5-8 saatte ulaşır. Emilimi yiyeceklerden etkilenmez. İntravenöz
uygulamaya oranla mutlak oral biyoyararlanımı araştırılmamıştır.
Olanzapin, konjugatif ve oksidatif yollarla karaciğerde metabolize olur. Dolaşımdaki ana
metaboliti, kan/beyin engelini aşmayan 10-N-glukuroniddir. Sitokrom P450-CYP1A2 ve
P450-CYP2D6 N-desmetil ve 2-hidroksimetil metabolitlerinin oluşumuna katkıda
bulunurlar, her ikisi de olanzapinden daha az in vivo farmakolojik aktiviteye sahiptir. Esas
farmakolojik etkiyi olanzapin gösterir. Oral yolla uygulamadan sonra, sağlıklı gönüllülerde,
olanzapinin ortalama eliminasyon yarı ömrü yaşa ve cinsiyete göre değişmiştir.
Sağlıklı yaşlılarda (65 ve üstü) yaşlı olmayanlara göre ortalama atılım yarı ömrü uzamıştır
(33,8 saate karşı 51,8 saat) ve klirens azalmıştır (18,2 L/saatte karşı 17,5 L/saat). Yaşlılarda
görülen bu farmakokinetik değişkenlik gençlerdekinden farklılık göstermez. Şizofrenisi olan
65 yaşın üstündeki hastalarda, 5 ile 20 mg/gün arasında uygulanan dozlar dikkat çekici
hiçbir yan etki profili sergilememiştir.
Kadın hastalarda ortalama atılım yarı ömrü erkek hastalardan daha uzundur (32,3 saate karşı
36,7 saat) ve klirens daha düşüktür (27,3 L/saate karşı 18,9 L/saat). Buna karşın, olanzapin
kadın hastalarda da erkek hastalarda olduğu gibi bir güvenirlilik profili göstermiştir.
Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastaların (kreatinin klirensi < 10 mL/dak.) ortalama
atılım yarı ömründe (32,4 saate karşın 37,7 saat) veya ilacın klirensinde (25,0 L/saate karşı
21,2 L/saat) anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Olanzapinin yaklaşık %57’si, idrarda
özellikle metabolitleri halinde bulunmuştur.
Sigara içen ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, ortalama atılım yarı ömrü
(39.3 saat) uzamış ve klirens (18.0 L/saat) sigara içmeyen sağlıklı gönüllülerde benzer bir
şekilde azalmıştır (sırasıyla 48,8 saat, 14,1 L/saat).
Sigara içenlere karşın sigara içmeyen hastalarda (kadınlar ve erkekler), ortalama atılım
yarılanma ömrü uzamış (30,4 saate karşı 38,6 saat) ve klirens azalmıştır (27,7 L/saate karşın
18,6 L/saat).
Gençlere göre yaşlı hastalarda, erkeklere göre kadınlarda ve sigara içenlere göre sigara
içmeyenlerde olanzapinin plazma klirensi daha düşüktür. Ancak; yaş, cinsiyet ve sigara
içmenin; olanzapinin klirensi ve yarılanma ömrü üzerine etkisinin; bireyler arasındaki tüm
diğer değişkenlere göre daha az olduğu görülmektedir.
Beyaz, Japon ve Çin ırklarında yapılan bir çalışmada, üç popülasyon arasında
farmakokinetik parametreler açısından hiçbir fark bulunmamıştır.
Olanzapinin kan proteinlerine bağlanma oranı 7 ile 1000 ng/mL arasında değişen bir
konsantrasyonda %93 civarındadır. Olanzapin çoğunlukla, albumin ve ∝1-asit-glikoproteine
bağlanır.
ENDİKASYONLARI:
- Olanzapin şizofreni grubu psikotik bozuklukların tedavisinde endikedir.
- Olanzapin başlangıç tedavisine yanıt vermiş hastaların idame tedavisinde klinik
düzelmenin sağlanmasında etkilidir.
- Bipolar bozuklukta olanzapin, orta derece ile ağır manik dönemlerin tedavisinde ve
bipolar bozuklukta rekürenslerin önlenmesinde endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI:
Olanzapin, ilacın içeriğindeki maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda
kontrendikedir. Olanzapin, dar açılı glokom riski olanlarda kontrendikedir.
UYARILAR/ÖNLEMLER:
Bazen ketoasidoz veya komanın eşlik ettiği; hiperglisemi ve/veya diyabet gelişimi veya var
olan diyabetin alevlenmesi; bazı ölümcül vakalarda dahil olmak üzere çok nadir olarak
bildirilmiştir. Bazı vakalarda, önceden vücut ağırlığının artmış olması bu duruma eğilimin
olabileceğini göstermiştir. Diyabetik hastalarda ve diabetes mellitusun gelişebileceği risk
faktörleri olan hastalarda düzenli klinik izleme önerilmektedir.
Beraberinde seyreden hastalıklar: Olanzapinin antikolinerjik aktivitesi in vivo olarak
gösterilirken, klinik çalışmalar sırasında bağlantılı olayların sıklığının düşük olduğu
gösterilmiştir. Her ne kadar, eşlik eden hastalıkları olanlarda olanzapin kullanımına ait klinik
deneyim sınırlıysa da, prostatik hipertrofisi veya paralitik ileusu ve benzer durumları
olanlarda dikkatle reçete edilmesi önerilir.
Antipsikotik tedavi sırasında, hastanın klinik durumundaki iyileşme birkaç günden birkaç
haftaya kadar sürer. Bu süre zarfında hastalar yakından izlenmelidir. Özellikle tedavinin
başlangıcında ALT, AST karaciğer transminazlarda geçici asemptomatik artışlar yaygın
olarak görülmüştür. Yükselen ALT ve/veya AST’ı olan hastalarda, karaciğer yetmezliğinin
belirti ve semptomları olan hastalarda, sınırlı karaciğer fonksiyon rezervi ile ilişkili önceden
varolan durumları olan hastalarda ve potansiyel olarak karaciğere toksik etkili ilaçlarla
tedavi edilen hastalarda dikkatli olunmalıdır. Tedavi sırasında artan ALT ve/veya AST
vakaları takip edilmeli ve dozun azaltılması düşünülmelidir. Hepatit teşhisi konan vakalarda
olanzapin tedavisi kesilmelidir.
Diğer nöroleptik ilaçlarda olduğu gibi, herhangi bir sebeple düşük lökosit ve/veya nötrofil
sayımı olan hastalarda, geçmişinde ilaca bağlı gelişmiş kemik iliği depresyonu/toksisitesi
olan hastalarda, beraberindeki bir hastalık radyasyon tedavisi veya kemoterapi nedeniyle
kemik iliği depresyonu olan hastalarda ve hipereozinofilik durumları veya miyeloproliferatif
hastalığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Klozapine bağlı nötropeni gelişmiş veya
agranülositoz geçmişi olan otuz iki hastanın olanzapin kullanımından sonra başlangıçtaki
nötrofil sayıları düşmemiştir. Olanzapinle birlikte valproat kullanıldığında sık olarak
nötropeni bildirilmiştir. Lityum ve valproatla birlikte kullanılmasına ait sınırlı bilgi
bulunmaktadır. Olanzapinin karmazepinle birlikte kullanılması ile ilişkili klinik veri
bulunmamaktadır ancak farmakokinetik çalışmaya başlanmıştır.
Nöroleptik Malign Sendrom (NMS): NMS antipsikotik ilaç tedavisiyle bağlantılı potansiyel
olarak hayatı tehdit eden bir durumdur. Nadir sayıdaki NMS’un , olanzapin alımıyla
bağlantılı olduğu bildirilmiştir. NMS’un klinik belirtileri hiperpireksi, adale sertliği, zihinsel
durum değişikliği ve otonom dengesizliktir (düzensiz nabız veya tansiyon, taşikardi, diaforez
ve kardiyak ritim bozukluğu). Ek belirtiler olarak yükselmiş kreatinin fosfokinaz, idrarda
miyoglobin (rabdomiyoliz) ve akut böbrek yetmezliği sayılabilir. Eğer hasta NMS’u gösteren
belirti veya semptomlar gösterirse veya NMS’a ait ek klinik belirtiler olmaksızın
açıklanamayan yüksek ateş görülüyorsa, olanzapin dahil tüm antipsikotik ilaçlar
kesilmelidir.
Olanzapin, epilepsi nöbeti (seizure) geçirmiş olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır veya
nöbet eşiğini düşürebilecek faktörlerin görüldüğü hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Olanzapinle tedavi edilen hastalarda nadiren nöbet bildirilmiştir. Bildirilenlerin çoğunun
geçmişinde nöbet olduğu ya da nöbet oluşumu için risk faktörlerinin olduğu rapor edilmiştir.
Tardif diskinezi: Bir yıllık veya daha kısa süreli karşılaştırmalı çalışmalarda, olanzapinle
bağlantılı, tedaviye bağlı olarak ortaya çıkan diskinezi sıklığı istatistiksel olarak anlamlı bir
şekilde daha düşük seviyededir. Her ne kadar tardif diskinezi riski, uzun süre ilaca maruz
kalanlarda artıyor olsa da, olanzapin alan hastalarda tardif diskinezi belirti ve semptomları
ortaya çıkarsa, dozun azaltılması veya ilacın kesilmesi düşünülmelidir. Bu semptomlar
geçici olarak artabilir veya tedavi kesildikten sonra bile yükselebilir.
Olanzapinin, diğer merkezi etkili ilaçlarla ve alkolle birlikte kullanımında dikkatli
olunmalıdır. In vitro olarak dopamin reseptörlerine antagonistik etkisi olduğundan
olanzapin direkt ve indirekt dopamin agonistlerinin etkisini antagonize edebilir.
Olanzapinin yaşlılarda kullanımıyla ilgili klinik çalışmalarda, postürel hipotansiyon nadir
olarak görülmüştür. Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi, 65 yaşın üzerindeki hastalarda
tansiyonun periyodik olarak ölçülmesi önerilir.
Klinik çalışmalarda, olanzapinin mutlak QT aralıklarının kalıcı artışıyla ilişkisi
bulunmamıştır. 1685 hastanın yalnızca 8’inde çeşitli durumlarda QTc aralığı uzamıştır. Buna
rağmen, diğer antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi, olanzapin özellikle konjenital uzun QT
sendromu, konjestif kalp yetmezliği, kalp hipertrofisi, hipokalemi veya hipomagnezemisi
olan yaşlılarda, QTc aralığını artırdığı bilinen ilaçlarla birlikte reçete edilirken dikkatli
olunmalıdır.
Diğer yeni nesil (atipik) antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi bu ilaç da demansı olan yaşlı
hastaların psikozlarında kullanıldığında serebsovasküler olaylar, enfeksiyon, kalp yetmezliği
ile ani ölüm... vb. nedenlerle ölüm riskinin artışına neden olma olasılığı taşımaktadır.
Gebelik ve emzirme döneminde kullanım:
Gebelik kategorisi C’dir.
Gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrol edilmiş çalışma bulunmamaktadır. Hastaların,
olanzapin tedavisi sırasında hamile kalırlarsa veya hamile kalmaya niyetleri varsa
doktorlarını bilgilendirmeleri gerekmektedir. İnsanlar üzerinde deneyim sınırlı olduğundan
dolayı, hamilelik sırasında yalnızca fötüse olabilecek potansiyel riskine karşın potansiyel
yararları düşünülerek kullanılmalıdır.
İnsanlarda olanzapinin süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Hastalara olanzapin
kullandıkları süre içinde emzirmemeleri önerilmelidir.
Araç ve Makine Kullanma Yeteneği Üzerindeki Etkileri:
Olanzapin uyku hali oluşturabileceği için hastalar, motorlu araçlar da dahil tehlikeli
makineleri kullanırken dikkatli olmalıdır.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:
Kan ve lenfatik sistem bozuklukları:
Sık (%1-10): Eozinofili.
Nadir (%0.01-0.1): Lökopeni.
Çok nadir (<%0.01): Trombositopeni.
Metabolizma ve beslenme bozuklukları:
Çok sık (>%10): Kilo alımı.
Sık (%1-10): İştah artışı. Glukoz ve trigliserid düzeylerinde artış.
Çok nadir (<%0.01): Çok nadiren de olsa, kimi zaman ketoasidoz veya komayla ilişkili olarak
bazıları ölümle sonuçlanabilen hiperglisemi ya da diyabette kötüleşme bildirilmiştir.
Sinir sistemi bozuklukları:
Çok sık (>%10): Somnolans. Alzheimer hastalığı bulunan kişilerin katıldığı çalışmalarda
duruş bozukluğu gözlenmiştir.
Sık(%1-10): Baş dönmesi, akatizi.
Nadir (%0.01-0.1): Olanzapin tedavisi uygulanan hastalarda nadiren de olsa epileptik
nöbetler bildirilmiştir. Bu vakaların çoğunda nöbet öyküsü ya da nöbetlere karşı yatkınlığı
arttıran faktörler belirlenmiştir.
Çok nadir (<%0.01): Olanzapin kullanan bazı vakalarda Nöroleptik Malign Sendrom
bildirilmiştir.
Kardiyak bozukluklar:
Sık olmayan (%0.1-1): Hipotansiyon ya da senkop ile birlikte veya tek başına brakikardi.
Vasküler bozukluklar:
Sık (%1-10): Ortostatik hipotansiyon.
Gastrointestinal bozukluklar:
Sık (%1-10): Kabızlık ve ağız kuruluğu dahil olmak üzere hafif ve geçici nitelikte
antikolinerjik etkiler.
Çok nadir (<%0.01): Pankreatit.
Karaciğer ve safra yolları bozukluklar:
Sık (%1-10): Karaciğer transaminazlarında (ALT,AST) özellikle erken tedavide
asemptomatik geçici yükselmeler.
Çok nadir (<0.01): Hepatit.
Deri ve subkütan doku bozuklukları:
Sık olmayan (%0.1-1): Işığa duyarlılık reaksiyonu.
Nadir: (%0.01-0.1): Döküntü.
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesindeki sorunlar:
Sık (%1-10): Asteni, ödem.
Üreme sistemi ve meme bozuklukları:
Çok nadir (<%0.01): Priapizm.
Araştırmalar:
Çok sık (>%10): Plazma prolaktin düzeyinde artış; ancak klinik belirtilerle (örn.
jinekomasti, galaktore ve memede büyüme) nadiren karşılaşılmıştır. Hastaların çoğunda
tedaviye devam edilmesine rağmen düzeyler normale dönmüştür.
Sık olmayan (%0.1-1): Kreatinin fosfokinaz düzeyinde artış.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:
Merkezi sinir sistemi depresyonuna neden olan ilaçları kullanan hastalarda dikkatli
olunmalıdır.
Olanzapini etkileyen potansiyel etkileşmeler: Olanzapin CYP1A2 ile metabolize olduğundan,
bu izoenzimi özellikle indükleyen veya inhibe eden maddeler olanzapinin farmakokinetiğini
etkileyebilir.
CYP1A2’nin indüksiyonu: Olanzapin metabolizması sigara içme ve karbamazepinle
indüklenip olanzapin konsantrasyonlarında azalmaya yol açabilir. Olanzapin klirensinde
yalnızca hafiften orta dereceye kadar artış gözlenmiştir. Klinik sonuçlar sınırlı olmakla birlikte
klinik izleme tavsiye edilir ve eğer gerekirse olanzapin dozunda artış düşünülmelidir (Bkz.
Kullanım Şekli ve Dozu)
CYP1A2’nin inhibisyonu: Spesifik CYP1A2 inhibitörü olan fluvoksaminin, olanzapinin
metabolizmasını belirgin olarak inhibe ettiği kanıtlanmıştır. Fluvoksamini takiben alınan
olanzapinin Cmax’ındaki ortalama artış siraga içmeyen kadınlarda %54, sigara içen erkeklerde
%77 olmuştur. Olanzapinin ortalama AUC artışı ise, sırasıyla %52 ve %108 bulunmuştur.
Fluvoksamin veya siprofloksasin, ketakonazol gibi her hangi bir CYP1A2 inhibitörü ile
birlikte kullanımında daha düşük bir olanzapin başlangıç dozu düşünülmelidir. CYP1A2
inhibitörü ile birlikte kullanılmaya başlandığında olanzapin dozunun azaltılması
düşünülmelidir.
Biyoyararlanımda azalma: Aktif kömür ağız yoluyla uygulanan olanzapinin biyoyararlanımını
%50-60 azaltır ve olanzapinden en az 2 saat önce veya sonra alınmalıdır.
Fluoksetinin (CYP2D6 inhibitörü), tek doz kullanılan antasid (aluminyum, magnezyum) veya
simetidinin olanzapinin farmakokinetiğini anlamlı olarak etkilemediği bulunmuştur.
Olanzapinin diğer ilaçları etkileme potansiyeli: Olanzapin direkt ve indirekt dopamin
agonistlerinin etkilerini antagonize edebilir. Olanzapin ana CYP450 izoenzimlerini in vitro
olarak inhibe etmez (ör. 1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 3A4). İn vivo çalışmalarda da gösterildiği gibi
özel bir etkileşme beklenmez. Bu çalışmalarda trisiklik antidepresanlar (çoğunlukla CYP2D6
yolağında temsil edilen), varfarin (CYP2C9), teofilin (CYP1A2) veya diazepamla (CYP3A4
ve 2C19) metabolizma inhibe olmamıştır. Lityum veya biperiden ile birlikte uygulandığında
olanzapin etkileşim göstermemiştir. Valproatın plazma seviyelerinin terapötik olarak
gözlemlenmesi olanzapinle birlikte tedavinin başlangıcından sonra, valproat dozunun
ayarlanması gerektiğini göstermiştir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Şizofreni: Olanzapinin önerilen başlangıç dozu aç veya tok karna uygulanan günde tek doz
10 mg’dır.
Manik dönem: Başlangıç dozu, monoterapide genellikle günde tek doz uygulanan 15 mg
veya kombinasyon tedavisinde günde 10 mg.
Şizofreninin ve manik dönemlerinin tedavisi sırasında, günlük doz, kişisel klinik duruma
bakılarak 5-20 mg/gün arasında ayarlanabilir. Önerilen başlangıç dozundan daha yüksek bir
doza yalnızca klinik olarak uygun şekilde yeniden değerlendirme yapıldıktan sonra seçilmesi
önerilir ve artış, 24 saatten kısa olmayan aralıklarla yapılmalıdır. Olanzapinin emilimi
gıdalardan etkilenmediği için aç veya tok karnına verilebilir. Olanzapinin kullanımı
kesilirken, kademeli doz azaltımına gidilmelidir.
Çocuklarda: Olanzapin, 18 yaşın altındaki vakalarda araştırılmamıştır.
Yaşlı hastalarda: Rutin olarak daha düşük bir başlangıç dozu (5 mg/gün) endike değildir,
ancak 65 yaş ve üstündekilerde ve klinik faktörler izin verdiği sürece düşünülmelidir.
Böbreklere ait ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalar: Bu hastalar için daha düşük bir
başlangıç dozu (5 mg) uygulanmalıdır. Orta derecede karaciğer yetmezliği (siroz, Child-
Pugh, A veya B sınıfı) olan hastalarda, başlangıç dozu 5 mg olmalıdır ve doz dikkatle
artırılmalıdır.
Erkek hastalarla kadın hastaların karşılaştırılması: Erkek hastalara kıyasla kadın hastalarda,
başlangıç dozu ve doz aralığının rutin olarak değiştirilmesi gerekmemektedir.
Sigara içen hastalarla içmeyen hastaların karşılaştırılması: Sigara içen hastalarla içmeyenler
kıyaslandığında, başlangıç dozu ve doz aralığının rutin olarak değiştirilmesi
gerekmemektedir. Metabolizmayı yavaşlatan (kadın cinsiyeti, yaşlılık, sigara içmeme
durumu) birden fazla etkenin varlığı durumunda, başlangıç dozunun azaltılması
düşünülmelidir. Böyle hastalarda dozun artırılması gerektiğinde ılımlı davranılmalıdır.
DOZ AŞIMI:
Belirti ve semptomlar: Doz aşımının en sık görülen semptomu (sıklığı >%10’dan az olmak
üzere) taşikardi, ajitasyon/saldırganlık, konuşma bozukluğu, çeşitli ekstrapiramidal
semptomlar ve sedasyondan komaya kadar değişen azalmış bilinç seviyesidir.
Aşırı dozun medikal belirtilerinin devamı sayıklama, konvülsiyon, koma, olası nöroleptik
malign sendrom, solunum depresyonu, aspirasyon, hipertansiyon veya hipotansiyon, kardiyak
aritmi (aşırı doz vakalarının <%2’sinde) ve kardiyopulmoner arresttir. 450 mg gibi düşük akut
doz aşımı durumlarında bile ölümcül sonuçlar bildirilmiştir. Buna rağmen, 1500 mg akut doz
aşımı sonrasında bile hastanın hayatta kaldığı da bildirilmiştir.
Doz aşımı tedavisi: Olanzapinin spesifik bir antidotu yoktur. Kusmaya zorlanması da
önerilmez. Doz aşımı tedavisinin standart işlemleri önerilebilir (örn. gastrik lavaj, aktive
edilmiş kömür uygulaması). Aktif kömür uygulamasının olanzapinin biyoyararlanımını %50
ile %60 oranında azalttığı gösterilmiştir.
Hipotansiyonun ve dolaşım yetersizliğinin sebep olduğu kollapsın tedavisi ve solunum
fonksiyonunun desteği de dahil olmak üzere, klinik duruma bakılarak, hayati organ
fonksiyonları izlenmeli ve semptomatik tedavi yapılmalıdır. Epinefrin, dopamin veya diğer
beta agonistik aktiviteye sahip olan sempatomimetik ajanlar hipotansiyonu kötüleştirecekleri
için kullanılmamalıdır. Olası aritmileri yakalayabilmek için kardiyovasküler gözlem
gereklidir. Hasta iyileşene kadar yakın medikal gözlem ve izleme sürdürülmelidir.
SAKLAMA KOŞULLARI:
250C 'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:
Elynza 10 mg Film Kaplı Tablet, 28 tabletlik blister ambalajda.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ:
Elynza 5 mg Film Tablet, 28 tabletlik blister ambalajda.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
REÇETE İLE SATILIR.
Ruhsat Tarihi ve No : 07.08.2007-122/97
Ruhsat Sahibi : BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
34398 Maslak – İSTANBUL
İmal Yeri : Adamed Pharma SA
Ksawerow/Polonya
Prospektüs onay tarihi : 21.01.2008


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2022 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.