C ile başlayan ilaçlar » Sandoz » CISPLATIN EBEWE 100 ML 50 MG 1 FLAKON

CISPLATIN EBEWE 100 ML 50 MG 1 FLAKON

 • İlaç Firması :
  SANDOZ
 • Barkod :
  8699205760066
 • Fiyatı :
  44.72TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  L01XA01
 • Etkin madde :
  sisplatin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - L - ANTİNEOPLASTİK VE İMMÜNOMODÜLATÖR AJANLAR
  L01 ANTİNEOPLASTİKLER
  L01X DİĞER
  L01XA Platin
  L01XA01 sisplatin

sisplatin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Platin esaslı antineoplastik.
5 gün 20mg/m2 veya tekdoz 50-100mg/m2. 3-4 haftada bir.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, böbrek yetmezliği, kemik iliği depresyonu, işitme bozukluğu.

Yan etkiler; nefrotoksisite, elektrolit denge bozulması, ototoksisite, nörotoksisite, kemik iliği depresyonu, bulantı, optik nevrit, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

4.2.14 - Kanser tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri
(1) Ayakta kemoterapi yapılacak kanserli hastalara tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu/uzman hekim raporuna dayanılarak kür tanımına uyacak tedavi uygulanıyor ise bir kürlük, kür tanımına uymayan tedavi uygulanıyor ise en fazla 3 aylık dozda ilaç verilebilir.
(2) Kanser tedavisinde kullanılacak hormonlar ve hormon antagonistleri ile maligniteye bağlı metastatik olgularda kullanılan yardımcı ilaçlar, tedavi protokolünü gösterir uzman hekim raporuna dayanılarak 3 aylık dozlarda verilebilir. (SUT’ta bu ilaçlar için ayrıca bulunan düzenlemeler saklıdır.)
(3) Kanser tedavisinde endikasyon dışı ilaç kullanımında, tedavi protokolünü ve daha önce uygulanan kemoterapi dahil diğer tedavileri de gösteren tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinden birinin bulunduğu sağlık kurulu raporu aranır. (SUT’un 4.2.14.A maddesinde belirtilen etken maddeler hariç)

4.2.14.A - Tedavi protokolünü gösteren uzman hekim raporuna dayanılarak endikasyon uyumu aranmaksızın kullanılabilecek ilaçlar
(1) Adriamisin, asparaginaz, bleomisin, busulfan, dakarbazin, daktinomisin, daunorubisin, epirubisin, estramustin, etoposid, fluorourasil, folinik asit, ifosfamid, hidroksiüre, karboplatin, klorambusil, lomustin, methotrexat, melfalan, merkaptourin, mesna, mitoksantron, mitomisin, prokarbazin, siklofosfamid, sisplatin, sitozin arabinosid, tamoksifen, vinblastin, vinkristin.

4.2.14.B - Tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçetelendirilecek ilaçlar
(1) Amifostin, anastrazol, bikalutamid, buserelin, dosetaksel, eksemestan, filgrastim, flutamid, gemsitabin, goserelin, ibandronik asit, interferon alfa 2a-2b, irinotekan, kapesitabin, klodronat, lenograstim, letrozol, löprolid asetat, medroksiprogesteron asetat, oksaliplatin, paklitaksel, pamidronat, siproteron asetat, tegafur-urasil, topotekan, triptorelin asetat, vinorelbin, (vinorelbin tartaratın oral formları, kür protokolünde belirtilmesi ve tedaviye enjektabl form ile başlanması şartıyla kullanılır) zolendronik asit.

4.2.14.C - Özel düzenleme yapılan ilaçlar;
(1) Bevacizumab, fotemustin, gefinitib, interleukin-2, octreotid, lanreotid, streptozosin; tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce veya bu sağlık kurulu raporuna dayanılarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında tüm uzman hekimlerce reçete edilir.
(2) Tioguanin, tiotepa, bortezomib, talidomid, kladribin, anagrelid, idarubisin, pentostatin, lipozomal doksorubisin, fludarabin, tretinoin, klofarabine, bendamustin; tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu hekimlerce veya bu sağlık kurulu raporuna dayanılarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında tüm uzman hekimlerce reçete edilir.
(3) Bu fıkrada belirtilen ilaç grupları için bu maddede ilaca yönelik özel rapor süresi düzenlemesi yapılmamış ise en fazla bir yıl süreli sağlık kurulu raporlarında, tedavi protokolü ve teşhise esas teşkil eden radyoloji, patoloji veya sitoloji raporunun merkezi, tarihi ve numarası veya teşhise esas teşkil eden bilgiler, evre veya risk grubu, varsa daha önce uygulanan kanser tedavi planı bulunmalıdır.

a) Trastuzumab; 1) HER-2 immünhistokimya ile +3 veya FISH/CISH/SISH (+) olan hastalarda, metastatik meme kanseri endikasyonunda, bu durumun belirtildiği tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir. Trastuzumab kullanılırken progresyon gelişmesi halinde tedavi sonlandırılır.
2) HER-2 immünhistokimya ile +3 veya FISH/CISH/SISH (+) olan hastalarda, erken evre meme kanseri endikasyonunda, tedavi süresi 9 haftadır. Tedavinin 52 haftaya tamamlanması düşünülen durumlarda, 9 haftalık tedaviden sonra “Trastuzumab Kullanımı İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu”nun tedaviyi yürüten hekim tarafından düzenlenerek bir örneğinin Sağlık Bakanlığına gönderilmesi ve reçete üzerinde formun düzenlendiğinin belirtilmesi gerekmektedir. En az bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin bulunduğu ve ekokardiyografi değerlendirmesinin de yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçete edilir. Toplam tedavi süresi 52 haftayı geçemez.
3) Metastatik mide veya özofagogastrik bileşke yerleşimli adenokanserli hastalardan daha önce kemoterapi uygulanmamış olup, Her-2 neu pozitifliği, hem immunhistokimyasal yöntemle +2/+3 hem de FISH/CISH/SISH ile pozitif olarak saptananlarda; platin ve kapesitabin ya da platin ve 5-Fluorourasil içeren kemoterapi rejimleri ile kombine olarak kullanılabilir. Progresyon gelişmesi halinde tedavi sonlandırılır. Tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir.

b) Alemtuzumab;
1) Kemik iliği tutulumu gösterir biyopsi sonucuyla, yeterli doz ve sürede alkilleyici ajanlar alan ve fludarabin fosfat kürlerini tamamlayan ya da fludarabin temelli kombinasyon rejimlerine kesin olarak dirençli hale gelmiş (Evre III veya Evre IV Kronik Lenfoid Lösemi-KLL) hastalarda; bu durumların belirtildiği hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji veya tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir.
2) Sekiz haftalık tedaviyle cevap alınması durumunda, bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla tedavi on iki haftaya kadar uzatılabilir. Cevap alınamaması durumunda ise tedavi sekiz haftayla sınırlandırılır.

c) BCG canlı intravezikal; tıbbi onkoloji veya üroloji uzman hekimlerinden birinin yer aldığı tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji veya üroloji uzman hekimlerince reçete edilir.

ç) Fulvestrant;
1) Tıbbi onkoloji uzman hekimlerinin yer aldığı tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilir.
2) Doğal veya yapay postmenapozal kadınlarda, lokal veya metastaz yapmış hormon reseptör pozitif meme kanserinde, endokrin tedaviden [tamoksifen veya aromataz inhibitörlerinden biri (anastrazole, exemastane, letrozole)] sonra ilerlemeye devam etmiş hastalarda, raporda bunların belirtilmesi koşuluyla reçete edilebilir.

d) İmatinib; Tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporu ile bu uzman hekimler tarafından reçete edilir.

e) İmiquimod; Yüzeysel bazal hücreli karsinom tedavisinde, tıbbi onkoloji veya cilt hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilir. (Yalnızca bu madde kapsamında ödenir.)

f) Rituksimab;
1) Tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinin bulunduğu hastanelerde bu uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı, bu uzman hekimlerden hiçbirinin bulunmadığı üçüncü basamak sağlık kurumlarında ise hastalıkla ilgili branşlardaki uzman hekimlerce düzenlenmiş, sağlık kurulu raporuna istinaden; yalnızca bu uzman hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenir.
2) Nükseden veya kemorezistan CD20 pozitif foliküler lenfoma, diffüz büyük B hücreli lenfoma, mantle hücreli lenfoma teşhisi konmuş hastaların tedavisinde, daha önce tedavi edilmemiş evre III veya evre IV CD20 pozitif foliküler lenfomalı hastalarda kombinasyon kemoterapisine ek olarak, CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfomada CHOP kemoterapi şemasına ek olarak kullanılabilir. CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfoma, foliküler lenfoma ve mantle hücreli lenfomada maksimum 8 küre kadar kullanılabilir.
3) Foliküler lenfomada; rituximab kullanımına cevap veren ancak progresif hastalık gelişen (daha önce aynı tedaviye yanıt vermiş olduğu için kombinasyon kemoterapisi olarak) vakalarda 8 küre ilave olarak en fazla 4 kür daha kullanılabilir. İndüksiyon tedavisine yanıt vermiş (en fazla 8 kür kullanılmış) hastada, hastanın yanıt süresini uzatmak için indüksiyon tedavisinden sonra hastalık progresyonunu engellemek amacıyla iki yıl süresince ek olarak en fazla 8 kür daha kullanılabilir.
4) Kronik Lenfositik Lösemi (KLL);
a. Performans durumu iyi olan (ECOG 0-1), 17 p delesyonu bulunmayan KLL hastalarının birinci basamak tedavisinde fludarabin ve siklofosfamid ile kombine olarak kullanılabilir.
b. Relaps/Refrakter (Nükseden/Dirençli)tedavide; daha önce fludarabin ve alkilleyici ajanlarla tedavi sonrası progresyon gelişmiş, 65 yaş ve altı, ECOG performans statüsü 0-1 olan, 17p delesyonu bulunmayan KLL hastalarında fludarabin ve siklofosfamid ile kombine olarak 4 kür rituksimab kullanılması uygundur. İlk kürde en çok 375 mg/m² , diğer kürlerde 500 mg/m² kullanılabilir; 4 kür sonunda en az kısmi yanıt alınması halinde, 2 kür daha verilerek tedavi en çok 6 küre tamamlanabilir.

g) Temozolomid; Radyoterapi ile birlikte ve/veya tek başına kullanımında tıbbi onkoloji veya radyasyon onkolojisi uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce veya bu sağlık kurulu raporuna dayanılarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarındaki tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.

ğ) Floxuridin; Sadece kolon kanserinin karaciğere çoklu metastazlarında ilacın onaylı prospektüs bilgileri dikkate alınarak, intraarterial yolla en fazla 6 kür olarak tıbbi onkoloji, genel cerrahi ve gastroenteroloji uzmanlarından en az birinin bulunduğu tedavi protokolünü de gösterir sağlık kurulu raporu ile yatarak tedavide kullanılmak üzere tıbbi onkoloji uzmanları, genel cerrahi uzmanları ve gastroenteroloji uzmanları tarafından reçete edilir.

h) Azasitidin ve decitabin;
1) Azasitidin;
a) Miyelodisplastik Sendromda (MDS) görülen dirençli anemi tedavisinde;
1) Kemik iliği blast oranının %5’in üzerinde artmış olduğunun belirtildiği, içinde en az bir hematoloji uzmanının bulunduğu 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporu ile 18 yaş üstü hastalarda kullanılmak üzere hematoloji uzmanı tarafından en fazla birer aylık tedavi miktarında reçete edilebilir.
2) Azasitidini 6 siklus alan hastalarda yanıt değerlendirilmesi yapılır. Tedaviye başlandığındaki ilk değerine göreblast oranında %50’den daha fazla azalma olmayan hastalarda tedavi kesilir. Blast oranı tedaviye başlandığındaki ilk değerine göre %50 ve daha fazla azalan hastalarda bu durumu belirten 3’er ay süreli rapor düzenlenerek progresyona kadar tedaviye devam edilebilir.
b) Azasitidin; kronik miyelomonositer lösemi (KMML) ve akut miyeloid lösemi (AML) tedavisinde;
1) İçinde en az bir hematoloji uzmanının bulunduğu 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir.
2) Söz konusu teşhislerde en fazla 6 siklus kullanılabilir.
c) Azasitidin ve decitabin birlikte kullanılamaz.

2) Decitabin;
a) Miyelodisplastik Sendromda (MDS) görülen dirençli anemi tedavisinde;
1) Kemik iliği blast oranının %5’in üzerinde artmış olduğunun belirtildiği, içinde en az bir hematoloji uzmanının bulunduğu 4 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporu ile 18 yaş üstü hastalarda kullanılmak üzere hematoloji uzmanı tarafından en fazla birer aylık tedavi miktarında reçete edilebilir.
2) Decitabini 4 siklus alan hastalarda yanıt değerlendirilmesi yapılır. Blast oranı %5 ve altına inen hastalar ile tedaviye başlandığındaki ilk değerine göre blast oranında %50’den daha az azalma olan hastalarda tedavi kesilir. Blast oranı tedaviye başlandığındaki ilk değerine göre %50 ve daha fazla azalan (ancak Blast oranı %5’in üstünde kalan) hastalarda bu durumu belirten yeni bir rapor düzenlenerek yalnızca 3 siklus daha tedaviye devam edilir. Relaps olan hastalarda başlama kriterlerine uygun olarak tedaviye tekrar başlanabilir.
3) Decitabin, yukarıdaki koşullarda 4 haftada bir 5 günlük sürede (20 mg/m2/gün) toplam 100 mg/m2’yi geçmeyecek şekilde kullanılır.
b) Decitabin, kemik iliğinde blast oranı %30'dan fazla olan, orta/kötü sitogenetik riski bulunan ve standart indük siyon kemoterapisi için aday olmayan 70 yaş ve üstü yeni tanı konmuş akut miyeloid lösemi (AML) tedavisinde;
1) İçinde en az bir hematoloji uzmanının bulunduğu 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir.
2) Söz konusu teşhiste en fazla 6 siklus kullanılabilir.
c) Azasitidin ve decitabin birlikte kullanılamaz.

ı) Dasatinib ve nilotinib;
a) Kronik miyeloid lösemi tanılı yetişkin hastaların tedavisinde;
1) Dasatinib; imatinib dahil önceki tedavilere dirençli veya intolere (aşağıdaki 4. ve 5. maddede belirtilen koşullarda), Philadelphia kromozomu pozitif kronik, hızlanmış veya blastik evre kronik miyeloid lösemi tanılı yetişkin hastaların tedavisinde; prospektüsünde yazılan başlama kriterleri dikkate alınarak, bu durumların belirtildiği en az bir hematoloji uzmanının yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimleri tarafından reçetelenir.
2) Nilotinib yalnızca; imatinib dahil önceki tedavilere dirençli veya intolere (aşağıdaki 4. ve 5. maddede belirtilen koşullarda), Philadelphia kromozomu pozitif kronik evre veya hızlanmış evre kronik miyeloid lösemi tanılı yetişkin hastaların tedavisinde; prospektüsünde yazılan başlama kriterleri dikkate alınarak, bu durumların belirtildiği en az bir hematoloji uzmanının yer aldığı, en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimleri tarafından reçetelenir.
3) (Mülga:RG-05/08/2015-29436/15 c md. Yürürlük:13/08/2015)
4) Direnç gelişmesi durumu;
1- 3. ayda tam hematolojik yanıt olmaması veya Philadelphia kromozomu %95 üzerinde pozitif olması,
2- 6. ayda uluslararası skala ile (ıs) BCR-ABL >%10 olması veya Philadelphia kromozomu % 35 üzerinde pozitif olması,
3- 12. ayda uluslararası skala ile (ıs) BCR-ABL >% 1 olması veya Philadelphia kromozomu pozitif olması,
4- Tedavi sırasında herhangi bir zamanda aşağıdaki durumlardan herhangi birinin oluşması;
a) Tam hematolojik yanıt kaybı
b) Tam sitogenetik yanıt kaybı
c) En az 2 ölçümle konfirme edilmiş majör moleküler yanıt kaybı (uluslararası skala ile %1’in üzerinde olması)
ç) Mutasyon
d) Philadelphia kromozomu pozitifliği ile birlikte klonal karyotipik anormallik
5) İntolerans gelişmesi durumu;
Yan etkinin ne olduğu ve derecesinin nasıl saptandığı raporda belirtilmek koşulu ile grade (derece) 3-4 yan etki oluşması.
6) Dasatinib ve nilotinib kombine olarak kullanılamayacaktır.
b) ALL (akut lenfoblastik lösemili) yetişkin hastaların tedavisinde;
1) Dasatinib; Relaps/refrakter Philadelphia kromozomu pozitif (Ph+) ALL (akut lenfoblastik lösemili) yetişkin hastaların tedavisinde çoklu ajanlı kemoterapi şemaları ile birlikte içinde en az bir hematoloji uzmanının yer aldığı, en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporu ile tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimleri tarafından reçetelenir.
2) Dasatinib ve nilotinib kombine olarak kullanılamayacaktır.

i) Sunitinib;
1) İmatinibe dirençli metastatik veya rezekte edilemeyen gastrointestinal stromal tümörlerin (GIST) veya sitokin (interferon veya interlökin) sonrası progresyon olan metastatik renal hücreli karsinomların tedavisinde, içinde en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü de gösterir ve en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkologlar tarafından reçetelenir. Rapor süresinin sonunda tedavinin devamı için hastalıkta progresyon olmadığı belirlenmeli ve bu durum çıkarılacak raporda belirtilmelidir.
2) Temsirolimus, sunitinib, sorafenib ve pazopanib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.
3) Metastatik ya da lokal ileri evrede olan ve cerrahi tedavinin mümkün olmadığı, iyi differansiye, Ki-67 indeksi 5 ve altında olan, RECIST kriterlerine göre hastalık progresyonunun bulunduğu, daha önce somatostatin ve bir sıra kemoterapi uygulanmış olan pankreatik nöroendokrin tümörlerin tedavisinde, Ki-67 indeksini içeren patoloji rapor bilgilerinin bulunduğu, tedavi protokolünü de gösterir en az bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçetelenir.
4) Sunitinib ve everolimus pankreatik nöroendokrin tümör tedavisinde ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.

j) Lapatinib; Daha önce antrasiklin, taksan ve trastuzumab ile tedavi görmüş ve halen progresyon gösteren, c-erb B2 immünhistokimya testi sonucu 3 (+) veya FISH (+) olan metastatik meme kanserli hastalarının tedavisinde kapesitabin ile kombine olarak kullanılır. Lapatinib + kapesitabin progresyona kadar geçen sürede, hastanın tedaviden fayda görmesi ve bu durumun reçete üzerinde hekim tarafından belirtilmesi halinde ödenir. Lapatinib + kapesitabin kullanılıyor iken progresyon gelişen hastalarda tedavinin sonraki basamaklarında lapatinib ödenmez. Tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile bu uzman hekimlerce veya bu sağlık kurulu raporuna dayanılarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarındaki tüm uzman hekimlerce reçete edilir.

k) Temsirolimus; Sitokin (interferon veya interlökin) sonrası progresyon olan metastatik renal hücreli karsinomların tedavisinde, aşağıdaki 6 kriterden en az üç tanesinin bulunduğu kötü prognoz grubu kabul edilen hastalarda; bu durumu belirtir en az iki tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı tedavi protokolünü gösterir en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir. Temsirolimus, sunitinib, sorafenib ve pazopanib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.
1) Laktat dehidrogenaz düzeyinin normalin üst sınırından 1,5 kat veya daha fazla artmış olması,
2) Hemoglobinin normal değerinin alt sınırdan düşük olması,
3) Düzeltilmiş kalsiyum düzeyinin 10mg/dl nin üzerinde olması,
4) Tanıdan itibaren sistemik tedavinin başlangıcına kadar geçen sürenin 1 yıldan az olması,
5) Performans durumu ECOG’ a göre 2 ve üzerinde olması,
6) İki ya da daha fazla organ metastazının bulunması,

l) Sorafenib;
1) Metastatik renal hücreli karsinom (mRCC) endikasyonunda;
a. Sitokin (interferon veya interlökin) sonrası progresyon olan metastatik renal hücreli karsinomların tedavisinde, içinde en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü de gösterir ve en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkologlar tarafından reçetelenir. Rapor süresinin sonunda tedavinin devamı için hastalıkta progresyon olmadığı belirlenmeli ve bu durum raporda belirtilmelidir.
b. Temsirolimus, sunitinib, sorafenib ve pazopanib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.
2) Karaciğer kanserinde; lokal tedavi yöntemlerinin uygun olmadığı ve fonksiyonel karaciğer rezervinin Child-Pugh-A evresinde olduğu klinik ve laboratuvar bulgularla raporda kanıtlanmış olan; lokal ileri veya metastatik hepatocellüler kanserli olgularda; daha önce en az bir kemoterapi tedavisi uygulanmış ve progresyon gelişmiş hastalarda, ikinci basamak tedavi seçeneği olarak kullanılabilir. Hastanın kemoterapiye engel olacak bir durumu var ise bu durum sağlık raporunda belirtilerek birinci basamakta da kullanılabilir. Sorafenib en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu, tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanları tarafından reçetelenir. Rapor süresinin sonunda tedavinin devamı için progresyon olmadığı belirlenmeli, bu durum ve karaciğer rezervinin Child-Pugh-A evresinde devam ettiği raporda belirtilmelidir.
3) Tiroid kanseri endikasyonunda; daha önce VEGF-TKİ gibi hedefe yönelik bir tedavi almamış cerrahi ve radyoterapi gibi lokal tedavilere uygun olmayan veya bu tedaviler sonrası progresyon gösteren, son 14 ay içerisinde RECIST kriterlerine göre progresyon göstermiş radyoaktif iyot tedavisine dirençli lokal relaps veya metastatik diferansiye tiroid kanserlerinde monoterapi olarak progresyona kadar kullanılabilir. Progresyon sonrası kombinasyon veya monoterapi olarak kullanılamaz. Sorafenib bu durumların belirtildiği en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu, 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimleri tarafından reçetelenir.

m) Pemetrekset;
1) Lokal ileri evre ya da metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalardan nonskuamöz (adenokarsinom ya da büyük hücreli karsinom) histolojik alt grubunda birinci basamak kemoterapi sonrası progresyon gelişen hastalarda tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir.
2) Malign plevral mezotelyomada; üç uzman hekim tarafından düzenlenen ve tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir.

n) Lenalidomid;
1) En az 2 kür standart multiple myelom tedavisi (VAD, MP veya diğer standart antimiyelom rejimler) kullanım sonrası hastalık progresyonu gelişmiş hastalardan;
a) Yeterli doz ve sürede talidomid veya bortezomib kürlerine dirençli veya EMG ile kanıtlanmış nöropati nedeni ile bu ajanların kullanılamadığı hastaların tedavisinde veya,
b)Transplantasyon sonrasında dirençli hastalığı olan multiple myelom (MM) hastalarının tedavisinde,
hematoloji ve/veya onkoloji uzmanının yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu hekimler tarafından reçete edilir. 3 üncü kür sonunda en az minör yanıt yoksa tedavi sonlandırılır. 3 üncü kür sonunda en az minör yanıt, 6 ncı kür sonunda en az kısmi yanıt var ise tedaviye devam edilir. Tedavinin devamında her 6 ncı kür sonunda en az kısmi yanıt var ise tedavi toplam 26 küre tamamlanabilir.
2) Tek başına veya başka sitogenetik anomalilerle birlikte 5q delesyonu saptanan miyelodisplastik sendromlu hastalardan;
a) IPSS(Uluslararası prognoz puanlama sistemi)'ye göre düşük veya orta-1 riskli ve
b) Transfüzyona bağımlı anemisi bulunan hastalarda; hematoloji ve/veya tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı 3’er aylık sağlık kurulu raporlarına dayanılarak hematoloji veya tıbbi onkoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir. Tedavinin 4. ayın sonunda yapılan yanıt değerlendirmesinde, 8 hafta içinde hiç transfüzyon yapılmamış olması koşulu ile transfüzyon ihtiyacının ortadan kalkması halinde bu durum ilgili sağlık kurulu raporunda belirtilir. Sağlık kurulu raporları ile tedavi 12. aya kadar uzatılabilir. 4. ayda yapılan yanıt değerlendirmesinde transfüzyon ihtiyacının ortadan kalkmaması halinde tedavi sonlandırılır. Bu endikasyonda lenalidomidin yalnızca 5 ve 10 mg’lık formları en fazla günlük 1x1 dozunda ödenir.

o) Erlotinib; lokal ileri evre ya da metastatik adenokarsinom histolojik tipinde olan küçük hücreli dışı akciğer kanserli, hiç sigara kullanmamış, daha önce kemoterapi almış ve progresyon gelişmiş hastalarda; bu durumun belirtildiği tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, ikinci ve üzeri tedavi basamaklarında bu uzman hekimlerce veya göğüs hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir.

ö) Raltitreksed;
1) Kolorektal kanser hastalarına tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce veya bu sağlık kurulu raporuna dayanılarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında tüm uzman hekimlerce reçete edilir.
2) Malign plevral mezotelyomada; üç uzman hekim tarafından düzenlenen ve tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir.

p) Everolimus;
Hastalığı VEGF (Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü) hedefli tedavi sırasında veya sonrasında progresyon gösteren metastatik renal hücreli karsinomalı hastalarda en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü de gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
2) Cerrahi ya da diğer lokal tedavi yaklaşımlarına uygun bulunmayan, son 12 ay içinde RECIST kriterlerine göre progresyon gösteren, metastatik ya da lokal ileri evrede olan, iyi differansiye (Ki-67 değeri 20 veya altında olan) pankreatik nöroendokrin tümörü bulunan, daha önce somatostatin ve kemoterapi uygulanmış olan hastalarda en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
3) Sunitinib ve everolimus pankreatik nöroendokrin tümör tedavisinde ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.

r) Pazopanib; (Değişik: RG- 25/07/2014-29071 / 27-a md. Yürürlük: 07/08/2014 )
1) Biyolojik tedaviler (interferon ya da interlökin) sonrasında progresyon gelişmiş lokal ileri ya da metastatik evredeki renal hücreli karsinomların tedavisinde,
2) En az bir, en fazla iki seri kemoterapi sonrasında progresyon göstermiş metastatik sarkomun, prospektüsünde belirtilen alt tiplerinde,
3) En az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü de gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanları tarafından reçetelenir. Rapor süresinin sonunda tedavinin devamı için hastalıkta progresyon olmadığı yeni düzenlenecek raporda belirtilmelidir.
4) Temsirolimus, sunitinib, sorafenib ve pazopanib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.

s) Cinacalcet; paratiroid karsinomu endikasyonunda; opere olmuş ancak nüks olan hastalarda, bifosfonatlar ile hiperkalsemisi kontrol altına alınamamış ve albümin ile düzeltilmiş serum kalsiyum değeri ≥10,5 mg/dl olduğu belirtilen endokrinoloji uzman hekimince düzenlenen bir yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak iç hastalıkları uzmanlarınca reçetelenebilir.

ş) Trabektedin; doksorubisin ve ifosfamid içeren kemoterapi rejimleri sonrasında progresyon gelişmiş lokal ileri ve metastatik liyomiyosarkom ve liposarkomlu hastalarda; bu durumun belirtildiği en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü de gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanları tarafından reçetelenir. Rapor süresinin sonunda tedavinin devamı için hastalıkta progresyon olmadığı yeni düzenlenecek raporda belirtilmelidir.

t) Panitumumab;
1) Daha önce panitumumab veya diğer anti-EGFR (Anti-Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü) tedavileri kullanmamış, ECOG performans skoru 0-1 olan, KRAS wild tip metastatik kolorektal kanserli hastalarda; birinci veya ikinci seri tedavide FOLFOX veya FOLFIRI kombinasyon kemoterapi rejimlerinin sadece birisi ile progresyona kadar kullanılır. Bu durumların belirtildiği en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanları tarafından reçete edilir.
2) Progresyon durumunda veya beraberindeki kemoterapi rejiminin değiştirilmesi durumunda panitumumab veya başka bir anti-EGFR tedavisi kullanılmaz.

u) Kabazitaksel ve abirateron;
1) Hormonal tedavi ve sonrasında dosetaksel temelli kemoterapi tedavisine progresyon gelişmiş metastatik prostat kanserli hastalarda prednizolon ile kombine olarak kullanılır.
2) En az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü de gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanları tarafından reçetelenir.
3) Sağlık kurulu raporunda; progresyonun, PSA ve radyolojik görüntüleme yöntemleriyle (RECIST kriterleri ile) tespit edildiği, ECOG performans skorunun (0-1) olduğu ve testosteron düzeyinin kastrasyon seviyesinde olduğu belirtilir.
4) Rapor süresinin sonunda tedavinin devamı için düzenlenecek yeni raporda tedaviye başlangıç kriterleri ile birlikte hastada progresyon olmadığı belirtilmelidir.
5) Kabazitaksel ve abirateron ardışık olarak kullanılamaz.

ü) Fluorourasil topikal formları; sağlık raporu koşulu aranmaksızın yalnızca dermatoloji, tıbbi onkoloji ve plastik cerrahi uzmanları tarafından reçete edilir.

v) Aksitinib; bir sitokin tedavisi sonrası progresyon göstermiş olan veya bir sitokin tedavisi sonrası bir seri VEGF-TKİ (Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü – Tirozin Kinaz İnhibitörü) tedavisi kullanmış ve sonrasında progresyon göstermiş relaps/metastatik renal hücreli karsinomun tedavisinde; en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanları tarafından reçete edilir. Rapor süresinin sonunda tedavinin devamı için hastalıkta progresyon olmadığı belirlenmeli ve bu durum yeni raporda belirtilmelidir.

y) Setuksimab:
1) Metastatik kolorektal kanser endikasyonunda;
a) Daha önce setuksimab veya diğer anti-EGFR (Anti-Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü) tedavileri kullanmamış, ECOG performans skoru 0-1 olan, RAS wild tip metastatik kolorektal kanserli hastalarda; birinci veya ikinci seri tedavide FOLFOX veya FOLFIRI kombinasyon kemoterapi rejimlerinin sadece birisi ile progresyona kadar kullanılır. Bu durumların belirtildiği en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanları tarafından reçete edilir.
b) Progresyon durumunda veya beraberindeki kemoterapi rejiminin değiştirilmesi durumunda setuksimab veya başka bir anti-EGFR tedavisi kullanılamaz.
2) Skuamoz hücreli baş ve boyun kanseri endikasyonunda; nüks yada metastatik nazofarenks dışı baş-boyun yassı hücreli kanseri olan, ECOG performans statüsü 0-1 olan hastalarda, birinci basamakta platin ve 5-Fluorourasil içeren kemoterapi rejimi ile kombine olarak birlikte kullanılır. Bu durumların belirtildiği en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanları tarafından reçete edilir.

z) Dabrafenib ve vemurafenib;
1) Daha önce herhangi bir RAF yolağı inhibitörü kullanmamış ve ECOG performans skoru 0 veya 1 olan ve BRAF V600 mutasyonu pozitif olan aşağıda belirtilen hasta gruplarında tek ajan olarak progresyona kadar kullanılabilir;
a) Lokal tedaviler sonrası progresyon göstermiş ve lokal tedavilerin tekrar kullanılamadığı relaps malign melanom
b) Metastatik malign melanom
2) Progresyon sonrası tek ajan olarak veya başka tedavilerle kombinasyon şeklinde kullanılamaz.
3) Tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı ve yukarıdaki durumların belirtildiği en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir.
4) Dabrafenib ve vemurafenib ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.

aa) Beksaroten;
1) En az bir sistemik tedaviye dirençli erişkin hastalarda ileri evre (EORCT evre IIB, III, IV) kutanöz T-hücreli lenfomanın cilt bulgularının tedavisinde; tıbbi onkoloji, hematoloji veya dermatoloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir.
2) Bu grup hastalarda lipid düşürücü ilaç kullanılması gerektiğinde, bu durumun raporda belirtilmesi halinde SUT'un “4.2.28- Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri” maddesi koşulları aranmaz.

bb) Krizotinib; ALK (Anaplastik Lenfoma Kinaz) pozitifliği FISH testi ile doğrulanmış, en az bir seri kemoterapi kullanmış ve sonrasında progresyon göstermiş metastatik non-squamöz küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının tedavisinde, tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanı hekimlerince reçete edilir.

cc) Vismodegib;
1) Cerrahi, radyoterapi ve diğer lokal tedaviler sonrası progresyon göstermiş ve tekrar bu tedavilerin uygulanamadığının veya başlangıçta bu tedavilerin uygun olmadığının tespit edildiği progresif, semptomatik lokal ileri veya metastatik cildin bazal hücreli kanserinde; monoterapi olarak progresyona kadar kullanılır.
2) Bu durumların belirtildiği, bir tıbbi onkoloji, bir dermatoloji, bir radyasyon onkolojisi ve lokalizasyonuna göre ilgili bir cerrahi branş uzman hekiminin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden tedaviye başlanılır.
3) Tedaviye tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden devam edilebilir.
4) Bu sağlık kurulu raporlarına dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince en fazla birer aylık dozlarda reçete edilir.
5) Progresyon sonrası monoterapi veya başka tedavilerle kombinasyon şeklinde kullanılamaz.

çç) Ruksolitinib;
1) Primer miyelofibrosis, post polistemik miyelofibrosis veya esansiyel trombositemi sonrası ikincil miyelofibrosis tanılı hastalarda splenomegaliye bağlı semptomların tedavisinde aşağıdaki koşulların tümünü taşıyan hastalarda kullanılır.
a) Semptomatik masif splenomegalisi bulunan,
b) DIPPS plus skorlama sistemine göre orta veya yüksek risk grubu olan,
c) En az bir seri tedavi almış ve uluslararası çalışma grubu uzlaşı kriterlerine göre 8 haftadan fazla süren kot kavsi altında fizik muayene ile ölçülen dalak boyutunda başlangıca göre ≥%50 (USG ile ölçülen dalak hacminde ≥%35) azalma elde edilemeyen veya elde edilen yanıtı kaybolan,
ç) Güncel kan sayım değerlerinde trombosit sayısının ≥100.000/mm3, hemoglobin düzeyinin ≥8 g/dl, nötrofil sayısının ≥1000/mm3 ve çevresel kan blast oranı <%10 olan,
d) Kemik iliği nakline uygun olmayan.
2) Üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde bu durumların belirtildiği en az bir hematoloji uzmanının bulunduğu 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimlerince reçete edilir.
3) Tedaviye başlandıktan 6 ay sonra yapılan yanıt değerlendirmesinde dalak boyutunda bir azalma yoksa veya semptomlarda tedavinin başlangıcından beri bir iyileşme görülmemişse tedavi kesilir. 6. ayda yapılan yanıt değerlendirmesi, devamında düzenlenecek her 3 aylık raporda belirtilir.

dd) Regorafenib;
1) Öncesinde floropirimidin, oksaliplatin ve irinotekan bazlı kemoterapi ve anti-VEGF (anti vasküler endotelyal büyüme faktörü) tedavisi ve RAS-doğal tip ise ayrıca anti-EGFR (anti epidermal büyüme faktörü reseptörü) ile tedavi görmüş ve progresyon göstermiş, ECOG performans skoru: 0-1 olan, yeterli organ fonksiyonu bulunan ve yaşam beklentisi üç aydan fazla olan, rezeke edilemeyen metastatik kolorektal kanser (mKRK) tedavisinde kullanılır.
2) Öncesinde imatinib mesilat ve sunitinib malat tedavileri görmüş ve progresyon göstermiş rezeke edilemeyen metastatik gastrointestinal stromal tümör (GİST) tedavisinde kullanılır.
3) Yukarıdaki durumlarda tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporu ile tıbbi onkoloji uzman hekimleri tarafından birer aylık dozda reçete edilir.

ee) İpilimumab;
1) Daha önce en az bir seri sistemik tedavi kullanmış ve sonrasında progresyon göstermiş rezeke edilemeyen erişkin relaps veya metastatik erişkin malign melanom tedavisinde; tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir.
2) En fazla 4 doz (1 doz = 3 haftada bir uygulanan 3mg/kg dozunda uygulanan tedavi) tedavi bedeli karşılanır.
3) Dabrafenib, vemurafenib ve ipilimumab kombine olarak kullanılamaz.

ff) Trastuzumab emtansin; metastatik meme kanserinde daha önce trastuzumab ve bir taksan tedavisi almış ve hastalığı sonrasında progresyon göstermiş, HER-2/neu testi immunhistokimyasal olarak 3+ (+++) veya FISH/SISH/CISH pozitif olan hastalarda kurtarma tedavisinde tek ajan olarak progresyona kadar kullanılır. Progresyon sonrası tek ajan veya kombinasyon tedavisinin bir parçası olarak kullanılamaz. Daha önce herhangi bir sebeple pertuzumab kullanmış hastalarda endike değildir. Tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı ve bu hususların belirtildiği sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir.

gg) pertuzumab; daha önce metastatik hastalığı için sistemik kemoterapi veya trastuzumab tedavisi almamış, ECOG performans skoru 0-1 olan, HER-2 immünhistokimya ile +3 veya FISH/CISH/SISH (+) olan, visseral metastazı olan metastatik meme kanserinde ilk seri tedavide trastuzumab ve dosetaksel kemoterapisi ile kombine olarak progresyona kadar kullanılabilir.Bu durumların belirtildiği tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir. Pertuzumab, daha önce erken evre meme kanseri için adjuvan veya neo-adjuvan olarak trastuzumab tedavisi almış ve sonrasında relaps gelişmiş hastalarda kullanılmaz. Pertuzumab tedavisi alırken progresyon gösteren hastalarda bir daha monoterapi veya kombinasyon tedavisinin bir parçası olarak devam edilemez.

ğğ) Karmustin;
1) Sağlık Bakanlığından hasta bazında alınacak endikasyon dışı onaya dayanılarak; beyin tümörleri-glioblastom, beyinsapı glioması, medullablastom, astrositom, ependimoma ve metastatik beyin tümörleri endikasyonlarında; yanlızca rekürrens veya nüks hastalarda tek ajan veya diğer onaylı kemoterapötik ajanlarla belirlenmiş kombinasyon tedavisi şeklinde tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir. Bu şekildeki kullanımda endikasyon dışı onay tarihi ve süresi sağlık kurulu raporunda belirtilir.
2) Sağlık Bakanlığından hasta bazında alınacak endikasyon dışı onaya dayanılarak; hodgkın lenfoma ve non-hodgkın lenfoma hastalarında kemik iliği nakli hazırlık rejimi kullanımında hematoloji uzman hekiminin yer aldığı tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimlerince reçete edilir. Bu şekildeki kullanımda endikasyon dışı onay tarihi ve süresi sağlık kurulu raporunda belirtilir.
3) Yukarıdaki koşullar dışında kullanılması halinde Kurumca bedelleri karşılanmaz.
(4) SUT’un 4.2.14.C maddesinde yer alan ilaçlardan jinekolojik malignite tedavisinde endikasyonu bulunanlar, ilgili maddelerinde tanımlı uzman hekimlerin yanı sıra yalnızca üçüncü basamak sağlık kurumlarında olmak üzere jinekolojik malignite tedavisinde ayrıca kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce de reçete edilebilir.

4.2.14.Ç - Kanser tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
(1) SUT’un 4.2.14 maddesinde isimleri veya endikasyonu belirtilmeyen ilaçların kanser tedavisinde kullanımında; tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilir.

Prospektüs

Cisplatin “Ebewe” 50 mg/ 100 ml
.V. nfüzyon çin Solüsyon çeren Enjektabl Flakon
Formülü
1 ml solüsyon 0.5 mg sisplatin içerir.
C SPLAT N “ EBEWE” 50mg/100 ml, i.v. infüzyon için konsantre:
Sisplatin 50.00 mg
Sodyum klorür 900.00 mg
Seyreltilmiş HCl 18.00 mg
enjeksiyonluk su 99 532.00 mg
Farmakolojik Özellikleri:
Cisplatin “Ebewe” 0.5 mg/ml, cis-diamindikloroplatinyum içeren inorganik ağır metaldir. laç
DNA zincirinde çapraz bağlar oluşturarak DNA sentezini inhibe eder. Ayrıca daha az bir
oranda protein ve RNA sentezini de inhibe etmektedir.
Sisplatin ayrıca immünosupresif, radyasyona duyarlaştırıcı ve antimikrobiyal özelliklere de
sahiptir. Sisplatinin etkinliği hücre siklusuna spesifik görünmemektedir. Sisplatinin onkolitik
özellikleri alkilleyici ajanlara benzer. Sisplatin, sitotoksik etkisini bütün DNA-bazlarına,
özellikle guanin ve adeninin N-7-pozisyonuna bağlanarak gösterir.
Farmakokinetiği
ntravenöz uygulamadan sonra, sisplatin hızlı bir şekilde tüm dokulara dağılır; karaciğer,
böbrek ve prostatda yüksek konsantrasyonlarda bulunurken mesane, kaslar, testis, pankreas
ve dalakta daha düşük ve barsak, adrenal, kalp, akciğer, beyin ve beyincikte en düşüktür.
Uygulamadan iki saat sonra plazma sisplatininin %90’dan fazlası muhtemelen irreversibl bir
şekilde proteinlere bağlıdır. Sisplatin non-lineer farmakokinetiğe sahiptir. Enzimatik olmayan
bir şekilde metabolitlerine dönüşür. 50-100mg/m2 sisplatinin intravenöz bolus şeklinde
enjeksiyonundan sonra, plazma eliminasyonu bifaziktir. nsanlarda bildirilen yarılanma
ömürleri; t1/2 (dağılım) 10-60 dakika ve t1/2 (terminal) yaklaşık 2-5 gündür.
Toplam platinin proteinlere aşırı bir şekilde bağlanması, uygulanan dozun toplam olarak
%27- 45’inin 84-120 saatten fazla bir sürede, uzun süreli veya tam olmayan bir kümülatif
üriner atılım ile sonuçlanır. Fekal atılımı çok azdır. Plazma yarı ömrü, azalmış böbrek
fonksiyonu ile artar ve teorik olarak sisplatinin yüksek plazma proteinlerine bağlanma
aktivitesi nedeniyle karında asit varlığında artabilir.
Endikasyonları:
Monoterapi şeklinde veya kemoterapötik ajanlarla belirlenmiş bir tedavi şeklinde ileri evre
veya metastatik tümörlerde: testiküler kanser (palyatif veya küratif polikemoterapi) ve over
kanseri (III ve IV. evre) ve baş ve boyun skuamoz hücreli karsinomları (palyatif tedavi).
Ek olarak akciğer karsinomu ve üriner sistem kanserleri, servikal kanserlerde etkinliği
bildirilmiştir.
Kontrendikasyonları:
Sisplatin aşağıdaki hastalarda kontrendikedir:
Sisplatine veya diğer platinyum içeren bileşiklere allerjik reaksiyon hikayesi olanlarda
Böbrek yetmezliği, dehidratasyon (ağır böbrek yetmezliğinden kaçınmak için tedavi öncesi ve
sonrası hidratasyon gerekir.)
Miyelosupresyon
şitme bozukluğu
Hamilelik ve laktasyon
Sisplatine bağlı nöropati
Uyarılar / Önlemler:
Cisplatin “Ebewe” 0.5 mg/ml sadece kanser kemoterapisinde deneyimli doktor gözetiminde
uygulanmalıdır.
Sisplatinin kümülatif şekilde ototoksik, nefrotoksik ve nörotoksik olduğu gösterilmiştir. Bu
organ veya sistemlere toksik olan ilaçlarla birlikte uygulama sisplatin toksisitesini
güçlendirebilir.
Odiyogram tedaviye başlamadan ve her tedavi siklusundan önce düzenli aralıklarla
yapılmalıdır
ntravenöz infüzyondan önce, infüzyon sırasında ve sonrasında yeterli hidratasyonun
sağlanması ile nefrotoksisiteden kaçınılabilir.
Böbrek fonksiyonları, karaciğer fonksiyonları, hemotopoietik fonksiyonlar (eritrosit, lökosit ve
trombosit sayıları) ve serum elektrolitleri (kalsiyum, sodyum, potasyum, magnezyum)
sisplatin ile tedavi süresince her hafta izlenmelidir.
Sisplatin uygulamasına;
serum kreatinin ≤ 130 μmol/L; 1.5 mg/dl
üre < 25 mg/dl
lökosit sayıları > 4 000 /μl; > 4.0 x 109/L
trombosit sayıları > 100 000 /μl; > 100 x 109/L
odiyogram normal limitler içinde kalıncaya kadar ara verilmelidir.
Sisplatinin neden olmadığı periferik nöropatili hastalarda dikkatli olunması önerilmektedir.
Akut bakteriyel veya viral enfeksiyonlu hastalarda özel dikkat gereklidir.
lacın damar dışına sızması durumunda, infüzyon hemen durdurulur, iğne yerinde bırakılır,
dokudan sızıntı aspire edilir ve %0.9 sodyum klorür ile irrigasyon yapılır (eğer yüksek
konsantrasyonda solüsyonlar kullanıldıysa; bkz kullanım şekli ve dozu).
Sisplatin alüminyum metali ile etkileşerek siyah bir çökelti oluşturur. Bütün aluminyum içeren
IV setler, iğneler, kateterler ve enjektörlerin kullanımından kaçınmak gerekir.
nfüzyon solüsyonu diğer ilaç ve katkı maddeleri ile karıştırılmamalıdır.
Tüm sitostatikler gibi, sisplatin son derece dikkatle tutulmalıdır; eldiven, yüz maskesi ve
koruyucu giysiler giyilmelidir. Eğer mümkünse sisplatin koruyucu laminar hava akışlı kabin
altında hazırlanmalıdır. Deri ve/veya mukoz membranlar ile temasından kaçınılmalıdır.
Hamile hasta personeli sisplatine dokunmamalıdır.
Deri ile temas halinde bol su ile yıkanmalı, geçici yanma hissine karşı krem uygulanmalıdır.
Sisplatin uygulamasından sonra sıklıkla bulantı, kusma, ishal görülür. Proflaktik olarak
antiemetiklerin uygulanması bulantı ve kusmadan korunmada etkili olabilir. Kusma ve ishal
ile kaybedilen sıvı yerine konmalıdır.
Hamilelik ve emzirme döneminde kullanımı:
Gebelik kategorisi: D
Sisplatin hamile kadınlara ve emziren annelere uygulanmamalıdır. Sisplatin tedavisi
sırasında ve tedaviden sonra en az 6 ay gebeliğin ve/veya üremenin önlenmesi için bir
korunma yöntemi kullanılmalıdır. Tedavi sona erdikten sonra hastalar çocuk sahibi olmak
istiyorlarsa genetik konsültasyon önerilmelidir.
Araç ve makine kullanmaya etkisi:
stenmeyen etkiler nedeniyle (özellikle SSS’ne ve duyulara) hastaların araba ve makine
kullanma yeteneklerinde azalma olabilir.
Yan Etkiler / Advers Etkiler:
stenmeyen reaksiyonlar doza bağlıdır ve kümülatif olabilir.
Nefrotoksisite: Ara dozlarda (20 mg/m2 - < 50 mg/m2) tek bir uygulamadan sonra, hafif ve
reversibl böbrek fonksiyon bozukluğu görülebilir. Yüksek dozlarda (50 mg/m2 - 120 mg/m2)
tek bir uygulamadan ya da tekrarlanan günlük uygulamalardan sonra, üremi ve anüri
şeklinde tubuler nekrozla böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir. Böbrek yetmezliği irreversibl
olabilir.
Nefrotoksisite kümülatifdir ve sisplatinin başlangıç dozundan 2-3 gün veya 2 hafta sonra
görülebilir. Serum kreatinin ve üre konsantrasyonları yükselebilir. Ancak nefrotoksisite riski
sisplatin uygulamasından önce ve sonra uygulanan hidratasyon ile zorlu diürez sayesinde
azalır. Yeterli hidratasyon olmaksızın tek doz 50 mg/m2 sisplatin ile tedavi edilen hastaların
% 28-36’sında nefrotoksisite görülmüştür.
Miyelosupresyon: Doza bağımlı, kümülatif ve genellikle reversibl olan lökopeni,
trombositopeni ve anemi gözlenmiştir. Sisplatin kesildiğinde reversibl olan Coombs pozitif
hemolitik anemi gözlenmiştir. Ağır kemik iliği depresyonu (agranülositoz ve/veya aplastik
anemi) yüksek doz sisplatin dozlarından sonra ortaya çıkabilir. Lökosit sayısında belirgin bir
düşme ( hastaların %5’inde 1.5 x 109/L’nin altında) sıklıkla yaklaşık olarak uygulamadan 14
gün sonra gözlenmektedir; trombosit sayısındaki düşme (50 x 109/L’nin altında hastaların
%10’nundan azında ortaya çıkar) yaklaşık olarak 21 gün sonra ortaya çıkar (iyileşme süresi
yaklaşık 39 gündür).
Gastrointestinal toksisite: Uygulamadan 1-4 saat sonra ortaya çıkan iştahsızlık, tat duyusu
kaybı, bulantı, kusma, karın ağrısı ve diyare sıklıkla görülmektedir. Bu semptomlar çoğu
hastada 24 saat sonra gerilemektedir. Hafif bulantı ve anoreksi tedaviden 7 gün sonrasına
kadar sürebilir. Nadiren oromukozit görülür.
Ototoksisite: 50 mg/m2 sisplatin ile tedavi edilen hastaların yaklaşık % 30’unda odiyometrik
olarak belirlenmiştir; kümülatiftir, muhtemelen irreversibldir ve bazen tek kulakta sınırlıdır.
Ototoksisite kulak çınlamaları ve/veya daha yüksek frekanslarda işitme kaybı şeklinde
kendini gösterir. Normal işitme aralığında işitme kaybı, hastaların %10 ila 15’inde
gözlenmektedir. Ayrıca sağırlık ve vertigo ile ilişkili vestibuler toksisite de ortaya çıkmaktadır.
Önceden veya birlikte kranial radyasyon ile işitme kaybı riski artar. Ototoksisite çocuklarda
daha ciddi olabilir.
Oküler toksisite: Sisplatin ile kombine tedavide görme kaybı görülmesi nadirdir. Görme
bozuklukları ile papilla ödemi bazen gözlenmiştir, ancak tedavinin kesilmesinden sonra
reversibldir. Bir vakada sisplatin tedavisini takiben polikemoterapiden sonra görme netliği
kaybı ile tek taraflı retrobulber nörit bildirilmiştir.
Nörotoksisite: Periferik nöropati ile (genellikle çift taraflı ve duyusal), nadiren tat alma,
dokunma veya görme duyusu kaybı ile karakterizedir. Retrobulber nörit ve serebral
bozukluklar (konfüzyon, geveleyerek konuşma, bireysel vakalar halinde kortikal körlük, hafıza
kaybı, paralizi), Lhermitte belirtisi, otonomik nöropati ve omurilik miyelopatisi gözlenmiştir;
yaşamsal beyin fonksiyonlarının kaybı (tek vaka halinde; akut serebrovasküler
komplikasyonlar, serebral arterit, karotis arteri tıkanıklığı, ensefalopati). Bu belirtilerin biri
ortaya çıktığında, sisplatin uygulaması derhal kesilmelidir. Sisplatin nörotoksisitesi reversibl
olabilir. Ancak tedavinin kesilmesinden sonra bile hastaların %30-50’sinde irreversibldir.
Nörotoksisite sisplatinin tek dozundan sonra ya da uzun süreli tedaviden sonra görülebilir.
Hiperürisemi: Semptomsuz ya da gut atakları ile birlikte olabilir. Nefrotoksisite ile ilişkili
hastaların %25-30’unda hiperürisemi bildirilmiştir.
Hiperkolesterolemi, yetersiz ADH salgılaması, serum amilaz artışı, hemolitik-üremik
sendromla ilişkili trombotik mikroanjiopati tek tük vakalar halinde bildirilmiştir.
Serum elektrolitleri: Hipomagnezemi, hipokalsemi, hiponatremi, hipofosfatemi, kas krampları
ile ve/veya EKG değişiklikleri ile hipokalemi, sisplatine bağlı renal tubuler hasar nedeniyle bu
katyonların tubuler reabsorbsiyonunda bir azalma sonucu olarak nadiren ortaya çıkar.
Allerjik reaksiyonlar: Nadiren anaflaktik reaksiyon vakaları bildirilmiştir. Döküntü, ürtiker,
eritem ve kaşıntı şeklinde görülebilir. Nadiren hipotansiyon, taşikardi, dispne, bronkospazm,
yüzde ödem ve ateş bildirilmiştir. Antihistaminiklerle, epinefrin (adrenalin) ve steroidlerle
tedavi gerekebilir.
Hepatik: Artmış serum transaminazları ile karaciğer fonksiyon bozukluğu nadirdir ve
reversibldir. Nadiren gözlenen azalmış albümin düzeyleri sisplatin tedavisi ile bağlantılı
olabilir.
Kardiyak: Bradikardi, taşikardi ve aritmi içeren kardiyak ritm bozuklukları nadiren ortaya
çıkabilir. EKG değişiklikleri nadiren gözlenmiştir. Diğer sitostatik tıbbi ürünlerle kombine
sisplatin tedavisinden sonra son derece nadir vakalar şeklinde kardiyak arrest bildirilmiştir.
mmun sistem: mmunosupresyon kanıtlanmıştır.
Diğer:
ntravenöz uygulamadan sonra enjeksiyon yerinde lokal ödem ve ağrı, eritem, deri
ülserasyonu ve flebit görülebilir.
Dişetlerinde metal birikmeleri gözlenmiştir.
Alopesi, spermatogenez ve ovulasyon bozuklukları, ağrılı jinekomasti görülebilir.
Sekonder non-lenfatik lösemi gelişmesi sisplatin ile ilişkilendirilmiştir.
Sisplatin içeren kemoterapi rejimleri ile ilişkili vasküler olaylar ile ilgili izole raporlar vardır
(serebral ve koroner iskemi, Raynaud sendromuna benzer periferik perfüzyon bozuklukları).
Karsinojenisite teorik olarak mümkündür (sisplatinin etki mekanizmasına dayalı olarak), fakat
kanıtlanmamıştır.
Hiperkolesterolemi (nadiren), yetersiz ADH sekresyonu (bireysel vakalar), artmış serum
amilazı (nadiren), hemolitik-üremik sendromla ilişkili trombotik mikroanjiopati (bireysel
vakalar).
Artmış demir konsantrasyonları tesadüfen kaydedilmiştir.
Laboratuvar değerleri: Kreatin klerensi, kalsiyum, fosfat, potasyum düzeyleri azalabilirken,
BUN, serum kreatinin ve ürik asid düzeyleri artabilir. Artmış demir konsantrasyonları seyrek
olarak bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ
laç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler:
Miyelosupresif ilaçlar veya radyasyon ile birlikte uygulanması sisplatinin miyelosupresif
etkisini artırabilir.
Furasemid, hidralazin, diazoksit ve propranolol gibi ilaçlarla yapılan antihipertansif tedavi ile
birlikte sisplatin kullanımının nefrotoksisitenin ortaya çıkmasını artırabilir.
Sisplatin ürik asid düzeylerinde bir artma oluşturacağından, sisplatin ile birlikte
kullanıldığında allopurinol, kolşisin, probenesid ya da sülfinpirazon dozunun ayarlanması
gerekebilir.
24 saatlik idrar çıkışı 1000 ml’den az olan, 60 mg/m2’yi aşan sisplatin dozları alan hastaların
dışında, olası renal tubuler hasar ve ototoksisite açısından loop diüretiklerle zorlu diürez
yapılmamalıdır.
Sisplatinin buklizin, siklizin, loksapin, meklozin, fenotiazinler, tioksantenler ya da
trimetobenzamidler ile birlikte kullanımı, ototoksisite semptomlarını (örneğin başdönmesi ve
kulak çınlaması) maskeleyebilir.
Nefrotoksik (sefalosporinler, aminoglikozidler) veya ototoksik (aminoglikozidler) ilaçlarla
birlikte kullanılması, bu organlar üzerinde sisplatinin toksik etkilerini güçlendirebilir. Sisplatin
ile tedavi sırasında veya tedaviden sonra, potansiyel olarak azalmış böbrek eliminasyonu
nedeniyle, bleomisin ve metotreksat benzeri gibi sitotoksik ajanlar gibi başlıca böbreklerle
elimine edilen maddelerle dikkatli olunması önerilmektedir.
fosfamid ile birlikte uygulamasıyla protein atılımı artmaktadır. Sisplatin ototoksisitesi, tek
başına verildiğinde ototoksik olmayan bir ajan olan fosfamidle birlikte kullanımında arttığı
bildirilmiştir.
lerlemiş over karsinomlu hastalarla yapılan randomize bir çalışmada, piridoksin ve
heksametilmelamin ile birlikte uygulanması tedavi yanıtını negatif yönde etkilemiştir.
Paklitaksel infüzyonundan önce uygulanan sisplatin tedavisinin, paklitaksel klerensini %70-
75 azaltabileceğine dair kanıtlar vardır.
Sisplatin ile tedaviyi takiben (bleomisin ve etoposid ile kombine) düşük lityum düzeylerine
sahip birkaç vaka tanımlanmıştır. Bu nedenle serum lityum düzeylerinin izlenmesi
önerilmektedir.
Sisplatin fenitoinin emilimini dolayısıyla epilepsi kontrolünü azaltabilir.
Penisilamin gibi şelatlayıcı ajanlar sisplatinin etkinliğini azaltabilir.
Canlı virüs aşıları, sisplatin tedavisinin tamamlanmasını takiben 3 ay içerisinde
verilmemelidir.
Kullanım Şekli ve Dozajı :
Cisplatin “Ebewe” 0.5 mg/ml, sadece intravenöz kullanıma özgü izotonik bir solüsyondur,
kullanımdan önce dilüe edilir. Dilüe solüsyon sadece intravenöz infüzyonla verilmelidir.
Uygulamada alüminyum içeren herhangi bir aletin (intravenöz infüzyon setleri, iğne, kateter,
enjektör) sisplatin ile temasından mutlaka kaçınılmalıdır.
nfüzyon solüsyonu aseptik şartlarda hazırlanmalıdır.
Konsantre solüsyonun seyreltilmesi için aşağıdaki solüsyonlardan birikullanılmalıdır:
• %0.9 sodyum klorür solüsyonu
• %0.9 sodyum klorür solüsyonu ve %5 glukoz solüsyonu (1:1) karışımı (nihai
konsantrasyon: Sodyum klorür %0.45, glukoz %2.5)
Sisplatin ile tedaviden evvel hidrasyon mümkün olmazsa konsantre aşağıdaki gibi seyreltilir:
• %0.9 sodyum klorür solüsyonu ve %5 mannitol solüsyonu (1:1) karışımı (nihai
konsantrasyon: Sodyum klorür %0.45, mannitol %2.5)
Erişkin ve çocuklarda:
Sisplatin dozu Primer hastalığa, beklenen reaksiyona ve monoterapi şeklinde ya da mevcut
kemoterapinin bir parçası olarak kullanılıp kullanılmadığına bağlıdır. Doz taimatları erişkinlere
ve çocuklara uygulanabilir.
Monoterapi için aşağıdaki iki doz rejimi önerilmektedir.
Her 3-4 haftada bir vücut yüzeyine göre 50-120 mg/m2 lik tek doz

Her 3-4 haftada bir 5 gün süreyle 15-20 mg/m2/gün

Eğer kombinasyon kemoterapisinde kullanılırsa, sisplatin dozu azaltılmalıdır. Tipik doz, her
3-4 haftada bir 15-20 mg/m2 ya da daha fazladır
Bir sonraki tedavi kürüne başlamadan önce uyarılar ve önlemler dikkate alınmalıdır.
Böbrek fonksiyonu bozuk olanlarda veya kemik iliği depresyonu olan hastalarda doz yeterli
bir şekilde azaltılmalıdır.
Talimatlara göre hazırlanan infüzyon için sisplatin solüsyonu 6-8 saatlik bir sürede intravenöz
infüzyonla uygulanmalıdır.
Sisplatin uygulanmasında 2-12 saat önce ve 6 saat sonrasına kadar yeterli hidratasyon
sağlanmalıdır. Sisplatin ile tedavi sırasında ve sonrasında yeterli diürezi sağlamak için
hidrasyon gereklidir ve bu aşağıdaki solüsyonlardan birinin intravenöz infüzyonuyla sağlanır.
• %0.9 sodyum klorür solüsyonu
• %0.9 sodyum klorür solüsyonu ve %5 glukoz solüsyonunun (1:1) karışımı
Sisplatin ile tedavi öncesi hidrasyon:
6-12 saatlik sürede 100-200 ml/saat intravenöz infüzyonile sağlanır.
Sisplatin uygulamasından sonraki hidratasyon:
2 l’lik sıvının 200 ml/saat olacak şekilde 6-12 saatlik sürede IV infüzyonu ile sağlanır.
Hidrasyonu takiben oluşan idrar miktarı 100-200 ml/saatin altında ise zorlu diürez gerekebilir.
Bu da 37.5 g mannitolün %10 luk solüsyon olarak i.v yoldan (375 ml mannitol %10)
uygulanması ile ya da böbrek fonksiyonları normal ise diüretik uygulanması ile sağlanabilir.
Uygulanan sisplatin dozunun 60 mg/m2’den daha yüksek olması halinde mannitol veya
diüretik verilmesi gereklidir.
Sisplatin infüzyonundan sonra, hasta yeterli idrar oluşumunun sağlanması için 24 saat
süreyle fazla miktarda sıvı almalıdır.
Doz Aşımı ve Tedavisi :
Aşırı doz alınımında belirtilen toksik etkilerin aşırı şekilde ortaya çıkması beklenebilir. Aşırı
dozdan hemen sonra yeterli hidratasyon ve ozmotik diürez uygulanması, sisplatin
toksisitesini azaltmaya yardım edebilir.
Aşırı doz durumunda (≥200 mg/ m2), solunum merkezine doğrudan etki ile hayati tehlike
teşkil eden solunum bozuklukları ve kan beyin bariyerinin aşılması ile asit baz dengesinde
bozukluklar olabilir.
Saklama Koşulları :
25o C ‘nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız, dondurmayınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası :
50 mg sisplatin içeren 100ml’lik flakon ambalajlarda
Piyasada bulunan diğer farmasötik dozaj şekilleri:
10 mg sisplatin içeren 20ml’lik flakon ambalajlarda
25 mg sisplatin içeren 50ml’lik flakon ambalajlarda
Ruhsat sahibi: Liba Laboratuarları A.Ş.
Otağtepe cad. No. 5
Kavacık-Anadoluhisarı 34810 stanbul
Ruhsat tarihi ve No: 10. 07. 2000 -- 108/8
Üretim Yeri :
EBEWE Pharma Ges.m.b.H, Nfg KG
A-4866 Unterach, Avusturya
REÇETE LE SATILIR
Prospektüs onay tarihi: 19.06.2006

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.