CEFAMEZIN IM 1000 MG 1 FLAKON Prospektüs

Cefamezin® 1000 mg IM
Enjektabl toz içeren flakon
FORMÜLÜ
Her flakonda 1000 mg sefazolin (sodyum olarak) bulunur.
Her çözücü ampul 4 ml %0.5 lidokain hidroklorür içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikleri
Sefazolin, Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerin bakteri hücre duvarı sentezinin son aşamasını
etkileyen, bakterisit etkili sefalosporin grubu bir antibiyotiktir.
Farmakokinetik özellikleri
Sağlıklı gönüllülerde, 500 mg sefazolinin intramusküler yoldan uygulanmasından 1 ve 8 saat sonra,
sırasıyla 37 μg/ml ve 3 μg/ml’lik ortalama serum konsantrasyonları, 1 gramlık dozun
uygulanmasından 1 ve 8 saat sonra ise ortalama 64 μg/ml ve 7 μg/ml’lik serum konsantrasyonları elde
edilmiştir.
İntravenöz yoldan 1 gram dozunda uygulanmasından sonra en yüksek serum konsantrasyonu, sağlıklı
gönüllülerde yaklaşık 185 μg/ml’ye ulaşmış ve 8 saat sonra ise yaklaşık 4 μg/ml olarak bulunmuştur.
Sefazolinin serum yarılanma süresi intravenöz uygulamadan sonra yaklaşık 1.8 saat, intramusküler
uygulamadan sonra ise yaklaşık 2.0 saattir.
Sağlıklı gönüllülerde bir saat süreyle 3.5 mg/kg (yaklaşık 250 mg) ve bunu izleyen 2 saat içinde 1.5
mg/kg (yaklaşık 100 mg) dozunda sefazolinin intravenöz yoldan sabit infüzyon şeklinde uygulanması
sırasında, üçüncü saatte ulaşılan sabit serum düzeyi yaklaşık 28 μg/ml’dir.
Enfeksiyon nedeni ile hastaneye yatırılan hastalar üzerinde yapılan araştırmalar, elde edilen ortalama
en yüksek serum düzeylerinin, sağlıklı gönüllülerde elde edilene benzer olduğunu göstermiştir.
Obstrüktif safra yolu hastalığı bulunmayanlarda, safradaki sefazolin düzeyi serum düzeyine ya da beş
kat daha yüksek değerlere ulaşabilirse de, obstrüktif safra yolu hastalığı bulunan hastaların
safrasındaki düzeyi serumdaki düzeyin altındadır (<1.0 μg/ml).
Sinoviyal sıvıdaki sefazolin konsantrasyonu, ilacın uygulanmasından 4 saat sonraki serum
konsantrasyonu ile kıyaslanabilir düzeydedir.
Kordon kanında yapılan araştırmalar, sefazolinin plasentadan kolaylıkla geçtiğini göstermektedir.
Sefazolin, insanlarda anne sütüne çok düşük konsantrasyonlarda geçmektedir.
Sefazolin, idrarla değişmeden atılır. İlk 6 saat içinde, ilacın yaklaşık %60’ı idrarla atılır ve bu oran 24
saatte %70-%80’e ulaşır. İntramusküler yoldan 500 mg ve 1 gram dozunda uygulandıktan sonra,
idrardaki en yüksek sefazolin konsantrasyonları sırasıyla yaklaşık 2400 μg/ml ve 4000 μg/ml’dir.
Periton diyalizi uygulanan hastalarda (2 l/saat), 50 mg/l ve 150 mg/l sefazolin içeren diyaliz
solüsyonlarının 24 saatlik instilasyonu sonunda sırasıyla yaklaşık 10 ve 30 μg/ml’lik ortalama serum
konsantrasyonları elde edilmiştir. 50 mg/l ile ortalama 29 μg/ml’lik (13-44 μg/ml) en yüksek serum
düzeyi ve 150 mg/l ile ortalama 72 μg/ml’lik (26-142 μg/ml) en yüksek serum düzeyi elde edilmiştir.
Mikrobiyolojik özellikleri
In vitro araştırmalar, sefalosporinlerin bakterisit etkisinin, hücre duvarı sentezinin inhibisyonuna bağlı
olduğunu göstermektedir. Sefazolin, aşağıdaki organizmalara karşı in vitro koşullarda ve klinik
enfeksiyonlarda etkilidir:
Staphylococcus aureus (penisilinaz yapan türler dahil), Staphylococcus epidermidis (metisiline
dirençli stafilokoklar, sefazoline de dirençlidir), A grubu beta-hemolitik streptokoklar ve diğer
streptokok türleri (enterokokların çoğu dirençlidir), Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli,
Proteus mirabilis, Klebsiella türleri, Enterobacter aerogenes, Haemophilus influenzae.
İndol pozitif Proteus suşlarının çoğu (Proteus vulgaris), Enterobacter cloacae, Morganella morganii
ve Providencia rettgeri, Serratia, Pseudomonas, Mima, Heralla türleri sefazoline dirençlidir.
ENDİKASYONLARI
Cefamezin, duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir:
• Solunum yolu enfeksiyonları
• İdrar yolu enfeksiyonları
• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
• Safra yolu enfeksiyonları
• Kemik ve eklem enfeksiyonları
• Genital enfeksiyonlar
• Septisemi
• Endokardit
• Perioperatif profilaksi
KONTRENDİKASYONLARI
Sefalosporin grubu antibiyotiklere aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. Ayrıca,
çözücüsünde lidokain hidroklorür bulunması nedeniyle, lokal anestezik maddelere aşırı duyarlı
olanlarda, kalp bloğu olanlarda kullanılmamalıdır.
UYARILAR/ÖNLEMLER
CEFAMEZİN TEDAVİSİNE BAŞLAMADAN ÖNCE, HASTALARIN DAHA ÖNCE
SEFAZOLİNE, SEFALOSPORİNLERE, PENİSİLİNLERE YA DA DİĞER İLAÇLARA KARŞI
AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONU GÖSTERİP GÖSTERMEDİKLERİ DİKKATLE
ARAŞTIRILMALIDIR. BETA-LAKTAM ANTİBİYOTİKLER ARASINDA ÇAPRAZ AŞIRI
DUYARLILIK BULUNDUĞUNDAN VE PENİSİLİN ALERJİSİ ÖYKÜSÜ BULUNANLARIN
%10’UNDA AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONU ORTAYA ÇIKABİLDİĞİNDEN, CEFAMEZİN
PENİSİLİNE DUYARLI HASTALARA UYGULANACAĞINDA DİKKATLİ OLUNMALIDIR.
ALERJİK BİR REAKSİYON GÖRÜLÜRSE, CEFAMEZİN TEDAVİSİ DURDURULMALIDIR.
AĞIR AKUT AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONLARINDA, ADRENALİN TEDAVİSİ VE
OKSİJEN, İNTRAVENÖZ SIVI, İNTRAVENÖZ ANTİHİSTAMİNİK, KORTİKOSTEROİD,
PRESÖR AMİN UYGULANMASI VE SOLUNUM YOLLARININ AÇIK TUTULMASI DAHİL,
KLİNİK DURUMA GÖRE DİĞER ACİL TEDAVİLERİN DE UYGULANMASI GEREKEBİLİR.
Sefazolin dahil, hemen hemen tüm antibiyotiklerin psödomembranöz kolite neden olabildikleri
bildirilmiştir. Bu nedenle, antibakteriyel ilaç tedavisi sırasında ya da sonrasında diyare gelişen
hastalarda psödomembranöz kolit olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.
Psödomembranöz kolit saptanırsa, gerekli terapötik önlemler alınmalıdır. Hafif vakalarda, kullanılan
antibiyotiğin kesilmesi genellikle yeterli olurken, orta şiddetli veya şiddetli psödomembranöz
vakalarında, sıvı-elektrolit tedavisi, protein suplemantasyonu ve Clostridium difficile’ye karşı etkili bir
oral antibiyotik tedavisine başlanmalıdır.
Uzun süreli sefazolin tedavileri sırasında duyarlı olmayan organizmalarda aşırı çoğalma
görülebileceğinden dikkatli olunmalıdır.
Sefazolin, böbrek fonksiyonlarındaki azalma sonucunda idrar miktarı azalan hastalarda daha düşük
dozlarda kullanılmalıdır (“Kullanım Şekli ve Dozu” bölümüne bakınız).
Diğer beta-laktam antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, böbrek yetmezliği olan hastalarda çok yüksek
dozlarda kullanılması durumunda konvülsiyona neden olabilir (“Kullanım Şekli ve Dozu” bölümüne
bakınız).
Sefazolin, başta kolit olmak üzere gastrointestinal hastalık öyküsü bulunan hastalarda dikkatle
kullanılmalıdır.
Pediatrik kullanım
Sefazolinin prematürler ve yenidoğanlarda etkinliği ve güvenilirliği henüz saptanmamıştır. Bir
aylıktan büyük bebeklerde kullanımı için “Kullanım Şekli ve Dozu” bölümüne bakınız.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
Gebelik kategorisi: B
Gebe kadınlarda yapılmış yeterli miktarda iyi kontrollü çalışma bulunmadığından, gebelikte zorunlu
olmadıkça kullanılmamalıdır.
Sefazolin, sezaryan öncesi uygulandığında, kordon kanındaki ilaç düzeyi, anne kanındaki düzeyin
yaklaşık dörtte biri ile üçte biri arasındadır. Ancak, sefazolinin fetüs üzerinde hiçbir advers etkisi
saptanmamıştır.
Sefazolin, anne sütüne düşük miktarda geçer. Bu nedenle, emziren annelerde kullanılırken dikkatli
olunmalıdır.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Aşağıdaki reaksiyonlar bildirilmiştir:
Gastrointestinal: Diyare, oral kandidoz, kusma, bulantı, mide krampı, iştahsızlık ve
psödomembranöz kolit. Psödomembranöz kolit belirtileri, antibiyotik tedavisi sırasında veya
sonrasında başlayabilir (“Uyarılar/Önlemler” bölümüne bakınız). Bulantı ve kusma enderdir.
Alerjik reaksiyonlar: Anafilaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, deri döküntüsü, Stevens Johnson
sendromu.
Hepatik ve renal etkiler: Klinik olarak böbrek ve karaciğer yetmezliği belirtileri olmadan, ALT,
AST, BUN ve alkalen fosfataz düzeyinde geçici yükselmeler gözlenmiştir.
Lokal reaksiyonlar: İntramusküler enjeksiyon bölgesinde ağrı ve endurasyon görülebilir.
Diğer reaksiyonlar: Genital ve anal kaşıntı (vulva kaşıntısı, genital monoliyaz ve vajinit dahil).
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Probenesid, birlikte kullanılması durumunda sefalosporinlerin renal tübüler atılımını azaltarak,
sefalosporinlerin kan düzeylerinin daha yüksek olmasına ve daha uzun süre devam etmesine yol açar.
Laboratuvar testleri ile etkileşim
Benedict ve Fehling solüsyonları ya da Clinitest tabletleri ile yapılan idrarda glukoz arama testlerinde
yalancı pozitif reaksiyona neden olabilirse de, enzime dayalı testlerde yalancı pozitif reaksiyona neden
olmaz.
Direkt ve indirekt antiglobulin (Coombs) testinde pozitif sonuçlara yol açabilir. Doğumdan önce
annelerine sefalosporin uygulanan yenidoğanlarda da Coombs testinde pozitiflik görülebilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Dozaj ve uygulama yolu, hastanın yaşı ve vücut ağırlığı, enfeksiyonun türü ve enfeksiyona yol açan
organizmanın duyarlılığı göz önüne alınarak belirlenmelidir. İntratekal yoldan kullanılmamalıdır.
Cefamezin’in %0.5 lidokain hidroklorür kullanılarak hazırlanan çözeltileri asla intravenöz
yoldan kullanılmamalıdır.
İntravenöz enjeksiyon veya intravenöz infüzyon için Cefamezin’in çözücü ampul olarak enjeksiyonluk
su içeren IM/IV formları kullanılmalıdır.
Erişkinler
Enfeksiyonun türü Doz Uygulama sıklığı
Orta-ağır enfeksiyonlar 500 mg-1 gram 6-8 saatte bir
Duyarlı Gram pozitif kokların 250-500 mg 8 saatte bir
yol açtığı hafif enfeksiyonlar
Akut, komplikasyonsuz idrar 1 gram 12 saatte bir
yolu enfeksiyonları
Pnömokoksik pnömoni 500 mg 12 saatte bir
Ağır, hayatı tehdit eden 1 gram- 1.5 gram 6 saatte bir
enfeksiyonlar (endokardit,
septisemi gibi)*
*Nadir durumlarda günde 12 grama kadar kullanılmıştır.
Perioperatif profilaktik kullanım
Kontaminasyonlu ya da kontaminasyon riski bulunan cerrahi girişimlerde, postoperatif enfeksiyonları
önlemek için aşağıdaki dozlar önerilir:
a. Ameliyat başlamadan 1⁄2-1 saat önce, intravenöz ya da intramusküler yoldan 1 gram uygulanır.
b. Uzun süreli cerrahi girişimlerde (örneğin 2 saat ya da daha uzun), ameliyat sırasında intravenöz ya
da intramusküler yoldan 500 mg-1 gram uygulanır (uygulama cerrahi girişimin süresine göre
ayarlanır).
c. Ameliyattan sonra 24 saatlik sürede her 6-8 saatte bir intravenöz ya da intramusküler yoldan
500 mg-1 gram uygulanır.
Preoperatif dozun ameliyat başlangıcından tam 1/2 saat – 1 saat önce verilmesi dokularda ve serumda
ilk cerrahi insizyonun yapıldığı anda yeterli antibiyotik düzeylerinin sağlanması açısından önemlidir.
Ayrıca, Cefamezin gerekirse enfektif mikroorganizmalara en çok maruz kalınacak anlarda yeterli
antibiyotik düzeyi sağlamak için ameliyat sırasında uygun aralıklarla uygulanır.
Açık kalp ameliyatı ve protez takılması gibi enfeksiyon oluşmasının ciddi bir sorun oluşturabileceği
cerrahi girişimlerde, profilaktik tedaviye operasyondan sonra 3-5 gün boyunca devam edilebilir.
Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz
Böbrek yetmezliği olan hastalarda, enfeksiyonun ağırlığına uygun ilk yükleme dozundan sonra aşağıda
belirtildiği şekilde dozaj ayarlanabilir. Kreatinin klerensi 55 ml/dakika ya da daha yüksek veya serum
kreatinini 1.5 mg/dl ya da daha az olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Kreatinin klerensi,
35-54 ml/dakika ya da serum kreatinini 1.6-3.0 mg/dl olan hastalara da tam doz uygulanabilir, ancak
dozlar en az 8 saatlik aralıklarla uygulanmalıdır. Kreatinin klerensi 11-34 ml/dakika ya da serum
kreatinini 3.1-4.5 mg/dl olan hastalara, normal dozun yarısı 12 saatte bir verilmelidir. Kreatinin
klerensi 10 ml/dakika ya da daha düşük olanlarda veya serum kreatinini 4.6 mg/dl ya da daha yüksek
olan hastalara, normal dozun yarısı 18-24 saatlik aralarla verilmelidir.
Pediatrik hastalarda kullanım
Çocuklarda hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonların çoğunda günde toplam 25-50 mg/kg’lık doz
etkilidir. Bu doz üç ya da dört eşit doza bölünerek uygulanır. Ağır enfeksiyonlarda günlük toplam doz
100 mg/kg’a yükseltilebilir. Prematürler ve bir aylıktan küçük bebeklerde etkinliği ve
güvenilirliği henüz gösterilmediğinden, bu hastalarda kullanılması önerilmez. Pediatrik
hastalarda, aşağıdaki dozaj tablolarından yararlanılabilir.
25 mg/kg/gün
Vücut ağırlığı 8 saatte bir ortalama doz 6 saatte bir ortalama doz
4.5 kg 40 mg 30 mg
9.0 kg 75 mg 55 mg
13.6 kg 115 mg 85 mg
18.1 kg 150 mg 115 mg
22.7 kg 190 mg 140 mg
50 mg/kg/gün
Vücut ağırlığı 8 saatte bir ortalama doz 6 saatte bir ortalama doz
4.5 kg 75 mg 55 mg
9.0 kg 150 mg 110 mg
13.6 kg 225 mg 170 mg
18.1 kg 300 mg 225 mg
22.7 kg 375 mg 285 mg
Böbrek yetmezliği olan pediatrik hastalarda dozaj
İlk normal yükleme dozundan sonra, dozaj aşağıda belirtildiği şekilde ayarlanmalıdır.Hafif-orta
arasındaki şiddette böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi 70-40 ml/dakika) bulunan pediatrik
hastalarda, normal günlük dozun %60’ının ikiye bölünerek 12 saatte bir verilmesi yeterlidir. Orta
şiddette böbrek yetmezliği olanlarda (kreatinin klerensi 40-20 ml/dakika), normal günlük dozun
%25’inin ikiye bölünerek 12 saatte bir uygulanması yeterlidir. Ağır böbrek yetmezliği (kreatinin
klerensi 20-5 ml/dakika) olan pediatrik hastalarda, normal günlük dozun %10’u 24 saat aralıklarla
verilmelidir.
Parenteral Solüsyonun Hazırlanması ve Uygulama
Parenteral yoldan kullanılacak ilaçlar, rekonstitüsyondan sonra iyice çalkalanmalı ve uygulanmadan
önce gözle incelenerek partikül içermediğinden emin olunmalıdır. Hazırlanan çözeltide partikül
bulunuyorsa kullanılmamalıdır. Cefamezin, aşağıda belirtildiği şekilde hazırlandığında, oda
sıcaklığında 24 saat, buzdolabında (5°C) 10 gün süreyle stabildir.Hazırlanan çözeltinin rengi, etkisinde
herhangi bir değişiklik olmaksızın, açık sarıdan sarıya kadar değişiklik gösterebilir.
İntramusküler uygulama
Cefamezin 1000 mg IM enjektabl toz içeren flakon, intramusküler enjeksiyon amacıyla hazırlanırken
ambalajda bulunan 4 ml %0.5 lidokain hidroklorür solüsyonu içinde eritilmelidir. Hazırlanan çözelti
büyük bir kas içine enjekte edilmelidir.
Geçimsizlikleri
Hazırlanan çözeltinin, uygulama öncesinde diğer antibiyotiklerle (aminoglikozitler dahil)
karıştırılması önerilmez.
DOZ AŞIMI
Bulgu ve belirtiler: Parenteral sefalosporinlerin çok yüksek dozlarda kullanılması, göz kararması,
parestezi ve baş ağrısına neden olabilir. Özellikle akümülasyon riskinin bulunduğu böbrek yetmezlikli
hastalarda bazı sefalosporinler konvülsiyonlara neden olabilir. Laboratuvar testlerinde kreatinin, BUN,
karaciğer enzimleri, bilirubin düzeyinde yükselme, Coombs testi pozitifliği, trombositoz,
trombositopeni, eozinofili, lökopeni ve protrombin zamanında uzama görülebilir.
Tedavi: Ağır doz aşımında destekleyici tedavi uygulanır. Hematolojik, renal ve hepatik fonksiyonlar
ile pıhtılaşma, hasta stabil olana kadar izlenmelidir. Konvülsiyon görülürse tedavi derhal kesilmelidir.
Antikonvülsan tedavi gerekli olabilir.
Destekleyici veriler olmamakla birlikte, özellikle böbrek yetmezliği bulunan ağır doz aşımı
vakalarında, hemodiyaliz ve hemoperfüzyon uygulanabilir.
SAKLAMA KOŞULLARI
30°C altındaki oda sıcaklığında, ışıktan korunarak saklanmalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
1000 mg sefazolin (sodyum olarak) içeren 1 flakon ve 4 ml %0.5 lidokain hidroklorür içeren 1 çözücü
ampul bulunan ambalajlarda.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ
Cefamezin 1000 mg IM/IV Enjektabl Toz İçeren Flakon: 1000 mg sefazolin (sodyum olarak)
içeren 1 flakon ve 4 ml enjeksiyonluk su içeren 1 çözücü ampul bulunan ambalajlarda.
Cefamezin 500 mg IM/IV Enjektabl Toz İçeren Flakon: 500 mg sefazolin (sodyum olarak) içeren 1
flakon ve 4 ml enjeksiyonluk su içeren 1 çözücü ampul bulunan ambalajlarda.
Cefamezin 500 mg IM Enjektabl Toz İçeren Flakon: 500 mg sefazolin (sodyum olarak) içeren 1
flakon ve 2 ml %0.5 lidokain hidroklorür solüsyonu içeren 1 çözücü ampul bulunan ambalajlarda
Cefamezin 250 mg IM/IV Enjektabl Toz İçeren Flakon: 250 mg sefazolin (sodyum olarak) içeren 1
flakon ve 4 ml enjeksiyonluk su içeren 1 çözücü ampul bulunan ambalajlarda
Cefamezin 250 mg IM Enjektabl Toz İçeren Flakon: 250 mg sefazolin (sodyum olarak) içeren 1
flakon ve 2 ml %0.5 lidokain hidroklorür solüsyonu içeren 1 çözücü ampul bulunan ambalajlarda
RUHSAT SAHİBİ
Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere cad.Ali Kaya sok. No:7
Levent 34394 İstanbul
ÜRETİM YERİ
Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz
Ruhsat tarihi: 14.10.1998
Ruhsat no: 188/96
Prospektüs onay tarihi: 04.09.2006
Reçete ile satılır.


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2020 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.