ALPHA D3 1 MCG 50 KAPSUL Prospektüs

Beher turuncu renkli kapsül: 1 mcg alfakalsidol (1a hidroksivitamin D3 ) ihtiva eder.
Boyar madde : Sunsetyellow
( FCF %85 )

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Alfakalsidol (Alpha D3 ) karaciğerde hızla 1,25 dihidroksivitamin D3'e çevrilir. 1,25 dihidroksivitamin D3, kalsiyum ve fosfat homeostasisini düzenleyici rol oynayan Vitamin D'nin metabolitidir. Bu çevrilme olayı hızlı oduğundan Alpha D3 ve 1,25 dihidroksivitamin D3'ün klinik etkileri çok benzerdir. En önemli etkiler dolaşımdaki 1,25 dihidroksivitamin D3 seviyelerin yükseltmeleri ve böylelikle kemik ve kas ağrısını önleyerek intestinal kalsiyum ve fosfat absorbsiyonunu arttırmaları, kemik mineralizasyonunu arttırmaları, hem plazma paratiroid hormon seviyelerini hem de kemik rezorbsiyonunu azaltmalarıdır.
Böbreklerde 1 a hidroksilasyonun yetersiz olması endojen 1,25 dihidroksivitamin D3 üretimini azaltır. Bu olay renal osteodistrofi hipoparatiroidizm ve Vitamin D'ye bağımlı raşitizmi kapsayan birçok hastalıkta bulunan mineral metabolizmasındaki bozukluklara yol açar. Düzelmeleri için ana vitamin D'nin yüksek dozlarına ihtiyaç gösteren bu hastalıklar Alpha D3 'ün küçük dozlarına cevap verirler. İlave olarak post - menapozal , senil ve steroidlerin indüklediği osteoporoz eşliğindeki intestinal kalsiyum malabsorbsiyonunun Alpha D3 ile tedavisi bu hastalıklardaki negatif kalsiyum dengesini düzeltir. Ana vitamin D ile tedaviye cevaptaki gecikme ve yüksek doz ihtiyacı dozaj ayarlamasını güçleştirir. Bu da geri dönüşümü haftalar veya aylar alabilen hiperkalsemi ile sonuçlanabilir. Alpha D3 'ün en büyük avantajı daha doğru dozaj titrasyonuna izin vererek cevabın daha çabuk başlamasıdır. Eğer hiperkalsemi meydana gelirse tedavinin durdurulması ile birkaç günde normale döner.

ENDİKASYONLARI

Alpha D3 azalmış renal fonksiyon ve D vitamini rezistansı ile birlikte olan diğer rahatsızlıklar gibi yetersiz 1 a hidroksilasyondan ileri gelen tüm kalsiyum metabolizması bozuklukları ve osteoporozda endikedir.

Ana endikasyonlar:

* Renal osteodistrofi
* Hiperparatiroidizm ( kemik hastalığı ile beraber )
* Hipoparatiroidizm
* Nutrisyonel ve malabsorbtiv raşitizm ve osteomalasi
* Psödo - defisiyans ( vitamin D 'ye bağımlı tip ) raşitizm ve osteomalasi
* D vitaminine rezistan hipofosfatemik raşitizm ve osteomalasi
* OsteoporozKONTRENDİKASYONLARI

Alpha D3 Vitamin D toksisitesi olan veya Vitamin D ve analoglarından herhangi birine karşı bilinen duyarlılığı olan hastalara verilmemelidir.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Alpha D3 kalsiyum ve fosfatın intestinal absorbsiyonunu yükseltir ve bu nedenle özellikle renal yetersizliği olan hastalarda serum kalsiyum ve fosfatının uygun kontrolü gereklidir. Alpha D3 ile tedavi esnasında hiperkalsemi veya hiperkalsiüri meydana gelirse tedavinin plazma kalsiyum seviyeleri normale dönünceye kadar kesilmesi ( yaklaşık bir hafta ) durumu hızla düzeltir. Durum düzeldikten sonra kullanılan son dozun yarısı kullanılarak tedaviye yeniden başlanabilir. Hiperkalsemi esnasında kalsiyum suplemantasyonu durdurulmalıdır. Kalsiyumdan belirgin olarak fakir diyetle beslenen hastalarda Alpha D3 'e cevap zayıflayabilir. Kemik lezyonlarının iyileşmesi sıklıkla Alpha D3 gereksinimini azaltır. Bu gibi durumlarda uygun doz ayarlaması yapmak gerekli olabilir.

GEBELİKTE VE LAKTASYONDA KULLANIM

Gebelik esnasında ilaçla tedavi gerekirse eğer başka bir alternatif yoksa Alpha D3 kullanılabilir. Laktasyon süresince hekim tarafından tavsiye edilmedikçe kullanılmamalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

İştah kaybı, karın ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, kabızlık, hiperkalsemi görülmüştür.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA MÜRACAAT EDİNİZ.


İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Barbitürat ve antikonvülsan kullanan hastalar arzu edilen etkinin elde edilmesi için daha yüksek Alpha D3 dozlarına ihtiyaç gösterebilirler. Mineral yağ (uzun süreli ) kolestiramin , kolestipol, sukralfat, ve yüksek miktarda alüminyum içeren antasitlerin alınması Alpha D3'ün absorbsiyonunu azaltabilir. Kronik renal dialize tabi olan hastalara magnezyum içeren antasit veya laksatifler Alpha D3 ile verilirken dikkat edilmelidir, bu tarz kullanım hipermagnezemi gelişmesine neden olabilir . Alpha D3 'ün kalsiyum içeren preparasyonlar veya tiazid diüretiklerle birlikte kullanımı hiperkalsemi riskini yükseltir. Alfakalsidolün D vitamininin potent bir derivesi olması nedeniyle Alpha D3 tedavisi süresince Vitamin D ve analoglarının kullanılması önlenmelidir. Bu tarz kullanımda aditif etkiler ve hiperkalsemi meydana gelebilir. Alpha D3 ile birlikte digitalis alan hastalar , hiperkalseminin kardiyak aritmileri presipite etmesi nedeniyle iyi bir şekilde gözlenmelidir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Osteoporoz dışında bütün endikasyonlar için başlangıç dozajı
Yetişkinler ve 20 kg 'dan fazla vücut ağırlığı olan
Çocuklarda : 1 mcg / gün
Yaşlılarda : 0.5 mcg / gün 'dür.
Osteoporozda başlangıç dozajı : 0.5 mcg / gün 'dür.
Alpha D3 20 kg vücut ağırlığından hafif çocuklar için tavsiye edilmez.
Alpha D3 dozajı hiperkalsemiyi önlemek amacıyla biyokimyasal cevaba uygun olarak ayarlanmalıdır. Cevabın parametreleri plazma kalsiyum seviyeleri, alkalin fosfataz, paratiroid hormon ve radyografik ve histolojik bulguları kapsar.
Plazma kalsiyum seviyeleri başlangıçta haftalık periyotlarla ölçülmelidir. Alpha D3' ün günlük dozu 0.25 - 0.5 mcg' lik kademelerle yükseltilebilir. Doz stabilize edildikten sonra ölçümler 2 - 4 haftada bir yapılabilir. Yetişkin hastaların çoğu 1 - 3 mcg / gün dozuna cevap verirler. Biyokimyasal ve radyolojik olarak kemik iyileşmesi bulgusu olduğunda ( ve hipoparatiroid hastalarda normal plazma kalsiyum seviyelerine ulaşıldığında ) doz toleransı genellikle azalır. İdame dozu genellikle 0.25 - 1 mcg/gün hudutları içerisindedir. Hiperkalsemi meydana geldiğinde Alpha D3, plazma kalsiyumu normale dönene kadar kesilir ( yaklaşık bir hafta ) ve kullanılan son dozun yarısı kullanılarak tedaviye tekrar başlanır.
Sürekli olarak barbitürat veya diğer antikonvülsanlardan alan hastalar Alpha D3' ün daha yüksek dozlarına ihtiyaç gösterebilirler.

Renal osteodistrofi:
Alpha D3 ile tedavinin öncesinde ve esnasında hiperfosfatemiyi önlemek amacıyla fosfat bağlayıcı ajanlar düşünülmelidir.
Uzamış hiperkalsemi renal fonksiyonların yükünü arttıracağı için kronik renal yetmezliği olan hastalarda sık plazma kalsiyum ölçümleri yapmak özellikle önemlidir.
Relatif olarak yüksek başlangıç plazma kalsiyum seviyeleri olan hastalar alfakalsidole sıklıkla cevapsız olan otonomöz hiperparatiroidzme sahip olabilirler. Bu gibi durumlarda diğer tedavi edici önlemler endikedir.

Hiperparatiroidizm:
Paratiroidektomi yapılacak primer veya tersiyer hiperparatiroidizmli hastalarda Alpha D3 ile pre - operatif 2 - 3 haftalık tedavi, preoperatif hiperkalsemiyi artırmadan kemik ağrısı ve myopatiyi hafifletir. Bu tür uygulama pos - operatif hiperkalsemi riskini de azaltır. Alpha D3 ile tedaviye plazma alkalin fosfataz seviyeleri normale düşünceye veya hiperkalsemi oluşuncaya kadar devam edilmelidir.

Hipoparatiroidizm:
Ana vitamin D' ye cevabın aksine olarak Alpha D3 ile düşük plazma kalsiyum seviyeleri relatif olarak çabukça normale gelir. Ciddi hipokalsemi Alpha D3' ün yüksek dozları (3 - 5 mcg ) ve kalsiyum suplemanı ile daha süratli olarak düzelir.

Nutrisyonel ve malabsorbtif raşitizm ve osteomalasi:
Bu durumda yapılan ana vitamin D tedavisi ve fosfat suplemantasyonu doyurucu değildir. Normal dozlarda Alpha D3 ile tedavi myopatiyi azaltır ve kalsiyum ve fosfat retansiyonunu yükseltir. Bazı hastalarda fosfat suplemantasyonu gerekebilir.

Osteoporoz.
Kalsiyum malabsorbsiyonu osteoporozun yaygın bir özelliğidir. Düşük 1,25 (OH )2 D3 seviyeleri eşliğinde intestinal kalsiyum absorbsiyonundaki azalma alfakalsidolün küçük, muhtemelen fizyolojik dozları (0.5 mcg) ile normalleştirilebilir. Düzelmiş kalsiyum absorsiyonu üriner kalsiyumdaki artışla beraberdir. Bu artış alfakalsidol dozu ve diyetle alınan kalsiyumun miktarına bağlıdır. Diyetle alımın yetersiz olduğu açıkça belli olmadıkça osteoporotik hastalarda kalsiyum suplemantasyonu tavsiye edilmez.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

Hiperkalsemi Alpha D3' ün kesilmesi ile tedavi edilir.Ciddi hiperkalsemilerde hem genel destekleyici önlemler hem de bir "loop"diüretik ve intravenöz sıvılarla veya kortikosteoridlerle tedavi gerekebilir. Akut aşırı dozajın erken tedavisinde gastrik lavaj ve / veya mineral yağ verilmesi absobsiyonu azaltabilir ve dışkı ile eliminasyonu artırır.

TAKDİM ŞEKLİ

Kapsül 1 mcg 50 adet plastik şişede
Kapsül 1 mcg 100 adet plastik şişede

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ SAKLAMA KOŞULLARI

Kapsül 0.25 mcg 50 adet plastik şişede
Kapsül 0.25 mcg 100 adet plastik şişede

RUHSAT SAHİBİ ve İTHAL EDEN

MED_İLAÇ SAN:ve TİC.A.Ş

RUHSAT TARİHİ ve No

92 / 47 19.4. 93

İMAL EDEN

TEVA Pharmaceutical industries Ltd. ISRAEL

* Reçete ile satılır.
* Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2020 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.