T ile başlayan ilaçlar » Bayer Turk » TRASYLOL 500000 IU 1 FLAKON

TRASYLOL 500000 IU 1 FLAKON

 • İlaç Firması :
  BAYER TURK
 • Barkod :
  8699546691289
 • Fiyatı :
  57,56TL
 • SB.atc:
  B02AB01
 • Etkin madde :
  aprotinin
 • ATC SINIFLAMASI - B - KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
  B02 ANTİHEMORAJİKLER
  B02A ANTİHEMORAJİKLER
  B02AB Proteinaz inhibitörleri
  B02AB01 aprotinin

aprotinin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Hiperfibrinolitik hemoraji, ektrakorporeal dolaşımda, doğal proteinaz inhibitörü.
Yetişkinde başlangıçta 500.000 -1.000.000 IU sonra 4 saatte bir 200.000 IU yavaş infüzyon.
Çocukta 20.000 IU/Kg.

Gebelik kategorisi B.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Etkileşim; fibrinolitik ajanlar.

Yan etkiler; aşırı duyarlılık reaksiyonları, ateş, aritmi, bulantı, kusma, konstipasyon, diare...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

SGK SUT EK-4/G Sadece yatan hastalarda kullanılması halinde bedelleri ödenir.

Prospektüs

Formülü:

Trasylol ® 500.000 KİÜ / 50 ml i.v. Enjeksiyon / Enfüzyon Solüsyonu: Bir flakon, 50 ml steril izotonik (%0.9 NaCI) çözelti içinde 500.000 KİÜ'ne (kallikrein inaktivatör ünitesi) eşdeğer 70 mg aprotinin içerir.

Farmakolojik Özellikleri:

Aprotinin (molekül ağırlığı 6512 dalton), sığır akciğerinden elde edilen, proteinaz inhibe edici özelliği olan doğal bir polipeptiddir. Reversibl [stokiyometrik] enzim inhibitör kompleksleri oluşturarak insan tripsini, plazmini, plazma kallikreini ve doku kallikreini üzerinde inhibitör etki yapar.

Aprotinin sadece serbest enzim moleküllerine bağlanmakla kalmaz. Enzim bir üçüncü maddeyle bağlı olsa bile, aktif merkeze ulaşabildiği sürece aprotinin de enzime bağlanır. Bu şekilde aprotinin, hem serbest plazmini, hem de streptokinazla trombolitik tedavi sırasında oluşan plazmin-streptokinaz kompleksini inhibe eder.

İntravenöz enjeksiyondan sonra, aprotininin tüm ekstraselüler alana hızla dağılması, plazma aprotinin konsantrasyonunda 0.3-0.7 saatlik yarılanma süresiyle (t ½ a ) bir ilk düşüşe neden olur. Dozun uygulanmasından 5 saat sonra, yaklaşık 5-10 saatlik yarılanma süreli (t ½ b ) terminal eliminasyon fazı başlar.

Sağlıklı gönüllüler, kardiyopulmoner bypass uygulanacak kalp hastaları ve histerektomi uygulanacak kadınlarda, aprotinin farmakokinetiğinin karşılaştırıldığı çalışmalar, 50.000 KİÜ ile 2 milyon KİÜ arasındaki doz sınırlarında lineer bir farmakokinetiğe sahip olduğunu düşündürmektedir.

Aprotininin kararlı dağılım hacmi yaklaşık 20 l ve total vücut klerensi yaklaşık 40 ml /dak'dır.

Aprotinin böbreklerde ve daha az oranda olmak üzere kıkırdak dokusunda birikir. Akümülasyon, proksimal tübüllerin epitel hücrelerinin fırçamsı kenarlarına bağlanmasına ve bu hücrelerin fagolizozomlarda birikmesine bağlıdır. Bazik olan aprotininin asit proteoglikanlara olan afinitesi de kıkırdak dokusundaki akümülasyona neden olur.

Diğer organlardaki konsantrasyonu serumdaki düzeyine benzerlik gösterir. En düşük konsantrasyonlar beyindedir; aprotinin pratikte serebrospinal sıvıya geçmez.

Metabolizma, Eliminasyon ve Atılım

Aprotinin molekülü, böbreklerdeki lizozomal aktivite ile daha kısa peptitlere ya da aminoasitlere metabolize edilir. İnsanlarda alınan dozun %5'inden daha düşük bir oranı, idrarda aktif aprotinin olarak bulunur. 131I-aprotinin uygulanan sağlıklı gönüllülerde, işaretlenmiş maddenin %25-40'ı 48 saat içinde idrarda metabolitleri şeklinde atılmıştır. Bu metabolitlerin enzim inhibitör etkileri yoktur.

Terminal böbrek yetmezliği olan hastalarda farmakokinetik çalışma yapılmamıştır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda yapılan çalışmalarda klinik açıdan anlamlı bir farmakokinetik özellik değişmesi ya da belirgin bir yan etki gözlenmemiştir. Özel bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Endikasyonları:

Trasylol, koroner arter bypass cerrahisinde kardiyopulmoner bypass olan erişkin hastaların kan transfüzyonu ihtiyacını ve perioperatif kan kaybını azaltmak için kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Aprotinine karşı aşırı duyarlılık.

Uyarılar / Önlemler:

Aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyon riski nedeniyle, özellikle son 6 ay içinde aprotinin uygulandığı bilinenlerde ve daha önce aprotinin uygulanmadığından emin olmayanlarda, belirlenen dozun uygulanmasından en az 10 dakika önce 1 ml'lik başlangıç dozu (10.000 KİÜ) uygulanmalıdır. 1 ml'lik başlangıç dozunun sorunsuz uygulanmasından sonra terapötik doz uygulanabilir. Aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyon riski taşıyanlarda önlem amacıyla Trasylol uygulanmasından 15 dakika önce, antihistaminik (H 1 ve H 2 reseptör antagonistleri) uygulanabilir. Ayrıca, aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyonlar için standart acil tedavi ilaçları hazır bulundurulmalıdır.

Özellikle derin hipotermik total sirkülatuar arrest uygulanan torasik aort operasyonları sonrasında böbrek yetmezliğinde ve mortalitede artış rapor edilmiştir. Bu durumlarda Trasylol çok dikkatli kullanılmalı ve heparinle yeterli miktarda antikoagülasyon sağlanmalıdır.

Ekstrakorporal Dolaşımda Kullanım İle İlgili Ek Notlar:

Trasylol tedavisi ile kardiyopulmoner bypass olacak hastalarda, yeterli antikoagülasyonun sağlanması için aşağıdaki metodlardan biri önerilir:

1. ACT- ACT (Aktive edilmiş koagülasyon testi): Standart koagülasyon testi değildir ve tayinin farklı formülasyonları aprotininin varlığından farklı şekillerde etkilenirler. Test, kardiyopulmoner bypass sırasındaki ateşten ve değişken dilüsyon etkilerinden de etkilenir. Kaolin bazlı ACT'lerin diatomaceous earth bazlı (selit) ACT'ler gibi aprotinin ile aynı dereceye yükselmediği gözlenmiştir. Protokollerin değişmesine rağmen, aprotinin varlığında, hemodilüsyon ve hipoterminin etkilerinden bağımsız olarak 750 saniyelik minimal selit-ACT ve 480 saniyelik kaolin-ACT önerilir. Trasylol varlığında tayinin yorumu için ACT testinin imalatçısına başvurunuz.
2. Sabit Heparin Dozu: Kalbin kanülasyonundan önce uygulanan standart heparin yükleme dozu artı kardiyopulmoner bypass döngüsünün ilk volümüne eklenen heparin miktarı en azından 350 IU /kg olmalıdır. Ek heparin, hastanın ağırlığına ve kardiyopulmoner bypassın süresine dayanarak sabit doz rejiminde uygulanmalıdır.
3. Heparin Titrasyonu: Aprotininden etkilenmeyen bir metod olan protamin titrasyonu heparin düzeylerini ölçmek için kullanılabilir. Protamin titrasyonu ile değerlendirilen heparin doz cevabı, heparin yükleme dozunu saptamak için, aprotinin uygulamasından önce yapılmalıdır. Ek heparin, protamin titrasyonu ile ölçülen heparin düzeyleri baz alınarak uygulanmalıdır. Bypass sırasındaki heparin düzeyleri 2.7 U/ml (2.0 mg/kg)'ın altında veya aprotinin uygulamasından önce düzenlenen heparin doz cevabı testi ile saptanmış düzeyin altında olmalıdır.

Trasylol ile tedavi edilen hastalarda, kardiyopulmoner bypassın sonlandırılmasından sonra, heparinin protamin ile nötralizasyonu, uygulanan heparin miktarının sabitlenmiş oranına bakılarak ya da protamin titrasyon metodu ile kontrol edilerek yapılmalıdır.

Trasylol heparin tutucu bir ajan değildir.

Çocuklarda kullanımı hakkında yeterli bilgi yoktur.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı

Gebelikte kullanım kategorisi B'dir.

Aprotinin plasenta bariyerini çok sınırlı miktarda geçer. Plasenta olasılıkla aprotinine karşı tam bir geçirmezlik göstermez, ancak geçiş çok yavaş gerçekleşir.

Hayvan deneyleri, Trasylol'ün teratojenik ya da diğer embriyotoksik etkilere sahip olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte, gebelik sırasında ilaç kullanımı ile ilgili genel kurallara uygun olarak, Trasylol gebeliğin ilk üç ayında risk / yarar oranı dikkatle değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır.

Trasylol'ün laktasyon döneminde kullanımı ile ilgili çalışma yapılmamıştır. Ancak, oral yoldan uygulanan aprotininin biyoyararlanımı olmadığı için, anne sütüne geçen aprotininin bebek üzerinde etkili olması beklenmemektedir.

Yan Etkiler / Advers Etkiler:

Trasylol uygulandığında aşırı duyarlılık reaksiyonları ve anafilaktik reaksiyonlar görülebilir.

Daha önceden aprotinine maruz kalmayan hastalarda aşırı duyarlılık /anafilaktik reaksiyonlar nadirdir. Aprotinine tekrar maruz kalma durumunda, bu reaksiyonların insidansı % 5 düzeylerine kadar çıkabilir. İlk uygulamadan sonraki 6 ay içinde tekrar uygulandığında, aşırı duyarlılık /anafilaktik reaksiyon insidansının arttığı retrospektif olarak gösterilmiştir (6 ay içindeki tekrar uygulama için % 5 ve 6 aydan daha uzun süredeki tekrar uygulama için % 0.9). Retrospektif değerlendirme, aprotinine karşı oluşan
ciddi anafilaktik reaksiyonların insidansının hasta 6 ay içinde 2 kereden fazla aprotinine maruz kaldığında artabileceğini önesürmektedir.

Anafilaktik ve anafilaktoid reaksiyonlar, eritem, ürtiker, kaşıntı, bulantı, kan basıncında düşme, taşikardi veya bradikardiden, ciddi hipotansiyon ve havayolu obstrüksiyonuna, anafilaktik şoka kadar uzanabilir, nadiren fatal sonuçlanabilir.

Enjeksiyon veya enfüzyon esnasında aşırı hassasiyet reaksiyonu ortaya çıktığı takdirde, uygulama derhal durdurulmalıdır. İntravenöz adrenalin, yüksek doz kortikosteroid ve volüm substitüsyonu gibi standart acil tedavi gerekebilir.

Klinik çalışmalarda, serum kreatininde geçici yükselmeler görülmüştür. Pazarlama sonrası deneyimlerde nadiren reversibl böbrek yetmezliği vakaları rapor edilmiştir.

Tekrarlanan kardiyopulmoner bypass cerrahili iki klinik çalışmada, aprotinin grubunda olanlarda plasebo grubunda olanlara göre artmış perioperatif, fatal /fatal olmayan miyokard enfarktüsü insidansı görülmüştür. Bu sonuç, yüksek riskli hasta popülasyonuna ve/veya yetersiz heparinizasyona bağlanmıştır (selit-aktive sistemlerle ACT kontrolü: Özel Uyarılar ve Önlemler bölümünde heparinizasyon ile ilgili nota bakınız). Temel olarak benzer bir başka çalışmada bu bulgular teyit edilmemiştir.

Aprotinin sentral enfüzyon hattından kan kullanılması önerilmemektedir.

Tüm ven uygulamalarında olduğu gibi tekrarlanan Trasylol enjeksiyonlarından sonra, nadir vakalarda lokal tromboflebitik reaksiyonlar görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler:

Trasylol, streptokinaz, ürokinaz, alteplaz (r-tPA) gibi trombolitik ilaçların etkisi üzerinde doza bağlı bir inhibisyon gösterir.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde aşağıdaki dozlar önerilir.

Aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyon riski nedeniyle, özellikle son 6 ay içinde aprotinin uygulandığı bilinenlerde ve daha önce aprotinin uygulanmadığından emin olmayanlarda, belirlenen dozun uygulanmasından en az 10 dakika önce 1 ml'lik başlangıç dozu (10.000 KİÜ) uygulanmalıdır. 1 ml'lik başlangıç dozunun sorunsuz uygulanmasından sonra terapötik doz uygulanabilir.

Erişkinlerde Kullanımı:

Erişkinlerde 1-2 milyon KİÜ'lik yükleme dozu, yavaş intravenöz enjeksiyon veya 15-20 dakikada intravenöz enfüzyon şeklinde, anestezinin başlatılmasından sonra ve sternotomiden önce uygulanmalıdır. Ayrıca, 1-2 milyon KİÜ, kalp-akciğer makinesinin priming solüsyonuna eklenmelidir. Başlangıçtaki bolus enfüzyonu takiben, ameliyatın bitimine kadar saatte 250.000-500.000 KİÜ'lik sürekli enfüzyona geçilir.

Uygulama:

Trasylol, yalnızca hasta yatar vaziyette iken yavaş (maksimum 5-10 ml/dak) intravenöz enjeksiyon veya kısa intravenöz enfüzyon tarzında verilmelidir.

Genel olarak, her tedavi küründe uygulanan aprotinin miktarı 7 milyon KİÜ'ni geçmemelidir.

Klinik deneyimler, böbrek fonksiyonları bozulmuş olan hastalarda, özel doz ayarlamasına gerek olmadığını göstermektedir.

Geçimsizlikler:

Prensip olarak Trasylol'ün diğer ilaçlarla geçimsiz olduğu varsayılmalıdır. Karışık enfüzyon solüsyonları içinde (özellikle b -laktam antibiyotiklerle) Trasylol uygulanmasından kaçınılmalıdır.

Bununla birlikte, Trasylol % 20 glukoz solüsyonu, hidroksietil nişasta solüsyonu ve Ringer laktat solüsyonları ile geçimlidir.

Saklama Koşulları:

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası:

50 ml steril-apirojen izotonik solüsyon içinde; 500.000 KİÜ içeren flakonda.

Ruhsat sahibi ve ithal eden:
Bayer HealthCare AG, Almanya lisansı ile, Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti., İstanbul
Ruhsat Tarihi : 04.12.2001 Ruhsat No: 111/29
Üretim Yeri: Bayer HealthCare AG, Almanya

Reçete ile satılır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.

Sağlık Bakanlığı onay tarihi: 15.04.2005

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

aprotinin etkin maddesini içeren ilaçlar


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.