T ile başlayan ilaçlar » Kocak Farma » TOLTEX 2 MG 56 FİLMTABLET

TOLTEX 2 MG 56 FİLMTABLET

 • İlaç Firması :
  KOCAK FARMA
 • Barkod :
  8699828090366
 • Fiyatı :
  104.4TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  G04BD07
 • Etkin madde :
  tolterodin-l-tartarat
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - G - ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
  G04 ÜROLOJİKLER
  G04B ÜROLOJİKLER
  G04BD Üriner antispazmodikler
  G04BD07 tolterodin-l-tartarat
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 4mg Oral

tolterodin-l-tartarat etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Aşırı aktif mesanede üriner antispazzmodik.
Yetişkinde 2x1-2mg.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, GİS obstrüksiyonu, üriner sistem obstrüksiyonları, myastenia gravis, intestinal atoni, ülseratif kolit, toksik megakolon, kapalı açılı glokom.

Etkileşim; muskarinik reseptörlere etkili ilaçlar, metoklopramid, sisaprid, sitokrom P450 sistemini etkileyen ilaçlar.

Yan etkiler; ağız kuruluğu, dispepsi, göz yaşı azalması, konstipasyon, baş ağrısı, uyku hali, sinirlilik, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

Solifenasin, Tolterodine-L, Trospiyum, Darifenasin, Propiverin, Fesoterodin; Oksibutinine yanıt alınamayan ya da tolere edemeyen hastalarda uzman hekimlerce raporsuz, uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir. Duloksetin, erişkin kadınlarda orta dereceli ve şiddetli Stres Üriner İnkontinans (SÜİ)'ın tedavisinde uzman hekimlerce raporsuz, uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.

Prospektüs

Toltex 2 mg
FORMÜLÜ: Beher film tablet 2 mg tolterodin tartarat ve boyar madde titanyum dioksit ihtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Farmakodinamik Özellikleri: Tolterodin kompetetif muskarinik reseptör antagonistidir. İn vivo çalışmalarda tükrük bezinden ziyade mesaneye seçicilik göstermiştir. 5-hidroksi metil metaboliti tolterodine yakın antimüskarinik etkiye sahip olup tolterodinin etkisine katkıda bulunur. 4 hafta içinde tedavi edici etki başlar.
Farmakokinetik Özellikleri: Oral olarak alındığında % 77’si absorbe olur. Hızla absorbe olarak 1-2 saat sonra maksimum serum konsantrasyonları oluşur. Yemeklerden sonra alımı biyoyararlılığını %53 arttırır. Yüksek oranda plazma proteinlerine bağlanır. %3.7’si serbesttir.
5-Hidroksimetil metabolitinin % 36’sı serbest olup proteine çok bağlanmaz. Oral kullanımda karaciğerde metabolize olur. Tolterodin, 5-metil gruplarının oksidasyonuyla başlayan metabolik süreçte sitokrom P450 2D6 tarafından farmakolojik aktif 5-hidroksimetil metabolitine dönüşür. Oral alımdan sonra %77’si idrar ile %17’si feçes ile atılır.
% 51 oranında karboksilli metaboliti, %29 oranında N-dealkile karboksilli metaboliti idrarla atılır.

ENDİKASYONLARI:
Toltex acil idrara çıkma dürtüsü, sık idrara çıkma, sıkıştırma veya idrar tutamama semptomları olan hiperaktif mesaneli hastaların tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI:
Tolterodin veya içindeki yardımcı maddelere aşırı duyarlılığı olanlarda, üriner retansiyon, gastrik retansiyon, kontrol edilemeyen dar açılı glokomda, miyastenia gravisde kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER:
Uzun QT sendromu/Torsades de Pointes’e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kesinlikle kullanılmamalıdır.
Üriner retansiyon riski nedeniyle mesane ağzı obstrüksiyonu olan hastalarda ve gastrik retansiyon riskinden dolayı pilorik stenosis gibi gastrointestinal obstrüktif şikayeti olan hastalarda kullanılırken tedbirli olunmalıdır. Dar açılı glokomu olanlar ile renal yetersizliği olanlarda tedbirli kullanılmalı, hepatik fonksiyonları düşük hastalarda ve güçlü CYP3A4 inhibitörleri ile tedavide (Eritromisin, Klaritromisin, Ketokonazol, İtrakonazol, Mikonazol) günlük doz 2 kez 1 mg’ı aşmamalıdır. Renal yetmezlikte tedbirli kullanılmalıdır.
Gebelikde kullanımı: Gebelik kategorisi C. Hamile kadınlarda tolterodin ile yapılmış çalışmalar olmadığı için hamilelik boyunca anne için yararı fetusa olabilecek zararından fazla ise kullanılmalıdır.
Emzirmede kullanımı: İnsan sütüne geçişi ile ilgili çalışmalar olmadığı için emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.
Çocuklarda kullanımı: Bu husus henüz açıklığa kavuşmamıştır. Kullanım önerilmez.
Araç ve makine kullanmaya etkisi: Akomodasyon bozukluğuna neden olabileceğinden araç ve makine kullanım yeteneğini olumsuz olarak etkileyebilir.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER :
Görülen yan etkiler şunlardır;
Santral sinir sistemi: Başağrısı (%7), uykusuzluk (%3), yorgunluk (%3), baş dönmesi (%5)
Dermatolojik: Cilt kuruluğu (%1)
Gastrointestinal sistem: Ağız kuruluğu (%35), karın ağrısı (%5), konstipasyon (%7), dispepsi (%4), diyare (%4)
Nöromusküler, adale: Artralji(%2)
Oküler: Anormal görme (akomodasyon bozukluğu %2), göz kuruluğu (%3)
Solunum sistemi: Bronşit (%2)
Kardiyovasküler sistem: Göğüs ağrısı % 2
Genitoüriner sistem: Dizüri % 2
Satış sonrası görülen yan etkiler: Anafilaktik reaksiyonlar (angioödemi içeren), taşikardi, palpasyon, periferal ödem ve halüsinasyonlar bildirilmiştir.

“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ”
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER:

Antimüskariniklerle birlikte kullanımda terapötik etkinlik ve yan etkiler artabilir. Muskarinik reseptör antogonistleri ile birlikte kullanımda ise tolterodin terapötik etkisi azalabilir. Metaklorpramid ve sisaprid gibi prokinetik ajanların gastrointestinal sistem üzerindeki etkileri tolterodin ile azalabilir.
Fluoksetin: Fluoksetin selektif serotonin geri alımı inhibitörü ve CYP2D6 inhibitörüdür.
Fluoksetinin tolterodin ve metabolitleri farmakokinetiği üzerindeki etkisini inceyen bir çalışmada fluoksetin tolterodin AUC (eğri altı alan)’sini 4.8 katına çıkarmış, Cmax’ı %52 azaltmıştır. Fluoksedin Tolterodin’in 5-hidroksimetil metabolitlerinin AUC (eğri altı alan)’sini ise %20 azaltmıştır. Tolterodin fluoksetin ile beraber kullanıldığında doz ayarlamasına gerek yoktur.
Sitokrom P450 izoenzimleri tarafından metabolize edilen diğer ilaçlar: Tolterodin CYP enzimlerini tarafından metabolize edilen diğer ilaçlarla anlamlı klinik etkileşime girmez.
Deneysel amaç için kullanılan metabolik ilaçlar ile yapılan bir çalışmada CYP2D6, 2C19, 3A4 ya da 1A2’nin etkilerinin tolterodin tarafından inhibe edildiğine ait bulgu görülmemiştir.
CYP3A4 inhibitörleri: Metabolizması yavaşlamış hastalarda ketokonazol ile birlikte kullanımda tolterodin Cmax ve AUC’si (eğri altı alan) 2-2.5 katına çıkmaktadır. Bu bulgulara göre antifungal ajanlar (ketokonazol, itrakonazol, mikonazol) gibi kuvvetli sitokrom P450 3A inhibitörleri ve delavirdin, fluoksamin, simetidin, ditiazem, disülfiram, greyfurt suyu, indinavir, nefazon, neviparin, propoksifen, ritonavir, verapamil içeren diğer inhibitörler veya makrolit antibiotikler (eritromisin ve klaritromisin) siklosporin ve vinblastin, tolterodin ile birlikde kullanıldığında tolterodin plazma konsantrasyonları artabilir (Uyarılar ve dozaj ile kullanım kısmına bakınız)
Varfarin: Sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmalarda tolterodin ve varfarinin birlikde kullanımında protrombin zamanı, faktör VII supresyonu veya varfarin farmakokinetiği üzerinde etki tespit edilmemiştir.
Oral kontraseptifler: Yapılan çalışmalar tolterodinin oral kontraseptiflerin (etinilestradiol, levonorgestrel ) farmakokinetiği üzerinde etkisinin olmadığını göstermiştir.
Diüretikler: Tolterodin ile birlikte indapamid, hidroklorotiazid, triamtren, klorotiazid, metilklorotiazid, furosemid gibi diüretiklerin kullanımı hiçbir elektrokardiyografik yan etkiye sebep olmaz .
Gıda/bitki etkileşimleri: Gıdalar tolterodin tabletlerin biyoyararlanımını yaklaşık %53 arttırır. Greyfurt suyu tolterodin serum düzeyini ve/veya tolterodin toksisitesini arttırır.
St John’s word CYP3A enzimlerini açığa çıkarır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Önerilen doz günde iki kere 2 mg’dır. Yan etkiler ciddi boyutlarda ise günde iki kere 1 mg önerilir. Hepatik veya renal fonksiyonları düşük olan veya sitokrom P450 3A4 inhibitörü alan hastalarda günde iki kere 1 mg kullanılır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ:
Yüksek doz tolterodin alımında şiddetli antikolinerjik etkiler oluşur. En önemli yan etkiler idrar yapma zorluğu ve akomodasyon bozukluğudur. Tedavi semptomatik olup gastrik lavaj yapılıp aktif kömür verilmelidir.

SAKLAMA KOŞULLARI:
25°C altındaki oda sıcaklığında ve çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:
2 mg tolterodin tartarat içeren film kaplı tablet, 28 ve 56 adetlik blister ambalajda
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ:
Toltex 1 mg Film Tablet, 28 ve 56 adetlik blister ambalajda.

RUHSAT SAHİBİ VE ADRESİ : Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Bağlarbaşı Gazi cad. 64-66, Üsküdar/İstanbul

RUHSAT TARİH VE NO : 22 Mart 2006 - 207/77

İMAL YERİ : Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy/Tekirdağ

Reçeteli satılır.

Prospektüs onay tarihi: 27.07.2007

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.