S ile başlayan ilaçlar » Biofarma » SYNAX 275 MG 10 FILM TABLET

SYNAX 275 MG 10 FILM TABLET

 • İlaç Firması :
  BIOFARMA
 • Barkod :
  8699578093815
 • Fiyatı :
  4.04TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  M01AE02
 • Etkin madde :
  naproksen sodyum
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - M - KAS-İSKELET SİSTEMİ
  M01 ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER
  M01A ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER (NONSTEROİD)
  M01AE Propiyonik asit türevleri
  M01AE02 naproksen sodyum

naproksen sodyum etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar.
Yetişkin Önerilen başlangıç dozu 550 mg olup, bunu takiben gerek görüldüğü şekilde 6 veya 8 saatte bir olmak üzere 275 mg veya 12 saatte bir 550 mg'lık dozlar uyulanır. Total günlük doz 1375 mg'ı aşmamalıdır.

Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; naproksen veya diğer nonsteroid antienflamatuarlara allerji.
Koroner cerrahi ağrılarında kullanılmamalı.Fetusta duktus arteriosus'un erken kapanmasına yol açabileceğinden gebeliğin son döneminde kullanılmamalı.

Etkileşim; ACE inhibitörleri, aspirin, furosemid, thiazidler, lityum, methotreksat, nonsteroid antienflamatuarlar, oral antikoagulanlar, beta blokerler.

Yan etkiler; bulantı, kusma, dispepsi, karın ağrısı, diare, konstipasyon, somnolans, insomni, baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik, kulak çınlaması, allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), peptik ülser, gastrointestinal kanama, hepatik kolestaz, trombositopeni, hemolitik anemi, agranülositozis, proteinüri, interstisyel nefrit, ödem, kalp yetmezliği, hipertansiyon, aritmi, trombo emboli riskinde artış...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

®
SYNAX 275 mg F LM TABLET
FORMÜL : Bir Film tablet 275 mg Naproksen Sodyum içerir.
Boyar madde olarak Titanyum dioksit kullanılmıştır.
FARMAKOLOJ K ÖZELL KLER :
Farmakodinamik Özellikleri :
Naproksen sodyum nonsteroid antiinflamatuvar ilaçların (NSA D) arilasetik asit grubundan bir
madde olup analjezik ve antiinflamatuvar etkilere sahiptir. Bu maddelerin ortak özelliği
prostaglandin (ağrı oluşmasında rolü var) sentezini katalize eden siklooksigenaz enzimini inhibe
ederek etki göstermeleridir.
Farmakokinetik Özellikleri :
Absorpsiyon : Naproksen sodyum oral yolla hemen hemen tamamen (% 99) absorbe olur.
Besinler Tmax’ı uzatır fakat Cmax’ı değiştirmez. Günde 2 kez verilen 500 mg’lık naproksen
sodyum ile bulunan değerler şöyledir :
Cmax = 97.4 mcg/ml, Tmax = 1.9 saat, EAA0-12 = 767 mcg st/ml.
Dağılım : Naproksenin dağılım hacmi 0.16 L/kg’dır. Proteine bağlanma oranı % 99’un
üstündedir. Yüksek dozda bağlanma yerleri satüre olduğundan konsantrasyon eğrisi dozla
nonlineer bağlantı gösterir. Ancak serbest naproksen dozla lineer olarak artar. Naproksen plasenta
yoluyla fetusa, sütle bebeğe geçer.
Metabolizma : Naproksen geniş ölçüde 6-O-desmetil naproksene metabolize olur. Bunların
büyük kısmı idrarla glukuronid ve diğer konjugeler şeklinde çıkar. Naproksen ve metabolitleri
ilaç metabolize eden enzim endüksiyonu yapmaz.
Atılım : Naproksenin renal klirensi 0.13 ml dk-1, kg-1’dir. Verilen bir dozun % 95’i idrarla
vücuttan atılır. Dozun % 1’i naproksen, % 1’i 6-O-desmetil naproksen ve % 66-92’si bunların
konjugeleri şeklinde çıkar. Naproksenin yarı ömrü 12-17 saattir, metabolit ve konjugelerinki 12
saattir.
Özel Hasta Grupları :
Pediyatrik Hastalar : Yaşları 5-16 arası pediyatrik hastalarda verilen 5 mg/kg’lık tek naproksen
ile bulunan konsantrasyonlar erişkinlerde 500 mg’lık doz ile bulunanlar kadardır. Terminal yarı
ömrü pediyatrik hastalarda ve erişkinlerde birbirine yakındır.
Renal Yetmezlik : Naproksen farmakokinetiği böbrek yetmezliği olan hastalarda
incelenmemiştir. Ancak böbrekler ilacın başlıca atılım yolu olduğundan böbrek yetmezliğinde
ilacın birikme potansiyeli mevcuttur.
END KASYONLARI :
Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan, spondilit, juvenil artrit, tendonitis, bursitis, akut gut
ağrılar, dismenore
KONTREND KASYONLARI :
Naproksen içeren bütün preparatlar naproksen içeren preparatlara karşı alerjik reaksiyon geçirmiş
hastalarda kontrendikedir. Naproksen ayrıca asetilsalisilik asit veya diğer nonsteroidal
antiinflamatuvar/analjezik ilaçların indüklediği; astım, rinit ve nazal polip sendromu olanlarda
kontrendikedir. Tedaviye başlamadan önce hastalarda nonsteroidal antiinflamatuvar ilaç
kullanımı ile ilişkili astım, burun polipleri, ürtiker ve hipotansiyon varlığını soruşturmak önem
taşır. Tedavi sırasında böyle semptomlar ortaya çıkarsa tedavi kesilmelidir.
UYARILAR/ÖNLEMLER :
NSA D sınıfı diğer ilaçlarda olduğu gibi naproksen sodyum tedavisi sırasında da aşağıdaki
olasılıklara karşı önlemler alınmalıdır.
1) Kronik kullanım sırasında gastrointestinal kanama veya ülserasyon görülebilir. Bunların sıklığı
yaklaşık % 1 kadardır. Alkolizm, sigara ve geçirilmiş G hastalıklar bu riski arttırabilir.
2) Hepatik, renal, kardiak fonksiyonları azalmış hastalarda ve yaşlılarda prostaglandinlerin renal
perfüzyonu destekleyici etkisi azaldığından renal fonksiyonda dekompensasyon olabilir. Bu etki
reversibl olup ilacın kesilmesiyle düzelir.
3) Siroz ve diğer karaciğer hastalıklarında ve yaşlılarda total naproksen plazma konsantrasyonu
azalmakla beraber albümine bağlı olmayan serbest fraksiyon artmış olabilir. Bu hastalarda doz
dikkatle ayarlanmalı, gerekirse azaltılmalıdır.
4) Prostaglandinlerin klorür reabsorpsiyonu ve antidiüretik hormon üzerindeki inhibitör etkisi
NSA D'ler tarafından azaltılacağından su ve tuz retansiyonunun sakıncalı olabileceği
hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliği vakalarında naproksen sodyum dikkatle
kullanılmalıdır.
Gebelikte kullanım : Gebelik kategorisi B’dir.
lacın gebelikte emniyetle kullanılabileceğini gösteren kontrollü araştırmalar mevcut değildir.
Ductus arteriosusun erken kapanmasına neden olabileceğinden gebeliğin üçüncü trimesterinde
kullanılmamalıdır.
Emziren annelerde kullanım : Anne kanındaki konsantrasyonun % 1’i kadar konsantrasyonda
süte geçer, emziren annelerde kullanılmamalıdır.
YAN ETK LER/ADVERS ETK LER :
Karın ağrısı, mide yanması, bulantı, konstipasyon, diyare, stomatit, başdönmesi, uyuklama,
linnitus, ödem, dispne, çarpıntı, lökopeni, hematüri, depresyon, pruritus, deri allerjisi, karaciğer
fonksiyon test anomalileri, G kanama ve peptik ülser.
BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
LAÇ ETK LEŞ MLER :
Her nekadar naproksen sodyum için bildirilmemişse de NSA D'lerin aşağıdaki etkileşimleri
dikkate alınmalıdır.
1) NSA D'ler kumarin, fenitoin, sulfonamid ve sulfonilüre sınıfı ilaçların serbest plazma
fraksiyonlarını arttırabilir.
2) Lityum klirensini azaltarak lityum toksisitesinin artmasına neden olabilir.
3) Furosemid'in natriüretik etkisini azaltabilirler.
4) Beta-reseptör antagonistlerinin antihipertansif etkisini azaltabilirler.
5) Naproksen probenesid ile birlikte verildiğinde naproksen aniyonunun yarı ömrü uzar ve
plazma seviyeleri yükselir.
6) Deneysel hayvan modellerinde naproksen metotreksatin tübüler sekresyonunu azaltarak
toksisitesinin artmasına neden olmuştur.
D AGNOST K TEST ETK LEŞ MLER :
Naproksen sodyum alanlarda trombosit agregasyonu azalabilir ve kanama zamanı uzayabilir.
KULLANIM ŞEKL VE DOZU :
Romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilit :
Bu hastalıkların tedavisinde naproksen dozu hastanın verdiği klinik cevaba göre arttırılıp
azaltılarak her hasta için bireysel olarak tayin edilir. Uzun süreli tedavilerde düşük dozlar tercih
edilmelidir. Sabah ve akşam dozlarının eşit olması gerekmez ve naproksenin günde iki kereden
daha sık verilmesine gerek yoktur. Düşük dozları iyi tolere eden hastalarda daha kuvvetli bir
analjezik/antiinflamatuvar aktivite gerektiğinde naproksen dozu 6 aya kadar geçici süreler için
günde 1500 mg’a çıkarılabilir.
Ancak bu dozlara çıkıldığında hastaya sağlanan klinik faydanın artan risklerden üstün olduğu
doktor tarafından saptanmalıdır.
Juvenil Artrit :
Tavsiye edilen günlük doz 2’ye bölünerek 10 mg/kg’dır. (Günde 2 kez 5 mg/kg şeklinde)
Ağrı, primer dismenore ve akut tendonitis ve bursitis tedavisi :
Önerilen başlangıç dozu 550 mg naproksen sodyum olup bunun arkasından 12 saatte bir 550 mg
veya 6-8 saatte bir 275 mg verilir. Başlangıç total günlük doz 1375 mg naproksen sodyumu
geçmemelidir. Daha sonra da total günlük doz 1100 mg naproksen sodyumu geçmemelidir.
Akut gut :
Önerilen başlangıç dozu 825 mg naproksen sodyum olup daha sonra 8 saatte bir 275 mg verilir.
DOZ AŞIMI VE TEDB RLER :
Belirtileri : Uyuklama, mide yanması, bulantı, kusma
Tedavi : Hasta kusturulur veya midesi yıkanır. Genel semptomatik ve destekleyici tedbirler
uygulanır. 0.5 mg/kg aktif karbon kan seviyelerini azaltabilir.LD50 hayvan cinsine göre 543-4110
mg/kg arasındadır. Hemodiyaliz etkisizdir.
SAKLAMA KOŞULLARI :
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında
saklayınız. Kuru bir yerde saklayınız.
T CAR TAKD M ŞEKL VE AMBALAJ MUHTEVASI :
SYNAX 275 mg Film Tablet, 10 ve 20 tabletlik blister ambalajda
D ĞER FARMASÖT K DOZAJ ŞEKL :
SYNAX 550 mg Fort Film Tablet, 10 ve 20 tabletlik blister ambalajda
RUHSAT SAH B VE MAL YER :
B OFARMA LAÇ SAN.VE T C.A.Ş. Samandıra-Kartal/ STANBUL
RUHSAT TAR H VE NO : 02.11.1995 - 175/98
PROSPEKTÜS ONAY TAR H :
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (naproksen sodyum etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.