S ile başlayan ilaçlar » Merck Sharp & Dohme » STOCRIN 600 MG 30 FİLM TABLET

STOCRIN 600 MG 30 FİLM TABLET

 • İlaç Firması :
  MERCK SHARP & DOHME
 • Barkod :
  8699636010273
 • Fiyatı :
  384,6TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J05AG03
 • Etkin madde :
  efavirenz
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J05 SİSTEMİK ANTİVİRALLER
  J05A DİREKT ETKİLİ ANTİVİRALLER
  J05AG Non-nükleozid revers transkriptaz inhibitörleri
  J05AG03 efavirenz

efavirenz etkin maddesi hakkında kısa bilgi

HIV 1 de, antiviral, revers transkriptaz inhibitörü.
Yetişkinde 1 x 600mg.

Gebelik kategorisi D. Anne sütü HIV'de verilemez.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, astemizol, sisaprid, midazolam, triazolam, terfenadin, pimozit, bepridil, ergot türevleri ve vorikonazol ile birlikte kullanımı.

Yan etkiler; baş dönmesi, uykusuzluk, bulantı, diyare, vertigo, anksiete, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

EHU
Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği, Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotiklerdir.
Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanları tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur.
Hastane enfeksiyon komitesinin belirlediği kurallar ve/veya protokollere uygun olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı aranmaksızın hastayı tedavi etmekte olan uzman hekim tarafından da yazılabilecektir.

Prospektüs

STOCRIN®* 600 mg
Film Tablet
FORMÜL
STOCRIN®, her film tablette 600 mg efavirenz, boyar madde olarak titanyum dioksit (E171), sarı
demir oksit (E172), hipromelloz (E464), karminik asit (E120) ve indigokarmin içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakodinamik Özellikler
STOCRIN®, insan immün yetmezlik virüsü tip 1’in (HIV-1), selektif non–nükleozid revers
transkriptaz inhibitörüdür (NNRTI). Efavirenz küçük bir miktar yarışmalı inhibisyonu da olan,
kalıba, primer veya nükleozit trifosfatlara ilişkin, yarışmalı olmayan bir HIV-1 ters transkriptaz
inhibitörüdür.
HIV-2 RT ve insan hücresel DNA polimerazlarını (α, β, δ, γ) klinik olarak anlamlı ölçüde inhibe
etmez.
Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon
Enfekte olmayan gönüllülere verilen 100 mg-1600 mg’lık tek oral dozları izleyen 1.6-9.1 μM
değerindeki efavirenz doruk plazma konsantrasyonlarına 5 saatte erişilir. Cmax ve AUC’de doza
bağlı artışlar 1600 mg’a kadar olan dozlarda görülmüştür. Yüksek dozlarda görülen bu artışlar
absorpsiyon azalmasını düşündüren bir şekilde orantısal doz artışından az olmuştur. Doruk
plazma konsantrasyonlarına erişme (3-5 saat) çoklu dozları takiben değişmemiş ve kararlı durum
plazma konsantrasyonlarına 6-7 günde erişilmiştir.
HIV enfeksiyonu olan sabit durumdaki hastalarda 200 mg, 400 mg ve 600 mg günlük dozlar ile
ortalama Cmax, ortalama Cmin ve ortalama AUC değerleri lineer bulunmuştur. Günde bir kez
600 mg STOCRIN® kullanan 35 hastada ortalama sabit durumdaki Cmax 12.9 μM, sabit
durumdaki Cmin 5.6 μM ve AUC 184 μM/saat bulunmuştur.
Oral Emilim Üzerine Yiyeceğin Etkisi
Enfekte olmayan gönüllülerde efavirenzin 600 mg’lık tek bir dozunun biyoyararlanımı yüksek yağlı
yiyecek ya da normal bileşimdeki bir yiyecekle birlikte verildiğinde 600 mg’lık tek bir dozun açlık
koşullarındaki biyoyararlanımına göre göreceli olarak sırasıyla %22 ve %17 artmıştır. STOCRIN®
aç ya da tok karnına uygulanabilir.
Dağılım
Efavirenz başta albumin olmak üzere, insan plazma proteinlerine yüksek oranda (yaklaşık %99.5-
99.75) bağlanır. En az bir ay süreyle günde bir kez 200-600 mg STOCRIN® kullanan HIV-1 ile
enfekte hastalarda serebrospinal sıvı konsantrasyonları, karşılık gelen plazma
konsantrasyonunun %0.26-1.19’u (ortalama 0.69) arasında değişmiştir. Bu oran, efavirenzin
plazmadaki proteine bağlı olmayan (serbest) fraksiyonundan yaklaşık 3 kat daha yüksektir.
Metabolizma
İnsan araştırmalarında ve insan karaciğer mikrozomları kullanılarak yapılan in vitro
araştırmalarda, efavirenzin esas olarak sitokrom P450 sistemi ile hidroksillenmiş metabolitlerine
metabolize olduğu ve takiben de bu hidroksillenmiş metabolitlerin glukuronidasyonunun
gerçekleştiği gösterilmiştir. Bu metabolitler esas itibarıyla HIV-1’e karşı inaktiftir. In vitro
araştırmalar efavirenzin metabolizmasından sorumlu olan başlıca izoenzimlerin CYP3A4 ve
CYP2B6 olduğunu düşündürmektedir. Gözlenen efavirenz plazma konsantrasyonları aralığında,
Ki değerleriyle (8.5-17 μM) efavirenzin P450 izoenzimlerinden 2C9, 2C19 ve 3A4’ü inhibe ettiği
gösterilmiştir. In-vitro çalışmalarda, efavirenzin, CYP2E1'i inhibe etmediği ve CYP2D6 ile
CYP1A2'yi ise sadece klinik olarak elde edilenlerin oldukça üzerindeki konsantrasyonlarda (Ki
değerleri 82-160 μM) inhibe ettiği görülmüştür.
* MERCK & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.’nın tescilli markasıdır.
Efavirenzin kendi metabolizmasının indüklenmesiyle sonuçlanan P450 enzimlerini indüklediği
gösterilmiştir. 10 gün, günde 200-400 mg’lık çoklu dozlar, tahmin edilenden daha düşük bir
birikim artışı (%22-42 daha düşük) ve 40-55 saatlik daha kısa bir terminal yarılanma ömrü (tek
dozun yarılanma ömrü 52-76 saat) ile sonuçlanmıştır. İndinavir ile kombine olarak günde 400-600
mg efavirenz dozlarının, efavirenzin 200 mg’lık bir dozu karşılaştırıldığında, indinavirin AUC’sinde
daha ileri herhangi bir redüksiyona neden olmadığının gösterildiği farmakokinetik etkileşme
çalışmalarına dayanarak, CYP3A4 indüksiyonunun derecesi 400 mg-600 mg efavirenz dozununki
ile benzer olarak beklenmektedir.
Eliminasyon
Efavirenz tekli dozlardan sonra 52-76 saat ve çoklu dozlardan sonra 40-55 saat relatif olarak
uzun bir terminal yarılanma ömrüne sahiptir. Radyoaktif işaretli bir efavirenz dozunun yaklaşık
%14-34’ü idrarda saptanır ve dozun %1’inden daha azı idrarla değişmemiş efavirenz olarak atılır.
ENDİKASYONLAR
STOCRIN® HIV-1 ile enfekte erişkinlerin, adolesanların ve çocukların antiviral kombinasyon
tedavisinde endikedir.
KONTRENDİKASYONLAR
STOCRIN® bileşenlerinden herhangi birisine karşı klinik olarak anlamlı bir aşırı duyarlılığı olan
hastalarda kontrendikedir.
STOCRIN® terfenadin, astemizol, sisaprid, midazolam, triazolam, pimozid, bepridil ya da ergo
türevleri ile aynı zamanda verilmemelidir; çünkü efavirenzin CYP3A4 için yarışmaya girmesi bu
ilaçların metabolizmasının inhibisyonuna yol açabilir ve ciddi ve/veya yaşamı tehdit edici
istenmeyen olaylar (örn. kardiyak aritmiler, sedasyonun uzaması ya da solunum depresyonu) için
potansiyel oluşturabilir.
Efavirenz vorikonazolün plazma konsantrasyonlarını anlamlı derecede düşürürken, vorikonazol
efavirenzin plazma konsantrasyonlarını anlamlı derecede artırdığından, STOCRIN® vorikonazolle
birlikte uygulanmamalıdır (Bkz. İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler).
UYARILAR/ÖNLEMLER
STOCRIN® HIV tedavisinde tek ajan olarak kullanılmamalı ya da başarı sağlanamayan bir rejime
tek ajan olarak eklenmemelidir.
Hekimler, STOCRIN® ile birlikte başka bir ilaç reçete edeceklerinde ilgili ürünün prospektüsüne
başvurmalıdır.
Bir kombinasyon rejimindeki herhangi bir antiretroviral ilaç tedavisine intolerans kuşkusu
nedeniyle ara verildiğinde, aynı anda tüm antiretroviral ilaç tedavilerinin de bırakılması konusuna
ciddi bir biçimde önem verilmelidir. İntolerans semptomları ortadan kalktığında antiretroviral ilaç
tedavilerine aynı anda yeniden başlanmalıdır. İlaca dirençli mutant virüs seleksiyonu potansiyeli
artacağı için, antiretroviral ajanlar ile aralıklı monoterapi ve ardışık yeniden uygulama önerilmez.
STOCRIN® kullanan kadınlar gebelikten sakınmalıdırlar. Diğer kontrasepsiyon yöntemleriyle (örn.
oral ya da diğer hormonal kontraseptifler) birlikte her zaman bariyer kontrasepsiyon (örn.
preservatif kullanımı) yöntemi de uygulanmalıdır (Bkz. Gebelikte Kullanım).
Deri Döküntüsü : STOCRIN® ile yapılan klinik çalışmalarda hafiften orta dereceye kadar döküntü
bildirilmiştir ve bu genellikle tedaviye devam edildiğinde ortadan kalkmaktadır. Uygun
antihistaminikler ve/veya kortikosteroidler tolerabiliteyi artırabilir ve döküntünün ortadan
kalkmasını hızlandırabilir. STOCRIN® ile tedavi edilen hastaların %1’inden azında bül oluşumu,
sızıntılı deskuamasyon ya da ülserasyon ile ilişkili şiddetli döküntü bildirilmiştir. Eritema
multiforme ya da Stevens – Johnson sendromu insidansı %0.14 olarak saptanmıştır. Bül
oluşumu, deskuamasyon, mukoza tutulumu ya da ateş ile ilişkili şiddetli döküntü gelişen
hastalarda STOCRIN® kesilmelidir. İlaca dirençli virüs gelişimini önlemek amacıyla, STOCRIN®
tedavisi kesildiğinde diğer antiretroviral ajanlarla tedaviye ara verilmesi de göz önünde
tutulmalıdır (Bkz.Yan Etkiler/İstenmeyen Etkiler).
STOCRIN® ile tedavi edilen 57 çocuğun 26’sında (%46) döküntü bildirilmiştir ve 3 hastada şiddetli
döküntü (%5) saptanmıştır. Çocuklarda STOCRIN® ile tedaviye başlanmadan önce uygun
antihistaminiklerle profilaksi düşünülebilir.
Psikiyatrik Semptomlar: Efavirenzle tedavi edilen hastalarda psikiyatrik istenmeyen etkiler
bildirilmiştir. Psikiyatrik bozukluk öyküsü olan hastalar, bu psikiyatrik istenmeyen etkiler açısından
daha büyük bir risk altında görünmektedirler. Pazarlama sonrası, efavirenz kullanımıyla nedensel
ilişkisi belirlenememiş olsa da intihar sonucu ölüm, delüzyon ve psikoz benzeri davranış
bildirilmiştir. Hastalara eğer bu semptomları farkederlerse, bu semptomların efavirenz kullanımıyla
ilişkili olup olmadığının değerlendirilmesi için hemen doktorlarına başvurmaları önerilmelidir ve
eğer öyleyse, tedaviye devam etmenin yararları ve risk oranı belirlenmelidir (Bkz.Yan
Etkiler/Advers Etkiler).
Sinir Sistemi Semptomları: Klinik çalışmalarda günde 600 mg STOCRIN® kullanılan hastalarda
sıklıkla fakat sadece bunlarla sınırlı olmayan, baş dönmesi, uykusuzluk, uyku hali, konsantrasyon
bozukluğu ve anormal rüya görme dahil bazı sinir sistemi semptomları bildirilmiştir (Bkz. Yan
Etkiler/İstenmeyen Etkiler). Sinir sistemi semptomları çoğunlukla tedavinin ilk ya da ikinci
gününde başlamakta ve genellikle de ilk 2-4 haftadan sonra ortadan kalkmaktadır. Eğer bu
semptomlar oluşursa, hastalar bu semptomların devam eden tedaviyle gelişebileceği ve daha az
sıklıkta görülen başka psikiyatrik semptomların habercisi olmadığı konusunda bilgilendirilmelidir.
Nöbetler: Efavirenz alan hastalarda bilinen tıbbi öyküsünde nöbet olanlar dahil, nadiren
konvülsiyonlar gözlenmiştir. Beraberinde karbamazepin, fenitoin, fenobarbital gibi primer olarak
karaciğerde metabolize edilen antikonvülsan ilaçları alan hastaların plazma düzeyleri periyodik
olarak izlenmelidir. Bir etkileşim çalışmasında; karbamazepin ve efavirenzin birlikte kullanılması
ile karbamazepin plazma konsantrasyonları düşmüştür. Konvülsiyon öyküsü olan hastalarda
dikkatli kullanılmalıdır.
Yiyeceklerle Etkisi: STOCRIN®’in yiyeceklerle birlikte alınması efavirenzin etkisini artırır ve
istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artmasına neden olur. STOCRIN®’in boş mideye, tercihen
yatmadan önce alınmasına dikkat edilmelidir.
İmmün rekonstitüsyon sendromu: STOCRIN® dahil, kombinasyon antiretroviral tedavisi
(CART) gören hastalarda immün rekonstitüsyon sendromu bildirilmiştir. Tedavinin başlangıç
fazında, bağışıklık sistemi CART'a iltihabi yanıt veren bir hastanın belirsiz veya rezidüel fırsatçı
enfeksiyonlara karşı, daha fazla değerlendirilme ve tedavisi gerekebilir.
Özel Popülasyonlar: Efavirenzin yoğun olarak sitokrom P450-aracılı metabolizasyonu ve kronik
karaciğer hastalığı bulunan hastalardaki sınırlı klinik deneyimi nedeniyle, bu hastalarda
STOCRIN® kullanımında dikkatli olunmalıdır.
Efavirenzin farmakokinetiği böbrek yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır; bununla birlikte
efavirenz dozunun %1’inden daha azı değişmeden idrarla atıldığı için, böbrek bozukluğunun
efavirenz eliminasyonu üzerindeki etkisinin en az olması beklenmektedir. Klinik çalışmalarda
değerlendirilen yaşlı hasta sayısı, genç hastalardan farklı yanıt verip vermediklerini saptamak için
yeterli değildi.
STOCRIN® 3 yaşın altındaki ya da vücut ağırlığı 13 kg’dan daha düşük olan pediyatrik hastalarda
araştırılmamıştır. Mevcut veriler efavirenzin çok küçük çocuklarda değişik farmakokinetik
gösterebileceğini ortaya koymuştur.
Karaciğer Enzimleri: Bilinen ya da şüpheli bir Hepatit B ya da C enfeksiyonu öyküsü olan
hastalarda ve karaciğer toksisitesi ile ilişkili başka ilaçlarla tedavi gören hastalarda karaciğer
enzimlerinin izlenmesi önerilir. Serum transaminazlarının sürekli olarak, normal değerlerin üst
sınırının 5 katından daha yüksek bulunduğu hastalarda, STOCRIN® tedavisine devam
edilmesinin sağlayacağı yarara karşın, anlamlı karaciğer toksisitesine ilişkin bilinmeyen risklerin
tartılması gerekir (Bkz. Yan Etkiler/İstenmeyen Etkiler).
Lipidler: STOCRIN® ile tedavi edilen hastalarda lipid düzeylerinin izlenmesine dikkat edilmelidir.
(Bkz. Yan Etkiler/İstenmeyen Etkiler).
Gebelikte Kullanım
Gebelik Kategorisi D’dir.
Gebe kadınlarda yeterli sayıda ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur. Efavirenz alan kadınlar
gebelikten kaçınmalıdır. Efavirenz kesinlikle gerekmedikçe (anneye olan potansiyel yararın fetusa
olan potansiyel riskten üstün olduğu ve başka uygun tedavi seçeneği olmadığı durumlarda)
gebelerde kullanılmamalıdır. Eğer gebeliğin 1. trimestrinda efavirenz alınırsa veya efavirenz
kullanımı sırasında gebe kalınırsa bunun fetusta doğumsal anomaliye neden olabileceği anneye
bildirilmelidir. Diğer kontraseptif yöntemlerle (örn., oral veya diğer hormonal kontraseptifler)
birlikte bariyer kontrasepsiyonu (prezervatif kullanımı) her zaman kullanılmalıdır.
Emziren Annelerde Kullanım
Efavirenzin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Efavirenz alan annelerin infantlarını
emzirmemeleri önerilir. HIV-enfekte kadınların infanta HIV transmisyonunu önlemek için hiçbir
koşulda emzirmeleri tavsiye edilmemektedir.
Çocuklarda Kullanım
STOCRIN® 3 yaşın altındaki ya da vücut ağırlığı 13 kg’dan daha düşük olan pediyatrik hastalarda
araştırılmamıştır.
Geriyatrik Kullanım
STOCRIN® ile yapılan klinik çalışmalara katılan 65 yaş ve üzerindeki hastaların sayısı, genç
hastalardan farklı yanıt verip vermediklerini saptamak için yeterli değildi. Azalmış karaciğer,
böbrek ve kalp fonksiyonları ve beraberinde hastalık veya diğer tedavilerin, görülme sıklıklarının
fazla olması nedeniyle, yaşlı bir hasta için doz seçiminde genellikle dikkatli olunmalıdır.
YAN ETKİLER / İSTENMEYEN ETKİLER
Efavirenz klinik çalışmalarda genellikle iyi tolere edilmiştir. Efavirenz 9000’in üzerinde hastada
çalışılmıştır. Kontrollü klinik çalışmalarda günde 600 mg efavirenzi proteaz inhibitörleri ve/veya
NRTI’ler ile kombinasyon halinde alan 1008 hastalık bir alt grupta, tedaviyle ilişkili olarak en sık
bildirilen, en az orta derecedeki ve en az %5 hastada bildirilen istenmeyen etkiler; döküntü
(%11.6), baş dönmesi (%8.5), bulantı (%8.0), baş ağrısı (%5.7) ve yorgunluk (%5.5) olmuştur.
Kontrol gruplarında bulantının daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Efavirenz ile ilişkili en dikkate
değer istenmeyen olaylar, döküntü ve sinir sistemi semptomlarıdır. STOCRIN®’in yiyeceklerle
birlikte alınması efavirenzin etkisini artırabileceğinden istenmeyen etkilerin görülme sıklığının
artmasına neden olabilir (Bkz. Uyarılar/Önlemler).
Tüm klinik araştırmalarda daha az görülen, klinik olarak anlamlı tedaviyle ilişkili bildirilen
istenmeyen diğer etkiler; alerjik reaksiyon, anormal koordinasyon, ataksi, konfüzyon, uyuşukluk,
vertigo, kusma, diyare, hepatit, konsantrasyon bozukluğu, uykusuzluk, anksiyete, anormal
rüyalar, uyku hali, depresyon, düşünce bozukluğu, ajitasyon, amnezi, deliryum, emosyonel
labilite, öfori, halüsinasyon ve psikozdur.
İlaç pazara sunulduktan sonra eklenen istenmeyen etkiler nevroz ve paranoid reaksiyon,
konvülsiyonlar, kaşıntı, karın ağrısı, bulanık görme, jinekomasti, hepatik yetmezlik, fotoalerjik
dermatit, pankreatit ve boyun arkası, memeler, karın ve retroperitonum gibi bölgelerde vücut
yağının yeniden dağılımı/birikmesidir.
Döküntünün çocuklarda daha sık ve erişkinlerdekine göre daha şiddetli görülmesi dışında,
çocuklarda görülen istenmeyen yan etkilerin tipi ve sıklığı erişkinlerdekine genellikle benzerdir.
Döküntü: Klinik çalışmalarda 600 mg STOCRIN® ile tedavi edilen hastaların %26’sında deri
döküntüsü görülmesine karşın kontrol gruplarında tedavi edilenlerde bu oran %17 olarak
saptanmıştır. STOCRIN® ile tedavi edilen hastaların %18’inde deri döküntüsünün tedaviyle ilişkili
olduğu düşünülmüştür. Şiddetli döküntü STOCRIN® ile tedavi edilen hastaların %1’inden azında
oluşmuş ve hastaların %1.7’sinde döküntü nedeniyle tedavi kesilmiştir. Eritema multiforme ve
Stevens – Johnson sendromu insidansının %0.14 olduğu saptanmıştır.
Efavirenzle tedavi edilen 57 çocuğun 26’sında (%46) döküntü bildirilmiştir, 3 hastada (%5)
döküntü şiddetli olmuştur. Çocuklarda efavirenzle tedaviye başlamadan önce uygun
antihistaminiklerle profilaksi düşünülebilir.
Döküntüler, genellikle STOCRIN® ile tedaviye başlandıktan sonraki ilk iki hafta içinde oluşan,
hafiften orta dereceye kadar olan makülopapüler deri erüpsiyonlarıdır. Çoğu hastada STOCRIN®
ile tedaviye devam edildiğinde bir ay içinde ortadan kalkmaktadır. Döküntü nedeniyle tedavinin
kesildiği hastalarda STOCRIN®’e tekrar başlanabilir. STOCRIN®’e yeniden başlandığında uygun
antihistaminiklerin ve/veya kortikosteroidlerin kullanılması önerilir (Bkz. Uyarılar/Önlemler).
NNRTI sınıfından diğer antiretroviral ajanların kesilmesinden sonra STOCRIN® kullanmaya
başlayan hastalardaki deneyimler sınırlıdır. Döküntü nedeniyle nevirapinin kesildiği on dokuz
hasta STOCRIN® ile tedavi edilmiştir. Bu hastaların dokuzunda STOCRIN® ile tedavi sırasında
hafiften orta dereceye kadar olan bir döküntü gelişmiş ve iki hastada döküntü nedeniyle
STOCRIN® kesilmiştir.
Psikiyatrik Semptomlar: Efavirenzle tedavi edilen hastalarda ciddi psikiyatrik yan etkiler
bildirilmiştir. Kontrollü çalışmalarda, ortalama 1.6 yıl efavirenz içeren rejimle tedavi edilen 1008
hasta ve ortalama 1.3 yıl kontrol rejimiyle tedavi edilen 635 hastada spesifik ciddi psikiyatrik olay
görülme sıklığı sırasıyla şöyledir: şiddetli depresyon (%1.6, %0.6), intihar düşüncesi (%0.6,
%0.3), ölümcül olmayan intihar girişimleri (%0.4, %0), agresif davranışlar (%0.4, %0.3), paranoid
reaksiyonlar (%0.4, %0.3) ve manik reaksiyonlar (%0.1, %0). Psikiyatrik bozukluk öyküsü olan
hastalar ciddi psikiyatrik istenmeyen etkiler açısından daha büyük risk altındadır ve yukarıdaki
olaylar %0.3’den (manik reaksiyon), %2.0’ye kadar (şiddetli depresyon ve intihar düşüncesi)
değişir. Pazarlama sonrası kullanımda efavirenz kullanımıyla ilgili bir bağlantı saptanamamasına
rağmen, intihar sonucu ölüm, delüzyonlar ve psikoz benzeri davranışlar bildirilmiştir.
Sinir Sistemi Semptomları: Klinik çalışmalarda günde 600 mg STOCRIN kullanılan hastalarda
sıklıkla fakat sadece bunlarla sınırlı olmayan, baş dönmesi, uykusuzluk, uyku hali, konsantrasyon
bozukluğu ve anormal rüya görme dahil bazı sinir sistemi semptomları bildirilmiştir. Diğer
antiretroviral ajanlarla birlikte 600 mg STOCRIN®’in uygulandığı kontrollü klinik çalışmalarda
hastaların %19.4’ünde orta dereceden şiddetliye kadar değişen sinir sistemi semptomları
görülmüş; buna kıyasla kontrol gruplarındaki hastalarda bu oran %9 şeklinde bulunmuştur. Bu
semptomlar, günde 600 mg STOCRIN® alan hastaların %2.0’sinde ve kontrol grubundaki
hastaların %1.3’ünde şiddetli olmuştur. Klinik çalışmalarda 600 mg STOCRIN® ile tedavi edilen
hastaların %2.1’inde sinir sistemi semptomları nedeniyle tedavi kesilmiştir.
Sinir sistemi semptomları çoğunlukla tedavinin ilk ya da ikinci gününde başlamakta ve genellikle
de ilk 2-4 haftadan sonra ortadan kalkmaktadır. Bir klinik çalışmada, 4 ve 48. haftalar arasında en
azından orta şiddette görülen sinir sistemi semptomlarının aylık sıklığı efavirenzle tedavi edilen
hastalarda %5-%9 ve kontrol rejimleriyle tedavi edilen hastalarda %3-%5 oranındadır. Enfekte
olmayan gönüllülerle yapılan bir araştırmada, tipik bir sinir sistemi semptomunun medyan
başlama süresi dozdan 1 saat sonraydı ve medyan devam etme süresi de 3 saattir. İlacın
yatmadan önce alınması bu semptomlara karşı toleransı artırmaktadır; tedavinin ilk haftaları
sırasında ve bu semptomların görülmeye devam ettiği hastalarda yatmadan önce kullanım
önerilmektedir (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu). Dozun azaltılmasının ya da günlük dozun
bölünmesinin bir yarar sağladığı gösterilmemiştir ve önerilmemektedir.
Laboratuvar Test Bulguları
Karaciğer enzimleri: 600 mg efavirenzle tedavi edilen 1008 hastanın %3’ünde AST ve ALT
yükselmelerinin normal aralığın üst sınırının 5 katından fazla olduğu gözlenmiştir. Benzer
yükselmeler kontrol rejimleriyle tedavi edilen hastalarda da görülmüştür. 600 mg efavirenzle
tedavi edilen seropozitif Hepatit B ve/veya C olan 156 hastanın %7’sinde gelişen AST düzeyleri
ve %8’inde gelişen ALT düzeyleri normalin üst sınırının 5 katıdır. Kontrol grubuyla tedavi edilen
seropozitif Hepatit B ve/veya C olan 91 hastanın %5’inde gelişen AST düzeyleri ve %4’ünde
gelişen ALT düzeyleri yukarıdaki sınıra ulaşmıştır. 600 mg efavirenzle tedavi edilen hastaların
%4’ünde ve seropozitif olan Hepatit B ve/veya C olanların %10’unda GGT düzeylerinin normalin
üst sınırının 5 katından fazla olduğu gözlenmiştir. Kontrol rejimleriyle tedavi edilen hastalarda
GGT’nin bu düzeylere yükselme insidansı Hepatit B veya C serolojisine bakmaksızın yukarıdaki
düzeye oranı %1.5-2’dir. Efavirenz alan hastalarda izole GGT yükselmeleri karaciğer toksisitesi
ile ilişkili olmayan enzim indüksiyonunu yansıtabilir (Bkz. Uyarılar/Önlemler)
Lipidler: Efavirenz alan enfekte olmayan bazı gönüllülerde total kolesterolde %10-20 oranında
artış gözlenmiştir. Tokluk total kolesterol ve HDL değerlerindeki artışlar efavirenz + ZDV + 3TC
ile tedavi edilen hastalarda sırasıyla yaklaşık %20 ve %25 ve efavirenz + IDV ile tedavi edilen
hastalarda yaklaşık %40 ve %35’dir. Trigliseridler ve LDL üzerinde efavirenzin etkileri iyi
karakterize edilmemiştir (Bkz. Uyarılar/Önlemler). Bir başka çalışmada, 48 hafta boyunca
efavirenz + ZDV + 3TC ile tedavi edilen hastalarda total kolesterol, HDL kolesterol, açlık LDL-
kolesterol ve açlık trigliserid değerlerindeki başlangıçtan itibaren artışlar sırasıyla %21, %24, %18
ve %23 olmuştur. Bu bulguların klinik önemi bilinmemektedir (Bkz. Uyarılar/Önlemler).
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Efavirenz bir CYP3A4 indükleyicisidir. CYP3A4 substratı olan diğer bileşikler STOCRIN ile
birlikte kullanıldığında bu bileşiklerin plazma konsantrasyonları düşük bulunabilir.
Amprenavir: HIV’le enfekte olmuş kişilere, amprenavir (her 12 saatte bir 1200 mg) efavirenzle
(günde bir kez 600 mg) birlikte verildiğinde, amprenavirin Cmax’ında (%33), AUC’sinde (%24) ve
Cmin’de (%43) azalma görülmüştür. Azalmış amprenavir konsantrasyonlarının klinik önemi
bilinmemekle birlikte, gözlenen farmakokinetik etkileşmenin büyüklüğü, efavirenz ile amprenaviri
birlikte içeren bir rejimi seçerken göz önünde bulundurulmalıdır.
Fosamprenavir kalsiyum: Fosamprenavir ve ritonavirle birlikte uygulandığında, fosamprenavirin
reçete bilgisi göz önünde bulundurulmalıdır.
Atazanavir: Efavirenz 600 mg’ın atazanavir ile eş zamanlı uygulanması atazanavirin etkisini
önemli ölçüde azaltır ve ritonavir ile birlikte kullanıldığında atazanavir dozunun ayarlanması
gerekir. Geçmişteki verilere göre, atazanavir ve düşük doz ritonavir ile birlikte uygulandığında
ulaşılan efavirenz konsantrasyonları tek başına efavirenzinki ile benzerdir.
İndinavir: Artırılmış dozda (8 saatte bir 1000 mg) indinavir, efavirenz ile birlikte enfekte olmayan
gönüllülere verildiğinde, indinavirin tek başına standart dozda (8 saatte bir 800 mg) verilmesine
göre AUC ve Cmax’ı sırasıyla %33-46 ve %5-29 azalır. İndinavir AUC ve Cmax’ında benzer
farklılıklar, indinavir (8 saatte bir 1000 mg) ile birlikte efavirenz (günde bir kez 600 mg) alan
kişilere göre indinaviri tek başına (8 saatte bir 800 mg) alan HIV ile enfekte olmuş kişilerde
gözlenmiştir. Efavirenz ile kombine olarak kullanıldığında indinavirin optimal dozu
bilinmemektedir. İndinavir dozunun 8 saatte bir 1000 mg’a çıkarılması, efavirenze bağlı olarak
indinavirin metabolizmasında meydana gelen artışı kompanse etmemektedir.
Ritonavir: Enfekte olmayan gönüllülerde STOCRIN® 600 mg (günde bir kez yatarken alınan) ile
ritonavir 500 mg’ın (12 saatte bir alınan) birlikte kullanımı araştırıldığında, bu kombinasyonun iyi
tolere edilmediği ve istenmeyen klinik olayların (örn. baş dönmesi, bulantı, parestezi) ve
laboratuvar anormalliklerinin (karaciğer enzimlerinde yükselme) görülme sıklığında artış olduğu
saptanmıştır. STOCRIN® ritonavir ile kombinasyon halinde kullanıldığında karaciğer enzimlerinin
izlenmesi önerilmektedir.
Saquinavir: Saquinavir (günde 3 kez 1200 mg, yumuşak jel formülasyonu) STOCRIN® ile birlikte
verildiğinde saquinavirin AUC ve Cmax değerleri sırasıyla %62 ve %45-50 azalmıştır.
STOCRIN®’in tek proteaz inhibitörü olarak saquinavir ile kombinasyon halinde kullanımı
önerilmemektedir.
Rifamisinler: Enfekte olmayan 12 gönüllüde rifampin, efavirenz AUC değerini %26 ve Cmax
değerini %20 azaltmıştır. Rifampin ile birlikte alındığında STOCRIN® dozu 800 mg/gün’e
artırılmalıdır. STOCRIN® ile birlikte verildiğinde rifampin dozunun ayarlanması önerilmemektedir.
Enfekte olmayan gönüllülerde yapılan bir çalışmada, efavirenz rifabutinin Cmax ve AUC
değerlerinde sırasıyla %32 ve %38’lik bir düşme ve rifabutin klerensinde yükselmeye neden
olmuştur. Rifabutinin efavirenzin farmakokinetiği üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. Bu veriler
rifabutinin efavirenzle birlikte kullanıldığında günlük dozunun %50 artırılmasını önermektedir ve
efavirenzle kombine rifabutinin haftada iki veya üç kez verildiği tedavi rejimlerinde rifabutin dozu
iki katına çıkarılabilir.
Klaritromisin: Yedi gün süreyle, günde bir kez 400 mg STOCRIN® ile birlikte 12 saatte bir 500 mg
klaritromisin kullanımı sonucunda efavirenzin klaritromisinin farmakokinetiğini anlamlı olarak
etkilediği gösterilmiştir. STOCRIN® ile kombinasyon halinde kullanıldığında klaritromisinin AUC
değeri %39 ve Cmax değeri %26 azalmış; buna karşın klaritromisin hidroksimetabolitin AUC
değeri %34 ve Cmax değeri %49 artmıştır. Klaritromisinin plazma düzeylerindeki bu değişikliklerin
klinik anlamı bilinmemektedir. Enfekte olmayan gönüllülerin %46’sında STOCRIN® ve
klaritromisin kullanımı sırasında döküntü gelişmiştir. Klaritromisin ile birlikte kullanıldığında
STOCRIN® dozunun ayarlanması önerilmemektedir. Klaritromisinin alternatiflerinin kullanımı
düşünülmelidir.
Vorikonazol: Enfekte olmayan gönüllülere, efavirenzin (günde bir kez, oral olarak 400 mg)
vorikonazolle (her 12 saatte bir, oral olarak 200 mg) birlikte uygulanması 2-yönlü bir etkileşimle
sonuçlanmıştır. Efavirenzin kararlı durum AUC’si (%44) ve Cmax’ı (%38) artarken, vorikonazolün
kararlı durum AUC’si (%77) ve Cmax’ı (%61) azalmıştır. Efavirenz ve vorikonazolün birlikte
kullanımı kontrendikedir (Bkz. Kontrendikasyonlar).
Lipid düşürücü ajanlar
Efavirenzin HMG-KoA redüktaz inhibitörleri atorvastatin, pravastatin veya simvastatin ile eş
zamanlı uygulanmasının enfekte olmayan gönüllülerde statinin plazma konsantrasyonunu
azalttığı gösterilmiştir. Kolesterol düzeyleri periyodik olarak izlenmelidir. Statinlerin dozunda
ayarlama gerekebilir.
Atorvastatin: Enfekte olmayan gönüllülerde efavirenzin (oral, günde 600 mg) atorvastatin (oral,
günde 10 mg) ile birlikte uygulanması atorvastatinin kararlı durum AUC ve Cmax değerlerini tek
başına uygulanan atorvastatine göre sırasıyla %43 ve %12, 2-hidroksi atorvastatinin ilgili
değerlerini %35 ve %13, 4-hidroksi atorvastatinin ilgili değerlerini %4 ve %47 ve total aktif HMG-
KoA redüktaz inhibitörlerinin ilgili değerlerini %34 ve %20 oranında azalttı.
Pravastatin: Enfekte olmayan gönüllülerde efavirenzin (oral, günde 600 mg) pravastatin (oral,
günde 40 mg) ile birlikte uygulanması pravastatinin kararlı durum AUC ve Cmax değerlerini tek
başına uygulanan pravastatine göre sırasıyla %40 ve %18 oranında azalttı.
Simvastatin: Enfekte olmayan gönüllülerde efavirenzin (oral, günde 600 mg) simvastatin (oral,
günde 40 mg) ile birlikte uygulanması simvastatinin kararlı durum AUC ve Cmax değerlerini tek
başına uygulanan simvastatine göre sırasıyla %69 ve %76, simvastatin asidinin ilgili değerlerini
%58 ve %51, total aktif HMG-KoA redüktaz inhibitörlerinin ilgili değerlerini %60 ve %62 ve total
HMG-KoA redüktaz inhibitörlerinin ilgili değerlerini %60 ve %70 oranında azalttı.
Efavirenzin atorvastatin, pravastatin veya simvastatin ile birlikte uygulanması efavirenz AUC veya
Cmax değerlerini etkilememiştir. Efavirenz için doz ayarlaması gerekmez.
Antikonvülsanlar
Karbamazepin: Enfekte olmayan gönüllülerde efavirenzin (oral, günde 600 mg) karbamazepin ile
birlikte uygulanması (günde 400 mg) iki yönlü etkileşime yol açmıştır. Karbamazepinin kararlı
durum AUC, Cmax ve Cmin değerleri sırasıyla % 27, %20 ve %35 azalırken, efavirenzin kararlı
durum AUC, Cmax ve Cmin değerleri sırasıyla %36, %21 ve %47 azalmıştır. Aktif karbamazepin
epoksit metabolitinin kararlı durum AUC, Cmax ve Cmin değerleri değişmemiştir. Karbamazepin
plazma düzeyleri, periyodik olarak izlenmelidir. Bu iki tıbbi ürünün herhangi birinin daha yüksek
dozlarının birlikte uygulanmasına ilişkin hiçbir veri yoktur; dolayısıyla hiçbir dozaj önerisi
yapılamamaktadır ve alternatif antikonvülsan tedavi düşünülmelidir.
Diğer Antikonvülsanlar: Efavirenzin fenitoin, fenobarbital ve CYP450 izoenzimlerinin substratları
olan diğer antikonvülsanlar ile potansiyel etkileşimlerine ilişkin hiçbir veri yoktur. Efavirenz bu
ajanlar ile birlikte uygulandığında her bir ajanın plazma konantrasyonlarında azalma veya artış
olasılığı mevcuttur. Dolayısıyla plazma düzeyleri periyodik olarak izlenmelidir. Efavirenz ve
vigabatrin veya gabapentin arasında spesifik etkileşime ilişkin çalışma yapılmamıştır. Vigabatrin
ve gabapentin idrarda hiç değişikliğe uğramadan atıldığından ve efavirenz ile aynı metabolik
enzimler ve eliminasyon yolları için yarışma olasılığı bulunmadığından klinik açıdan anlamlı
etkileşimler beklenmemektedir.
Oral Kontraseptifler: Oral kontraseptiflerin sadece etinilestradiol komponenti araştırılmıştır.
Efavirenz, tek bir etinilestradiol dozunu izleyen AUC değerini artırmıştır (%37). Etinilestradiolün
Cmax değerinde anlamlı değişiklikler gözlenmemiştir. Bu etkilerin klinik anlamı bilinmemektedir.
Tek etinilestradiol dozunun efavirenzin Cmax ya da AUC değeri üzerinde bir etkisi
gözlenmemiştir. Efavirenzin oral kontraseptiflerle potansiyel etkileşimi tam anlamıyla
tanımlanmadığı için, oral kontraseptiflere ek olarak güvenilir bir bariyer kontrasepsiyon yöntemi
de birlikte uygulanmalıdır.
Metadon: HIV-enfekte IV madde kullananlarda yapılan bir çalışmada, efavirenzin metadonla
birlikte kullanımı, metadonun plazma düzeylerinde azalma ve uyuşturucunun kesilme belirtileriyle
sonuçlanmıştır. Yoksunluk belirtilerinin ortadan kaldırılması için metadon dozu ortalama %22
artırılmıştır. Hastalar kesilme belirtilerine karşı izlenmeli ve kesilme belirtilerini ortadan kaldırmak
için metadon dozu artırılmalıdır.
St. John’s Wort (Hypericum perforatum): Efavirenz alan hastalara, efavirenzin plazma
konsantrasyonlarını düşürebileceğinden, St. John’s Wort (Hypericum perforatum) içeren ürünleri
kullanmaları önerilmez. Bu etki CYP3A4 indüksiyonuna bağlıdır ve direnç gelişmesi ve terapötik
etkinin azalmasıyla sonuçlanabilir.
Antidepresanlar: Paroksetin ve efavirenz eş zamanlı uygulandığında farmakokinetik parametreler
üzerinde klinik açıdan anlamlı etkiler gözlenmemiştir. Bu ilaçlar birlikte uygulandığında efavirenz
veya paroksetin dozunda ayarlama gerekmemektedir. Sertralin efavirenzin farmakokinetiğini
anlamlı olarak değiştirmemiştir. Efavirenz sertralinin Cmax, C24, ve AUC değerlerini %28.6-46.3
oranında azalttı. Efavirenz ile birlikte uygulandığında sertralin metabolizmasında efavirenz ile
oluşan indüksiyonu kompanse etmek için sertralin dozu arttırılmalıdır. Sertralin dozundaki artışlar
klinik yanıta göre yapılmalıdır.
Setirizin: Setirizin efavirenzin farmakokinetik parametreleri üzerinde klinik açıdan anlamlı hiçbir
etkiye yol açmamıştır. Efavirenz setirizinin Cmax değerini %24 oranında azaltmıştır ancak
setirizin AUC’sini değiştirmemiştir. Bu ilaçlar birlikte uygulandığında efavirenz veya setirizin
dozunda ayarlama yapılması gerekmemektedir.
Lorazepam: Efavirenz lorazepamın Cmax ve AUC değerlerini sırasıyla %16.3 ve %7.3 oranında
yükseltmiştir. Efavirenz ile lorazepam arasındaki farmakokinetik etkileşim klinik açıdan anlamlı
değildir. Bu ilaçlar birlikte uygulandığında efavirenz veya lorazepamın dozlarında ayarlama
gerekmez.
Kanabinoid Testi Etkileşimi: Efavirenz kanabinoid reseptörlere bağlanmamaktadır. STOCRIN®
alan enfekte olmayan gönüllülerde yanlış pozitif idrar kanabinoid testi sonuçları bildirilmiştir.
Yanlış pozitif test sonuçları sadece tarama için kullanılan CEDIA DAU Multi-Level THC testinde
gözlenmiştir; pozitif sonuçların doğrulanması için yararlanılan testler dahil olmak üzere yapılan
diğer kanabinoid testlerinde yanlış pozitif sonuçlar gözlenmemiştir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Erişkinler: Bir proteaz inhibitörü ve/veya nükleosid analog revers transkriptaz inhibitörleri (NRTI)
ile kombinasyon halinde önerilen STOCRIN® dozu günde bir kez oral yolla 600 mg’dır.
STOCRIN® isteğe bağlı olarak aç ya da tok karnına alınabilir.
Sinir sistemiyle ilgili yan etkilere karşı tolerabiliteyi artırmak amacıyla tedavinin ilk 2-4 haftası
sırasında ve bu semptomların görülmeye devam ettiği hastalarda yatmadan önce alınması önerilir
(Bkz. Yan Etkiler/İstenmeyen Etkiler).
Birlikte Uygulanan Antiretroviral Tedavi: STOCRIN® diğer antiretroviral ilaç tedavileriyle
kombinasyon halinde verilmelidir (Bkz. İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler).
Adolesanlar ve çocuklar (17 yaş ve altı): 17 yaş ve altındaki hastalarda bir proteaz inhibitörü
ve/veya NRTİ’ler ile birlikte kullanılmak üzere önerilen STOCRIN® dozu Tablo 1’de gösterilmiştir.
STOCRIN® tablet sadece tableti gereken şekilde alabilecek çocuklara uygulanmalıdır. STOCRIN®
tablet aç karnına veya arzu edilirse gıdalarla birlikte alınabilir. STOCRIN® vücut ağırlığı 13 kg’dan
az 3 yaş ve altı çocuklarda yeterli biçimde incelenmemiştir.
Tablo 1
Günlük Uygulanabilecek Pediyatrik Doz
STOCRIN® Tablet Doz (mg)
Ağırlık (kg)
13 - <15 200
15 - < 20 250
20 - < 25 300
25 - < 32.5 350
32.5 - < 40 400
≥ 40 600
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
STOCRIN® baş dönmesine, konsantrasyon bozukluğuna ve/veya uyku haline yol açabilir.
Hastalara, bu semptomlar ortaya çıkarsa araç ya da makine kullanma gibi potansiyel olarak
tehlikeli işlerden kaçınmaları gerektiği söylenmelidir.
DOZ AŞIMI ve TEDAVİSİ
Yanlışlıkla günde iki kez 600 mg alan bazı hastalarda sinir sistemi semptomlarında artış olduğu
bildirilmiştir. Bir hastada istemsiz kas kontraksiyonları oluşmuştur.
STOCRIN®’ın doz aşımının tedavisi, vital bulguların izlenmesini ve hastanın klinik durumunun
gözlenmesini içeren genel destekleyici önlemlerden oluşmalıdır. Absorbe olmayan ilacın
uzaklaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla aktif kömür verilebilir. STOCRIN®’in doz aşımının
spesifik bir antidotu yoktur. Efavirenz yüksek oranda proteine bağlandığı için diyaliz ile ilacın
kandan anlamlı ölçüde uzaklaştırılmasını sağlamak olası değildir.
SAKLAMA KOŞULLARI
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
İKAZLAR
Hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TİCARİ SUNUM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ
Her tablette 600 mg efavirenz içeren 30 tabletlik plastik şişelerde.
Reçete ile satılır.
Ruhsat Tarihi : 01.09.2006
Ruhsat No : 120/5
Ruhsat Sahibi : Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
İstinye – İstanbul
Üretim Yeri: MSD Australia Pty Ltd.
54-68 Ferndell Street South
Granville NSW 2142, Australia

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (efavirenz etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.