S ile başlayan ilaçlar » Toprak » SPOREX 100 MG 15 MİKROPELLET KAPSÜL

SPOREX 100 MG 15 MİKROPELLET KAPSÜL

 • İlaç Firması :
  TOPRAK
 • Barkod :
  8699622150242
 • Fiyatı :
  35,46TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J02AC02
 • Etkin madde :
  itrakonazol
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J02 SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER
  J02A SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER
  J02AC Triazol türevleri
  J02AC02 itrakonazol

itrakonazol etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Triazol grubu antimikotik.
Yetişkinde tek gün 2 x 200mg veya 200mg/gün.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, gebelik, emzirme, 18 yaş altı, terfenadin ile birlikte kullanım.

Etkileşim; oral hipoglisemik ilaçlar, astemizol, karbamazepin, klorpropamid, simetidin, famotidin, nizatidin, sisaprid, siklosporin, digoksin, INH, fenobarbital, rifampisin, terfenadin.

Yan etkiler; bulantı, karın ağrısı, başağrısı, dispepsi, karaciğer enzimlerinde geçici artışlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

4.2.23 - Amfoterisin-B, kaspofungin, anidilofungin, vorikonazol, posakonazol, ıtrakonazol (infüzyon ve solüsyon), mikafungin kullanım ilkeleri

(1) Hastanın böbrek ve karaciğer fonksiyonları normal ise ilk tercih klasik amfoterisin-B veya flukonazoldür.

(2) Klasik amfoterisin-B'ye alerjik reaksiyon gösterdiğinin uzman hekim raporu ile belgelenmesi ya da hastanın karaciğer veya böbrek fonksiyon testlerinin laboratuvar verileri ile bozuk olduğunun belgelenmesi halinde lipozomal veya lipid kompleks veya kolloidal dispersiyon amfoterisin-B veya kaspofungin veya anidilofungin veya posakonazol veya vorikanazol veya ıtrakonazol (infüzyon) veya mikafungin kullanılabilir.

(3) Itrakonazol solüsyon;
a) HIV pozitif veya bağışıklığı bozulan hastalardaki flukonazole dirençli özofajiyal kandidozun tedavisinde kullanılır.
b) Hematolojik malignitesi olan veya kemik iliği transplantasyonu yapılan ve nötropeni geliştirmesi beklenen (<500 hücre/ml) hastalardaki derin fungal (mantar) enfeksiyonlarının profilaksisinde kullanılır.
c) Itrakonazol’un oral formları (Solüsyon formları hariç), SUT eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi” nin (EK-4/E) 10.5 maddesinde belirtildiği şekilde reçetelenebilecektir.

(4) Posakonazol;
a) Aşağıda tanımlanan hastalardaki invazif mantar enfeksiyonlarının profilaksisinde kullanılır. (Yukarıda yer alan birinci ve ikinci fıkra hükümleri aranmaz.)
1) İnvazif mantar enfeksiyonu gelişme riski yüksek olan ve uzun süreli nötropeni oluşabileceği düşünülen akut miyeloid lösemi (AML) veya miyelodisplastik sendrom (MDS) nedeniyle remisyon-indüksiyon kemoterapisi alan hastalarda.
2) İnvazif mantar enfeksiyonu gelişme riski yüksek olan ve Graft versus host hastalığına yönelik olarak yüksek doz immünsupresif tedavi alan allojenik hematopoetik kök hücre transplantı (HSCT) alıcısı olan hastalarda.
b) Tedavi amaçlı olarak aşağıda tanımlanan durumlarda kullanılır.
1) İmmun yetmezliği olan flukonazole dirençli orofarengeal kandiyazis tedavisinde.
2) Amfoterisin B, lipozomal amfoterisin B veya vorikonazol tedavilerine refrakter invazif aspergilozis tedavisinde.
3) Amfoterisin B ile tedaviye refrakter ya da amfoterisin B’yi tolere edemeyen fusariozis hastalığı olan hastalarda.
4) Itrakonazol ile tedaviye refrakter ya da itrakonazol’u tolere edemeyen kromoblastomikoz ve micetoma hastalığı olan hastalarda.
5) Amfoterisin B ya da ıtrakonazol veya flukonazol ile tedaviye refrakter ya da bu tıbbi ürünleri tolere edemeyen koksidiodomikoz hastalığı olan hastalarda.

(5) Anidulofungin, nötropenik olmayan (Mutlak nötrofil sayısı ≥ 500/mm3 olacak ve laboratuvar sonucu aranacaktır.) erişkin hastalarda, invazif kandidiyazis vakalarında reçetelendirilebilir.

(6) Mikafungin;
1) İnvaziv kandidiyazis ve özofajiyal kandidiyazis endikasyonlarında birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre kullanılır.
2) Allojenik hematopoietik kök hücre nakli (HSCT) yapılan hastalarda aspergilloz ve candida enfeksiyonlarının profilaksisinde yukarıda yer alan birinci ve ikinci fıkra hükümleri aranmaz.
3) 10 gün veya daha uzun süreyle nötropeni olması beklenen hastalarda Aspergilloz ve Candida enfeksiyonlarının profila ksisi endikasyonunda ödenmez.

(7) Lipozomal amfoterisin-B, lipid kompleks veya kolloidal dispersiyon amfoterisin-B’nin parenteral formları, kaspofungin, anidilofungin, vorikanazol, mikafungin, posakonazol veya ıtrakonazol (infüzyon) yukarıdaki şartları sağlayan uzman hekim raporu ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı onayı ile yatarak tedavide kullanılır. Bu ilaçların oral formları ise enfeksiyon hastalıkları uzmanınca düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçetelenmesi halinde ayakta tedavide de kullanılabilecektir.


SGK SUT EK-4/G Sadece yatan hastalarda kullanılması halinde bedelleri ödenir.

Prospektüs

Formülü:

Her Sporex Mikropellet kapsül 100 mg itrakonazol içerir.

Kapsül boyar maddeleri: titanyum dioksit, eritrosin, indigotin.

Farmakolojik Özellikleri:

Sporex (itrakonazol) triazol türevi sentetik bir antifungaldir. Diğer imidazol türevi antifungallere yapıca benzer. Sporex (itrakonazol) ve en önemli metaboliti olan hidroksi itrakonazol çoğu mantar türüne (küf mantarları ve dermatofitler dahil) etkilidir. Trichophyton ve Microsporum suşları, Epidermophyton floccosum, Candida suşları, Pityrosporum suşları ve Aspergillus suşlarına, etkili olduğu gösterilmiştir.

Sporex in-vitro koşullarda mantar hücrelerinin zarında bulunan ve bu hücreler için yaşamsal öneme sahip ergosterol sentezini inhibe ederek etkisini gösterir.

Farmakokinetik Özellikleri:
100 mg’lık tek dozun ağızdan alınmasından 3–4 saat sonra pik plazma değerlerine ulaşılır. Sporex’in biyoyararlanımı yemeklerden hemen sonra alınması halinde en yüksektir. Yarılanma ömrü yaklaşık 24 saattir. Plazma proteinlerine tama yakın (%99) bağlanır. Başta deri olmak üzere, keratinli dokular ile ter veya vajen salgısı gibi vücut sıvılarına plazma konsantrasyonlarının katları şeklinde, yüksek düzeyde geçer ve tedavi kesildikten sonra bu dokulardaki düzeyleri devam eder (Epidermisde 2–4 hafta, vajen sıvısında 2–3 gün).

Endikasyonları:

Sporex 100 mg Mikropellet Kapsül

• Pityriasis versicolor

• Dermatofitozlar

• Dermatotit ve/veya mayaların neden olduğu onikomikozlar.

• Mikotik keratit

• Oral kandidiyazisde endikedir.

Ayrıca immun yetmezliğe bağlı veya immün yetmezliği olmayan hastalarda ortaya çıkan pulmoner veya ekstrapulmoner blastomikoz, histoplazmoz, kronik kaviter pulmoner hastalık ve dissemine mantar kaynaklı nonmeninjial hastalıkta oral yoldan kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Sporex etken maddesine veya içerdiği diğer maddelere aşırı duyarlılığı olan vakalarda kontrendikedir. Ayrıca gebelerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

• Gebelerde ve süt veren annelerde uygulanmamalıdır.

• 18 yaşından küçük çocuklarda güvenirliliği ve etkinliği açıklıkla kanıtlanmamıştır. Bu nedenle kullanılmaması önerilmektedir.

• Renal yetmezlik durumunda dozaj ayarlaması gerekmez. Ancak hepatik yetmezlikte ilacın plazma konsantrasyonlarının çok dikkatli biçimde izlenmesi önerilir.

• Hipoklorhidri vakalarında gastrointestinal emilim azalabilir.

• Ciddi sistemik fungal enfeksiyonlarda, klinik parametreler ve laboratuar testleri aktif enfeksiyonun söndüğünü gösterinceye dek, tedaviye en az üç ay devam edilmelidir.

Yan Etkiler/Advers Etkiler:

En sık rastlanan yan etkiler bulantı, karın ağrısı, başağrısı ve dispeptik şikâyetlerdir. Karaciğer enzimlerinde geçici artışlar olabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler:

• Oral hipoglisemik ilaçlar: Oral hipoglisemik ilaçlar, oral antifungal ajanlarla birlikte kullanıldığında şiddetli hipoglisemi bildirilmiştir. Eğer her iki grup ilaç birlikte kullanılacaksa kan glukoz düzeyleri dikkatli bir biçimde takip edilmelidir.

• Astemizol: İtrakonazol gibi enzim inhibisyonu yapan ilaçlarla birlikte kullanılırsa, astemizol düzeyleri yükselebilir. Astemizolün doz aşımı, QT intervalinin uzamasına ve şiddetli ventriküler aritmiye sebep olur. Astemizolün antifungal ajanlarla kullanımı
kontrendikedir.

• Karbamazepin: İtrakonazolle birlikle kullanıldığında itrakonazol konsantrasyonları subterapötik konsantrasyonlara düşebilir ve terapötik etki azalır. Kombinasyon tedavisi gerekli ise antifungal tedavi etkinliğinin azalması bakımından gözlenmelidir.

• Klorpropamid: Oral hipoglisemik ajanlarla azol grubu antifungal ajanlar birlikte kullanıldığında şiddetli hipoglisemi bildirilmiştir. Bu iki grup ilaç birlikte kullanılacaksa kan glukoz düzeyleri yakından izlenmelidir.

• Simetidin, Famotidin, Nizatidin: Gastrik asit miktarını azaltan H2 reseptör antagonistleri ve antasitlerle birlikte kullanılması halinde itrakonazolün biyoyararlanımı azalabilir.

• Sisaprid: İtrakonazolle birlikte kullanıldığında sisapridin metabolizasyonu azalarak plazma konsantrasyonları yükselir. Varolan kardiyak hastalıklarda ve aritmi riskinde itrakonazolle beraber sisaprid kullanılmamalıdır.

• Siklosporin: Birlikte kullanıldığında siklosporinin kan düzeyini ve kreatinin klirensini artırır. Bu ilaçların kombinasyonu nefrotoksisiteyi artırabilir. İtrakonazolün başlanması gerekiyor ise siklosporin dozu azaltılmalıdır.

• Digoksin: Birlikte kullanımda digoksin serum düzeylerinde yükselmeye yol açarak digoksin toksisitesine sebep olduğu bildirilmiştir (aritmi, bulantı, kusma).

• INH: İtrakonazolün plazma konsantrasyonlarının azalmasına yol açabilir.

• Fenobarbital: Beraber kullanıldığında itrakonazolün düzeyleri subterapötik düzeylere düşebilir.

• Rifampisin: İtrakonazolün serum konsantrasyonları ve terapötik etkinliğini belirgin olarak azaltır.

• Terfenadin: Birlikte kullanım terfenadinin plazma konsantrasyonlarını artırır ve kardiyotoksisite yapabilir. Terfenadin ile birlikte kesinlikle kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Sporex dozajı, enfeksiyonun tipi ve şiddeti ve enfekte eden mantarın türü gibi etkenler ile bağlantılıdır. Ayrıca ilacın karaciğerde doyurulabilir bir metabolizmaya sahip oluşu nedeniyle dozun arttırılmasının, plazma konsantrasyonlarında oransal düzeyin üzerinde artış ile sonuçlanabileceği akılda tutulmalıdır.

Pulmoner/ekstrapulmoner blastomikoz, nonmeninjial histoplazmoz gibi ciddi mantar enfeksiyonlarında başlangıç erişkin dozu günde bir kez 200 mg’dır. Yeterli cevabın alınmaması halinde bu dozaj 100 mg’ lık artışlarla 400 mg’ a kadar çıkabilir. Bu koşulda günlük doz ikiye bölünmelidir.

Diğer Dozajlar:

• Pityriasis versicolor: 7 gün süreyle, günde bir kez 2 kapsül (200 mg)

• Tinea korporis, tinea kruris, tinea pedis gibi keratinize doğru dermatofitozları: 15 gün süreyle, günde 1 kapsül (100 mg). İleri derecede keratinize dokularda bu tedavi aynı dozda 30 gün sürdürülmelidir.

• Oral kandidiyazis: 15 gün süreyle, günde 1 kapsül (100 mg)

• Mikotik keratit: 21 gün süreyle, günde tek defada 2 kapsül (200 mg)

• Onikomikoz: 3 ay süreyle, günde tek defada 2 kapsül (200 mg)

Onikomikozda pulse tedavi: Bir kür 7 gün süreyle günde 2 kez 2 kapsül (400 mg/gün) şeklindedir. Pulse tedavide, kürlere daima üç haftalık ilaç kullanılmayan dönemlerle ara verilmelidir. El onikomikozları için iki, ayak onikomikozları için üç dönemlik tedavi önerilir. Klinik yanıt tedavinin kesilmesinden sonra, tırnak tekrar uzadıkça görülür.

Doz Aşımı ve Tedavisi:
Doz aşımı konusunda elimizde yeterli bilgi yoktur. Bu nedenle kusturma ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Saklama Koşulları:

30°C’ nin altında (oda sıcaklığında), ışıktan ve nemden uzakta saklayınız.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası:
Sporex 100 mg Mikropellet Kapsül (Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin): Her birinde 100 mg itrakonazol içeren 15 mikropellet kapsüllük ambalajlarda

Piyasada Mevcut Diğer Ticari Şekilleri:

Sporex 100 mg Mikropellet Kapsül (Vajinal Mantar Enfeksiyonları İçin):

Her birinde 100 mg itrakonazol içeren 4 mikropellet kapsüllük ambalajlarda

Ruhsat No:
188/73

Ruhsat Tarihi:
25.09.1998

Ruhsat Sahibi:
Toprak İlaç ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş. Ihlamur Yıldız Cad: No:10, 34353 Beşiktaş/İSTANBUL

Üretim Yeri:
Toprak İlaç ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş. PK. 155 54060 SAKARYA

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.