S ile başlayan ilaçlar » Novartis » SIMULECT 20 MG 1 FLAKON

SIMULECT 20 MG 1 FLAKON

 • İlaç Firması :
  NOVARTIS
 • Barkod :
  8699504790405
 • Fiyatı :
  3034,16TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  L04AC02
 • Etkin madde :
  basiliksimap
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - L - ANTİNEOPLASTİK VE İMMÜNOMODÜLATÖR AJANLAR
  L04 İMMÜNOSÜPRESANLAR
  L04A İMMÜNOSÜPRESANLAR
  L04AA Selektif immünosüpresanlar
  L04AA09 basiliksimap

basiliksimap etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Böbrek transplantasyonunda organ rejeksiyonunu engellemede, aktive T lenfosit yüzeyindeki interlökin 2 reseptör blokörü rekombinan monoklonal antikor (IgG1k), immünosüpresif.
Transplantasyondan 2 saat önce 20mg ve dördüncü gün 20mg. 35Kg. altında bu dozun yarısı.

Gebelik kategorisi B.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Yan etkiler; konstipasyon; bulantı, disüri, periferik ödem, hipotansiyon, anemi...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç.

Prospektüs

Simulect® Flakon
FORMÜLÜ
Bir flakon 20 mg basiliksimab içerir.
Yardımcı maddeler: 0.992 mg susuz disodyum hidrojen fosfat, 1.608 mg sodyum
klorür, 7.212 mg potasyum dihidrojen fosfat, 20 mg sukroz, 40 mg glisin, 80 mg
mannitol
Çözücü: 5 ml (steril) enjeksiyonluk su.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Simulect, T-lenfositlerin yüzeyinde antijen maruziyetine yanıt olarak beliren
interlökin-2 reseptör α-zincirine (CD25 antijeni) yönelik bir murin/insan şimerik
monoklonal (IgG1K) antikorudur. Yüksek affiniteli interlökin-2 reseptörlerini taşıyan
aktive T-lenfositleri üzerindeki CD25 antijenine spesifik olarak yüksek affinite (Kp
değeri 0.1 nm) ile bağlanır ve T-hücre proliferasyonu için sinyal ödevini gören,
interlökin -2 bağlanmasını engeller. İnterlökin-2 reseptörleri, basiliksimab düzeyleri
0.2 μg/ml'nin üzerinde olduğu sürece tam ve devamlı olarak bloke durumda kalır.
Konsantrasyonlar bu değerin altına inince, CD25 antijen ekspresyonu, 1-2 haftada
tedavi öncesindeki düzeylere döner. Simulect, sitokin salıverilmesine veya kemik
iliğinin baskı altına alınmasına (miyelosupresyon) neden olmaz.
Farmakokinetik özellikleri :
Böbrek transplantasyonu uygulanan hastalarda tek -ve çoğul- doz farmakokinetik
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda kullanılan kümülatif doz, 15-150 mg
arasında değişmektedir.
Emilim:
20 mg’lık dozun intravenöz infüzyon şeklinde 30 dakikada verilmesinden sonra
elde edilen maksimum serum konsantrasyonu, 7.1 ± 5.1 mg/litredir. Tek doz
olarak test edilen en yüksek doz olan 60 mg’a doğru çıkıldıkça, orantılı olarak Cmax
ve AUC değerleri de artar.
Dağılım:
Kararlı düzeydeki dağılım hacmi, 8.6 ± 4.1 litredir. Çeşitli vücut kompartmanlarına
dağılmanın derecesi tam olarak incelenmemiştir. İnsan dokularının kullanıldığı
in vitro çalışmalar Simulect'in yalnızca lenfositlere ve makrofajlara/monositlere
bağlandığını göstermektedir.
Metabolizma:
Söz konusu değildir
Eliminasyon:
Terminal yarılanma ömrü, 7.2 ± 3.2 gündür. Total vücut klirensi, 41 ± 19 ml/saattir.
Hastalardaki karekteristikleri:
Erişkin hastalarda vücut ağırlığının veya cinsiyetin dağılım hacmi veya klirens
üzerinde klinik önemi olan herhangi bir etkisi gözlemlenmemiştir. Hastanın yaşı
(20-69 yaş grubu), cinsiyeti veya ırkı, eliminasyon yarı-ömrünü etkilememiştir.
Karaciğer transplantasyonlu erişkin hastalardaki farmakokinetik parametreler
kararlı durum dağılım hacminin 7.5 ± 2.5 L, yarı ömrün 4.1 ± 2.1 gün ve klirensin
75 ± 24 ml/saat şeklindedir. Drene olan asit sıvısı ve postoperatif kanama, ilacın
klirensine katkıda bulunmuştur. Bu hasta popülasyonunda reseptörleri doymuş
duruma getiren konsantrasyon eşiğinin daha düşük (0.1 mg/ml) olması ilacın daha
hızlı eliminasyonunu dengelemiştir. Bu nedenle belirli bir Simulect dozuyla
sağlanan IL-2Rα blokajının süresi, böbrek nakledilmiş erişkin hastalarınkine
yakındır.
Pediyatrik hastalarda:
Simulect'in farmakokinetiği, yeni böbrek nakledilen 39 pediyatrik hastada
değerlendirilmiştir. Yaşı 1-11 arasında değişen bebeklerde ve çocuklarda (n=25);
kararlı durum dağılım hacmi 4.8 ± 2.1 litre, yarı-ömrü 9.5 ± 4.5 gün ve klirens,
saatte 17 ± 6 ml bulunmuştur. Dağılım hacmi ve klirens, böbrek nakledilen erişkin
hastalardakine kıyasla %50 daha azdır. Bu yaş grubunda dispozisyon
parametreleri, hastanın yaşından (1-11 yaş grubu), vücut ağırlığından (9-37 kg)
veya vücut yüzölçümünden (0.44-1.20 m2), klinik olarak önemli ölçüde
etkilenmemiştir. Adolesan çağındakilerde (12-16 yaş, n=14), kararlı durum dağılım
hacmi 7.8 ± 5.1 litre, yarı-ömrü 9.1 ± 3.9 gün, klirens saatte 31±19 ml olmuştur. Bu
yaş grubundaki dispozisyon, böbrek nakledilmiş erişkin hastalardakine yakın
olmuştur. Serum konsantrasyonuyla reseptör satürasyonu arasındaki ilişki, 13
hastada değerlendirilmiş ve böbrek nakledilmiş erişkin hastalardakine benzer
özellikte bulunmuştur.
ENDİKASYONLARI
Simulect, erişkin ve pediyatrik hastalarda de novo böbrek transplantasyonunda
akut organ reddine karşı profilaksi sağlanmasında endikedir. Simulect,
mikroemülsiyon siklosporin ve kortikosteroide dayalı immünosupresyon tedavisi ile
birlikte veya mikroemülsiyon siklosporin, kortikosteroidler veya azatiyoprin ya da
mikofenolat mofetil içeren üçlü bir immünosupressif idame tedavisinde
kullanılmaktadır.
KONTRENDİKASYONLARI
Simulect, basiliksimab veya formülasyondaki diğer herhangi bir komponente karşı
aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kontrendikedir.
UYARILAR / ÖNLEMLER
Simulect yalnızca, organ transplantasyonundan sonra uygulanan immünosupressif
tedavi alanında deneyim sahibi doktorlar tarafından reçete edilmelidir.
Simulect’in hem ilk kullanımında, hem de daha sonraki tedaviler sırasında 24
saatten daha kısa süre devam eden, şiddetli akut aşırı duyarlılık reaksiyonları
bildirilmiştir. Bunlara, ürtiker, kaşıntı, hapşırma, hipotansiyon, taşikardi, dispne,
bronkospazm, akciğer ödemi ve solunum yetmezliği gibi anafilaktoid tipte
reaksiyonlar dahildir. Bu reaksiyonlara, Simulect kullananlarda ender (<1/1000
hasta) rastlanır. Eğer şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişirse, Simulect
tedavisine kesin olarak son verilmeli ve bir daha kullanılmamalıdır. Simulect
kullanan hastalarda şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları görüldüğü takdirde
bununla başa çıkabilecek yeterlilikte laboratuvar ve destek olanaklarının ve
personelinin bulunduğu hastanelerde uygulanmalıdır.
Transplantasyon sonrası immünosupressif tedavi uygulanan hastalar,
lenfoproliferatif hastalıkların (LPD) ve fırsatçı enfeksiyonların gelişmesi açısından
artmış bir risk içerisindedir. Simulect immünosupressif bir ilaç olmasına rağmen
Simulect ile tedavi edilen hastalarda bugüne kadar lenfoproliferatif hastalıklarda
veya fırsatçı enfeksiyonlarda artış gözlenmemiştir.
Gebelik ve Emzirme
Gebe veya emziren kadınlarda yapılmış herhangi bir çalışma yoktur. Simulect,
annede elde edilebilecek potansiyel faydalar, fetusun karşılaşabileceği risklerden
daha üstün olmadığı sürece gebe kadınlara verilmemelidir. Gebe kalma potansiyeli
bulunan kadınlarda hamileliğin önlenmesi için yeterli korunma sağlanmış olmalı ve
bu korunma Simulect’in son dozundan itibaren 4 ay daha devam etmelidir.
Basiliksimab’ın anne sütüne geçtiğine dair bir veri olmamasına rağmen Simulect,
bir immünoglobulin G antikoru (IgG1K) olduğundan, insan plasentasından fetusa ve
anne sütünden bebeğe geçebilir. Simulect kullanan kadınlar, son dozu izleyen 4 ay
boyunca bebeğini emzirmemelidir.
Araç ve makina kullanma yeteneği üzerine etkileri:
Simulect’in araç ya da makina kullanma yeteneği üzerine olumsuz bir etkisi
beklenmemektedir.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Simulect, böbrek nakledilmiş hastalarda çift-kör, plasebo kontrollü randomize 4
çalışmada test edilmiştir. Bu çalışmaların ikisinde hastalara aynı zamanda
mikroemülsiyon siklosporin ve kortikosteroidler (sırasıyla 346 ve 380 hasta);
birinde aynı zamanda mikroemülsiyon siklosporin, azatiyoprin ve kortikosteroidler
(340 hasta); birinde ise aynı zamanda mikroemülsiyon siklosporin, mikofenolat
mofetil ve kortikosteroidler (123 hasta) verilmiştir. Simulect ayrıca, yine böbrek
nakledilmiş hastalarda kontrol grubuna aktif ilaç verilerek yapılan bir çalışmada, bir
poliklonal anti-T-lenfosit immünoglobulini (ATG/ALG) ile karşılaştırılmıştır; bu
çalışmaya katılan hastaların hepsine (135) aynı zamanda ayrıca mikroemülsiyon
siklosporin, mikofenolat mofetil ve kortikosteroidler verilmiştir. Pediyatrik
hastalardaki güvenlilik verileri, böbrek nakledilmiş olan 41 hastanın katıldığı, açık
bir farmakokinetik ve farmakodinamik çalışmasından elde edilmiştir.
Advers Olayların İnsidansı: Simulect, organ nakledilmiş hastalarda, altta yatan
hastalığın, immünosupressiflerin ve diğer ilaçların birlikte kullanılmasının sonucu
olarak görülen advers olayların fazlalaşmasına yol açan bir ilaç olarak
gözükmemektedir. Plasebo kontrollü 4 çalışmada, önerilen Simulect dozlarıyla
tedavi edilen toplam 590 hastadaki advers olay profili, plasebo verilen toplam 595
hastadaki advers olay profilinden ayırt edilememiştir. Simulect, plaseboyla
kıyaslandığında ciddi advers olay insidansının yükselmesine neden olmamıştır.
Bütün hastalarda, tedaviyle bağlantılı olarak gelişen advers olayların bir bütün
olarak insidansı bakımından Simulect kullananlar (%7.1-%40) ile plasebo
kullananlar (%7.6-%39) arasında belirgin bir fark oluşmamıştır. Kontrol grubunda
aktif ilaç kullanılan çalışmalarda tedaviyle bağlantılı advers olaylar, Simulect
grubunda (%41.5), ATG/ALG kullanan gruba (%11.4) kıyasla daha az görülmüştür.
Erişkin hastalardaki advers olaylar: İkili veya üçlü tedavi rejimi uygulanan
gruplarda (Simulect’in gerek plasebo gerekse de ATG/ALG ile karşılaştırıldığı
çalışmalarda) en sık (hastaların %20'sinden fazlasında) bildirilen advers olaylar
kabızlık, idrar yolu enfeksiyonu, ağrı, bulantı, periferik ödem, hipertansiyon, anemi,
baş ağrısı, hiperkalemi, hiperkolesterolemi, ameliyat yarası komplikasyonları, kilo
artışı, serum kreatininde yükselme (NPN), hipofosfatemi, ishal ve üst solunum yolu
enfeksiyonudur.
Pediyatrik hastalardaki advers olaylar: Vücut ağırlığı gerek 35 kg'dan az,
gerekse 35 kg veya daha fazla olan hastalarda ikili tedaviden sonra en sık
(hastaların %20'sinden fazlasında) bildirilen advers olaylar idrar yolu
enfeksiyonları, hipertrikoz, rinit, ateş, hipertansiyon, üst solunum yolu enfeksiyonu
ve viral enfeksiyon, sepsis ve kabızlıktır.
Malignite insidansı: Sözü edilen çalışmaların herbirinde hastalardaki bir bütün
olarak malignite insidansı, Simulect kullanan hastalarda ve karşılaştırma tedavi
gruplarında birbirine yakın bulunmuştur. Bir bütün olarak lenfoma/lenfoproliferatif
hastalık, Simulect grubunda %0.1 (1/701), plasebo kullananlarda %0.3 (2/595),
oranında görülmüş ATG-ALG kullanan hastalarda ise hiç görülmemiştir.
Bildirilen diğer malignite insidansları ise Simulect kullananlarda %1.0 (7/701),
plasebo kullananlarda %1.2 (7/595), ATG/ALG kullananlarda %4.6 (3/65) olmuştur.
Enfeksiyon ataklarının insidansı: İkili ve üçlü tedavi altındaki hastalarda
enfeksiyon ataklarının bir bütün olarak insidansı ve profili; Simulect ve plasebo
veya ATG/ALG gruplarında birbirine yakın bulunmuş (Simulect : %75.9 ve plasebo
:%75.6); ciddi enfeksiyon insidansları ise Simulect ve karşılaştırma grubunda
benzer bulunmuştur (sırasıyla % 26.1 ve % 24.8).
İkili ya da üçlü tedavi rejiminden sonra sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonu
insidansı, her 2 grupta birbirine yakın (sırasıyla %14.6 ve %17.3) olarak belirmiştir.
İkili veya üçlü tedaviden sonraki ölüm insidansı ve nedenleri de, Simulect (%2.9)
ve plasebo veya ATG/ALG (%2.6) gruplarında birbirine yakın bulunmuş ve her 2
tedavi grubunda da ölüm nedeni olarak en çok enfeksiyonlarla karşılaşılmıştır
(Simulect kullananlarda % 1.3, plasebo veya ATG/ALG kullananlarda % 1.4).
Simulect’in kullanımı sırasında ender olarak (<1/1000 hasta), deri döküntüsü,
ürtiker, hapşırma, hırıltılı solunum, bronkospazm, akciğer ödemi, kalp yetmezliği,
solunum yetmezliği ve kapiller sızdırma sendromu gibi aşırı duyarlılık / anafilaktoid
tip reaksiyonlar bildirilmiştir.
Enjeksiyon sırasında veya sonrasında sitokin salıverilme sendromunun
transplantasyon hastalarında gözlenmemesi, steroid profilaksisini gereksiz
kılmaktadır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA
BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Simulect bir immünoglobülin olması nedeniyle, metabolik bir ilaç-ilaç etkileşimi
beklenmemektedir.
Klinik çalışmalar sırasında advers reaksiyonlarda herhangi bir artış olmaksızın
mikroemülsiyon siklosporin, steroidler, azatiyoprin ve mikofenolat mofetilin yanı
sıra, organ transplantasyonunda rutin olarak kullanılan diğer ilaçlar da
kullanılmıştır. Birlikte kullanılan bu ilaçlar sistemik antiviral, antibakteriyel ve
antimikotik ilaçlar, analjezikler, beta-bloker ajanlar veya kalsiyum kanal blokerleri
gibi antihipertansif ilaçlar ve diüretiklerdir.
Transplantasyonu izleyen ilk 3 ay içerisinde yapılan, orijinal faz 3 çalışmalarında;
Simulect kullananların %14'ünde ve plasebo kullananların %27'sinde, antikor (OKT
3 veya ATG/ALG) tedavisiyle tedavi edilen akut rejeksiyon gelişmiş; Simulect
grubundaki advers olaylarda veya enfeksiyonlarda, plasebo grubuna kıyasla artış
gözlenmemiştir.
Simulect'in, azatiyoprin veya mikofenolat mofetil içeren üçlü bir tedavi rejimiyle
birlikte kullanılması, 3 klinik çalışmada incelenmiştir. Mikroemülsiyon siklosporin ve
kortikosteroidleri içeren tedavi rejimine azatiyoprin ilave edildiğinde, Simulect'in
total vücut klirensi, ortalama %22 oranında azalmıştır. Aynı tedavi programına
azatiyoprin yerine mikofenolat mofetil ilave edildiğinde Simulect'in total vücut
klirensi ortalama %51 oranında azalmıştır. Azatiyoprin veya mikofenolat mofetil
içeren üçlü tedavi rejiminde Simulect kullanılması, Simulect grubunda, plasebo
grubuna kıyasla advers olayların ya da enfeksiyonun artmasına neden olmamıştır
(Bkz: Yan etkiler / Advers Etkiler).
Klinik tolerabilitenin tahmin edilmesi açısından değer taşıyan bir rakam
olmamasına rağmen Simulect ile tedavi edilen 172 hastanın katıldığı bir klinik
çalışmada insan antimurin antikor (HAMA) reaksiyonları görülmüştür. İnsidans,
aynı zamanda muromonab-CD3 kullanılmayan 138 hastada 2, muromonab-CD3
kullanılan 34 hastada 4’tür. Simulect kullanılması, daha sonra murin antilenfosit
antikor preparatlarının kullanılmasına engel teşkil etmez.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Erişkinlerde kullanımı:
Standart doz, herbiri 20 mg’lık iki kısım şeklinde olmak üzere total 40 mg’dır. İlk 20
mg, transplantasyon ameliyatından önceki 2 saat içerisinde verilmelidir. Simulect,
hastaya greft alımı ve birlikte immünosupresyon uygulanacağı garanti altına
alınıncaya kadar kullanılmamalıdır. İkinci 20 mg'lık dozun, transplantasyondan 4
gün sonra verilmesi gerekir. Eğer greft kaybı veya Simulect’e karşı aşırı duyarlılık
reaksiyonları gelişirse, ikinci doz kullanılmamalıdır (Bkz. Uyarılar / Önlemler).
Çocuklarda kullanımı:
Önerilen doz:
Vücut ağırlığı 35 kg'ın altında olan pediyatrik hastalarda önerilen total doz,
10 mg’lık 2 kısım şeklinde verilmek üzere toplam 20 mg’dır. Vücut ağırlığı 35 kg
veya daha fazla olan pediyatrik hastalarda ise erişkinlerdeki doz; her biri 20 mg ‘lık
iki kısım şeklinde olmak üzere total 40 mg önerilir. İlk doz, transplantasyon
ameliyatından önceki 2 saat içerisinde verilmelidir. Simulect, hastaya greft alımı
ve birlikte immünosupresyon uygulanacağı garanti altına alınıncaya kadar
kullanılmamalıdır. İkinci dozun, transplantasyondan 4 gün sonra verilmesi
gerekir. Eğer greft kaybı veya Simulect’e karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları
gelişirse, ikinci doz kullanılmamalıdır (Bkz. Uyarılar / Önlemler).
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda Simulect kullanımıyla ilgili deneyimler sınırlıdır ama bu yaş grubunda,
genç erişkin hastalardakinden farklı bir dozaj formuna ihtiyaç olduğunu gösteren
hiçbir kanıt yoktur.
Uygulama şekli:
Kullanıma hazırlanan Simulect, 20-30 dakikada tamamlanacak intravenöz infüzyon
veya bolus enjeksiyon şeklinde kullanılır.
Simulect'in kullanıma hazırlanmasıyla ilgili bilgiler için “kullanma talimatı” bölümüne
bkz.
Kullanma talimatı:
İnfüzyon/enjeksiyon solüsyonunu hazırlamak için, kutu içindeki ampulde bulunan 5
ml enjeksiyonluk suyu, toz içeren flakona ilave ediniz. Tozun erimesi için, flakonu
yavaşça çalkalayınız. Kullanıma hazırladığınız bu solüsyonu mümkün olduğunca
kısa sürede kullanınız; 2-8°C’de 24 saat veya oda sıcaklığında 4 saat
saklayabilirsiniz. 24 saat içerisinde kullanılmayan solüsyonu atınız.
Kullanıma hazırlanmış solüsyon izotoniktir ve bolus enjeksiyon şeklinde ya da 50
ml veya daha fazla serum fizyolojik veya %5 dekstroz ile seyreltilerek verilebilir.
Simulect'in diğer intravenöz maddelerle geçimliliği konusunda herhangi bir veri
mevcut olmadığından Simulect, diğer ilaçlarla/maddelerle karıştırılmamalı ve her
zaman, ayrı bir infüzyon setinden verilmelidir.
Aşağıdaki infüzyon setleriyle geçimsizlik söz konusu değildir.
İnfüzyon torbası
• Baxter minibag NaCl %0.9
İnfüzyon setleri
• Luer LockTM, H. Noolens
• Steril vented i.v. set, Abbott
• İnfusion setsi, Codan
• İnfusomatTM, Braun
• Infusionsgerät R 87 plus, Ohmeda
• Lifecare 5000TM Plumset Microdip, Abbott
• Vented basic set, Baxter
• Flashball device, Baxter
• Vented primary administration set, Imed
Diğer ticari setlerle geçimlilik, test edilmemiştir.
DOZ AŞIMI
Klinik çalışmalarda Simulect insanlara, 60 mg’a kadar artırılan tek ve 24 gün
içerisinde 150 mg’a kadar çıkabilen çoğul-dozlarda, hiçbir akut yan etki
görülmeksizin verilmiştir.
Önerilen doz kullanıldığında insanlardaki düzeyler, genellikle <10
olmaktadır.
SAKLAMA KOŞULLARI
2-8 oC arasında buzdolabında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Simulect 20 mg, 1 flakon ve 5 ml injeksiyonluk su içeren ampul
RUHSAT SAHİBİ İSİM VE ADRESİ
NOVARTIS Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
34730 Bakırköy - İSTANBUL
Novartis Pharma AG, Basel, İsviçre’den ithal edilmiştir.
RUHSAT TARİHİ VE NO: 23.08.2000 108 / 38
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (basiliksimap etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.